ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις Ιατρών Επιστροφή    
Απόφαση για πρόσληψη επικουρικών ιατρών στο ΕΚΕΑ

Proslipsis.gr | Αθήνα 24.4.2020, 16:45

Μία ακόμη απόφαση πρόσληψης επικουρικών ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού (COVID-19), αυτή τη φορά στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), εξέδωσαν τα συναρμόδια υπουργεία.

Σύμφωνα με την απόφαση, στο ΕΚΕΑ προσλαμβάνονται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση του κορωνοϊού τέσσερις επικουρικοί ιατροί για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.

Οι προσλήψεις των ιατρών διενεργούνται κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ). Η πρόσκληση αναρτάται για συνολικό χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών στον επίσημο ιστότοπο του ΕΚΕΑ (www.ekea.gr).

Η απόφαση προοιωνίζεται προσλήψεις αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια πρόσκληση στον παραπάνω δικτυακό τόπο. 

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 1530|2020.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Γ4α/οικ.25562 (1)
Τοποθέτηση επικουρικών ιατρών στο Εθνικό Κέ-
ντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδο-
ση του κορωνοϊού (COVID-19) .

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του τριακοστού τετάρτου άρθρου της από 30.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπι-
σης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α’).
β Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α’).
γ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α’), όπως ισχύει,
δ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (ΦΕΚ 180/Α’), όπως ισχύει.
ε. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (ΦΕΚ 181/Α’), όπως ισχύει.
στ. Την με αριθμ. 340/18.07.2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (ΦΕΚ 3051/Β’).
ζ. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ. 24140/9-04-20 εισήγη-
ση του άρθρου 24 παρ. 5 περ. (ε) του ν. 4270/2014 (Α’143)
του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία προκαλείται πρόσθε-
τη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.ΚΕ.Α.
εκτιμώμενου ύψους σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €)
για το τρέχον έτους, η οποία θα καλυφθεί μέσω ειδικής
έκτακτης επιχορήγησης από τον τακτικό προϋπολογισμό
του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) προσλαμ-
βάνονται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και
για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την
εμφάνιση του κορωνοϊού τέσσερις (4) επικουρικοί ιατροί
για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
2. Οι προσλήψεις των ανωτέρω επικουρικών ιατρών
διενεργούνται κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος
που εκδίδεται από τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου
Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.). Η πρόσκληση αναρτάται για συνο-
λικό χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών στον επίσημο
ιστότοπο του Ε.ΚΕ.Α. (www.ekea.gr) Στην πρόσκληση
αναφέρεται υποχρεωτικά ο συνολικός αριθμός των θέ-
σεων, τα απαιτούμενα προσόντα και τα δικαιολογητικά
των υποψηφίων, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων,
όπως αυτά έχουν οριστεί με την παρούσα απόφαση.
3. Οι ιατροί υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά εντός αποκλειστικής προθεσμί-
ας πέντε (5) ημερών, από την δημοσίευση της πρόσκλη-
σης λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της ανάγκης
στελέχωσης του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

Άρθρο 2
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
α. Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπη-
κόων κράτους μέλους της Ε.Ε. ή έχουν πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει
η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα ή Ελληνίδα
υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί μακρόν
διαμένοντος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι
δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου
άδειας παραμονής ομογενούς, οι οποίοι δεν έχουν υπερ-
βεί το 67ο έτος της ηλικίας τους.
β. Ιατροί που κατέχουν τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας
της Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Εσωτερι-
κής Παθολογίας ή Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής,
γ. Ιατροί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις λίστες επι-
κουρικών ιατρών των Υ.ΠΕ. της χώρας, ιατροί που πα-
ραιτήθηκαν από επικουρικοί ή δεν αποδέχθηκαν την
θέση επικουρικού καθώς και ιατροί που παραιτήθηκαν
από θέση ιατρού Ε.Σ.Υ. έχουν την δυνατότητα να υπο-
βάλλουν αίτηση συμμετοχής. Στην περίπτωση επιλογής
τους, παραμένουν εγγεγραμμένοι στις λίστες των Υ.ΠΕ.
2. Η αρμόδια υπηρεσία του Ε.ΚΕ.Α. καταρτίζει ενιαίο
κατάλογο των αιτούντων στον οποίο θα αναφέρονται το
ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα, ο αριθμός πρωτοκόλλου
και η ημερομηνία αίτησης του. Η προτεραιότητα μεταξύ
των αιτούντων καθορίζεται από τον χρόνο κατάθεσης
και τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.
3. Ο προαναφερόμενος κατάλογος αναρτάται στον
ιστότοπο του Ε.ΚΕ.Α. μόνο με τον αριθμό πρωτοκόλλου
της αίτησης του κάθε υποψηφίου.

Άρθρο 3
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί υποβάλλουν τα εξής δικαι-
ολογητικά:
1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση, που θα εκτυπώσουν
από τον ιστότοπο του Ε.ΚΕ.Α. και στην οποία θα συμπλη-
ρώνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
του αιτούντα ιατρού και στην οποία θα αποστέλλεται και
η τοποθέτηση του σε περίπτωση επιλογής του.
2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πα-
νεπιστημίου της αλλοδαπής απαιτείται φωτοαντίγραφο
πτυχίου με την σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE), φωτο-
αντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο
της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται.
3. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας ή βεβαίωσης
άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
4. Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ει-
δικότητας.
5. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής σε Ιατρικό
Σύλλογο της επικράτειας.
6. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, από το
οποίο θα προκύπτει ότι ο κάτοχος είναι Έλληνας υπήκο-
ος ή υπήκοος χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Οι σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλλουν
φωτοαντίγραφο δελτίου μόνιμης διαμονής μέλους οι-
κογένειας πολίτη της Ένωσης.
Οι υπήκοοι χωρών εκτός ΕυρωπαϊκήςΈνωσης οφεί-
λουν να προσκομίσουν:
- φωτοαντίγραφο του δελτίου παραμονής επί μακρόν
διαμένοντος ή
- φωτοαντίγραφο μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή
- φωτοαντίγραφο δελτίου άδειας παραμονής ομογε-
νούς ή
- φωτοαντίγραφο δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς.
7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α’ 75) ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση στον στενό ή
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
8. Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλ-
λουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής
Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών ή από το σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Δεκτές γίνονται επίσης βεβαιώσεις γνώσης της ελλη-
νικής γλώσσας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί μετά από εξε-
τάσεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).
Για τους ιατρούς που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπι-
στημίου, ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας
του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από εξε-
τάσεις, ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα,
δεν απαιτείται βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο
Ε.ΚΕ.Α. (Ολυμπιονίκη Χρήστου Μάντικα 7 Αχαρνές) είτε
αυτοπροσώπως, είτε μέσω πληρεξουσίου που έχει ειδικά
εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό με εξουσιοδότηση, με θεωρη-
μένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος
σύμφωνα με το νόμο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς. Σε περίπτωση
αποστολής ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς,
όλες οι αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί στην γραμ-
ματεία του Ε.ΚΕ.Α. κατά την τελευταία ημέρα υποβολής
των αιτήσεων και μέχρι την ώρα που θα ορίζει το Ε.ΚΕ.Α.
στην πρόσκληση του. Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία που
δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογη-
τικά, δεν καταχωρούνται στον κατάλογο και επιστρέφο-
νται στους ενδιαφερόμενους.

Άρθρο 4
Διαδικασία τοποθέτησης
1. Η απόφαση τοποθέτησης εκδίδεται από τον Πρό-
εδρο του Ε.ΚΕ.Α. για τους τέσσερις (4) πρώτους στον
κατάλογο ιατρούς.
2. Ο επικουρικός ιατρός οφείλει να προσέλθει για
υπογραφή σύμβασης και ανάληψη υπηρεσίας υπηρεσία
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την αποστολή
του ηλεκτρονικού μηνύματος επιλογής και τοποθέτησης
του στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που έχει δηλώ-
σει στην αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής του.
3. Σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί ο ιατρός, ή σε πε-
ρίπτωση παραίτησης, καλείται ο επόμενος στη λίστα για
το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της σύμβασης.
4. Ιατροί που δεν αποδέχονται ή παραιτούνται και είναι
εγγεγραμμένοι στις λίστες επικουρικών ιατρών των Υ.ΠΕ.,
παραμένουν εγγεγραμμένοι σε αυτές.
5. Οι επικουρικοί ιατροί λαμβάνουν τις αποδοχές του
Επιμελητή Β’.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Οι Υπουργοί
Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Υφυπουργός Οικονομικών 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved