nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς θα προσλαμβάνεται στους δήμους το προσωπικό αυτεπιστασίας

 

Αθήνα 2.2.2012, 6:45

Από ετήσιο κυλιόμενο πίνακα κατάταξης ανέργων, ανάλογον με αυτόν που χρησιμοποιεί το ΑΣΕΠ στις προσλήψεις των νοσοκομείων, θα αντλείται το προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε δήμους της χώρας, σύμφωνα με απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων (θα την βρείτε παρακάτω).

Οι άνεργοι θα κατατάσσονται στους πίνακες αυτούς και θα μοριοδοτούνται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια της ανεργίας, της ηλικίας, της ύπαρξης ανήλικων τέκνων και της ανεργίας συζύγου.

Αναλυτικά, για τα κριτήρια αυτά θα μοριοδοτούνται ως εξής:
α) Ανεργία
Το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, όπως αποτυπώνεται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, με ανώτατο όριο αυτό των 36 μηνών, μοριοδοτείται ως ακολούθως:
Για τους πρώτους 12 μήνες: 2 μονάδες ανά πλήρη μήνα.
Για τους επόμενους 12 μήνες: 1,5 μονάδα ανά πλήρη μήνα.
Για τους επόμενους 12 μήνες: 1 μονάδα ανά πλήρη μήνα.
β) Ηλικία
Για ηλικία έως 24 ετών: 75 μονάδες
Για ηλικία 25 έως 29 ετών: 65 μονάδες
Για ηλικία 30 έως 34 ετών: 50 μονάδες
Για ηλικία 35 έως 39 ετών: 40 μονάδες
Για ηλικία 40 έως 44 ετών: 35 μονάδες
Για ηλικία 45 έως 49 ετών: 40 μονάδες
Για ηλικία 50 έως 54 ετών: 50 μονάδες
Για ηλικία 55 ετών και άνω: 60 μονάδες
γ) Ανήλικα τέκνα
Για καθένα από τα ανήλικα τέκνα: 6 μονάδες.
δ) Ανεργία συζύγου
Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του συζύγου, όπως αποτυπώνεται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, με ανώτατο όριο αυτό των 12 μηνών, μοριοδοτείται με 1 μονάδα ανά πλήρη μήνα.

Τις προσλήψεις θα διενεργεί ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ, έπειτα από την έκδοση σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης θα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Η επιλογή του προσωπικού ανά ειδικότητα θα γίνεται από τους κυλιόμενους πίνακες ηλεκτρονικά, μετά από αίτημα των φορέων που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ζητούμενες ειδικότητες, τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων καθώς και την προβλεπόμενη διάρκεια απασχόλησης των ανέργων.

120.000 την τριετία
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με όσα δήλωσαν πρόσφατα οι υπουργοί Εσωτερικών Τ. Γιαννίτσης και Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης, το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο. Μέσω αυτού θα απασχοληθούν μέχρι 5 μήνες (ή 135 ημερομίσθια) στους δήμους περίπου 35.000 άνεργοι το 2012 και 120.000 κατά τα προσεχή τρία χρόνια, κυρίως εργάτες γενικών καθηκόντων και τεχνίτες, όπως ηλεκτρολόγοι, οδηγοί, οικοδόμοι, ελαιοχρωματιστές, σιδεράδες, υδραυλικοί και χειριστές μηχανημάτων κ.λπ. Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα θα αμείβονται με μηνιαίο μισθό 625 ευρώ, ο οποίος θα κλιμακώνεται ανάλογα με την ειδικότητα.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. οικ. 3152 (1)
Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε δήμους, συνδέσμους και νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου βάσει Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 209 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
β) Του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄ 28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. 3/2012 απόφαση της Ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), με την οποία διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη του για την έκδοση της παρούσας.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, εκδίδουμε την προβλεπόμενη από την παρ. 5 του άρθρου 209 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει, κοινή υπουργική απόφαση, που έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η πρόσληψη του προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε δήμους, συνδέσμους και νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου διενεργείται βάσει Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 2
Δημόσια πρόσκληση για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων
1. Το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) καλεί τους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ανέργους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων του άρθρου 1 της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην πρόσκληση για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.
2. Με την πρόσκληση ορίζονται:
α) Οι φορείς του άρθρου 1 της παρούσας στους οποίους δύναται να απασχοληθεί προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία.
β) Οι ειδικότητες πρόσληψης.
γ) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής.
δ) Τα τυχόν απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης.
ε) Η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών.
στ) Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων.
ζ) Η διαδικασία κατάρτισης του Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και των προσλήψεων βάσει αυτού.
η) Το δικαίωμα άσκησης ένστασης από τους υποψηφίους, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής της.
θ) Κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που διευκολύνει όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρόσκληση για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.
3. Η πρόσκληση για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ, το οποίο την εγκρίνει ή την τροποποιεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό και ακολούθως εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ.

Άρθρο 3
Δημοσιοποίηση της πρόσκλησης
1. Ανακοίνωση της έκδοσης της πρόσκλησης για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων δημοσιεύεται υποχρεωτικώς σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών πανελλήνιας κυκλοφορίας. Επίσης, μπορεί να μεταδίδεται και από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
2. Για λόγους ευρύτερης δημοσιότητας, η πρόσκληση καταχωρίζεται και στους δικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ, καθώς και του «Διαύγεια».

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις συμμετοχής − Προσόντα πρόσληψης
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία προσλήψεων σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας έχουν μόνο οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2. Για τα προσόντα πρόσληψης του προσωπικού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» καθώς και της παρ. 7 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει. Ειδικά ως προς τα όρια ηλικίας πρόσληψης, κατώτερο όριο ηλικίας ορίζεται το 18ο έτος συμπληρωμένο και ανώτατο το 65ο έτος.

Άρθρο 5
Αιτήσεις υποψηφίων - Διαδικασία υποβολής
1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Δυνατότητα υποβολής παρέχεται και μέσω των οικείων υπηρεσιών των Δήμων. Οι λεπτομέρειες για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων καθώς και για την υποβολή τυχόν δικαιολογητικών από τους υποψηφίους καθορίζονται ρητά με την πρόσκληση για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην πρόσκληση, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία κατάρτισης του Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία προσλήψεων που υλοποιείται βάσει αυτού.
2. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ρητά στην πρόσκληση. Το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποστολής της στον ΟΑΕΔ. Υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται από
τη διαδικασία επιλογής.
3. Στην ίδια πρόσκληση για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων ο υποψήφιος υποβάλλει μία μόνο αίτηση συμμετοχής, στην οποία δηλώνει υποχρεωτικώς μία μόνο ειδικότητα από τις αναφερόμενες στην πρόσκληση, τα κριτήρια που δια−
θέτει και αποδεικνύει, καθώς και μέχρι τρεις (3) φορείς του άρθρου 1 της παρούσας, κατά σειρά προτίμησης, στους οποίους επιθυμεί να προσληφθεί.
4. Εάν για την απόδειξη κριτηρίων απαιτείται σύμφωνα με την πρόσκληση η υποβολή συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων, αυτά υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους, ή διά νομίμου αντιπροσώπου, στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως τα συγκεκριμένα κριτήρια δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων.
5. Μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής παρέχεται στον υποψήφιο η δυνατότητα εκτύπωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης, στην οποία περιλαμβάνεται ο αριθμός της ηλεκτρονικής αίτησης και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.
6. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
7. Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης.
Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα οικεία πεδία των αιτήσεων με τα στοιχεία που ορίζονται στην πρόσκληση και αντιστοιχούν, ιδίως, σε ειδικότητες πρόσληψης, προτιμήσεις φορέων, προσόντα, κριτήρια κατάταξης και προϋποθέσεις συμμετοχής. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων - δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται, σε αντικατάσταση των προηγουμένων οι οποίες ακυρώνονται, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Άρθρο 6
Κριτήρια κατάταξης ανέργων
Οι άνεργοι κατατάσσονται σε Κυλιόμενους Πίνακες Κατάταξης Ανέργων με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:
α) ΑΝΕΡΓΙΑ
Το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, όπως αποτυπώνεται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, με ανώτατο όριο αυτό των 36 μηνών, μοριοδοτείται ως ακολούθως:
Για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες: 2 μονάδες ανά πλήρη μήνα.
Για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες: 1,5 μονάδα ανά πλήρη μήνα.
Για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες: 1 μονάδα ανά πλήρη μήνα.
β) ΗΛΙΚΙΑ
Για ηλικία έως 24 ετών: 75 μονάδες
Για ηλικία 25 έως 29 ετών: 65 μονάδες
Για ηλικία 30 έως 34 ετών: 50 μονάδες
Για ηλικία 35 έως 39 ετών: 40 μονάδες
Για ηλικία 40 έως 44 ετών: 35 μονάδες
Για ηλικία 45 έως 49 ετών: 40 μονάδες
Για ηλικία 50 έως 54 ετών: 50 μονάδες
Για ηλικία 55 ετών και άνω: 60 μονάδες
γ) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
Για καθένα από τα ανήλικα τέκνα: 6 μονάδες.
δ) ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ
Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου, όπως αποτυπώνεται στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., με ανώτατο όριο αυτό των δώδεκα (12) μηνών, μοριοδοτείται με μία (1) μονάδα ανά πλήρη μήνα.

Άρθρο 7
Κατάρτιση προσωρινού
Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων
1. Ο Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης Ανέργων καταρτίζεται από το Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από όργανο που ορίζεται με απόφασή του.
2. Ο ΟΑΕΔ κατατάσσει τους υποψηφίους σε έναν ενιαίο Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων κατά αλφαβητική σειρά. Στον πίνακα αυτό αναγράφονται υποχρεωτικά η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης του άρθρου 6 της παρούσας, η ειδικότητα των υποψηφίων καθώς και οι δηλωθέντες από αυτούς φορείς του άρθρου 1 της παρούσας, κατά σειρά προτίμησης.
3. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία και των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων καθώς και των προσόντων που θα αξιολογηθούν κατά την πρόσληψη τους στους φορείς του άρθρου 1 της παρούσας είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην πρόσκληση για την Κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.
4. Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τις αιτήσεις, ελέγχει τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων και καταρτίζει τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.
5. Ο πίνακας της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί τον προσωρινό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και υπογράφεται από το Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που έχει οριστεί με απόφασή του.
6. Ο ΟΑΕΔ καταρτίζει επίσης πίνακα υποψηφίων οι οποίοι αποκλείονται από τον προσωρινό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με αναφορά του συγκεκριμένου λόγου αποκλεισμού για κάθε υποψήφιο.
7. Ο προσωρινός Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης Ανέργων καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων αναρτώνται στους δικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ. και του ΑΣΕΠ, και ανακοινώνεται η έκδοση τους στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) του ΟΑΕΔ. Ομοίως αναρτώνται οι ίδιοι ως άνω πίνακες με βάση τη βαθμολογία και την προτίμηση των υποψηφίων ανά φορέα και ειδικότητα.

Άρθρο 8
Ενστάσεις - Έλεγχος - Κύρωση και οριστικοποίηση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων
1. Κατά του προσωρινού Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και του πίνακα αποκλειομένων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης από τους υποψηφίους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρισης τους στους δικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ. Η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητά σε σχετική καταχώριση στους ανωτέρω δικτυακούς τόπους.
2. Η άσκηση της ένστασης, η οποία πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξης ή παράλειψης, γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ ή/και με ηλεκτρονικό τρόπο. Με την πρόσκληση ορίζεται πάντοτε ο τρόπος ή οι τρόποι υποβολής της ένστασης.
3. Το ΑΣΕΠ εξετάζει τις ενστάσεις που έχουν υπο−
βληθεί και ζητεί από τον ΟΑΕΔ την υλοποίηση τυχόν μεταβολών στον προσωρινό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.
4. Ο ΟΑΕΔ προβαίνει στην υλοποίηση των τυχόν απαιτούμενων μεταβολών που αποστέλλει το ΑΣΕΠ και καταρτίζει τον οριστικό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων τον οποίο αποστέλλει στο ΑΣΕΠ για έγκριση.
5. Το ΑΣΕΠ ελέγχει την υλοποίηση των μεταβολών εκ μέρους του ΟΑΕΔ και κατόπιν εγκρίνει τον οριστικό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων ο οποίος αναρτάται στους δικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ και ανακοινώνεται η έκδοσή του στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) του ΟΑΕΔ.
6. Ο οριστικός Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης Ανέργων έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. η ισχύς του εκάστοτε οριστικού πίνακα δύναται να παρατείνεται μέχρι την ανάρτηση στους δικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ. και του ΑΣΕΠ. του επόμενου οριστικού Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Ο τελευταίος, στην περίπτωση αυτή, θα έχει ισχύ από την ημερομηνία της κατά τα ανωτέρω ανάρτησής του.

Άρθρο 9
Επιλογή προσωπικού
1. Η επιλογή του προσωπικού ανά ειδικότητα γίνεται μετά από ηλεκτρονικό αίτημα των φορέων του άρθρου 1 της παρούσας προς την αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο εκάστοτε φορέας, βάσει του Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων που τηρεί το οικείο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ. Το ηλεκτρονικό αίτημα του φορέα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ζητούμενες ειδικότητες, τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων καθώς και την προβλεπόμενη διάρκεια απασχόλησης των ανέργων.
2. Η επιλογή πραγματοποιείται από τον οριστικό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση την υψηλότερη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων της ζητούμενης ειδικότητας οι οποίοι έχουν δηλώσει ως προτίμηση τον οικείο φορέα. Προτάσσονται οι άνεργοι οι οποίοι δηλώνουν τον οικείο φορέα ως πρώτη προτίμηση, έπονται οι άνεργοι που τον δηλώνουν ως δεύτερη προτίμηση και ακολουθούν εκείνοι που τον δηλώνουν ως τρίτη προτίμηση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες από το πρώτο κριτήριο του άρθρου 6 της παρούσας και αν αυτές συμπίπτουν, από το δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής.
Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία υποψήφιος με βάση την ημερομηνία γέννησης του. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης βάσει όλων των ανωτέρω κριτηρίων, αυτή καθορίζεται με δημόσια κλήρωση η οποία διενεργείται με ευθύνη του Προϊσταμένου του οικείου ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.
3. Οι επιλεγέντες για κάθε φορέα, εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου και δεν έχουν υπερβεί τις 135 ημέρες ασφάλισης ετησίως για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στο οικείο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, το οποίο ενημερώνει σχετικά τόσο τους επιλεγέντες όσο και το φορέα που υπέβαλε το σχετικό αίτημα.
4. Ο ΟΑΕΔ. ενημερώνει αυθημερόν το ΑΣΕΠ. σχετικά με τους επιλεγέντες ανά ειδικότητα, φορέα πρόσληψης και διάρκεια απασχόλησης, παρέχοντας την ιστορικότητα των μεταβολών (όπως, ενδεικτικά, διαγραφές - επανεγγραφές υποψηφίων) στον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων βάσει του οποίου γίνεται η επιλογή του προσωπικού.
5. Ο φορέας πρόσληψης υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη των επιλεγέντων εντός προθεσμίας δεκα− πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης του. Οι επιλεγέντες, από την ημερομηνία επιλογής τους και για το χρονικό διάστημα της ανωτέρω προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να ολοκληρωθεί η πρόσληψή τους από τον οικείο φορέα, δεν δύνανται να επιλεγούν για άλλο έργο αυτεπιστασίας στον ίδιο ή σε άλλο φορέα.
6. Οι προσληφθέντες αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου φορέα, ο οποίος αναγγέλλει την πρόσληψη τους στο οικείο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ. Κατόπιν αυτού διαγράφονται από τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.
7. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου ή λήξης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης πριν από την συμπλήρωση των 135 ημερών ασφάλισης εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, ο άνεργος, προκειμένου να ζητήσει την επανεγγραφή του στον ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για να μπορεί να διατεθεί εκ νέου σε έργο φορέα της αρχικής του επιλογής μέχρι την συμπλήρωση των 135 ημερών ασφάλισης, προσκομίζει στο οικείο ΚΠΑ2 βεβαίωση του φορέα ή των φορέων πρόσληψης από την οποία να προκύπτει ο αριθμός των ημερών ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος. Με βάση την προσκομισθείσα βεβαίωση και εφόσον ο αριθμός των ημερών ασφάλισης δεν υπερβαίνει το όριο των 135 ημερών ασφάλισης εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, το οικείο ΚΠΑ2 επανεγγράφει τον άνεργο στον ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με τα ίδια αρχικά κριτήρια εγγραφής και σε περίπτωση επαναδιάθεσής του στον ίδιο ή σε άλλο φορέα της αρχικής του επιλογής, ενημερώνει τον συγκεκριμένο φορέα για το υπόλοιπο του αριθμού των ημερών ασφάλισης για τις οποίες διατίθεται ο άνεργος.
8. Δικαίωμα επανεγγραφής στον ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με τα ίδια αρχικά κριτήρια εγγραφής έχουν και όσοι άνεργοι επανέκτησαν την ιδιότητα του ανέργου, μετά από προσωρινή απώλεια της, λόγω απασχόλησης άλλης από αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρούσας.
9. Στις περιπτώσεις ειδικοτήτων για τις οποίες απαιτείται από την πρόσκληση για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων η κατοχή συγκεκριμένων τυπικών προσόντων όπως, ενδεικτικά, ορισμένος τίτλος σπουδών ή/και άδεια άσκησης επαγγέλματος, οι επιλεγέντες οφείλουν πριν από την έκδοση της απόφασης πρόσληψης από το αρμόδιο όργανο να προσκομίσουν στο φορέα πρόσληψης τα προβλεπόμενα από την πρόσκληση αποδεικτικά στοιχεία. Εάν αυτά δεν προσκομισθούν, ο φορέας πρόσληψης υποχρεούται να αρνηθεί την πρόσληψη στους επιλεγέντες, ενημερώνει σχετικά το οικείο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και με νέο αίτημα του προς αυτό μπορεί να ζητήσει την αναπλήρωσή τους.
Η ευθύνη ελέγχου των τυπικών προσόντων πρόσληψης, όπου αυτά απαιτούνται για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, ανήκει αποκλειστικά στον οικείο φορέα πρόσληψης. Επιλεγέντες οι οποίοι δεν αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης της ειδικότητάς τους διαγράφονται
οριστικά από τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Η διαγραφή των υποψηφίων πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ ο οποίος ενημερώνει αυθημερόν σχετικά το ΑΣΕΠ για την αιτία διαγραφής τους.
10. Στις περιπτώσεις επιλεγέντων οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση απασχόλησης ή προσληφθέντων οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς πριν από τη λήξη της σύμβασης εργασίας, ο φορέας πρόσληψης ενημερώνει σχετικά το οικείο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και με νέο αίτημα
του προς αυτό δύναται να ζητά την αναπλήρωσή τους.
Οι υποψήφιοι αυτοί διαγράφονται οριστικά από τον ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Για τις περιπτώσεις αυτές ο ΟΑΕΔ ενημερώνει αυθημερόν σχετικά το ΑΣΕΠ.
11. Η αναπλήρωση επιλεγέντων διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 2 του παρό− ντος άρθρου.

Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις
Κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε δήμους, συνδέσμους και νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, βάσει Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, δεν τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου
2 παρ. 1 και του άρθρου 8 παρ. 6 ως προς το χρόνο δημοσίευσης της πρόσκλησης και το χρόνο έναρξης ισχύος του οικείου πίνακα αντίστοιχα.

Άρθρο 11
Ισχύς απόφασης
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved