ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ράπισμα ΑΣΕΠ σε ΟΑΕΔ για τους εργασιακούς συμβούλους (12/1/06)


Αθήνα 12.1.2006, 11:14
Οι εργασιακοί σύμβουλοι των ΚΠΑ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και επιτελούν σημαντικό έργο, γι
αυτό και η απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου του ΟΑΕΔ για την μη μονιμοποίησή τους σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 164/2004 είναι εσφαλμένη.

Την παραπάνω απόφαση έλαβε πρόσφατα η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ, ανάβοντας ουσιαστικά το πράσινο φώς για την μονιμοποίηση των εργασια
κών συμβούλων. Κατόπιν αυτού η διοίκηση ΟΑΕΔ οφείλει να αποδεχτεί την κρίση της ανεξάρτητης αρχής και να αλλάξει ρότα.

To πλήρες κείμενο της απόφασης είναι το εξής:

Αριθμός 35
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συγκροτήθηκε από τους Γεώργιο Βέη, Πρόεδρο, Νικόλαο Καβαλλιέρο Αντιπρόεδρο, Αγησίλαο Μπακόπουλο Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Μπουκουβάλα, Αδαμάντιο Φαρμάκη, Γεράσιμο Φρούντζο, Γεώργιο Πατρινέλη, Μίνωα Μαθιουδάκι, Ευάγγελο Σακλαμπανάκη, Ιωάννη Βασιλόπουλο, Αντωνία Ντάρα, Εμμανουήλ Βοϊκλή, Δημήτριο Γκουλούση, Παναγιώτη Λάμπο, Ευθύμιο Βελώνια, Βασιλική Κοσμά, Κανελλιώ Σακελλαριάδου, Βασίλειο Γκούβα, Νικόλαο Κωστάκη, Κωνσταντίνο Τράκα, Δημήτριο Μπέικο, Ρίζο Αντωνακόπουλο και Βελισσάριο Καράκωστα, Συμβούλους. Απουσίαζε λόγω κωλύματος ο Σύμβουλος Φώτιος Μπολόφης.

Συνήλθε σε συνεδρίαση στο κατάστημά του την 21 Δεκεμβρίου 2005 κατά την οποία χρέη Γραμματέα εξετέλεσε η Ουρανία Σπυροπούλου, υπάλληλος με βαθμό Α΄. Αντικείμενο της συνεδριάσεως ήταν η υπαγωγή ή μη στο Π.Δ. 164/2004 των Εργασιακών Συμβούλων του ΟΑΕΔ.

Η Ολομέλεια, αφού άκουσε την πρόταση του μέλους της ... που είχε οριστεί εισηγητής, καθώς και τις απόψεις που εξετέθησαν από τα υπόλοιπα μέλη, αποφάσισε ως ακολούθως:

Για τη στελέχωση των Γραφείων Εργασίας, τα οποία στον νόμο 2956/2001 για την αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ αποκαλούνται «Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση» (
ΚΠΑ), ο ΟΑΕΔ άρχισε από του έτους 1999 να προσλαμβάνει εργασιακούς συμβούλους, τα καθήκοντα των οποίων συνίστανται στην προώθηση των ανέργων, σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, στην οργάνωση προσωπικών πολιτικών απασχόλησης και προσωπικών συνεντεύξεων και στη διερεύνηση των επιχειρήσεων, με στόχο την καταγραφή θέσεων εργασίας, με παράλληλη άσκηση καθαρώς διοικητικών καθηκόντων. Τα καθήκοντα αυτά δεν διαφέρουν εκείνων των μονίμων υπαλλήλων των προαναφερομένων Κέντρων. Αρχικώς οι προσλήψεις των εργασιακών συμβούλων επραγματοποιούντο με συμβάσεις έργου, οι οποίες υπέκρυπταν αναμφιβόλως συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, μεταγενεστέρως δε, από της ισχύος του Ν. 3144/2003 και εφεξής, επραγματοποιούντο με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η σπουδαιότητα του επιτελούμενου από τα Κ.Π.Α. έργου αναδεικνύεται και εκ του ότι ο νόμος 2956/2001 προέβλεψε τη σύσταση ανώνυμης εταιρίας για την προώθηση της απασχόλησης, για την εκπλήρωση των σκοπών της οποίας συνεστήθησαν τα Κ.Π.Α. (άρθρ. 8 § 1 Ν. 2956/2001), μεταγενεστέρως δε η εταιρία αυτή λύθηκε με τον νόμο 3144/2003 (άρθρ. 12 § 8) και η εκπλήρωση του σκοπού της περιήλθε στην αρμοδιότητα του Ο.Α.Ε.Δ. Η λειτουργία των Κ.Π.Α. αποτελεί κατά τον Υπουργό Απασχόλησης θεσμό υψίστης σημασίας για τον Οργανισμό (βλ. υπ’
αρ. πρ. 9835/6.10.2005 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης προς την Βουλή των Ελλήνων). Τον παρελθόντα Σεπτέμβριο ο Ο.Α.Ε.Δ. εδημοσίευσε στον ημερήσιο τύπο πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 443 ατόμων για την υποστήριξη του έργου των εργασιακών συμβούλων, των οποίων οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου έχουν παραταθεί μέχρι τους πρώτους μήνες του 2006.

Εν όψει των ανωτέρω η Ολομέλεια κρίνει ότι οι εργασιακοί σύμβουλοι του Ο.Α.Ε.Δ. καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Οργανισμού αυτού και επομένως η αντίθετη κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. ελέγχεται εσφαλμένη. Πρέπει επιπροσθέτως να σημειωθεί ότι η κρίση αυτή ερείδεται επί εσφαλμένης αιτιολογίας: ειδικότερα το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει ότι επειδή οι εργασιακοί σύμβουλοι προωθούν την απασχόληση με την μέθοδο της «εξατομικευμένης παρέμβασης», η οποία περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την απασχόληση, όπως αυτές διατυπώνονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών των ετών 2003 και 2004, εάν μελλοντικώς η μέθοδος αυτή δεν περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες γραμμές των επομένων ετών, το ελληνικόν κράτος δεν θα μπορεί να διατηρήσει την μέθοδο της «εξατομικευμένης παρέμβασης»
και επομένως οι εργασιακοί σύμβουλοι δεν θα έχουν αντικείμενο εργασίας και υπό την έννοιαν αυτήν δεν πληρούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Ο.Α.Ε.Δ.

Η κρίση αυτή είναι εσφαλμένη διότι η μέθοδος της «εξατομικευμένης παρέμβασης» έχει καθιερωθεί διά νόμου (άρθρ. 1 § 2 και Ν. 2956/2001) και το ελληνικό κράτος, έχει την δυνατότητα να συνεχίσει την εφαρμογή της έστω και αν αυτή η διαδικασία δεν περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες γραμμές απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι οποίες δεν αποτελούν εξαναγκαστούς κανόνες κοινοτικού δικαίου του άρθρου 249 της Συνθήκης Ε.Κ., η παράβαση των οποίων συνεπάγεται την κίνηση κατά της Ελλάδος της διαδικασίας του άρθρου 226 της ιδίας Συνθήκης. Ανεξαρτήτως όμως των αμέσως ανωτέρω, η «εξατομικευμένη παρέμβαση» δεν αποτελεί αντικείμενο εργασίας των εργασιακών συμβούλων, αλλά μέθοδο προσέγγισης του ανέργου και προώθησης της απασχόλησης, η οποία αποτελεί το κύριο καθήκον των Κ.Π.Α. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι η μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου των εργασιακών συμβούλων δεν αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 12 § 8 in fine του Ν. 3144/2003, σύμφωνα με την οποία « για την λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας (στην οποία εντάσσονται τα Κ.Π.Α.) επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ……….». Πράγματι η τελευταία αυτή διάταξη επιτρέπει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, χωρίς να αποκλείει την πρόσληψη με σύμβαση, αορίστου χρόνου, η οποία θα απεκλείετο εάν εχρησιμοποιείτο η λέξη π.χ. «μόνο»,
η οποία θα υποδηλούσε αποκλεισμό της συμβάσεως αορίστου χρόνου. Αλλά και υπό την εκδοχή του αποκλεισμού της συμβάσεως αορίστου χρόνου από την προμνημονευόμενη διάταξη, νεωτέρα διάταξη (άρθρ. 11 Π.Δ. 164/2004), στηριζομένη σε νομοθετική εξουσιοδότηση και μη αντικειμένη στο Σύνταγμα (βλ. υπ. αρ. 162/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας), επιβάλλει την μετατροπή αυτή, συντρεχουσών των εξ αυτής αναφερομένων προϋποθέσεων και την σύσταση των αντιστοίχων οργανικών θέσεων (βλ. ανωτέρω γνωμοδότηση σελ. 23).

Εμειοψήφησαν οι Σύμβουλοι … …,
με την ακόλουθη αιτιολογία:
Η διατύπωση του άρθρ. 12 παρ. 8 του νόμου 3144/2003, που ορίζει ότι για την λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας (όπου ανήκουν τα ΚΠΑ) επιτρέπεται και η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, δεν αφήνει περιθώρια για μετατροπή των συμβάσεων των εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Το Π.Δ. 164/2004 ηθέλησε να τερματίσει την καταχρηστική κατ’
επανάληψη εκ μέρους των εργοδοτών σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Αυτό όμως δεν συμβαίνει όταν η σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου επιβάλλεται εκ του νόμου. Κατά συνέπεια ο Ο.Α.Ε.Δ. που ακολούθησε τον νόμο κατά την σύναψη και ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου δεν προέβη σε καμία καταχρηστική άσκηση δικαιώματος και δεν υποχρεούται να μετατρέψει τις συμβάσεις αυτές σε αορίστου χρόνου κατά το Π.Δ. 164/2004.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ολομέλεια αποφαίνεται ότι οι εργασιακοί σύμβουλοι, οι οποίοι προσελήφθησαν με συμβάσεις έργου ή με συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου από τον ΟΑΕΔ προ της ισχύος του Π.Δ. 164/2004, υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 αυτού, εφ’ όσον πληρούν και τις οριζόμενες λοιπές προϋποθέσεις.

O Πρόεδρος                    Η Γραμματέας

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved