nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Εγκύκλιος για την ανανέωση των συμβάσεων εργαζομένων στην καθαριότητα των δήμων

Αθήνα 12.1.2016, 15:24

Εγκύκλιο που αποσαφηνίζει ορισμένα θέματα σχετικά με την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στην καθαριότητα των δήμων, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών, με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων που έχουν τεθεί από τους φορείς.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι για την καθαριότητα των κτηρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ, και των ΟΤΑ, και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2016 οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις, και όσες πρόκειται να υπογραφούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, καθώς και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και 30 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου.


ΘΕΜΑ: Εξυπηρέτηση αναγκών τομέα καθαριότητας βάσει του άρθρου 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης-12-2015

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 184/Α΄/30-12-2015 δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ ΑΕ».

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 12 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, το άρθρο 167 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ, και των ΟΤΑ, και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2016 οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις, και όσες πρόκειται να υπογραφούν έως τις 31.12.2015, καθώς και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

2. Εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικοτήτων καθαριότητας που έχουν χορηγηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του ν.4071/2012 (Α΄85) όπως ίσχυε και με τις όμοιες του άρθρου 48 του ν.4325/2015 (Α΄47), για τις οποίες οι φορείς έχουν προβεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις προβλεπόμενες στην παρ. 9 του άρθρου 21 του ν.2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει, ενέργειες ανάρτησης ή δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων, δύναται να μην υλοποιηθούν μερικώς ή ολικώς, μετά από απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα. Σε περίπτωση που οι φορείς έχουν προβεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην έκδοση πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και εφόσον οι παραταθείσες έως 31 Δεκεμβρίου 2016 συμβάσεις δεν καλύπτουν τις οργανικές θέσεις ή ανάγκες τους, δύνανται να προσλάβουν το προσωπικό που αντιστοιχεί σε αυτές εντός των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού τους. Η πρόσληψη των λοιπών περιλαμβανομένων στους πίνακες κατάταξης πραγματοποιείται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Στις περιπτώσεις εκείνες που οι φορείς δεν έχουν προβεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις προβλεπόμενες στην παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ενέργειες ανάρτησης ή δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων, αυτές αναστέλλονται εφόσον οι παραταθείσες συμβάσεις καλύπτουν τις οργανικές θέσεις ή ανάγκες τους».

Mε αφορμή την υποβολή ερωτημάτων που έχουν τεθεί από τους φορείς σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης και με στόχο την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων, προς αποφυγήν παρερμηνειών, παραλείψεων και αδικιών κατά την εφαρμογή της, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης περιλαμβάνονται όλες οι ενεργές ατομικές συμβάσεις, οι οποίες είτε είχαν παραταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4325/2015, είτε βρίσκονται σε ισχύ καθόσον είχαν συναφθεί με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (πχ άρθρο 21 παρ1 του ν. 2190/1994, όσες συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος της προαναφερόμενης πράξης νομοθετικού περιεχομένου, δηλ. όσες συμβάσεις έχουν λήξει μετά την 30η-11-2015 και όσες είναι σε ισχύ, ανεξάρτητα της ημερομηνίας λήξης τους.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι, οι ατομικές συμβάσεις που έληξαν κατά το χρονικό διάστημα από 4-11-2015 έως και 30-11-2015 παρατείνονται αυτοδίκαια βάσει της διάταξης του άρθρου 50 του Ν. 4351/2015, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έκδοσης της σχετικής διαπιστωτικής πράξης.

Η παράταση των εν λόγω συμβάσεων διενεργείται με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του αρμοδίου για την πρόσληψη οργάνου και δεν απαιτείται απόφαση κάποιου άλλου συλλογικού οργάνου π.χ Διοικητικού ή Δημοτικού Συμβουλίου κλπ.
Από τη γραμματική διατύπωση της εν λόγω ρύθμισης προκύπτει επίσης ότι, στο πεδίο εφαρμογής της περιλαμβάνεται και το προσωπικό που απασχολείται με δίμηνες συμβάσεις, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης δεν περιλαμβάνεται το προσωπικό που απασχολείται με ασφαλιστικά μέτρα καθόσον αυτό απολαμβάνει την προστασία που απορρέει από τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις, τόσο ως προς το χρόνο απασχόλησής του όσο και ως προς τη σχέση εργασίας , με την οποία συνδέεται με τον εκάστοτε φορέα.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved