ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις Ιατρών Επιστροφή    
Απόφαση για πρόσληψη 5.000 ιατρών στον ΕΟΠΥΥ (2/4/2012)

 

Αθήνα 2.4.2012, 20:45

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' αρ. 977) η διυπουργική απόφαση για την πρόσληψη 5.000 θεραπευτών ιατρών στον ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με την απόφαση, η πρόσληψη θα γίνει για χρονικό διάστημα δύο ετών. Από τους 5.000 θεραπευτές ιατρούς ειδικοτήτων, οι 2.000 θα είναι παθολόγοι ή γιατροί γενικής ιατρικής, οι 1.000 παιδίατροι και οι υπόλοιποι καρδιολόγοι, οφθαλμίατροι, γυναικολόγοι, ΩΡΛ, δερματολόγοι - αφροδισιολόγοι, ορθοπεδικοί, πνευμονολόγοι, ουρολόγοι, γαστρεντερολόγοι, ρευματολόγοι, νευρολόγοι, γενικοί χειρουργοί, ψυχίατροι, ενδοκρινολόγοι, αλλεργιολόγοι, νεφρολόγοι, νευροχειρουργοί, παιδοψυχίατροι, πλαστικοί χειρουργοί, χειρουργοί θώρακος, χειρουργοί παίδων, αγγειοχειρουργοί, αιματολόγοι, ογκολόγοι, φυσίατροι πανελλαδικά, ανάλογα με τις κατά τόπο ανάγκες του Οργανισμού.

Οι συμβαλλόμενοι θα πρέπει:
α) να έχουν πτυχίο ανώτατης ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
β) να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση στο δημόσιο τομέα ή σε ΝΠΔΔ.
γ) να μην έχουν απολυθεί από κανένα Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης εξαιτίας πειθαρχικού ή άλλου παραπτώματος.
δ) να μην έχει καταγγελθεί η σύμβασή τους από τους ασφαλιστικούς φορείς που αποτελούν τον ΕΟΠΥΥ για αντισυμβατική συμπεριφορά από δόλο ή αμέλεια που αποδεικνύεται από έγγραφα στοιχεία ασφαλιστικού οργανισμού.
ε) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία.
στ) να μην είναι αυτοί και οι συγγενείς α΄ βαθμού αυτών μέτοχοι σε ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά εργαστήρια συμβεβλημένα και φαρμακεία με τον ΕΟΠΥΥ.
ζ) να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ, που θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

Ο χρόνος απόκτησης ειδικότητας, ο βαθμός του πτυχίου και η οικογενειακή τους κατάσταση αποτελούν κριτήρια για την αξιολόγησή τους. Για τους ιατρούς που έχουν αποκτήσει ειδικότητα εντός πενταετίας θα συναφθούν συμβάσεις με το 25% των ως άνω 5.000 ιατρών.

* Ακολουθεί η απόφαση.

 

Αριθμ. Φ.90380/987/108 (5)
Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς από τον ΕΟΠΥΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Το Π.Δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (ΦΕΚ 201/Α΄).
4. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.90380/25916/3294/31−10−2011 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» (ΦΕΚ 2456/Β΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
6. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ 147/Α΄).
7. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/Α΄).
8. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/4/19418/11−01−2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 ΠΥΣ.
9. Την αριθ. 18039/11−10−2011 βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι με τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου δεν υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
10. Την ανάγκη παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας στους ασφαλισμένους του Οργανισμού και στα μέλη οικογένειας αυτών.
11. Την αρ. 23564/25−11−2011 (ΦΕΚ 2741/Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη», αποφασίζουμε:
Καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων που μπορεί ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του και στα μέλη των οικογενειών αυτών, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, σε πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς ειδικοτήτων, εκ των οποίων δύο χιλιάδες (2.000) παθολόγοι ή γιατροί γενικής ιατρικής, χίλιοι (1.000) παιδίατροι και οι υπόλοιποι καρδιολόγοι, οφθαλμίατροι, γυναικολόγοι, ΩΡΛ, δερματολόγοι − αφροδισιολόγοι, ορθοπεδικοί, πνευμονολόγοι, ουρολόγοι, γαστρεντερολόγοι, ρευματολόγοι, νευρολόγοι, γενικοί χειρουργοί, ψυχίατροι, ενδοκρινολόγοι, αλλεργιολόγοι, νεφρολόγοι, νευροχειρουργοί, παιδοψυχίατροι, πλαστικοί χειρουργοί, χειρουργοί θώρακος, χειρουργοί παίδων, αγγειοχειρουργοί, αιματολόγοι, ογκολόγοι, φυσίατροι πανελλαδικά, ανάλογα με τις κατά τόπο ανάγκες του Οργανισμού.
Οι συμβαλλόμενοι θα πρέπει:
α) να έχουν πτυχίο ανώτατης ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
β) να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση στο δημόσιο τομέα ή σε Ν.Π.Δ.Δ.
γ) να μην έχουν απολυθεί από κανένα Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης εξαιτίας πειθαρχικού ή άλλου παραπτώματος.
δ) να μην έχει καταγγελθεί η σύμβασή τους από τους ασφαλιστικούς φορείς που αποτελούν τον ΕΟΠΥΥ για αντισυμβατική συμπεριφορά από δόλο ή αμέλεια που αποδεικνύεται από έγγραφα στοιχεία ασφαλιστικού οργανισμού.
ε) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία.
στ) να μην είναι αυτοί και οι συγγενείς α΄ βαθμού αυτών μέτοχοι σε ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά εργαστήρια συμβεβλημένα και φαρμακεία με τον ΕΟΠΥΥ.
ζ) να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ, που θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
Ο χρόνος απόκτησης ειδικότητας, ο βαθμός του πτυχίου και η οικογενειακή τους κατάσταση αποτελούν κριτήρια για την αξιολόγησή τους. Για τους ιατρούς που έχουν αποκτήσει ειδικότητα εντός πενταετίας θα συναφθούν συμβάσεις με το 25% των ως άνω 5.000 ιατρών.
Η κατανομή των ιατρών, τα επιπλέον των ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης και η βαρύτητα όλων των κριτηρίων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, το περιεχόμενο της οποίας εμπεριέχεται στην προκήρυξη ανάθεσης στους θεραπευτές ιατρούς με σύμβαση μίσθωσης έργου.
Οι συμβαλλόμενοι ιατροί αναλαμβάνουν το έργο της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και τον ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας του Οργανισμού.
Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση πριν από τη λήξη της χωρίς την υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης εάν ο συμβαλλόμενος ιατρός:
α) έχει αντισυμβατική συμπεριφορά και
β) παύσει να παρέχει τις ιατρικές του υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του Οργανισμού αναιτιολόγητα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών,
γ) παραβιάσει αποδεδειγμένα τα οριζόμενα στο Π.Δ. 121/2008, όπως ισχύει.
Ο συμβαλλόμενος ιατρός υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του για ένα (1) μήνα μετά την υποβολή της γραπτής του παραίτησης, εκτός εάν αυτή γίνει νωρίτερα δεκτή από τον ΕΟΠΥΥ.
Σε περίπτωση της κατά τα ανωτέρω καταγγελίας της σύμβασης από τον ΕΟΠΥΥ, ο Οργανισμός δύναται να συμβάλλεται για το υπόλοιπο της συμβατικής διάρκειας με άλλο ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας.
Το συγκεκριμένο έργο θα εκτελείται στα ιδιωτικά τους ιατρεία σε καθορισμένο ωράριο.
Η αμοιβή τους καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ.90380/26464/4315/02−11−2011 (ΦΕΚ 2456/Β΄)
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η συνολική δαπάνη που θα απαιτηθεί για την παραπάνω ανάθεση θα ανέλθει στο ποσό των εκατό εξήντα έξι εκατομμυρίων (166.000.000,00) € περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ των ετών 2012 και 2013
(ΚΑΕ: 067100).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

YΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved