ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις Ιατρών Επιστροφή    
Πρόσληψη Ιατρών στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (15/11/11)


 

Αθήνα 15.11.2011, 12:32

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις Διευθυντών Ιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης μέχρι τέσσερα (4) έτη:

1. Διευθυντής Β΄ Καρδιοχειρουργικού Τμήματος
Απαραίτητα προσόντα είναι:
Κατοχή τίτλου ειδικότητας χειρουργικής θώρακα με αποκλειστική ενασχόληση στην καρδιοχειρουργική επίκτητων καρδιοπαθειών τουλάχιστον από 10ετίας
Κατοχή διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
Προϋπηρεσία σε θέση Επιμελητή Α΄ ή Υποδιευθυντή ή Διευθυντή (ή αντίστοιχες του εξωτερικού) σε αναγνωρισμένο νοσηλευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού, τουλάχιστον επί 3ετία
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής, όπως αυτή τεκμηριώνεται με πιστοποιητικά σπουδών ξένης γλώσσας ή την διαμονή σε αγγλόφωνη χώρα
Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο του τόπου εργασίας του

2. Διευθυντής Γ΄ Καρδιοχειρουργικού Τμήματος
Απαραίτητα προσόντα είναι:
Κατοχή τίτλου ειδικότητας χειρουργικής θώρακα με αποκλειστική ενασχόληση στην καρδιοχειρουργική επίκτητων καρδιοπαθειών τουλάχιστον από 10ετίας
Κατοχή διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
Προϋπηρεσία σε θέση Επιμελητή Α΄ ή Υποδιευθυντή ή Διευθυντή (ή αντίστοιχες του εξωτερικού) σε αναγνωρισμένο νοσηλευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού, τουλάχιστον επί 3ετία
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής, όπως αυτή τεκμηριώνεται με πιστοποιητικά σπουδών ξένης γλώσσας ή την διαμονή σε αγγλόφωνη χώρα
Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο του τόπου εργασίας του

3. Διευθυντής Αναισθησιολογικού Τομέα
Απαραίτητα προσόντα είναι:
Κατοχή τίτλου ειδικότητας Αναισθησιολογίας τουλάχιστον από 10ετίας
Εμπειρία στην Καρδιοχειρουργική Αναισθησία
Κατοχή διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
Προϋπηρεσία σε θέση Επιμελητή Α΄ ή Υποδιευθυντή ή Διευθυντή (ή αντίστοιχες του εξωτερικού) σε αναγνωρισμένο νοσηλευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού, τουλάχιστον επί 3ετία
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής, όπως αυτή τεκμηριώνεται με πιστοποιητικά σπουδών ξένης γλώσσας ή την διαμονή σε αγγλόφωνη χώρα
Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο του τόπου εργασίας του
 
4. Διευθυντής Ενιαίου Τμήματος Αιματολογικού/Πήξης - Αιμόστασης & Σταθμού Αιμοδοσίας
Απαραίτητα προσόντα:
Κατοχή τίτλου ειδικότητας Αιματολογίας τουλάχιστον από 10ετίας
Κατοχή διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
Προϋπηρεσία σε θέση Επιμελητή Α΄ ή Υποδιευθυντή ή Διευθυντή (ή αντίστοιχες του εξωτερικού) σε αναγνωρισμένο νοσηλευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού, τουλάχιστον επί 3ετία
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής, όπως αυτή τεκμηριώνεται με πιστοποιητικά σπουδών ξένης γλώσσας ή την διαμονή σε αγγλόφωνη χώρα
Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο του τόπου εργασίας του
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά (εις τετραπλούν):

Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής εμπειρίας συνοδευόμενο από αντίστοιχα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας από τα νοσηλευτικά ιδρύματα στα οποία αποκτήθηκε.

Κατάλογο του συγγραφικού και επιστημονικού έργου του υποψηφίου, όπως επίσης και κατάλογο των αναφορών των εργασιών τους από άλλους συγγραφείς (citation index), καθώς και υπολογισμό του συντελεστή απήχησης (impact factor).

(Για τις θέσεις των Διευθυντών Καρδιοχειρουργών) Κατάλογος χειρουργικών πράξεων με συνημμένους δείκτες θνησιμότητας και νοσηρότητας.

Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού και όλων των τίτλων σπουδών (συμπεριλαμβανομένου και του τίτλου κατοχής διδακτορικής διατριβής), βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.

Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλου ειδικότητας, άδειας άσκησης επαγγέλματος, ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

Πιστοποιητικά από τα οποία αποδεικνύεται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, εκτός εάν αυτή προκύπτει από τις σπουδές του ή την εργασία του.

Για όσους υποψηφίους δεν έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική, απαιτείται πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Πιστοποιητικό περί εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν (για τους άρρενες υποψηφίους).

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχει θέση σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα μετά τον διορισμό τους.

Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρεί απαρεγκλίτως τους όρους της σύμβασης.

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή μέσω ταχυμεταφορικής εταιρείας επί αποδείξει στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Λ. Συγγρού 356, Τ.Κ. 176 74 Καλλιθέα – τηλ. 210 94 93 103) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 13:00, έως την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011.  Η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και σε CD.

Θέση επιμελητή Β'
Επιπλέον, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο προκηρύσσει μία θέση Επιμελητή Β΄ πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης τρία έτη για την κάλυψη των αναγκών της Παιδοκαρδιολογικής - Παιδοκαρδιοχειρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. 

Απαραίτητα προσόντα είναι:
- Κατοχή τίτλου μιας εκ των ειδικοτήτων Καρδιοχειρουργικής, Παιδοκαρδιολογίας, Παιδιατρικής, Αναισθησιολογίας, Παιδοεντατικολογίας-Νεογνολογίας.
- Μετεκπαίδευση, εξειδίκευση ή/και εργασία σε αναγνωρισμένο νοσηλευτικό ή ακαδημαϊκό κέντρο της ημεδαπής ή αλλοδαπής
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής, όπως αυτή τεκμηριώνεται με πιστοποιητικά σπουδών ξένης γλώσσας ή την διαμονή σε αγγλόφωνη χώρα.
- Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο του τόπου εργασίας του.
- Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά (εις τετραπλούν):
- Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής εμπειρίας συνοδευόμενο από αντίστοιχα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας από τα νοσηλευτικά ιδρύματα στα οποία αποκτήθηκε.
- Κατάλογο του συγγραφικού και επιστημονικού έργου του υποψηφίου, όπως επίσης και κατάλογο των αναφορών των εργασιών τους από άλλους συγγραφείς (citation index), καθώς και υπολογισμό του συντελεστή απήχησης (impact factor).
- Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού και όλων των τίτλων σπουδών (συμπεριλαμβανομένου και του τίτλου κατοχής διδακτορικής διατριβής), βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.
- Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλου ειδικότητας, άδειας άσκησης επαγγέλματος, ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
- Πιστοποιητικά από τα οποία αποδεικνύεται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, εκτός εάν αυτή προκύπτει από τις σπουδές του ή την εργασία του. Για όσους υποψηφίους δεν έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική, απαιτείται πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
- Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
- Πιστοποιητικό περί εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν (για τους άρρενες υποψηφίους).
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχει θέση σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα μετά τον διορισμό τους.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρεί απαρεγκλίτως τους όρους της σύμβασης.

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή μέσω ταχυμεταφορικής εταιρείας επί αποδείξει στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Λ. Συγγρού 356, Τ.Κ. 176 74 Καλλιθέα - τηλ. 210 94 93 103) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 13:00, έως την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011.  Η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί και σε CD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved