nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ρυθμίσεις του υπουργείου Παιδείας για την ειδική αγωγή, τις καθαρίστριες των σχολείων και την έρευνα

Αθήνα 29.8.2016, 23:38

Νομοθετικές ρυθμίσεις με κυριότερες αυτές για την ειδική αγωγή, τις καθαρίστριες των σχολείων και την έρευνα, κατέθεσε απόψε το υπουργείο Παιδείας στο νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, το οποίο εισάγεται αύριο Τρίτη στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση.

Ως προς την Ειδική Αγωγή, παρέχεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς της γενικής παιδείας να διδάξουν και σε σχολεία ειδικής αγωγής εφόσον έχουν σχετικούς μεταπτυχιακούς τίτλους. Σχετικά με τις καθαρίστριες των σχολείων, επεκτείνεται το νομικό καθεστώς την απασχόλησή τους. Στην έρευνα ρυθμίζονται θέματα εκταμίευσης κονδυλίων.

* Ακολουθούν τα κείμενα των ρυθμίσεων.ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Άρθρο …
Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Με το προτεινόμενο άρθρο ρυθμίζονται επείγοντα θέματα Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, τα οποία αφορούν στο εκπαιδευτικό προσωπικό ΕΑΕ καθώς και στις σχολικές
μονάδες ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αναλυτικά:
 Στην παράγραφο 1 ρυθμίζεται μια εκκρεμότητα σχετικά με την ισότιμη συμμετοχή των
μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(ΕΒΠ) στη λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).
Στην παράγραφο 2 αποκαθίσταται η αρχή της ισότητας σχετικά με την στελέχωση των
δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και εξασφαλίζεται ο ενιαίος χαρακτήρας της
δημόσιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η προωθούμενη ρύθμιση επαναπροσδιορίζει την
ΕΑΕ ως αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος και όχι ως ένα αυτόνομο
παράλληλο σύστημα δομών, το οποίο στερείται της απαιτούμενης επικοινωνίας και
αλληλεπίδρασης με τις αντίστοιχες δομές της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Τονίζεται ότι το προτεινόμενο σύστημα εξυπηρετεί και προάγει τις αρχές της
συνεκπαίδευσης και του σχολείου για όλους, οι οποίες συνιστούν θεμελιώδη
χαρακτηριστικά των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων.
Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζονται με σαφήνεια και ομοιομορφία
για όλους τους κλάδους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι όροι και οι
προϋποθέσεις, βάσει των οποίων αποδεικνύεται η εξειδίκευση στην ΕΑΕ. Επίσης
καταργούνται διατάξεις που διαχώριζαν τους εκπαιδευτικούς, με τη δημιουργία
διαφορετικών κλάδων. Οι καταργούμενες διατάξεις προβλέπουν τη σύσταση κλάδων
εκπαιδευτικών ΕΑΕ με το συνοδευτικό κωδικό « .50», γεγονός που έχει προκαλέσει
ασάφεια και σύγχυση. Και τούτο διότι η ύπαρξη δύο (2) διαφορετικών κλάδων με το ίδιο
βασικό πτυχίο έχει ως αναγκαία συνέπεια την αποτροπή ένταξης σε κλάδο που επιβάλλει
τον περιορισμό σε ένα τύπο σχολείων.
Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα υπηρέτησης σε δομές ΕΑΕ των εκπαιδευτικών των
κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ σε ισότιμη βάση με τους κλάδους
εκπαιδευτικών ΕΑΕ ΠΕ61 και ΠΕ71. Με την προτεινόμενη ρύθμιση κατοχυρώνεται η
δυνατότητα των εκπαιδευτικών με αυξημένα τυπικά προσόντα που συνίστανται σε
εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές στην ΕΑΕ, πολύχρονη σχετική εμπειρία και
εξειδίκευση στην ΕΑΕ να υπηρετούν σε δομές ΕΑΕ, ισότιμα με εκπαιδευτικούς-κατόχους
βασικών τίτλων σπουδών στην ΕΑΕ. Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ60
και ΠΕ70 και κατέχουν την ανωτέρω εξειδίκευση στην ΕΑΕ, παρότι στελέχωναν εξ’ αρχής και
συνεχίζουν να στελεχώνουν και να στηρίζουν τις δομές ΕΑΕ (οι κλάδοι αυτοί συνιστούν
τους αρχαιότερους κλάδους ΕΑΕ) και κατά συνέπεια έχουν συμβάλει ουσιωδώς στην
εδραίωση και εξέλιξη της ΕΑΕ στη χώρα μας, έτυχαν τα τελευταία χρόνια άνισης και 
αδικαιολόγητης μεταχείρισης. Συγκεκριμένα, οι καταργούμενες διατάξεις τους στερούσαν
ολικώς τη δυνατότητα υπηρέτησης σε δομές ΕΑΕ. Με την κατάργηση αυτών των διατάξεων
αποκαθίσταται η νομιμότητα κατοχής οργανικών θέσεων στην ΕΑΕ των κλάδων ΠΕ60 και
ΠΕ70 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ και επανέρχεται η κανονικότητα στις υπηρεσιακές μεταβολές
οι οποίες εξακολουθούσαν να πραγματοποιούνται παρά την κατάργηση των κλάδων αυτών
στις δομές ΕΑΕ.
Στην παράγραφο 3 κατοχυρώνεται με σαφήνεια η δυνατότητα μετακίνησης των
εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, από δομές της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και το αντίστροφο, εξασφαλίζοντας με τα
χρονικά όρια που τίθενται τη σταθερότητα του προσωπικού στις αντίστοιχες δομές, όπως
επιβάλλεται για παιδαγωγικούς λόγους. Οι εκπαιδευτικοί, σε όποιο εκπαιδευτικό πλαίσιο
υπηρετούν, οφείλουν να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι για να καλύπτουν τις ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους και ως εκ τούτου πρέπει να τους παρέχεται η
δυνατότητα υπηρέτησης σε όλες τις δομές της εκπαίδευσης εφόσον έχουν τα απαραίτητα
προσόντα.
Τέλος παρέχεται η δυνατότητα προσωρινής τοποθέτησης σε θέσεις ΕΑΕ εκπαιδευτικών με
εμπειρία ή λιγότερα προσόντα στην ΕΑΕ, με αποτέλεσμα να αξιοποιείται με το βέλτιστο
τρόπο το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό, να εξυπηρετούνται άμεσα οι ανάγκες των
μαθητών και να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των δομών ΕΑΕ.
 Με την παράγραφο 4 μεταβάλλεται το σύστημα της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης,
κατά τρόπον ώστε ενοποιούνται οι υφιστάμενοι τύποι σχολικών μονάδων παροχής της
ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 Συγκεκριμένα παρατηρείται το φαινόμενο, ο ενιαίος στόχος που εξυπηρετεί η ειδική
επαγγελματική εκπαίδευση να υλοποιείται μέσω διαφορετικών προγραμμάτων σπουδών
και δομών, χωρίς να υφίσταται επιστημονική και παιδαγωγική τεκμηρίωση και χωρίς να
καλύπτονται συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον, εκσυγχρονίζεται το ισχύον
σύστημα ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης με την καθιέρωση του Ενιαίου Ειδικού
Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου καθώς και της ανανέωσης της δομής των
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
 Επιπλέον, με το ισχύον σύστημα αποδίδεται στους μαθητές των Ειδικών Επαγγελματικών
Γυμνασίων επαγγελματική εξειδίκευση εξαιρετικά νωρίς. Με τον νέο τύπο του Ενιαίου
Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου προσαρμόζεται η φοίτηση στα πλαίσια της
ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης με τα ισχύοντα στην επαγγελματική εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα, στις τέσσερις (4) τάξεις του Γυμνασίου προβλέπεται η εφαρμογή του
προγράμματος του Γυμνασίου Γενικής Εκπαίδευσης, εμπλουτισμένο με δραστηριότητες
προεπαγγελματικής ετοιμότητας και στις τέσσερις (4) τάξεις του Λυκείου προβλέπεται η
εφαρμογή του προγράμματος του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. Με αυτόν τον
τρόπο τερματίζεται το φαινόμενο της άκαιρης και παιδαγωγικά ανεπίτρεπτης πρόωρης
εξειδίκευσης των μαθητών.
Με την παράγραφο 5 προβλέπονται οι απαιτούμενες μεταβατικές διατάξεις για την
υλοποίηση του νέου συστήματος ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Άρθρο …
Σύσταση αυτοτελούς τμήματος νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στο ΥΠΠΕΘ
Με την προτεινόμενη διάταξη πληρούται η βαρύνουσας σημασίας κοινωνική και
εκπαιδευτική επιταγή για πλήρη αναβάθμιση της χρήσης και αξιοποίησης των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
όπως αυτή διατυπώθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την 
Παιδεία. Περαιτέρω, με το προτεινόμενο άρθρο καλύπτεται η υφιστάμενη έλλειψη
κεντρικού φορέα συντονισμού των δράσεων των εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΠΕΘ
σχετικά με τη διδασκαλία της πληροφορικής, την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διαδικασία και εν γένει την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
 Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη ρύθμιση συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Νέων
Τεχνολογιών και Καινοτομίας, στο οποίο ανατίθενται πολυσχιδείς αρμοδιότητες που
αφορούν στην υποστήριξη της ψηφιακής εκπαιδευτικής πολιτικής, σύμφωνα με σχετικό
πόρισμα ειδικής επιστημονικής ομάδας εργασίας που συστήθηκε στο ΥΠΠΕΘ για το σκοπό
αυτό.
Αναλυτικά, στο νέο Τμήμα ανατίθενται αρμοδιότητες που σχετίζονται ιδίως με: α) την
βέλτιστη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση μέσω της κατάλληλης
υποστήριξης του εκπαιδευτικού προσωπικού και των σχολικών μονάδων, β) την
υποστήριξη της λειτουργίας και την επέκταση των εργαστηρίων ανοικτών τεχνολογιών
(edulabs), γ) τη συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΠΕΘ και το συντονισμό
των δράσεων των ΚΕΠΛΗΝΕΤ, δ) την εκπόνηση μελετών σχετικά με την αξιοποίηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και την καταγραφή των αναγκών σε θέματα
επιμόρφωσης στις ΤΠΕ, ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακού εξοπλισμού, ε) τη
συμμετοχή στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων που αφορούν στη χρήση και
εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, τον συντονισμό εθνικών και
ευρωπαϊκών δράσεων, την υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή του ΥΠΠΕΘ σε
χρηματοδοτούμενες δράσεις καθώς και για δράσεις που αφορούν στην αξιοποίηση των
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, στ) την διοργάνωση σεμιναρίων σχετικά με την
Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Καινοτομία και την υποβολή εισηγήσεων σχετικά με την
αναθεώρηση/τροποποίηση των γνωστικών αντικειμένων της Πληροφορικής στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης και ζ)
το σχεδιασμό δράσεων για την χρήση, εμπλουτισμό και παραγωγή ανοιχτού περιεχομένου
και ανοιχτού λογισμικού για όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

Άρθρο…
Ρυθμίσεις για θέματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της μη
τυπικής εκπαίδευσης
Με την παράγραφο 1 σκοπείται η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της υποπερίπτωσης iv)
της περιπτ. α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/97 (Α’ 188) που αφορά στην
εισαγωγή στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση των αλλοδαπών-αλλογενών μαθητών.
Με την παράγραφο 2 ρυθμίζεται το ζήτημα της εξεταστέας και της διδακτέας ύλης στην
επαγγελματική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, έχουν καθοριστεί για διαφορετικές ειδικότητες
 κοινά εξεταζόμενα μαθήματα (με κοινή εξεταστέα ύλη), προκειμένου να γίνουν λιγότερα
τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ειδικοτήτων της επαγγελματικής
εκπαίδευσης. Ωστόσο, απαιτείται ορισμένες ειδικότητες να διδάσκονται και ύλη που είναι
σημαντική για αυτές (διδακτέα ύλη). Για αυτόν το λόγο η εξεταστέα ύλη δεν πρέπει να
ταυτίζεται με τη διδακτέα, της οποίας είναι τμήμα (υποσύνολο).
Με την παράγραφο 3 γίνεται αναλογική εφαρμογή των διατάξεων, που ρυθμίζουν τους
όρους εργασίας και τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στους μεταταγμένους μόνιμους 
εκπαιδευτικούς που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, προκειμένου να
οριστεί με σαφή τρόπο το υπηρεσιακό και εργασιακό τους καθεστώς.

Άρθρο…
Οργανώσεις γονέων
 Με την προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζονται προβλήματα αναφορικά με τη
λειτουργία των οργανώσεων γονέων (ενώσεων γονέων και ομοσπονδιών γονέων), τα οποία
έχουν προκληθεί από την εφαρμοστέα διάταξη του άρθρου 53 του ν.1566/1985 (Α’ 167),
όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, στην ισχύουσα διάταξη προβλέπεται ότι οι σύλλογοι γονέων
των σχολείων της ίδιας κοινότητας ή δήμου ή δημοτικού διαμερίσματος συγκροτούν μόνο
μία ένωση γονέων, ενώ οι ενώσεις γονέων κάθε νομού ή τέως νομαρχιακού διαμερίσματος
συγκροτούν ομοίως μία ομοσπονδία γονέων. Επειδή σε χρόνο μεταγενέστερο της θέσπισης
της ανωτέρω διάταξης μεταβλήθηκε ουσιωδώς το σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας της
αυτοδιοίκησης με το ν.3852/2010 (Α’ 87), προέκυψε το φαινόμενο να υφίσταται μόνο μία
ένωση γονέων σε επίπεδο Δήμου. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το τεράστιο μέγεθος
των Καλλικρατικών Δήμων έχει ως αναγκαία συνέπεια να αδυνατεί το εκάστοτε Διοικητικό
Συμβούλιο της ένωσης γονέων ή της ομοσπονδίας γονέων να ασκεί προσήκουσα εποπτεία
επί του συνόλου των πολυσχιδών προβλημάτων των σχολικών μονάδων. Τα προβλήματα
αυτά προκύπτουν από το πλήθος των σχολικών μονάδων καθώς και από την μεγάλη
απόσταση μεταξύ τους. Επιπλέον, τονίζεται ότι οι γονείς συμμετέχουν εθελοντικά και χωρίς
καμία αποζημίωση στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, με αποτέλεσμα η μεγάλη
απόσταση να επιφέρει σε αυτούς σημαντική οικονομική επιβάρυνση λόγω της ανάγκης
μετακίνησής τους. Ως εκ τούτου, είναι πρόδηλο ότι η ύπαρξη τόσο περιορισμένου αριθμού
οργανώσεων γονέων σε σχέση με τις υφιστάμενες σχολικές μονάδες δυσχεραίνει ουσιωδώς
τη λειτουργία των οργανώσεων γονέων και την εν γένει συνέχιση του τόσο ουσιώδους
θεσμού για τα παιδιά και τους γονείς. Συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση και
επικαιροποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, εναρμονιζόμενη αφενός με το
ισχύον σύστημα αυτοδιοίκησης, αφήνοντας ελεύθερο το δικαίωμα στις υπάρχουσες ενώ
σεις ή ομοσπονδίες να αποφασίσουν, αν θα συγχωνευθούν στα όρια του Δήμου ή της
Περιφέρειας ή θα παραμείνουν ως έχουν .


ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Άρθρο …
Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν.3699/2008 ( Α΄ 199), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όργανα διοίκησης των ΣΜΕΑΕ είναι ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος
διδασκόντων. Στο σύλλογο διδασκόντων μετέχουν ισότιμα όλοι οι εκπαιδευτικοί καθώς και
όλα τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού».
2. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν.3699/2008 , αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η στελέχωση των ΣΜΕΑΕ, των ΤΕ, των ΚΕΔΔΥ, των προγραμμάτων πρώιμης
παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι
γίνεται από:
α) Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, και 
β) Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν σε
όλους τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδους γενικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην ΕΑΕ. Η εξειδίκευση στην ΕΑΕ
αποδεικνύεται με:
αα) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής
ή
ββ) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές
σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της
αλλοδαπής ή
γγ) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή
δδ) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της
αλλοδαπής με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ.
εε) Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ11, πέραν των ανωτέρω, η εξειδίκευση στην ΕΑΕ
αποδεικνύεται επιπροσθέτως με πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την
«ΕΑΕ» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική
Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική
Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία».
Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στις θέσεις των ΣΜΕΑΕ, των ΤΕ, των
προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και
παροχής διδασκαλίας στο σπίτι με μετάθεση ή διορισμό ή απόσπαση ή προσωρινή
αναπλήρωση, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην γενική εκπαίδευση. Ειδικότερα οι οργανικές
θέσεις εκπαιδευτικών Νηπιαγωγών και Δασκάλων των Ειδικών Νηπιαγωγείων, των Ειδικών
Δημοτικών Σχολείων, των Τμημάτων Ένταξης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των Κέντρων
Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και των Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) πληρούνται από εκπαιδευτικούς
των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71 καθώς και των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 που κατέχουν τα
προβλεπόμενα στην περιπτ. β΄ προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».
β) Οι περιπτ. γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.3699/2008, οι υποπαράγραφοι 1.3
και 1.4 της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.3699/2008 καθώς και η παρ. 1 του άρθρου 56 του
ν. 3966/2011 (Α΄ 118) καταργούνται.
3. Το άρθρο 21 του ν.3699/2008, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21
Διορισμοί εκπαιδευτικών ΕΑΕ -Υπηρεσιακές μεταβολές
1. Σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ μπορεί να μετατίθενται εκπαιδευτικοί
της παρ.1 του άρθρου 16. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί της περιπτ. β΄ της παρ.1 του άρθρου 16
που υπηρετούν στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να μετατίθενται σε κενές
οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριετή (3) διδακτική
υπηρεσία. Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου διατηρούν το δικαίωμα μετάθεσης
σε κενές οργανικές θέσεις του αντίστοιχου κλάδου στη γενική και επαγγελματική
εκπαίδευση, μετά τη συμπλήρωση διετούς διδακτικής υπηρεσίας σε δομές ΕΑΕ.
 Οι εκπαιδευτικοί της παρούσας παραγράφου, οι οποίοι πέραν των προβλεπόμενων
προσόντων διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών 
και στη γραφή Braille των τυφλών που πιστοποιείται με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου
7, μετατίθενται κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες τυφλών και κωφών.
 Κατά την προσωρινή ή οριστική τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου
εκπαιδευτικού προσωπικού των ΣΜΕΑΕ, προηγούνται εκπαιδευτικοί που είναι άτομα με
μόνιμη αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) σε αντίστοιχες σχολικές
μονάδες και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) των υπηρετούντων
εκπαιδευτικών σε αυτές. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών από μετάθεση σε κενές
οργανικές θέσεις γίνεται σύμφωνα με το σύνολο των μορίων τους και εφόσον αυτοί
πληρούν τις προϋποθέσεις ικανότητας όπως αυτές προβλέπονται κατωτέρω και η αναπηρία
δεν οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας.
2. Οι εκπαιδευτικοί της παρ.1 του άρθρου 16, όπως αντικαθίσταται με το παρόν, μπορεί
να τοποθετούνται με μετάθεση ή απόσπαση σε θέσεις των ΚΕΔΔΥ, εφόσον συμπληρώσουν
τριετή διδακτική προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ, ΤΕ, προγράμματα πρώιμης παρέμβασης,
προγράμματα παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι και εφόσον οι
κλάδοι τους προβλέπονται στα οικεία οργανογράμματα των ΚΕΔΔΥ.
3. Στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές οργανικές θέσεις διορίζονται οι
περιλαμβανόμενοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της παρ.1 του
άρθρου 16, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου που κατέχουν τα προσόντα της περ.β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 16 μπορεί να μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις της γενικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης, μετά την συμπλήρωση τριετούς διδακτικής υπηρεσίας σε
δομές ΕΑΕ.
4. Όταν δεν καλύπτονται τα κενά με μετάθεση ή διορισμό, δύνανται να αποσπώνται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, σε
ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, Τμήματα Ένταξης, προγράμματα παράλληλης στήριξης, πρώιμης
παρέμβασης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι, μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ως ακολούθως:
α) Κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της παρ.1 του άρθρου 16.
β) Ακολουθούν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις τουλάχιστον μίας (1)
εκ των κατωτέρω περιπτώσεων, κατά την ακόλουθη ιεράρχηση:
αα) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης -
εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που
εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης
διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.
ββ) Έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους στις ανωτέρω δομές και
προγράμματα.
γγ) Είναι γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% .
δδ) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων επιμόρφωσης –
εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που
εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
γ) Αν εξακολουθεί να συντρέχει αδυναμία πλήρωσης των κενών διατίθενται
εκπαιδευτικοί χωρίς κανένα από τα ανωτέρω προσόντα ή χαρακτηριστικά. Οι εκπαιδευτικοί
αυτοί συμμετέχουν υποχρεωτικά κατά προτεραιότητα σε προγράμματα επιμόρφωσης και
εξειδίκευσης που υλοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς για την επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών».
4. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Για τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση :
αα) Τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια, τα οποία λειτουργούν υπό ενιαία
διοίκηση, Διευθυντή και κοινό Σύλλογο Διδασκόντων. Τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά
Γυμνάσια-Λύκεια περιλαμβάνουν τις τάξεις Α΄, Β΄,Γ΄ Δ΄ Γυμνασίου και τις τάξεις Α΄, Β΄,Γ΄, Δ΄ 
Λυκείου. Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια εγγράφονται, κατόπιν
γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι
οποίοι επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης
δομής και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να
οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη
εργασία. Αναλυτικά:
Οργάνωση και Λειτουργία των Α΄, Β΄, Γ΄ Δ΄ τάξεων Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού
Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου
 Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ Δ΄ Γυμνασίου εφαρμόζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά
προγράμματα των Γυμνασίων γενικής εκπαίδευσης, όπως διαμορφώνονται με την
Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της περ.α΄ της παρ.2 του άρθρου 28 του
ν.4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ και σχετική γνωμοδότηση του Ι.Ε.Π.
 Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ,
μαθητές απόφοιτοι Γενικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και της Α΄ή Β΄ τάξης των ΕΕΕΕΚ.
Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν οι μαθητές έως το 16ο
έτος της ηλικίας τους. Μετά τηνολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη Δ΄ τάξη 
χορηγείται τίτλος απολυτηρίου Γυμνασίου.
Oι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-
Λυκείου δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του
ΚΕΔΔΥ: i) στην Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, ii)
στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου, iii) στην Α΄ τάξη του Ειδικού Λυκείου, iv) στην Α΄ τάξη του
Επαγγελματικού Λυκείου, v) στην Α΄ τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και vi)
σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Για τις μετεγγραφές μαθητών στις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις Γυμνασίου εφαρμόζονται τα
προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και επιπλέον απαιτείται σχετική γνωμάτευση των
ΚΕΔΔΥ. Αναλυτικά:
i) οι μαθητές Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου
μετεγγράφονται ως εξής :
- Απόφοιτος της Α΄ τάξης Γυμνασίου, του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-
Λυκείου, μετεγγράφεται στη Β΄ τάξη Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης,
- Απόφοιτος της Β΄ τάξης Γυμνασίου, του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-
Λυκείου, μετεγγράφεται στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης,
- Απόφοιτος της Γ΄ τάξης Γυμνασίου, του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-
Λυκείου, μετεγγράφεται στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης.
ii) οι μαθητές Γυμνασίου σχολικής μονάδας γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης,
μετεγγράφονται ως εξής:
- Απόφοιτος της Α΄ τάξης Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης μετεγγράφεται στη Β΄
τάξη Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου,
- Απόφοιτος της Β΄ τάξης Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης μετεγγράφεται στη Γ΄
τάξη Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου.
Οργάνωση και Λειτουργία των Α΄, Β΄, Γ΄ Δ΄ τάξεων Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού
Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου
Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-
Λυκείου εφαρμόζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα του Εσπερινού
Επαγγελματικού Λυκείου, όπως διαμορφώνονται με την Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται
δυνάμει της περ.α΄ της παρ.2 του άρθρου 28 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, ύστερα
από εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ και σχετική
γνωμοδότηση του Ι.Ε.Π. 
Στην Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου
εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του
Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου καθώς και κάτοχοι απολυτηρίου των
Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων.
Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη Δ΄ τάξη, χορηγείται απολυτήριο
Λυκείου, ισότιμο του Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις του Εσπερινού Επαγγελματικού
Λυκείου. Επιπλέον, οι απόφοιτοι της Δ΄ Τάξης δύνανται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ,
να συνεχίσουν στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας».
 Για τις εγγραφές, μετεγγραφές και φοίτηση των μαθητών στις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις του
Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου εφαρμόζονται τα
προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις για τα ημερήσια και εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια
και επιπλέον απαιτείται σχετική γνωμάτευση των ΚΕΔΔΥ.
Σε περίπτωση επανεγγραφής μαθητή σε διαφορετικό τομέα-ειδικότητα από αυτήν που
αποφοίτησε, για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, ο μαθητής δύναται να
παρακολουθεί τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και να απαλλάσσεται από τις εξετάσεις των
μαθημάτων αυτών. Κάθε απόφοιτος μαθητής του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού
Γυμνασίου-Λυκείου δύναται να επανεγγραφεί και να φοιτήσει σε ένα (1) μόνο ακόμα
πρόγραμμα ειδικότητας του ίδιου ή διαφορετικού τομέα, ύστερα από γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ,
η οποία λαμβάνει υπόψη αξιολόγηση του συλλόγου διδασκόντων.
Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια υλοποιούνται για όλους τους μαθητές
Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ). Ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών
στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια ανά τμήμα γενικής παιδείας, τομέα ή
ειδικότητας ορίζεται από κατ’ ελάχιστον 5 έως κατ’ ανώτατο όριο 9 μαθητές. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, ο αριθμός δύναται να μειώνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού
Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του
αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης διατυπώνεται
ύστερα από ειδικώς αιτιολογημένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, εισήγηση του
ΚΕΔΔΥ και σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
 ββ) Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), τα οποία αποτελούν
σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτουν την υποχρεωτικότητα της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διοικητικά υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης,
έως και το 16ο έτος της ηλικίας τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης των ΚΕΔΔΥ, οι οποίοι
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση ακαδημαϊκού προγράμματος του
γυμνασίου και παρουσιάζουν αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ορίζεται από κατ’ ελάχιστον 4 έως
κατ’ ανώτατο όριο 7 μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός δύναται να μειώνεται
με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η εισήγηση
του Διευθυντή Εκπαίδευσης διατυπώνεται ύστερα από ειδικώς αιτιολογημένη πρόταση του
συλλόγου διδασκόντων, εισήγηση του ΚΕΔΔΥ και σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβούλου
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Η φοίτηση στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. διαρκεί έξι τάξεις (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄) και ακολουθούνται τα
αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, όπως προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, όπως
αυτές περιγράφονται στα Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), τα οποία
υλοποιούνται για όλους τους μαθητές. Κάθε διδακτικό έτος στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. αποτελείται από
δύο τετράμηνα. 
Κατά τη διάρκεια της Στ’ τάξης υλοποιείται πρακτική άσκηση, η οποία προσδιορίζεται με
απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων. Το
ωρολόγιο πρόγραμμα της ΣΤ΄ τάξης συμπληρώνεται από μαθήματα των προηγούμενων
τάξεων, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές
προκύπτουν από την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Η ΣΤ΄ τάξη λειτουργεί ως τάξη
επαγγελματικής εξειδίκευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και
την εξοικείωσή τους στο εργασιακό περιβάλλον. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο
δεν είναι δυνατή η πρακτική άσκηση των μαθητών, τότε αυτή υλοποιείται με την
υποστήριξη του σχολικού συνεταιρισμού ή στα εργαστήρια του σχολείου.
 Η φοίτηση των μαθητών στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από το Σύλλογο
Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση και ανεξάρτητα από τον αριθμό
απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατάκτηση των διδακτικών στόχων, τις
ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή.
 Οι απόφοιτοι των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. μπορούν να εγγραφούν, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ σε
ΔΙΕΚ ενηλίκων, αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Μαθητές που έχουν ολοκληρώσει
την υποχρεωτική εκπαίδευση σε δομή της γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης δεν μπορούν να
εγγραφούν ή να επανεγγραφούν σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. στην ίδια ή σε άλλη ειδικότητα.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται
ύστερα από γνώμη της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΥΠΠΕΘ καθορίζονται:
i) θέματα λειτουργίας και οργάνωσης των Ε.Ε.Ε.ΕΚ, και ii) τα προγράμματα σπουδών των
Ε.Ε.Ε.ΕΚ., κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Ι.Ε.Π.».
5. α) Όλα τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια
μετατρέπονται από το σχολικό έτος 2017-2018 σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-
Λύκεια.
β) Το σύνολο των οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού, του ειδικού
εκπαιδευτικού προσωπικού, του ειδικού βοηθητικού προσωπικού καθώς και των στελεχών
εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων της περιπτ.α΄ μεταφέρεται από το σχολικό έτος 2017-
2018 αυτοδικαίως στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια.
γ) Το σύνολο των φοιτούντων μαθητών εγγράφονται και συνεχίζουν τη φοίτησή τους
στις αντίστοιχες τάξεις του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου με
απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται
ύστερα από γνώμη της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΥΠΠΕΘ: αα)
καθορίζεται για το σχολικό έτος 2016-2017 η λειτουργία των υφιστάμενων Ειδικών
Επαγγελματικών Γυμνασίων, των λειτουργούντων σε αυτά Λυκειακών Τάξεων καθώς και
των υφιστάμενων Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων, ββ) πραγματοποιείται η μετατροπή
και μετονομασία των υφιστάμενων σχολικών μονάδων σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά
Γυμνάσια-Λύκεια, γγ) καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την φοίτηση και
αποφοίτηση των μαθητών καθώς και την αντιστοίχηση τάξεων, δδ) καθορίζονται οι τομείς
και οι ειδικότητες των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων, εε)
επιτρέπεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον το επιβάλλουν οι συνθήκες κτιριακής
υποδομής, να λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες της περιπτ.α΄ μόνο ως Ειδικά
Επαγγελματικά Γυμνάσια ή μόνο ως Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια για χρονικό διάστημα
κατά ανώτατο όριο έως δύο (2) σχολικά έτη, στστ) ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια που είναι
αναγκαία για την εφαρμογή της υποπερ.αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 3699/2008.

Άρθρο …
Σύσταση αυτοτελούς τμήματος νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στο ΥΠΠΕΘ
 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ΠΔ 114/14 (Α΄ 181), προστίθεται περ. η΄ ως εξής:
 «η΄ Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας» .
 2. Στο άρθρο 30 του ΠΔ 114/14 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας, υπαγόμενο στη
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι
αρμόδιο για:
 α) την προώθηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την ανάπτυξη πολιτικών ενσωμάτωσης
των ψηφιακών τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
 β) την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων σχετικά με τη χρήση των
ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
 γ) την ανάπτυξη και υποστήριξη της λειτουργίας και της παιδαγωγικής αξιοποίησης των
εργαστηρίων ανοικτών τεχνολογιών,
 δ) τη συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΠΕΘ (όπως Ι.Ε.Π., ΙΤΥΕ
Διόφαντος, ΕΔΕΤ, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα) σε θέματα που αφορούν τη χρήση
και λειτουργία της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας και σε θέματα
που αφορούν τις ανοιχτές ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση,
 ε) το συντονισμό και την εποπτεία του έργου των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων
Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,
 στ) την δημιουργία ομάδων εργασίας για την διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση μελετών
σε συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΠΕΘ, σχετικά με την επίδραση και
την αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας
(επιμόρφωση, εκπαιδευτικών, χρήση εκπαιδευτικού ψηφιακού περιεχομένου, εξοπλιστικά
προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών μέσων κλπ) στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς
και την καταγραφή των αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα επιμόρφωσης
στις ΤΠΕ, ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακού εξοπλισμού,
 ζ) την ενημέρωση για τους κατάλληλους δείκτες που ζητούνται από φορείς στην Ελλάδα
και διεθνώς σε θέματα ψηφιακού περιεχομένου, ψηφιακού εξοπλισμού, ψηφιακών
δεξιοτήτων που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα,
 η) τη συμμετοχή στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων που αφορούν στη
χρήση και εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και σε εθνικά και
ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά Δίκτυα που έχουν ως στόχο τη χρήση και τη ανάπτυξη των ΤΠΕ
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
 θ) την συμμετοχή και τον συντονισμό εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων σε θέματα
χρήσης, ανάπτυξης και παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
 ι) την υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή του ΥΠΠΕΘ σε χρηματοδοτούμενες δράσεις
(πχ ΕΣΠΑ, ERASMUS+, HORIZON2020 κλπ),
 ια) την υποβολή προτάσεων για δράσεις που αφορούν στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στην αξιοποίηση
ψηφιακού περιεχομένου και στην αναβάθμιση ψηφιακού εξοπλισμού,
 ιβ) την υποστήριξη δράσεων ενδοσχολικής και εξ' αποστάσεως επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών,
 ιγ) την διοργάνωση δράσεων χρήσης και εμπλουτισμού ανοικτού περιεχομένου και
λογισμικού στην εκπαίδευση σε συνεργασία με εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΠΕΘ, 
 ιδ) την διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και δράσεων που προωθούν την
Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Καινοτομία,
 ιε) την υποβολή εισηγήσεων, σε συνεργασία με το ΙΕΠ, σχετικά με την
αναθεώρηση/τροποποίηση των προγραμμάτων σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα της
Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με την εξέλιξη
της επιστήμης,
ιστ) τον τεχνικό συντονισμό όλων των αποθετηρίων εκπαιδευτικού περιεχομένου ώστε το
περιεχόμενό τους να είναι διαθέσιμο με ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτές άδειες,
 ιζ) την διοργάνωση δράσεων για την χρήση και εμπλουτισμό αποθετηρίων ανοιχτού
περιεχομένου όπως η Europeana, η Wikipedia το OpenStreetMap, κλπ,
ιη) την διαχείριση και λειτουργία του δικτυακού τόπου http://opengov.minedu.gov.gr, και
ιθ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος».

Άρθρο…
Ρυθμίσεις για θέματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της μη
τυπικής εκπαίδευσης
 1. Η περίπτ. iv του εδαφίου α’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.2525/1997 (Α΄188), όπως
αντικαταστάθηκε με την περιπτ. α΄ της παρ.3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (Α΄260),
αντικαθίσταται ως εξής:
«iv) των αλλοδαπών- αλλογενών, στην κατηγορία των οποίων υπάγονται και οι απόφοιτοι
λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύουν
στην αλλοδαπή, οι οποίοι προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία αποφοιτούν, εφόσον σωρευτικώς:
α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την Ελληνική καταγωγή
και οι ίδιοι είναι υπήκοοι της χώρας στην οποία έχουν αποφοιτήσει
β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δύο τάξεις του Λυκείου ή
αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησης τους».
 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 3748/2009 (Α΄29) αντικαθίσταται ως εξής:
 «3. Η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ. για εισαγωγή σε σχολές και
τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι μέρος της διδακτέας ύλης των πανελλαδικώς
εξεταζόμενων μαθημάτων στα ΕΠΑ.Λ. και είναι κοινή για όλα τα ΕΠΑ.Λ.. Με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής καθορίζονται, το αργότερο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, η εξεταστέα
και διδακτέα ύλη.»
 3. Οι μετατασσόμενοι σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄193)
εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχουν εκπαιδευτικό
έργο στα Δ.Ι.Ε.Κ. και συμπληρώνουν το ωράριό τους έως την κάλυψη του υποχρεωτικού
ωραρίου με διοικητικό έργο στα Δ.Ι.Ε.Κ., που έχουν τοποθετηθεί. Στους εκπαιδευτικούς
εφαρμόζονται αναλογικά: α) η παρ. 13 του άρθρου 14 και η παρ. 8 του άρθρου 13 του ν.
1566/1985 (Α΄ 167) για το διδακτικό και εργασιακό ωράριο, β) τα άρθρα 48 έως 56 του ν.
3528/2007 (Α΄26) για τις άδειες και γ) η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄235) για
τη συμπλήρωση του ωραρίου. 

Άρθρο…
Οργανώσεις γονέων
 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985 (Α΄167), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
 «3. Οι σύλλογοι γονέων των σχολείων του ίδιου Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής
Κοινότητας συγκροτούν μία ένωση γονέων. Οι υφιστάμενες ενώσεις γονέων ή οι σύλλογοι
γονέων δύνανται να αποφασίσουν τη συγκρότηση ένωσης γονέων στο πλαίσιο του ίδιου
Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής Κοινότητας ή Δημοτικής Κοινότητας. Κάθε
σύλλογος εκπροσωπείται στην ένωση γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριάντα μαθητές,
των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησής του. Στην
περίπτωση που οι γονείς που συμμετείχαν κατά τα ως άνω στις εκλογές εκπροσωπούν
λιγότερους από τριάντα μαθητές, ο σύλλογος γονέων εκπροσωπείται στην ένωση γονέων
με έναν εκπρόσωπο».
 2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
 «4. Οι ενώσεις γονέων κάθε Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας συγκροτούν μια
ομοσπονδία γονέων. Κάθε ένωση εκπροσωπείται στην ομοσπονδία γονέων από έναν
εκπρόσωπο ανά τριακόσιους μαθητές, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για
την ανάδειξη της διοίκησής του. Αν οι μαθητές των σχολείων που ανήκουν στην ένωση
είναι λιγότεροι από τριακόσιους, η ένωση εκπροσωπείται στην οικεία ομοσπονδία από
έναν εκπρόσωπο».
 3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
 «5. Οι ομοσπονδίες γονέων της χώρας συγκροτούν μία συνομοσπονδία. Κάθε
ομοσπονδία εκπροσωπείται σε αυτήν από έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο ανά χίλιους
πεντακόσιους μαθητές των σχολείων, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές και
των οποίων οι σύλλογοι είναι μέλη των ενώσεων της ομοσπονδίας και συμμετείχαν στις
τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη της ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που οι μαθητές των
σχολείων αυτών είναι λιγότεροι από χίλιους πεντακόσιους, η οικεία ομοσπονδία
εκπροσωπείται στη συνομοσπονδία από έναν εκπρόσωπο».
 4. Η παράγραφος 11 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
 «11. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος οι σύλλογοι γονέων, οι ενώσεις συλλόγων
γονέων, οι ομοσπονδίες ενώσεων συλλόγων γονέων και η συνομοσπονδία διεξάγουν
εκλογές για την ανάδειξη νέων αιρετών διοικήσεων. Οι εκλογές αυτές διεξάγονται με τις
προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων. Προηγούνται οι εκλογικές διαδικασίες για
την ανάδειξη των διοικήσεων των συλλόγων γονέων και έπονται οι εκλογικές διαδικασίες
για τη ανάδειξη των διοικήσεων των υπερκείμενων οργανώσεων. Οι εκλογικές διαδικασίες
κάθε οργάνωσης γονέων πρέπει να ολοκληρώνονται εντός των παρακάτω προθεσμιών και
σε κάθε περίπτωση πριν από τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την οργάνωση
της υπερκείμενης βαθμίδας. Αναλυτικά οι εκλογές λαμβάνουν χώρα, κάθε δύο (2) έτη, ως
εξής:
α) Για τους συλλόγους γονέων, από 1 Σεπτεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε ζυγού
έτους.
β) Για τις ενώσεις συλλόγων γονέων, από 1 έως και 31 Μαρτίου κάθε μονού έτους.
γ) Για τις ομοσπονδίες γονέων, από 1 Απριλίου έως και 31 Μαΐου κάθε μονού έτους.
δ) Για την ανώτατη συνομοσπονδία, από 1 Ιουνίου έως και 31 Ιουλίου κάθε μονού έτους.» 

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Νικόλαος Φίλης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ευκλείδης Τσακαλώτος 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Άρθρο …
Ρυθμίσεις θεμάτων σχολικών καθαριστριών
Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη των άμεσων αναγκών για τον
καθαρισμό των σχολείων.

Άρθρο…
Ρυθμίσεις θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού
Με το προτεινόμενο άρθρο ρυθμίζονται θέματα συμπλήρωσης του διδακτικού ωραρίου
των εκπαιδευτικών σύμφωνα με σχετικές εισηγήσεις στελεχών εκπαίδευσης.

Άρθρο …
Ρυθμίσεις για την έρευνα
Στις 15 Ιουλίου 2016 υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της
Ελληνικής Δημοκρατίας δανειακή σύμβαση με σκοπό σύσταση του «Ελληνικού Ιδρύματος
Έρευνας και Καινοτομίας» Ελ.Ιδ.Ε.Κ.», ενός ειδικού νομικού προσώπου για τη
χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων. Σε πρώτη φάση, το Ελ.Ιδ.Ε.Κ. θα διαχειριστεί
κονδύλια ύψους 240 εκ. ευρώ, τα οποία θα προέλθουν από χρηματοδότηση από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ειδικά για
την ίδρυση του εν λόγω νομικού προσώπου θα ακολουθήσει ειδικός προς τούτο νόμος. Η
δομή του Ελ.Ιδ.Ε.Κ. θα είναι ανεξάρτητη από αυτές των Υπουργείων και θα ορίζεται από
τους εν δυνάμει δικαιούχους τους, δηλαδή τους δημόσιους ακαδημαϊκούς και
ερευνητικούς φορείς της χώρας χωρίς παρεμβάσεις ή άνωθεν επιβαλλόμενες επιλογές.
Ειδικότερα, τα Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα θα εκλέγουν τα μέλη της Γενικής
Συνέλευσης του Ελ.Ιδ.Ε.Κ., από την οποία θα προκύπτει το Επιστημονικό Συμβούλιο και, εν
συνεχεία, ο Διευθυντής του Ελ.Ιδ.Ε.Κ. Η οικονομική λειτουργία του Ιδρύματος και η εκ
μέρους του χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων θα πραγματοποιείται με
βάση τις αρχές της εξαιρετικής ακαδημαϊκής επίδοσης, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και
της χρηστής οικονομικής διαχείρισης. Οι κανόνες χρηματοδότησης από το Ελ.Ιδ.Ε.Κ. θα
είναι απλοί και προσαρμοσμένοι στη δυναμική που διέπει την Έρευνα, απαλλαγμένοι από
γραφειοκρατικές διαδικασίες, και με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.
Με την υπό κρίση διάταξη διασφαλίζεται, σύμφωνα με τους όρους της ως άνω δανειακής
σύμβασης, η άμεση εκταμίευση 18 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για την
άμεση προκήρυξη υποτροφιών για διδακτορικές και μεταδιδακτορικές προτάσεις νέων
επιστημόνων. Τις εν λόγω προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα διαχειριστεί η Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). 


ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Άρθρο …
Ρυθμίσεις θεμάτων σχολικών καθαριστριών
 Η παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν και για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-
2017»

Άρθρο…
Ρυθμίσεις θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού
Στο στοιχείο γγ’ της υποπεριπτ. α’ της περιπτ. 6 της Παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013
(Α΄ 235), όπως έχει αντικατασταθεί με την περιπτ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν.
4386/2016 (Α΄ 83) μετά τη φράση «γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη
Διεύθυνση Εκπαίδευσης» προστίθεται η φράση «και στην Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης».

Άρθρο …
Ρυθμίσεις για την έρευνα
1. Η εκταμίευση της πρώτης δόσης των 18 εκατομμυρίων ευρώ σε εφαρμογή της από
15.7.2016 Σύμβασης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
θα πραγματοποιηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΛΚΕ ΓΓΕΤ). Ειδικότερα, η εν λόγω χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων συνιστά δανειακό έσοδο του κρατικού
προϋπολογισμού και το ισόποσο της χρηματοδότησης αυτής εγγράφεται στον ΕΛΚΕ της
ΓΓΕΤ, σε ειδικό προς τούτο κωδικό προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πραγματοποιείται η κατανομή της ως άνω
χρηματοδότησης σε επιμέρους κονδύλια που αφορούν προσκλήσεις για τη χορήγηση
υποτροφιών για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών ή/και μετα-διδακτορικών μελετών
και σε κονδύλια που θα διατεθούν για τη έναρξη της λειτουργίας του Ελληνικού Ιδρύματος
Έρευνας και Καινοτομίας (Ελ.Ιδ.Ε.Κ.) και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη
διαχείριση των εν λόγω κονδυλίων.
3. Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας εκδίδει και δημοσιεύει τις ανωτέρω
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούν τη χορήγηση υποτροφιών για τη
διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών ή/και μετα-διδακτορικών μελετών. Η αξιολόγηση,
διαχείριση, υλοποίηση των προσκλήσεων αυτών πραγματοποιείται σύμφωνα με την από
15.7.2016 δανειακή σύμβαση, το ν. 4310/2014, και ειδικό Οδηγό Εφαρμογής, ο οποίος
εκδίδεται και δημοσιεύεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.
Ο εν λόγω Οδηγός Εφαρμογής περιέχει τους θεματικούς τομείς έρευνας, τους δυνητικούς
δικαιούχους χρηματοδότησης, τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, το ύψος της
επιχορήγησης, τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων, τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των δικαιούχων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ορθή
υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων. 


OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Νικόλαος Φίλης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ευκλείδης Τσακαλώτος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Παναγιώτης Κουρουμπλής

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Κωνσταντίνος Φωτάκης


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved