nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Στις 10 Ιανουαρίου ο διαγωνισμός Ειρηνοδικών

 

Αθήνα 11.10.2010, 16:32

Στις 10 Ιανουαρίου 2001 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 θα διεξαχθεί τελικά ο διαγωνισμός του υπουργείου Δικαιοσύνης για την κάλυψη 80 κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών, που αρχικά είχε προγραμματισθεί για τις 6 Δεκεμβρίου 2010. Ο πίνακας επιτυχόντων του διαγωνισμού θα ισχύσει από την δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ.: 101082/2010 απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης που ακολουθεί.

 

Απόφαση με αριθμ.: 101082/2010
Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξεως

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις:
α) των άρθρων 34−38, 77Α και 77Β του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1756/1988, ΦΕΚ Α΄35, όπως και τα δύο τελευταία προστέθηκαν με το άρθρο 10 του ν.1968/1991 (ΦΕΚ Α΄ 150), β) του άρθρου 31 του ν. 1968/1991, γ) του άρθρου 11, παρ. 11, του ν.2145/1993 (ΦΕΚ Α΄ 88), δ) του από 9.11.1948 Διατάγματος «περί του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού των υποψηφίων Εμμίσθων Παρέδρων» (ΦΕΚ Α΄ 291) σε συνδυασμό με τα άρθρα 69, 72, 73, 80, 81 και 82 του Ν.Δ.τος 962/1971 (ΦΕΚ Α΄ 183) και το άρθρο 6 παρ. 5, του ν. 1877/1990 (ΦΕΚ Α΄ 28),
2) το αριθ. 2/64098/29.09.2010 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο εγκρίθηκε η κάλυψη ογδόντα (80) κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών,
προκηρύσσουμε:
διαγωνισμό για την πρόσληψη ογδόντα (80) δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξεως που θα διενεργηθεί στην Αθήνα στο κατάστημα του Αρείου Πάγου, στις 06 Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00.
Δεκτοί στο διαγωνισμό αυτό γίνονται όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζονται από τα άρθρα 34−38 και 77Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1756/1988 ΦΕΚ Α΄35, όπως τo τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1968/1991 (ΦΕΚ Α΄ 150) ως δε προς την ηλικία όσοι έχουν συμπληρώσει το 25ο και δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010.
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση στα εξής μαθήματα: α) αστικό δίκαιο, β) εμπορικό δίκαιο, γ) πολιτική δικονομία, δ) ποινικό δίκαιο, ε) ποινική δικονομία, και στ) στοιχεία ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου.
Για τους επιτυχόντες θα καταρτιστεί πίνακας κατά σειρά επιτυχίας, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει από τη δημοσίευσή του μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2011. Από τους επιτυχόντες δε αυτούς θα διορίζονται κατά τη σειρά αναγραφής τους στον πίνακα αυτόν και θα τοποθετούνται στις κενές ή κενούμενες κατά τη διάρκεια της ισχύος του πίνακα θέσεις Ειρηνοδικών με προεδρικό διάταγμα, εφόσον εξασφαλισθούν οι νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις.
Όποιος/α επιθυμεί να διαγωνιστεί οφείλει:
Α) Να υποβάλει στη Γραμματεία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, αίτηση απευθυνόμενη στον Πρόεδρο της Επιτροπής, στην οποία να αναγράφεται το όνομα, το επώνυμο και τα ονόματα του πατέρα και της μητέρας και να σημειώνεται η διεύθυνση της κατοικίας και ο αριθμός του τηλεφώνου του/της.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο πτυχίου νομικού τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και βεβαίωση του οικείου δικηγορικού συλλόγου ή της οικείας υπηρεσίας, ή αντίγραφο πτυχίου νομικού τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού διπλώματος νομικών ή πολιτικών επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής (μετά από παρακολούθηση τουλάχιστον ενός έτους μεταπτυχιακών μαθημάτων και εξετάσεις) ή αντίγραφο πτυχίου αμφοτέρων των τμημάτων Πολιτικού και Νομικού της Νομικής Σχολής, ώστε να αποδεικνύουν μία από τις ιδιότητες που απαιτούνται από το άρθρο 10 του Ν.1968/1991.
2. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης, εφόσον έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες το πολύ από την ημέρα της γέννησης.
3. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων, προκειμένου για άνδρες ή στα γενικά μητρώα των δημοτών, προκειμένου για γυναίκες, από το οποίο να προκύπτει το έτος γέννησης, ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας.
4. Προκειμένου για άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής τους από αυτή.
5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
6. Πιστοποιητικό της υπηρεσίας που υπηρετεί, αν πρό− κειται για δικαστικό λειτουργό ή δικαστικό υπάλληλο ή πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου, αν πρόκειται για δικηγόρο, ότι δεν έχει παυθεί για λόγους ποινικής καταδίκης ή ανεπάρκειας ή πειθαρχικού αδικήματος.
7. Βεβαίωση του γραμματέα του δικαστικού συμβουλίου του οικείου Πρωτοδικείου του τόπου της κατοικίας του/της ότι υπέβαλε αίτηση για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα. Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί στο δικαστικό συμβούλιο δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού.
8. Πιστοποιητικό του Εισαγγελέα του τόπου καταγωγής και του τόπου κατοικίας του, ότι δεν παραπέμφθηκε με οριστικό βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα, από τα αναφερόμενα στο άρθρο 37 παρ.1 περ. ε΄ του ανωτέρω κώδικα.
9. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
Β) Να καταβάλλει είκοσι (20) ευρώ για εξέταστρα στο γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου (άρθρο 31 του Ν.1968/1991).
Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλικίας, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού και κατά το χρόνο διορισμού. Τα κωλύματα πρέπει να μην υπάρχουν τόσο κατά το χρόνο του διαγωνισμού όσο και κατά το χρόνο διορισμού
Η Επιτροπή είναι αρμόδια να ρυθμίζει με απόφασή της οποιοδήποτε θέμα προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό.
Η εξέταση της υγείας αυτών που θα επιτύχουν στο διαγωνισμό θα γίνει κατά το σύστημα που ισχύει για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους από την Επιτροπή που ορίζεται στο άρθρο 37 παρ.1 εδ.ια΄ του ανωτέρω κώδικα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved