nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Νέες Θεματικές Ενότητες στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ

Proslipsis.gr | Αθήνα 23.12.2017, 22:42

Θεματικές Ενότητες ιδρύονται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. απόφ. 356/2.10.1 ακ./17-10-2017 (3)
Ίδρυση Θεματικών Ενοτήτων της Σχολής Κοινω-
νικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2552/1997.
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Το πρακτικό της με αριθμό 7/18-7-2017 Συνεδρία-
σης της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
5. Το πρακτικό της με αριθμό 356/09-10-2017 συνεδρία-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου.
6. Την υπΆ αριθ. 492/03-02-2014 έκθεση εξωτερικής
αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Κοινωνι-
κών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση Θεματικών Ενοτήτων της Σχολής Κοινωνι-
κών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
ως ακολούθως:
ΘΕ: Βασικές Αρχές Δημοσίου Δικαίου (10ECTS)
Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρ-
χών του ελληνικού συνταγματικού δικαίου και διοικητι-
κού δικαίου. Ειδικότερα, η ΘΕ περιλαμβάνει έξι θεματικά
πεδία: i) Σύστημα των πηγών του δικαίου, δηλαδή των
μηχανισμών παραγωγής του δικαίου στην ελληνική έν-
νομη τάξη, ii) Συνταγματική οργάνωση του Κράτους, δη-
λαδή τις σχέσεις μεταξύ των συνταγματικών οργάνων
(Κοινοβούλιο, Κυβέρνηση, Πρόεδρος της Δημοκρατίας)
και τις σχέσεις μεταξύ Κράτους και πολιτών, iii) Σύστημα
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, iν) Οργάνωση της δημό-
σιας διοίκησης, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, ν) Νομικά μέσα και αρχές δράσης της δημόσιας
διοίκησης και νi) Οργάνωση της δικαιοσύνης και έλεγχος
συνταγματικότητας των νόμων.
ΘΕ: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (10ECTS)
Σκοπός της ΘΕ είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών
στην Οικονομική θεωρία και ειδικότερα στις βασικές αρ-
χές της μικρό - και μακροοικονομικής, με έμφαση στα
αντίστοιχα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία. Ειδικότερα,
όσον αφορά στη μικροοικονομική, η ΘΕ επικεντρώνεται
στη μελέτη της θεωρίας της ζήτησης και της προσφοράς
ενός αγαθού, της κατηγοριοποίησης των δημόσιων αγα-
θών, της σημασίας των αποδόσεων και των καμπυλών
κόστους μιας επιχείρησης/ενός οργανισμού, ζητημά-
των που αφορούν στην πολιτική των μονοπωλίων και
των ολιγοπωλίων καθώς και των συνθηκών τέλειου
ανταγωνισμού. Όσον αφορά στη μακροοικονομική, η
ΘΕ επικεντρώνεται στη μελέτη των τρόπων προσδιορι-
σμού του συνολικού εισοδήματος μίας οικονομίας, των
συνθηκών μακροοικονομικής ισορροπίας, των βασικών
χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας, ζητημάτων δη-
μοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, του ισοζυγίου
πληρωμών, των τρόπων διαμόρφωσης της συναλλαγ-
ματικής ισοτιμίας, των εννοιών του πληθωρισμού και
της ανεργίας καθώς και ζητημάτων που αφορούν στην
Οικονομική της Ευημερίας. Proslipsis.gr
ΘΕ: Ελληνικό Διοικητικό Σύστημα (10ECTS)
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση των
θεσμών, των λειτουργιών και των διαδικασιών του ελλη-
νικού διοικητικού συστήματος. Επιμέρους αντικείμενα:
Ι. Το σύστημα των δημοσίων διοικήσεων στην Ελλάδα -
II. Διοικητικό σύστημα και Σύνταγμα - III. Οι λειτουργί-
ες του διοικητικού συστήματος: δημόσια τάξη, εθνική
άμυνα, δικαιοσύνη, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική δι-
οίκηση, προστασία του περιβάλλοντος, φορολογία και
δημοσιονομική διαχείριση - IV. Η κεντρική διοίκηση -
V. Αποκέντρωση, Τοπική Αυτοδιοίκηση - VI. Ανεξάρτητες
Αρχές - VII. Διοικητική δραστηριότητα και διαδικασίες
-VIII. Ο έλεγχος της δημόσιας διοίκησης - IX. Προσωπικό
της δημόσιας διοίκησης - Χ. Δυσλειτουργίες της δημόσι-
ας διοίκησης και μεταρρυθμίσεις - XI. Ο εξευρωπαϊσμός
της δημόσιας διοίκησης - XII. Το ελληνικό διοικητικό σύ-
στημα στην εποχή της κρίσης.
ΘΕ: Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη (10ECTS)
Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των
φοιτητών/τριών σε βασικές έννοιες της πολιτικής επιστή-
μης, οι οποίες θα τους είναι χρήσιμες για την βέλτιστη
κατανόηση συμμετοχή τους στο πρόγραμμα σπουδών.
Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα διαφορετικά πρό-
τυπα κρατικής οργάνωσης (φιλελεύθερο, κοινωνικό, νε-
οφιλελεύθερο κράτος) καθώς και οι μετασχηματισμοί
των σχέσεων κοινωνίας - κράτους από τον
Διαφωτισμό μέχρι σήμερα. Οι σχέσεις αυτές παρου-
σιάζονται με αιχμή τους μετασχηματισμούς των οικο-
νομικών σχέσεων, τις κατά συνέπεια μεταβαλλόμενες
δομές κοινωνικής τάξης και φύλου, όπως τέλος την
δυναμική που παρουσιάζουν οι πολιτιστικές συντεταγ-
μένες απέναντι στην δυναμική των διαδικασιών της
παγκοσμιοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό περιγράφεται το
πολιτικό σύστημα, αναλύεται η έννοια της νομιμοποί-
ησης, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των
θεσμών κοινωνικής και πολιτικής εκπροσώπησης και
τέλος συζητείται η διάκριση ανάμεσα στη «κυβέρνηση»
και τη «διακυβέρνηση».
ΘΕ: Ποσοτικές Μέθοδοι (10ECTS)
Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρ-
χών της Επιχειρησιακής Στατιστικής και των Επιχειρη-
σιακών Μαθηματικών οι οποίες είναι απαραίτητες για
την κατανόηση βασικών εννοιών στη Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων καθώς και την πρακτική εφαρμογή τους σε επι-
χειρησιακά και οικονομικά προβλήματα με τη χρήση
λογισμικού επεξεργασίας λογιστικών φύλλων. Αναλυ-
τικά θα περιλαμβάνει: Εισαγωγή στη Στατιστική για τη
Διοίκηση, Γραφικές μέθοδοι σύνοψης δεδομένων, Αριθ-
μητικές μέθοδοι σύνοψης δεδομένων, Αρχές της θεωρί-
ας πιθανοτήτων, Κατανομές πιθανότητας, Δειγματικές
κατανομές στατιστικών συναρτήσεων, Εκτίμηση παρα-
μέτρων πληθυσμού, Παραμετρικοί έλεγχοι στατιστικών
δεδομένων, Συναρτήσεις μιας μεταβλητής, Παραγώγι-
ση συναρτήσεων μιας μεταβλητής, Όρια συνέχεια και
βελτιστοποίηση συναρτήσεων, Εισαγωγή στα λογιστικά
φύλλα, Στατιστικές συναρτήσεις, Εργαλεία ανάλυσης δε-
δομένων, Γραφήματα.
ΘΕ: Βασικές Αρχές Διοίκησης (10ECTS)
Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρ-
χών της διοίκησης. Συγκεκριμένα, η ΘΕ εξετάζει την ιστο-
ρική εξέλιξη των θεωριών της διοικητικής επιστήμης,
τις θεμελιώδεις λειτουργίες του μάνατζμεντ, ζητήματα
που αφορούν στη διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού,
θέματα ανάπτυξης και αξιολόγησης του προσωπικού,
τη σημασία της κουλτούρας και της επικοινωνίας στους
σύγχρονους οργανισμούς, ζητήματα ηθικής σε επιχει-
ρήσεις και οργανισμούς, καθώς και τις προσεγγίσεις στο
θέμα της ηγεσίας.
ΘΕ: Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο (10ECTS)
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση των βα-
σικών αρχών του διεθνούς δημόσιου δικαίου, με έμφα-
ση κυρίως στα υποκείμενα και στις πηγές του διεθνούς
δημοσίου δικαίου, και ακολούθως, η παρουσίαση των
βασικών αρχών του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
με έμφαση στο σύστημα των πηγών του δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις γενικές αρχές του δικαίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις σχέσεις του δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ελληνικό δίκαιο, στα θεσμικά
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο σύστημα της έν-
νομης προστασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΘΕ: Αρχές Δημόσιας Οικονομικής (10ECTS)
Σκοπός αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι η εισα-
γωγή των φοιτητών/τριών στις βασικές έννοιες των οι-
κονομικών του δημόσιου τομέα και στην ανάλυση των
οικονομικών λειτουργιών του κράτους. Συγκεκριμένα τα
θέματα που αναπτύσσονται σε αυτή τη Θεματική Ενό-
τητα περιλαμβάνονται: ο μηχανισμός της αγοράς και η
ανάγκη παρέμβασης
του κράτους στην οικονομική δραστηριότητα, ορι-
σμός και μέγεθος του δημόσιου τομέα, θεωρία των
δημοσίων αγαθών, εξωτερικές επιδράσεις, κρατικός
προϋπολογισμός, δημόσιες δαπάνες, δημόσιο χρέος, φό-
ροι και φορολογικό σύστημα, δημόσιες επιχειρήσεις, η
χρηματοδότηση της κοινωνικής πολιτικής και κοινωνική
ασφάλιση. Επιπλέον, η Θεματική Ενότητα περιλαμβάνει
ορισμένες αναφορές στις τρέχουσες δημοσιονομικές
εξελίξεις στην Ελλάδα και προβαίνει σε μια συνοπτική
παρουσίαση και σχολιασμό βασικών μεγεθών και διαδι-
κασιών του κρατικού προϋπολογισμού. Proslipsis.gr
ΘΕ: Ιστορική Συγκρότηση του Σύγχρονου Ελληνικού
Κράτους (10ECTS)
Στη ΘΕ εξετάζονται οι βασικές στιγμές συγκρότησης
και ανάπτυξης του ελληνικού κράτους, με έμφαση την
περίοδο του εικοστού αιώνα. Η μετεξέλιξη του πολιτικού
συστήματος εξετάζεται τόσο αναφορικά με τις αλλα-
γές στο συνταγματικό πεδίο, όσο και με την ανάδειξη
συγκεκριμένων φορέων συμφερόντων όπως είναι η
ναυτιλία, τα κεφαλαιοκρατικα στρώματα, οι τράπεζες
και τα εργατικά στρώματα. Έμφαση δίνεται στην περίοδο
μετά το κίνημα του 1909 και την πολιτική του λεγόμε-
νου 'βενιζελικού εκσυγχρονισμού'. Εξετάζονται επίσης
η αποκατάσταση των προσφύγων, η οικονομική κρίση
του Μεσοπολέμου και το καθεστώς του Ιωάννη Μετα-
ξά. Μετά τις θεμελιώδεις ανατροπές που επιφέρει ο Β΄
Παγκόσμιος Πόλεμος, η Κατοχή και ο εμφύλιος πόλεμος,
εξετάζεται η συγκρότηση του μεταπολεμικού πολιτικού
συστήματος (σύνταγμα και παρασύνταγμα) και η κρίση
νομιμοποίησης που οδηγεί στη δικτατορία του 1967.
Ακολουθεί η ανάλυση της μεταπολιτευτικής περιόδου,
η ανασυγκρότηση των κρατικών υπηρεσιών στο τελευ-
ταίο τέταρτο του εικοστού αιώνα σε συνδυασμό με την
αναζήτηση πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής.
ΘΕ: Διεθνής Πολιτική Οικονομία (10ECTS)
Το μάθημα αυτό αφορά στις διεθνείς διαστάσεις της
οικονομικής δραστηριότητας, των οικονομικών συναλ-
λαγών και των οικονομικών σχέσεων. Τα θέματα που
παρουσιάζονται αφορούν συνοπτικά στα εξής: θεωρη-
τικές προσεγγίσεις της διεθνούς πολιτικής οικονομίας,
διεθνές χρηματοοικονομικό και νομισματικό σύστημα:
οι διεθνείς συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι αγορές χρή-
ματος και κεφαλαίου, το διεθνές εμπόριο και η παγκό-
σμια ολοκλήρωση της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών,
οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι διεθνείς οικονομικές σχέ-
σεις, διακρατικός συντονισμός οικονομικών πολιτικών,
οι σχέσεις μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων
χωρών, περιφερειακή και παγκόσμια οικονομική ολο-
κλήρωση και διακυβέρνηση. Στη θεματολογία του μα-
θήματος περιλαμβάνονται επίσης θέματα που αφορούν
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την αναπτυξιακή βοήθεια,
ενεργειακά ζητήματα και ζητήματα που σχετίζονται με
την μετανάστευση.
ΘΕ: Ηθική και Δεοντολογία στη Δημόσια Διοίκηση
(10ECTS)
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση των
βασικών αρχών ηθικής και δεοντολογίας στη Δημόσια
Διοίκηση, όπως προκύπτουν από το Σύνταγμα, τη διοι-
κητική νομοθεσία και τους κώδικες δεοντολογίας και
ηθικής για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ιδιαίτερη έμ-
φαση θα δοθεί στην ανάλυση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας, του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ορθής Διοικητι-
κής Συμπεριφοράς και του Οδηγού Ορθής Διοικητικής
Συμπεριφοράς των Δημοσίων Υπαλλήλων. Ιδιαίτερη
αναφορά θα γίνει στην προληπτική και κατασταλτική
αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς στη δη-
μόσια διοίκηση.
ΘΕ: Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές (10ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι η κριτική παρουσίαση
των βασικών θεσμών και διαδικασιών για την διαμόρ-
φωση και την υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών σε
εθνικό, περιφερειακό, τοπικό σε υπερεθνικό επίπεδο.
Μετά την απαραίτητη αναφορά στις βασικές έννοιες του
μαθήματος (κράτος, δημόσιες πολιτικές) συζητιούνται
οι προκλήσεις, που αντιμετωπίζει το κράτος κατά την
υλοποίηση των «δημόσιων πολιτικών» του. Προκλήσεις
που προκύπτουν εκτός των άλλων και από το συνεχώς
μεταβαλλόμενο περιβάλλον (εξελίξεις στην ΕΕ και δυ-
ναμική των διαδικασιών παγκοσμιοποίησης) και που
αναμφίβολα επηρεάζει τις Δημόσιες πολιτικές. Στο τε-
λευταίο μέρος του μαθήματος θα συζητηθούν συνοπτικά
περιπτώσεις κοινωνικής πολιτικής ή / και περιφερειακής
πολιτικής ως μελέτες περίπτωσης στη Ελλάδα, ώστε έτσι
να παρουσιαστούν οι παράγοντες, που συγκροτούν τα
βασικά κριτήρια αξιολόγησης των δημόσιων πολιτικών
από το Κράτος.
ΘΕ: Περιφερειακή Ανάπτυξη και Περιφερειακές Ανι-
σότητες (10ECTS)
Το μάθημα αυτό αφορά σε ζητήματα θεωρίας περι-
φερειακών ανισοτήτων και ανάλυσης και αξιολόγησης
των μέσων άσκησης της περιφερειακής πολιτικής. Τα
θέματα που καλύπτονται αφορούν στα εξής: το 'περι-
φερειακό πρόβλημα' και η μέτρηση των περιφερειακών
ανισοτήτων, θεωρίες περιφερειακών ανισοτήτων, οι πε-
ριφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα, οι περιφερειακές
ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αναγκαιότητα της
περιφερειακής πολιτικής, οι στόχοι, τα διλλήματα και τα
μέσα άσκησης της περιφερειακής πολιτικής, η εφαρμο-
ζόμενη πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλά-
δα, τα αναπτυξιακά κίνητρα, η περιφερειακή κατανομή
των δημοσίων επενδύσεων, η οργάνωση της δημόσιας
διοίκησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τα περι-
φερειακά προγράμματα και η περιφερειακή κατανομή
του ΕΣΠΑ, η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ.
ΘΕ: Θεσμοί και Δημόσιες Πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (10ECTS)
Το μάθημα αυτό καλύπτει με εποπτικό τρόπο τις δι-
αδικασίες συγκρότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους
ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Η
θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνει συνοπτικά τα
εξής: Έννοια και θεωρίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης,
η ιστορική εξέλιξη ευρωπαϊκής ενοποίησης, οι βασικές
συνθήκες, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ο Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολιτι-
κές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο
μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον και η πορεία της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Proslipsis.gr
ΘΕ: Διοίκηση Έργων (10ECTS)
Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρ-
χών διοίκησης έργων. Συγκεκριμένα, η ΘΕ παρουσιάζει
τις βασικές έννοιες στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποί-
ησης έργων, τους τρόπους οργάνωσης και διοίκησης
έργων, τον κύκλο ζωής έργων, τις πιο γνωστές και ευρέως
χρησιμοποιούμενες μεθόδους προγραμματισμού και
ελέγχου έργων συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων
δικτυωτής ανάλυσης, τη διαδικασία προγραμματισμού
μέσων παραγωγής σε έργα με περιορισμούς στον χρόνο
υλοποίησης και σε έργα με περιορισμούς στα διαθέσιμα
μέσα παραγωγής, τις τεχνικές βελτιστοποίησης του χρο-
νικού προγραμματισμού έργων, τις τεχνικές παρακολού-
θησης της χρονικής και της οικονομικής προόδου έργων
και τέλος τον τρόπο υποστήριξης των πληροφοριακών
συστημάτων στη διαχείριση έργων.
ΘΕ: Θεσμοί και Πολιτικές Προστασίας των Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου (10ECTS)
Σκοπός της ΘΕ είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών
στην προβληματική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πε-
ριλαμβάνοντας τα ατομικά, τα πολιτικά και τα κοινωνικά
δικαιώματα. Συγκεκριμένα, στη ΘΕ εξετάζονται η αντί-
ληψη του ατομικού δικαιώματος ως μιας αξίας που περι-
βάλλει την ανθρώπινη προσωπικότητα πέρα από οποια-
δήποτε παρέμβαση που μπορεί να περιορίσει τόσο την
ιδιωτικότητά του όσο και τους όρους συμμετοχής του σε
διαδικασίες δημόσιας επικοινωνίας (γνώμη, έκφραση).
Το πολιτικό δικαίωμα συγκροτείται ως προστατευτικό
πλέγμα του πολιτικού σώματος της αστικής κοινωνίας
απέναντι σε μορφές εξουσιασμού που εμποδίζουν την
αυτοκυβέρνηση των πολιτών, ενώ η ενεργός διάσταση
του αφορά τη συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία, κατά
βάση μέσα από το δικαίωμα ψήφου. Το κοινωνικό δικαί-
ωμα συγκροτείται ως προστατευτικό πλέγμα απέναντι
σε απειλές που δέχονται κοινωνικές ομάδες από την ατο-
μική ιδιοκτησία, τη συσσώρευση πλούτου και δύναμης,
και από τις κινήσεις της αγοράς. Στην κατακλείδα, η ΘΕ
εστιάζει στην εφαρμογή των αντιλήψεων αυτών από την
ελληνική πολιτεία και νομοθεσία, κυρίως από το δεύτερο
μισό του εικοστού αιώνα μέχρι σήμερα.
ΘΕ: Λογιστική του Δημόσιου Τομέα (10ECTS)
Ο σκοπός της ΘΕ είναι να θέσει τα θεμέλια για την
κατανόηση της Λογιστικής του Δημοσίου Τομέα τόσο
σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο παρουσιά-
ζοντας τις βασικές έννοιες, τις αρχές και τις εφαρμογές
στο ελληνικό όσο και στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον.
Αναλυτικά, θα περιλαμβάνει: Λογιστικά συστήματα πα-
ρακολούθησης των συναλλαγών στο δημόσιο τομέα,
Προϋπολογισμός στο Δημόσιο Τομέα, Σύστημα Διπλο-
γραφικής Λογιστικής στα ΝΠΔΔ τις Δημόσιες Μονάδες
Υγείας και τους ΟΤΑ, Λογιστική επιχορηγήσεων, Λογιστι-
κή επενδύσεων, Λογιστική Κεντρικής Κυβέρνησης, Έλεγ-
χος και αξιολόγηση της απόδοσης στο Δημόσιο Τομέα.
ΘΕ: Μεταρρυθμιστικές Τάσεις και Αλλαγή στη Δημόσια
Διοίκηση (10ECTS)
Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρ-
χών της διοίκησης αλλαγών. Συγκεκριμένα, η ΘΕ παρου-
σιάζει το βασικό περιεχόμενο της έννοιας της αλλαγής,
τα είδη των αλλαγών, τα βασικότερα θεωρητικά μοντέλα
αλλαγής, τις προϋποθέσεις επιτυχίας ή αποτυχίας της
αλλαγής, τους λόγους αντίδρασης στην αλλαγή, τους
τρόπους μετριασμού της αντίδρασης στην αλλαγή, τους
φορείς της αλλαγής, τη σημασία της ανώτερης διοίκησης
και της ηγεσίας στην έκβαση του τελικού αποτελέσμα-
τος, καθώς και επίκαιρα ζητήματα που αφορούν στις
διοικητικές μεταρρυθμίσεις και τις σύγχρονες τάσεις της
δημόσιας διοίκησης.
ΘΕ: Δημόσια Διοίκηση και Διεθνείς Οργανισμοί
(10ECTS)
Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι να συμβάλει
στην θεωρητική και κυρίως πρακτική κατανόηση της
σημασίας και του ρόλου των διεθνών οργανισμών, όπως
αυτοί σχετίζονται με τις λειτουργίες του κράτους έθνους.
Οι διεθνείς οργανισμοί και κυρίως εκείνοι που διευθε-
τούν οικονομικές σχέσεις αποτελούν εκτός των άλλων
και πεδία άσκησης πολιτικής των εθνικών κυβερνήσεων,
πάντα στο πλαίσιο της αναγκαιότητας των συνθηκών
που γεννά η δυναμική της παγκοσμιοποίησης. Ως μελέτη
περίπτωσης θα εξεταστούν «διεθνείς οργανισμοί» που
δραστηριοποιούνται σε πεδία που επηρεάζουν την δη-
μόσια διοίκηση και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Κατά
συνέπεια θα συζητήσει συνοπτικά τον ΟΗΕ, κάποιους
από τους κύριους οργανισμούς που αποτελούν μέρος
του αστερισμού του, την ΕΕ ως σημαντική περιφερειακή
συσσωμάτωση, ενώ χρήσιμη θα είναι και η ενδεικτική
αναφορά σε κάποιες Διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργα-
νώσεις.
ΘΕ: Διοικητική Αποκέντρωση και Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση: Πολιτική και Οικονομική Διάσταση (10ECTS)
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη των θεσμών
της Διοικητικής Αποκέντρωσης και της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης στην Ελλάδα, σε συνάρτηση ιδίως με τη συμ-
βολή τους στη δημοκρατική, οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη της χώρας και στην άσκηση των δημοσίων
εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εμπειρία της εφαρμογής
του Προγράμματος «Καλλικράτης» και στην προοπτική
μιας νέας μεταρρύθμισης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
ΘΕ: Δημόσιες Επενδύσεις και Αναπτυξιακά Προγράμ-
ματα (10ECTS)
Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρ-
χών της χρηματοδότησης και της αξιολόγησης επενδύ-
σεων για την υλοποίηση δημοσίων επενδύσεων και ανα-
πτυξιακών προγραμμάτων. Αναλυτικά η ΟΕ παρουσιάζει
τα βασικά χρηματοοικονομικά μαθηματικά, τις τεχνικές
αξιολόγησης επενδύσεων, τις πηγές χρηματοδότησης
επενδύσεων, το κόστος κεφαλαίου, τη συσχέτιση της
απόδοσης και του κινδύνου, τη λειτουργία των αγορών
χρήματος και κεφαλαίου καθώς και την αποτίμηση αξι-
όγραφων σταθερού εισοδήματος. Proslipsis.gr
ΘΕ: Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο (10ECTS)
Σκοπός της ΘΕ είναι ο προσδιορισμός και η ανάλυση
των βασικών θεσμών του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαί-
ου. Ειδικότερα εξετάζονται: Ι. Το σύστημα συγκρότησης
του σώματος των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα.
II. Η υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων.
III. Η πειθαρχική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων.
IV. Η λύση της σχέσης των δημοσίων υπαλλήλων με
το Δημόσιο. V. Η δικαστική προστασία των δημοσίων
υπαλλήλων.
ΘΕ: Δημοσιονομική Διοίκηση και Έλεγχος (10ECTS)
Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση και ανάλυση των
βασικών εννοιών και αρχών της κατάρτισης και εκτέλε-
σης του προϋπολογισμού, της λειτουργίας του εσωτερι-
κού και εξωτερικού ελέγχου καθώς και της αξιοποίησης
δεδομένων για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων στον
Δημόσιο Τομέα. Αναλυτικά, θα παρουσιαστεί η λειτουρ-
γία του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης,
του προϋπολογισμού των λοιπών φορέων της γενικής
κυβέρνησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., η διαδικασία και
τα όργανα κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογι-
σμού, τα όργανα και οι διαδικασίες άσκησης ελέγχου της
εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Τέλος, θα εξεταστούν
ζητήματα άντλησης και χρήσης δεδομένων των οικονο-
μικών καταστάσεων για την εφαρμογή τεχνικών λήψης
αποφάσεων σε φορείς του δημοσίου.
ΘΕ: Διοίκηση της Ποιότητας (10ECTS)
Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρ-
χών της διοίκησης ολικής ποιότητας (ΔΟΠ) και των διαδι-
κασιών για επιτυχή υιοθέτηση της στον Δημόσιο Τομέα.
Συγκεκριμένα, η ΘΕ παρουσιάζει τις βασικές έννοιες της
ποιότητας, του ελέγχου ποιότητας, της διασφάλισης της
ποιότητας, κρίσιμους συντελεστές για την επιτυχή υιο-
θέτηση της ΔΟΠ, τεχνικές και εργαλεία για τη βελτίωση
της ποιότητας, κατηγοριοποίηση κόστους ποιότητας
και εκτίμηση κόστους απλών προγραμμάτων ποιότητας
καθώς και πρότυπα ποιότητας και βραβεία ποιότητας
συμπεριλαμβανομένων του ΚΠΑ και του EFQM ως μέσα
συνεχούς βελτίωσης. Στο πλαίσιο της ΘΕ παρουσιάζεται
ο τρόπος με τον οποίο η φιλοσοφία της ΔΟΠ επηρεάζει
τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών των οργανισμών
και μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση των δημόσι-
ων υπηρεσιών έχοντας ως επίκεντρο την εξυπηρέτηση
του πολίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 24 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved