nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Μέσω κυλιόμενου πίνακα οι προσλήψεις στα Νοσοκομεία

 

Αθήνα 19.4.2011, 06:32

Μέσω του λεγόμενου κυλιόμενου πίνακα -ένα είδος επετηρίδας- θα γίνονται στο εξής οι προσλήψεις μόνιμου ή αορίστου χρόνου προσωπικού στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, σύμφωνα με πρόταση του ΑΣΕΠ που ενέκριναν τα συναρμόδια υπουργεία.

Η διαδικασία θα περιλαμβάνει δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο το ΑΣΕΠ θα εκδίδει κάθε Οκτώβριο προκήρυξη για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης και θα καλεί τους ενδιαφέρομενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Κατά το δεύτερο στάδιο το ΑΣΕΠ θα εκδίδει έως τρεις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων και θα καλεί τους εγγεγραμμένους στον Κυλιόμενο Πίνακα να δηλώσουν προτιμήσεις θέσεων. Η επιλογή των υποφηφίων θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2190/94 (σειρά προτεραιότητας). 

Στους Κυλιόμενους Πίνακες θα περιλαμβάνονται θέσεις των παρακάτω ειδικοτήτων, ωστόσο με απόφαση του ΑΣΕΠ θα μπορούν να ενταχθούν και άλλες ειδικότητες, όχι όμως αυτές για τις οποίες απαιτείται εξειδικευμένη εμπειρία ως τυπικό προσόν.
* ΠΕ Νοσηλευτικής
* ΤΕ Νοσηλευτικής
* ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
* ΤΕ Μαιευτικής
* ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας
* ΤΕ Φυσικοθεραπευτών
* ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
* ΤΕ Εργοθεραπευτών
* ΤΕ Λογοθεραπευτών
* ΤΕ Ιατρικών Οργάνων
* ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
* ΤΕ Νηπιοβρεφοκόμων
* ΔΕ Νηπιοβρεφοκόμων
* ΔΕ Νοσηλευτικής
* ΔΕ Επιμελητών Ασθενών
* ΔΕ Παρασκευαστών
* ΔΕ Χειριστών - Εμφανιστών
* ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
* ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
* ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
* ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
* ΔΕ Ιατρικών Μηχανημάτων
* ΔΕ Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.

 

Αριθμ. Φ.ΑΣ.2.0/105/οικ.6957
Κατάρτιση «Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης» και εφαρμογή του στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων τακτικού νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.), του Αρεταίειου Νοσοκομείου, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 3812/2009 (234 Α΄) όπως προστέθηκαν με το άρθρο 7 του ν. 3868/2010 (129 Α΄).
β. Του ν. 2190/1994 (28 Α΄), όπως ισχύει.
γ. Της υπ’ αριθμ. 42948/11.12.2003 (1854 Β΄) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
2. Την από 9 Φεβρουαρίου πρόταση του Α.Σ.Ε.Π., η οποία έγινε με την 1/2011 απόφαση της Ολομέλειάς του.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόταση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. που έχει ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 1
Τρόπος πλήρωσης θέσεων
1. Η πρόσληψη του τακτικού (μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) προσωπικού των κλάδων που περιλαμβάνονται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3812/2009, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3868/2010, των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.), του Αρεταίειου Νοσοκομείου, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π., μπορεί να διενεργείται και βάσει «Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης» σύμφωνα με τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας του άρθρου 18 του ν. 2190/1994.
2. Η διαδικασία πλήρωσης θέσεων διενεργείται σε δύο στάδια, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
1ο ΣΤΑΔΙΟ: Κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης
Άρθρο 2
Προκήρυξη για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης
1. Τον Οκτώβριο κάθε έτους το Α.Σ.Ε.Π. καλεί τους ενδιαφερόμενους για την πλήρωση θέσεων των φορέων του πρώτου άρθρου της παρούσας να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης.
2. Με την προκήρυξη καθορίζονται:
α. Τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα.
β. Τα κριτήρια κατάταξης.
γ. Ο τρόπος κατάταξης των υποψηφίων.
δ. Οι ειδικές κατηγορίες υποψηφίων.
ε. Οι περιπτώσεις εντοπιότητας.
στ. Ό,τι άλλο προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994.
Με την προκήρυξη ορίζονται επίσης:
i. Η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.
ii. Τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων δικαιολογητικά.
iii. Η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
iv. Το δικαίωμα άσκησης ένστασης από τους υποψηφίους, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής της.
v. Η διαδικασία κατάρτισης του Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης και της πλήρωσης θέσεων βάσει αυτού.
vi. Κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που διευκολύνει όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προκήρυξη για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης.

Άρθρο 3
Δημοσίευση της προκήρυξης
1. Η προκήρυξη για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) με φροντίδα του Α.Σ.Ε.Π. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Ανακοίνωση της έκδοσης της προκήρυξης δημοσιεύεται υποχρεωτικώς τουλάχιστον σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών πανελλήνιας κυκλοφορίας και μεταδίδεται από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
3. Για λόγους ευρύτερης δημοσιότητας, η προκήρυξη καταχωρίζεται και στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.

Άρθρο 4
Αιτήσεις υποψηφίων – Διαδικασία υποβολής
1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων είναι ηλεκτρονικές ή/και έντυπες. Με την προκήρυξη ορίζεται πάντοτε η κατά τα ανωτέρω μορφή των αιτήσεων που πρέπει να χρησιμοποιήσει κάθε υποψήφιος. Σε περίπτωση χρήσης αίτησης διαφορετικής μορφής από αυτήν που ορίζεται ρητά στην προκήρυξη, ο υποψήφιος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.
2. Ο υποψήφιος, με βάση την προκήρυξη, αναζητεί την ηλεκτρονική αίτηση από τους οριζόμενους στην προκήρυξη διαδικτυακούς κόμβους ή παραλαμβάνει το κατάλληλο έντυπο αίτησης από τις υπηρεσίες που ορίζονται στην προκήρυξη (Α.Σ.Ε.Π., Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή άλλες).
3. Η αίτηση υποβάλλεται στο Α.Σ.Ε.Π. μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη και συνοδεύεται από παράβολο όπως αυτό ορίζεται με τις ισχύουσες κατά το χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης διατάξεις περί συμμετοχής σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων μέσω Α.Σ.Ε.Π. Συνοδεύεται επίσης απαραιτήτως από τα δικαιολογητικά που ορίζεται στην προκήρυξη ότι πρπει να συνυποβληθούν με την αίτηση. Υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή είναι ανυπόγραφες ή δεν συνοδεύονται από το καθορισμένο παράβολο ή από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλείονται από τη διαδικασία κατάρτισης του Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων που υλοποιείται βάσει αυτού.
4. Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά ή/και ταχυδρομικά. Με την προκήρυξη ορίζεται πάντοτε ο τρόπος ή οι τρόποι υποβολής της αίτησης. Ειδικότερα:
α. Όταν η αίτηση υποβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποστολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Η συμπλήρωση και η αποστολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Το Α.Σ.Ε.Π. παραλαμβάνει την αίτηση και αποστέλλει ηλεκτρονικά στον υποψήφιο την επιβεβαίωση της λήψης καθώς και τον αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης συνοδευόμενο από την ημερομηνία ηλεκτρονικής παραλαβής. Ταυτόχρονα γίνεται ηλεκτρονική επιστροφή της συμπληρωμένης αίτησης στον υποψήφιο σε εκτυπώσιμη μορφή. Στη συνέχεια, και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη, ο υποψήφιος υποχρεούται να αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. με συστημένη επιστολή και στη συγκεκριμένη ταχυδρομική διεύθυνση ή θυρίδα που ορίζεται στην προκήρυξη, ταχυδρομικό φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει: i) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη ηλεκτρονική του αίτηση, ii) τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβληθούν με την αίτηση και απαιτούνται από την προκήρυξη και iii) το αποδεικτικό καταβολής του καθορισμένου παραβόλου. Με την ηλεκτρονική αίτηση ο υποψήφιος μπορεί να συνυποβάλει το καθορισμένο παράβολο με ηλεκτρονικό τρόπο. Ο τρόπος υποβολής του καθορισμένου παραβόλου ορίζεται πάντοτε με την προκήρυξη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της εκτυπωμένης ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν αποστέλλει την εκτυπώσιμη μορφή της υπογεγραμμένη στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.
Κατά την αποσφράγιση των ταχυδρομικών φακέλων στο Α.Σ.Ε.Π., η αίτηση πρωτοκολλείται σε ειδικό προς τούτο πρωτόκολλο. Κατόπιν ελέγχεται αν φέρει την υπογραφή του υποψηφίου καθώς και αν επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ως συνημμένα. Σε περίπτωση που λείπει η εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης ή αυτή υποβάλλεται εκπρόθεσμα ή είναι ανυπόγραφη ή λείπει το καθορισμένο παράβολο (στην περίπτωση που αυτό υποβάλλεται ταχυδρομικά και όχι ηλεκτρονικά) ή λείπουν δικαιολογητικά τα οποία ενώ αναφέρονται ως συνημμένα δεν επισυνάπτονται, σημειώνεται η διαπιστούμενη έλλειψη και αναγράφονται τα δικαιολογητικά τα οποία ελλείπουν ή η ένδειξη «εκπρόθεσμη». Ο υπάλληλος που διενεργεί τον έλεγχο σημειώνει την ημερομηνία ελέγχου και υπογράφει την αίτηση του υποψηφίου, θέτοντας κάτω από την υπογραφή πλήρες το ονοματεπώνυμό του. Ο φάκελος αποστολής, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση και στα δικαιολογητικά του υποψηφίου. Με την προκήρυξη για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης μπορεί να ρυθμίζονται διαφορετικά οι όροι και οι λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο.
β. Όταν η αίτηση υποβάλλεται ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Ο ταχυδρομικός φάκελος απευθύνεται με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. και στη συγκεκριμένη ταχυδρομική διεύθυνση ή θυρίδα που ορίζεται στην προκήρυξη. Μαζί με την αίτηση και με τον ίδιο ταχυδρομικό φάκελο συνυποβάλλονται φωτοτυπημένο αντίγραφο αυτής με πρωτότυπη υπογραφή και τα λοιπά δικαιολογητικά που η προκήρυξη ορίζει ότι πρέπει να συνυποβληθούν με την αίτηση του υποψηφίου.
Κατά την αποσφράγιση των ταχυδρομικών φακέλων στο Α.Σ.Ε.Π., η αίτηση πρωτοκολλείται σε ειδικό προς τούτο πρωτόκολλο. Κατόπιν ελέγχεται αν φέρει την υπογραφή του υποψηφίου καθώς και αν επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ως συνημμένα. Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ανυπόγραφη ή υποβάλλεται εκπρόθεσμα ή λείπει το καθορισμένο παράβολο ή λείπουν δικαιολογητικά τα οποία ενώ αναφέρονται ως συνημμένα δεν επισυνάπτονται, σημειώνεται η διαπιστούμενη έλλειψη και αναγράφονται τα δικαιολογητικά τα οποία ελλείπουν ή η ένδειξη «εκπρόθεσμη».
Ο υπάλληλος που διενεργεί τον έλεγχο σημειώνει την ημερομηνία ελέγχου και υπογράφει την αίτηση του υποψηφίου, θέτοντας κάτω από την υπογραφή πλήρες το ονοματεπώνυμό του. Ο φάκελος αποστολής, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση και στα δικαιολογητικά του υποψηφίου.
5. Στην ίδια προκήρυξη για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις συμμετοχής και για διαφορετικούς κλάδους ή κατηγορίες προσωπικού, εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την προκήρυξη προσόντα. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλει χωριστή αίτηση, συνοδευόμενη από το καθορισμένο παράβολο και τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, για κάθε έναν επιδιωκόμενο κλάδο της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος.
6. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (75 Α΄) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
7. Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής ή έντυπης αίτησής του. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα οικεία τετραγωνίδια των αιτήσεων καθώς και τους κωδικούς που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες. Αν δεν συμπληρώσει τα τετραγωνίδια αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσει άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς πλην εκείνων που σύμφωνα με την προκήρυξη αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες, ή αν τα αναφέρει σε άλλα σημεία της αίτησης, τα αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες δεν λαμβάνονται υπόψη, έστω και αν προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά, υπό τον όρο ότι τα ανωτέρω αναγράφονται ρητά στην προκήρυξη. Επίσης, ο υποψήφιος υποχρεούται να συνυποβάλει σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 4 του παρόντος όλα τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα κατά την προκήρυξη για την απόδειξη προσόντων ή κριτηρίων ή ιδιοτήτων, άλλως τα δηλούμενα στην αίτηση προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες δεν λαμβάνονται υπόψη.
Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων − δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις, οι οποίες αντικαθιστούν τις προηγούμενες, μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής που ορίζεται στην προκήρυξη. Οι νέες αιτήσεις πρέπει να είναι της ίδιας μορφής (ηλεκτρονικής ή έντυπης) με τις αρχικώς υποβληθείσες, άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη. Επίσης, στην περίπτωση α. της παρ. 4 του παρόντος, δεν επιτρέπεται η διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση στοιχείων που καταγράφονται αυτοματοποιημένα στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης που επιστρέφεται στον υποψήφιο από το Α.Σ.Ε.Π. Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή
της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη. Αν στην προκήρυξη προβλέπεται ένας μόνο τρόπος υποβολής αιτήσεων, ηλεκτρονικά (περίπτωση α. παρ. 4 του παρόντος) ή ταχυδρομικά (περίπτωση β. παρ. 4 του παρόντος), ο υποψήφιος υποχρεούται να ακολουθήσει αποκλειστικά τη διαδικασία υποβολής που ορίζεται στην προκήρυξη, άλλως αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Αν στην προκήρυξη προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά, ο υποψήφιος υποχρεούται να επιλέξει έναν μόνο από τους ανωτέρω τρόπους υποβολής. Σε περίπτωση που υποβάλει την αίτησή του και ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά, λαμβάνεται υπόψη μόνο η εμπρόθεσμη αίτηση που υποβλήθηκε τελευταία χρονικά.

Άρθρο 5
Επιτροπές – Λοιπό Προσωπικό
1. Η διαδικασία κατάρτισης του Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης διενεργείται από ειδική τριμελή Κεντρική Επιτροπή η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 της υπ’ αριθ. 42948/11.12.2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 7 της ιδίας απόφασης.
2. Για την υποβοήθηση του έργου της ειδικής Κεντρικής Επιτροπής, την προετοιμασία των στοιχείων για την προκήρυξη και τις λοιπές προπαρασκευαστικές ενέργειες, την παραλαβή, τον έλεγχο, την πρωτοκόλληση, την κωδικοποίηση και οπτική παραβολή, ή άλλες εργασίες για την προετοιμασία, διεξαγωγή κ.λπ. μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών συγκροτούνται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. συνεργεία από υπαλλήλους του Α.Σ.Ε.Π. ή υπαλλήλους Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 της υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 6
Πίνακες υποψηφίων
1. Η ειδική Κεντρική Επιτροπή κατατάσσει τους υποψηφίους στον προσωρινό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης με σειρά προτεραιότητας βάσει της συνολικής βαθμολογίας που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994. Για κάθε κλάδο – ειδικότητα προσωπικού καταρτίζεται χωριστός Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης.
2. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των γενικών και ειδικών προσόντων διορισμού καθώς και των κριτηρίων ή ιδιοτήτων του υποψηφίου, που θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων που περιγράφεται στο Κεφάλαιο Γ΄ της παρούσας, είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην τελευταία προκήρυξη για την Κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων.
3. Ο προσωρινός Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης υπογράφεται από τον πρόεδρο της ειδικής Κεντρικής Επιτροπής και τα μέλη αυτής και περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους κατ’ αύξοντα αριθμό και με τη σειρά προτεραιότητας που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος, με αναφορά απαραιτήτως τουλάχιστον της κατηγορίας των προσόντων (κύριων ή επικουρικών), των βαθμολογούμενων κριτηρίων και των ιδιοτήτων που λήφθηκαν υπόψη για κάθε υποψήφιο.
4. Η ειδική Κεντρική Επιτροπή καταρτίζει επίσης πίνακα υποψηφίων οι οποίοι αποκλείονται από τον προσωρινό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης, με αναφορά του συγκεκριμένου λόγου αποκλεισμού για κάθε υποψήφιο.
5. Ο προσωρινός Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων δημοσιοποιούνται με καταχώρισή τους στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Παράλληλα το Α.Σ.Ε.Π. αποστέλλει για δημοσίευση στον τύπο ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση. Η ανακοίνωση αυτή αναρτάται και στα κτίρια του Α.Σ.Ε.Π.(Αθήνας και Θεσσαλονίκης).

Άρθρο 7
Ενστάσεις – Έλεγχος – Κύρωση πινάκων
1. Κατά του προσωρινού Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης και του πίνακα αποκλειομένων επιτρέπεται η άσκηση από τους υποψηφίους ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης των πινάκων αυτών στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητά σε σχετική καταχώριση στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. και σε ανακοίνωση στον τύπο.
2. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π.
3. Η ένσταση, η οποία πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξης ή παράλειψης, πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο, όπως αυτό ορίζεται με τις ισχύουσες κατά το χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης διατάξεις, άλλως δεν εξετάζεται.
4. Το Α.Σ.Ε.Π., αφού ελέγξει τη νομιμότητα του Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης και ολοκληρώσει την εξέταση των ενστάσεων που έχουν τυχόν υποβληθεί, προβαίνει, εφόσον δεν προκύπτει θέμα άλλης ενέργειάς του, στην κύρωση του Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης, τον οποίο στη συνέχεια καταχωρίζει στο διαδικτυακό του τόπο και τον αποστέλλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Γ΄), άλλως ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
5. Το Α.Σ.Ε.Π., αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή κανονισμού ή διατάξεων της παρούσας, αποφασίζει την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας ολικώς ή μερικώς μεταξύ των ίδιων υποψηφίων. Για παραλείψεις ή πλημμέλειες που αφορούν την κατάρτιση του Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης και επιδέχονται διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση μπορεί, αντί επανάληψης του διαγωνισμού, να αναθέτει στην ειδική Κεντρική Επιτροπή την αναγκαία διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση του πίνακα αυτού.
6. Ο οριστικός Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης ισχύει μέχρι τη δημοσίευση του νέου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 8
Επόμενη εφαρμογή Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης
1. Όσοι υποψήφιοι έχουν ενταχθεί στο δημοσιευμένο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης περιλαμβάνονται αυτοδικαίως και στον επόμενο Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης, πλην αυτών που αποκλείστηκαν με αιτιολογημένη απόφαση του Α.Σ.Ε.Π.
2. Σε περίπτωση μεταβολής των προσόντων ή/και των ιδιοτήτων τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν στην επόμενη προκήρυξη κατάρτισης Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης νέα αίτηση, προσκομίζοντας μόνο τα απαιτούμενα προς απόδειξη της μεταβολής δικαιολογητικά.
3. Ενταγμένοι σε Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης υποψήφιοι οφείλουν να αποδεικνύουν ότι διατηρούν συγκεκριμένα προσόντα ή/και ιδιότητες που επηρεάζουν τη σειρά κατάταξής τους (όπως, ενδεικτικά, τις ιδιότητες του τρίτεκνου γονέα ή του δημότη / μόνιμου κατοίκου σε παραμεθόριους νομούς ή νησιά). Στην περίπτωση αυτή οφείλουν στην επόμενη προκήρυξη κατάρτισης Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης να υποβάλουν νέα αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα κατά την προκήρυξη δικαιολογητικά, άλλως τα συγκεκριμένα προσόντα ή ιδιότητες δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή τους. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό τον όρο ότι αναγράφονται ρητά στην προκήρυξη κατάρτισης Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης.
4. Για τη διαδικασία υποβολής νέων αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων ήδη ενταγμένων σε Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
2ο ΣΤΑΔΙΟ: Διαδικασία Πλήρωσης Θέσ
εων
Άρθρο 9
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων
1. Το Α.Σ.Ε.Π. εκδίδει, έως τρεις φορές το χρόνο, «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων» των φορέων του πρώτου άρθρου της παρούσας, ύστερα από σχετικά αιτήματα των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η οποία αφορά το σύνολο ή μερικούς από τους κλάδους που περιλαμβάνονται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3812/2009.
2. Η προκήρυξη περιλαμβάνει: α) τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων ανά φορέα, κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα· και β) το χρόνο και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων δήλωσης προτιμήσεων από τους ενταγμένους στον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης υποψηφίους.
3. Η δημοσίευση της προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων μέσω Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας.

Άρθρο 10
Προϋπόθεση συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων έχουν μόνο όσοι υποψήφιοι έχουν ενταχθεί στον εκάστοτε ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης.

Άρθρο 11
Δήλωση προτιμήσεων
1. Οι ενδιαφερόμενοι για τις προκηρυσσόμενες θέσεις υποψήφιοι υποβάλλουν στο Α.Σ.Ε.Π. τη δήλωση προτιμήσεών τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της τελευταίας χρονικά δημόσιας περί αυτής ανακοίνωσης του Α.Σ.Ε.Π. στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
2. Στη δήλωση προτιμήσεων οι υποψήφιοι δηλώνουν τη σειρά προτίμησης για προκηρυσσόμενες θέσεις στις οποίες επιθυμούν να διατεθούν. Επίσης, καλούνται να δηλώσουν ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζει ο νόμος και η προκήρυξη, καθώς και ότι δεσμεύονται να υπηρετήσουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως ο νόμος ορίζει, σε θέση για την οποία δηλώνουν ότι έχουν το πλεονέκτημα της εντοπιότητας εφόσον επιλεγούν για διορισμό στη θέση αυτή.
3. Οι δηλώσεις προτιμήσεων είναι ηλεκτρονικές ή/και έντυπες. Με την προκήρυξη ορίζεται πάντοτε η κατά τα ανωτέρω μορφή των δηλώσεων προτιμήσεων που πρέπει να χρησιμοποιήσει κάθε υποψήφιος. Σε περίπτωση χρήσης δήλωσης προτιμήσεων διαφορετικής μορφής από αυτήν που ορίζεται ρητά στην προκήρυξη, ο υποψήφιος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.
4. Ο υποψήφιος, με βάση την προκήρυξη, αναζητεί την ηλεκτρονική δήλωση προτιμήσεων από τους οριζόμενους στην προκήρυξη διαδικτυακούς κόμβους ή παραλαμβάνει το κατάλληλο έντυπο δήλωσης προτιμήσεων από τις υπηρεσίες που ορίζονται στην προκήρυξη (Α.Σ.Ε.Π., Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή άλλες).
5. Η υποβολή των δηλώσεων προτιμήσεων μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά ή/και ταχυδρομικά. Με την προκήρυξη ορίζεται πάντοτε ο τρόπος ή οι τρόποι υποβολής της δήλωσης προτιμήσεων. Ειδικότερα:
α. Όταν η δήλωση προτιμήσεων υποβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποστολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Υποψήφιοι των οποίων οι δηλώσεις προτιμήσεων υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται από τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων. Η συμπλήρωση και η αποστολή της δήλωσης προτιμήσεων στο Α.Σ.Ε.Π. γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Το Α.Σ.Ε.Π. παραλαμβάνει τη δήλωση προτιμήσεων και αποστέλλει ηλεκτρονικά στον υποψήφιο την επιβεβαίωση της λήψης καθώς και τον αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της δήλωσης προτιμήσεων συνοδευόμενο από την ημερομηνία ηλεκτρονικής παραλαβής. Ταυτόχρονα γίνεται ηλεκτρονική επιστροφή της συμπληρωμένης δήλωσης προτιμήσεων στον υποψήφιο σε εκτυπώσιμη μορφή. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μπορεί να ρυθμίζονται διαφορετικά οι όροι και οι λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων προτιμήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο.
β. Όταν η δήλωση προτιμήσεων υποβάλλεται ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Ο ταχυδρομικός φάκελος απευθύνεται με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. και στη συγκεκριμένη ταχυδρομική διεύθυνση ή θυρίδα που ορίζεται στην προκήρυξη. Μαζί με τη δήλωση προτιμήσεων και με τον ίδιο ταχυδρομικό φάκελο συνυποβάλλεται φωτοτυπημένο αντίγραφό της με πρωτότυπη υπογραφή. Κατά την αποσφράγιση των ταχυδρομικών φακέλων στο Α.Σ.Ε.Π., οι δηλώσεις προτιμήσεων που περιέχονται σε αυτούς πρωτοκολλούνται σε ειδικό προς τούτο πρωτόκολλο και ακολούθως ελέγχονται αν είναι ενυπόγραφες. Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ανυπόγραφη ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, σημειώνεται η διαπιστούμενη έλλειψη ή η ένδειξη «εκπρόθεσμη». Ο υπάλληλος που διενεργεί τον έλεγχο σημειώνει την ημερομηνία ελέγχου και υπογράφει τη δήλωση προτιμήσεων του υποψηφίου, θέτοντας κάτω από την υπογραφή πλήρες το ονοματεπώνυμό του.
Υποψήφιοι των οποίων οι δηλώσεις προτιμήσεων υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή είναι ανυπόγραφες αποκλείονται από τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων. Ο φάκελος αποστολής, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στη δήλωση προτιμήσεων του υποψηφίου.
6. Η δήλωση προτιμήσεων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται σε αυτήν επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
7. Ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο δήλωση προτιμήσεων στην ίδια προκήρυξη και για θέσεις διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού, με την επιφύλαξη της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παρ. 8 του παρόντος άρθρου.
8. Η υποβολή περισσότερων της μίας δηλώσεων προτιμήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στη δήλωση προτιμήσεων θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών όταν προβλέπεται ρητά από ισχύουσα διάταξη και ορίζεται στην προκήρυξη.
9. Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής ή έντυπης δήλωσης προτιμήσεών του. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα οικεία τετραγωνίδια με τους κωδικούς θέσεων που επιθυμεί να δηλώσει. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των δηλώσεων προτιμήσεων επιτρέπεται με νέες δηλώσεις προτιμήσεων, οι οποίες αντικαθιστούν τις προηγούμενες, μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής που ορίζεται στην προκήρυξη. Οι νέες δηλώσεις προτιμήσεων πρέπει να είναι της ίδιας μορφής (ηλεκτρονικής ή έντυπης) με τις αρχικώς υποβληθείσες, άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη. Αν στην προκήρυξη προβλέπεται ένας μόνο τρόπος υποβολής δηλώσεων προτιμήσεων, ηλεκτρονικά (περίπτωση α. παρ. 5 του παρόντος) ή ταχυδρομικά (περίπτωση β. παρ. 5 του παρόντος), ο υποψήφιος υποχρεούται να ακολουθήσει αποκλειστικά τη διαδικασία υποβολής που ορίζεται στην προκήρυξη, άλλως αποκλείεται από τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων. Αν στην προκήρυξη προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων προτιμήσεων είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά, ο υποψήφιος υποχρεούται να επιλέξει έναν μόνο από τους ανωτέρω τρόπους υποβολής. Σε περίπτωση που υποβάλει τη δήλωση προτιμήσεών του και ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά, λαμβάνεται υπόψη μόνο η εμπρόθεσμη δήλωση που υποβλήθηκε τελευταία χρονικά.

Άρθρο 12
Πίνακας διοριστέων
1. Ο πίνακας διοριστέων καταρτίζεται από τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης βάσει της σειράς που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτόν, σε συνδυασμό πάντοτε με τη δήλωση προτιμήσεών τους. Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει αριθμό διοριστέων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν.
2. Ουδείς υποψήφιος εγγράφεται στον πίνακα διοριστέων χωρίς προηγούμενο έλεγχο των δικαιολογητικών του και έκδοση απόφασης από το Α.Σ.Ε.Π.
3. Για παραλείψεις ή πλημμέλειες που αφορούν τη σύνταξη του πίνακα διοριστέων και επιδέχονται διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση, το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να διορθώνει ή να τροποποιεί ή να συμπληρώνει τον πίνακα αυτόν.
4. Ο πίνακας διοριστέων κυρώνεται από το Α.Σ.Ε.Π., καταχωρίζεται στο διαδικτυακό του τόπο και αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Γ΄).
5. Κατά του πίνακα διοριστέων δεν επιτρέπεται η άσκηση ένστασης από υποψηφίους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Τελικές − Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 13
Τελικές διατάξεις
Για όσα θέματα που αφορούν τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων βάσει «Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης» δεν προβλέπονται ρυθμίσεις από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται αναλόγως οι κείμενες διατάξεις για τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας του άρθρου 18 του ν. 2190/1994.

Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
1. Στον πρώτο Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων εντάσσονται αυτοδικαίως οι υποψήφιοι των κλάδων του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 3868/2010 οι οποίοι είχαν εγγραφεί στους πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 7Κ/2009 (τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 457). Αν έχουν μεταβληθεί τα προσόντα ή/και οι ιδιότητές τους, βάσει των οποίων κατετάγησαν στους πίνακες της προκήρυξης 7Κ/2009, οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη κατάρτισης του πρώτου Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης, προσκομίζοντας μόνο τα απαιτούμενα προς απόδειξη της μεταβολής δικαιολογητικά.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας, οι λεπτομέρειες για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και των δικαιολογητικών των υποψηφίων της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος καθώς και του τρόπου κατάταξής τους θα καθοριστούν με την προκήρυξη κατάρτισης του πρώτου Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης».

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΗΣ

Η Γραμματέας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΟΛΤΥΡΑΚΗ

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved