nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Η νέα απόφαση για τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

Αθήνα 27.2.2016, 15:57

Την νέα κοινή υπουργική απόφαση για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, που αφορά την τοποθέτηση ανέργων σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και ιδίως σε σε Δήμους και Περιφέρειες, για απασχόληση επί πέντε μήνες ή και λίγο παραπάνω, παρουσιάζει η Proslipsis..

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω Δράση «αποσκοπεί στην επανασύνδεση των μακροχρονίων ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας».

Είναι τα λεγόμενα «πεντάμηνα» απασχόλησης στον δημόσιο τομέα και κυρίως στους δήμους της χώρας. Στην απόφαση ορίζεται ότι σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας, το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελουμένων δύναται να ανέλθει κατά ανώτατο όριο έως έξι μήνες και δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες.

Ποιοί γίνονται δεκτοί
Στη Δράση γίνονται δεκτοί Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών - μελών της ΕΕ, Βορειοηπειρώτες, ομογενείς 
και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν
εργάζεται κανείς.
3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
4. ¶νεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.
5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
6. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
7. Εγγεγραμμένοι άνεργοι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Κριτήρια επιλογής
Ενδεικτικά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων (μεταξύ αυτών και τα προβλεπόμενα στην
υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποτελούν τα ακόλουθα:
1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας Ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παρ. 5.2., με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
3. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
4. Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
5. Ηλικία.
6. Αριθμός ανήλικων τέκνων.
7. Εγγραφή στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελουμένους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στις σχετικές προσκλήσεις του ΟΑΕΔ, οι οποίες εκδίδονται κατόπιν έγκρισης του ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ εγκρίνει ή τροποποιεί τη σχετική πρόσκληση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό.

Υποβολή αιτήσεων
Οι άνεργοι καταθέτουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα όταν ο ΟΑΕΔ εκδώσει σχετική δημόσια πρόσκληση. Τότε θα καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ΟΑΕΔ, μία αίτηση συμμετοχής για μία ειδικότητα επιλέγοντας μέχρι τρεις Επιβλέποντες Φορείς, για την απασχόλησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, όπως αυτές θα ορίζονται στη πρόσκληση.

Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και μετά τη συμπλήρωσή της οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον ΟΑΕΔ.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6.1714/5.1504
Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινω−
φελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22−04−2005), όπως ισχύει.
2. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/ 23−09−2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την υπΆ αριθμ. Υ21/ 6−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Χριστόφορο Βερναρδάκη» (ΦΕΚ 2144/τ.Β΄/6−10−2015).
4. Την υπΆ αριθμ. 105755/14−10−15 (Β΄2222) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυ−
ξης και Τουρισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέ−
ξανδρο Χαρίτση.
5. Την υπΆ αριθμ. Υ 56 (ΦΕΚ 2281/22−10−2015) απόφα−
ση περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου.
6. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/τ.Α΄/27−01−2015) «Σύσταση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
7. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α΄/19−03−2015) «Ρυθμίσεις
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»
και ειδικότερα του ¶ρθ. 27, παρ. 1.
8. Το Π.δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/8−12−1993) «Σύστα−
ση Γενικής Γραμματείας απασχόλησης και διαχείρισης
κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία
μετονομάσθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ
112/Α΄) σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών
και ¶λλων Πόρων. Proslipsis.gr
9. Την υπΆ αριθμ. 9153/Δ9.2743/6−3−2015 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ
128/13−3−2015) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
για το «Διορισμό Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοι−
νοτικών και ¶λλων Πόρων».
10. Την υπΆ αριθμ. οικ. 47848/Δ9.13018/27−10−2015 (ΦΕΚ
2387/τ.Β΄/6−11−2015) απόφαση της Αναπληρώτριας
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
προς τη Γενική Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και
¶λλων Πόρων, καθώς και προς τους Προϊσταμένους
των υπΆ αυτή Ειδικών Υπηρεσιών.
11. Την υπΆ αριθμ. οικ. 56983/Δ9.15368/9−12−2015 (ΦΕΚ
2719/τ.Β΄/15−12−2015) τροποποίηση της υπΆ αριθμ. οικ.
47848/Δ9.13018/27−10−2015 (ΦΕΚ 2387/τ.Β΄/6−11−2015)
απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων προς τη Γενική Γραμ−
ματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και ¶λλων Πόρων, καθώς
και προς τους Προϊσταμένους των υπΆ αυτή Ειδικών
Υπηρεσιών.
12. Το Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», (ΦΕΚ 180/τ.
Α΄/29−08−2014).
13. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄) «Διαχείριση, έλεγχος
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007−2013» και ιδίως το άρθρο
10 παράγραφος 5 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το
N. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
2007−2013 και άλλες διατάξεις».
14. Το Ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16−06−2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α΄
297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23−12−2014) και
ιδίως το άρθρο 59 παράγραφος 15 αυτού, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
15. Το άρθρο 16 του Ν. 1518/1985 (ΦΕΚ 30/Α΄) «Καταβολή
της σύνταξης των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων
και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και της χορηγίας των
δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων από το δημόσιο
ταμείο και άλλες διατάξεις».
16. Το Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189/Α΄) «Ανα−
μόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου
2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και άλλες διατά−
ξεις» και ισχύει. Proslipsis.gr
17. Το N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
18. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική
της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, και τις εκδι−
δόμενες κατΆ εξουσιοδότησή του σχετικές κανονιστικές
πράξεις και εγκυκλίους.
19. Το N. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α΄) «Είσοδος, διαμονή και
κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική
Επικράτεια», όπως ισχύει.
20. Το Ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α΄) «Περί Κώδικα Εισπρά−
ξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει και το Ν.δ. 496/
1974 «Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου».
21. Το Π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α΄) «Κώδικας Βιβλίων και
Στοιχείων», όπως ισχύει.
22. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) «Περί Δημοσίου Λογι−
στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4242/2014
(ΦΕΚ Α΄50) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες
διατάξεις» και τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) «Αρχές δη−
μοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)−δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
23. Το Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄) «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμά−
των διοίκησης» όπως ισχύει.
24. Το N. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Αναμόρφωση συ−
στήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
25. Το Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α΄) «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
26. Το άρθρο 29 του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ Α΄/70/16.6.1982)
«Παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και πε−
ριφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση
συναφών διατάξεων».
27. Το άρθρο 18 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄) «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».
28. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε−
κεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Τα−
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως ισχύει.
29. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ−
βρίου 2013 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του
Συμβουλίου», όπως ισχύει.
30. Την υπΆ αριθμ. C/2014/10128 final/17.12.2014 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014−
2020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001), όπως ισχύει.
31. Την υπΆ αριθμ. 53684/ΕΥΘΥ 460 (ΦΕΚ Β/948/27.05.2015)
υπουργική απόφαση για τη διάρθρωση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ του
άρθρου 5 παρ 3 του Ν. 4314/2014.
32. Την υπΆ αριθμ. 6371/ΕΥΘΥ/72/20.01.2015 Διευκρινι−
στική Εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υπο−
στήριξης (ΕΥΘΥ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Αντα−
γωνιστικότητας με θέμα την παροχή οδηγιών για την
εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4314/2014 καθώς και τη
σχετική αλληλογραφία.
33. Την υπΆ αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 (ΦΕΚ
540/Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
34. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνι−
κό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και
διαχείριση προγραμμάτων.
35. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως τις
διατάξεις του ΚΦΑΣ.
36. Τον Κανονισμό Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει, και τον Κανονισμό Ασφάλισης
των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.
37. Το Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/05.08.2011) «Αναμόρφωση
του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμά−
των κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
38. Την υπΆ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 449/Β/25−2−2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
39. Την υπΆ αριθμ. 28153/126/20.08.2013 (ΦΕΚ 2163/
30.08.2013) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και συ−
μπλήρωση της υπΆ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 απόφασης
(ΦΕΚ 449/Β΄/25.2.2013) του Υπουργού Εργασίας, Κοινω−
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί επανακαθορισμού
των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής
στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επι−
θεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχο−
λήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) όπως ορίζουν οι
υποπαράγραφοι ΙΑ. 10, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου πρώ−
του του Ν. 4093/2012», όπως ισχύει.
40. Τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Δι−
οικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528 –
ΦΕΚ 26/Α΄/9−2−2007) και τον Κώδικα Κατάστασης Δη−
μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, (Ν. 3584 – ΦΕΚ 143/
Α΄/28−6−2007), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
41. Την παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280),
όπως ισχύει.
42. Το με αριθ. C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμέ−
νο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής
Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης)
2014−2020».
43. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και των προϋ−
ποθέσεων για την επιλογή, παρακολούθηση, εκτέλεση,
έλεγχο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
υλοποίηση της πράξης που αφορά στην πράξη «Προώ−
θηση στην Απασχόληση μέσω Προγραμμάτων Κοινω−
φελούς Χαρακτήρα».
44. Το υπΆ αριθμ. 4.11672/οικ.6.1809/16.04.2014 έγγραφο
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας προς την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την υλοποίη−
ση εμπροσθοβαρών δράσεων για την προγραμματική
περίοδο 2014−2020.
45. Το υπΆ αριθμ. DG EMPL/F3/KY/CS/15.05.2014 έγγρα−
φο της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής σε απάντηση του ως άνω εγγράφου.
46. Το υπΆ αριθμ. 4.16696/οικ.6.2436/03.06.2014, έγγραφο
της Γενικής Γραμματέως Διαχ/σης Κοινοτικών & ¶λλων
Πόρων προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύ−
σεων ΕΣΠΑ, σχετικά με τα ειδικά θέματα διαχείρισης
εμπροσθοβαρών δράσεων, καθώς και τις διαδικασίες
ένταξης των αντίστοιχων πράξεων.
47. Το υπΆ αριθμ. 4.18065/οικ.6.2641/13.06.2014 έγγραφο
της ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» προς
την ΕΥΘΥ, σχετικά με τον σχεδιασμό του πλαισίου υλο−
ποίησης των εμπροσθοβαρών δράσεων 2014−2020.
48. Το υπΆ αριθμ. 4.18517/οικ.6.2718/18.06.2014 έγγρα−
φο της Γενικής Γραμματέως Διαχ/σης Κοινοτικών και
¶λλων Πόρων προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων
Επενδύσεων ΕΣΠΑ, σχετικά με την υλοποίηση των
εμπροσθοβαρών δράσεων 2014−2020.
49. Το υπΆ αριθμ. 4.19331/6.2894/25.06.2014 έγγραφο της
ΕΥΣΕΚΤ σχετικά με την Υλοποίηση των εμπροσθοβαρών
δράσεων ΕΚΤ 2014−2020.
50. Την υπΆ αριθμ. 32499/ΕΥΘΥ/686/24.06.2014 σύμφωνη
γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσε−
ων ΕΣΠΑ αναφορικά με τη διαδικασία υλοποίησης της
εμπροσθοβαρούς πράξης.
51. Το Ν. 4152/2013 (παρ. ΙΔ1) (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9−05−2013)
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013», όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν.4255/2014 (ΦΕΚ 89/τ.Α΄/11.04.2014) και τον Ν. 4320/2015
(ΦΕΚ 29/τ.Α΄/19.03.2015), όπως ισχύει σήμερα.
52. Την ανάγκη τροποποίησης−κωδικοποίησης της υπΆ
αριθμ. 3.24641/Οικ. 3.1574 (ΦΕΚ 2091/Β/27.08.2013) κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτε−
ρικών – Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Παιδείας
και Θρησκευμάτων – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Προώθηση της Απα−
σχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρα−
κτήρα», όπως τροποποιήθηκε με την υπΆ αριθμ. 4.3319/
οικ.3.143/05.02.2014 (ΦΕΚ 392/Β΄/19.02.2014) όμοια από−
φαση. Proslipsis.gr
53. Την υπΆ αριθμ. 5.16488/oικ.6.2242/12.06.2015 απόφαση
του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του
ΕΚΤ «3η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014−2015, ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ
ΕΙΣΟΔΟΥ» με κωδικό MIS 485434 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ως
ΕΡΓΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014−2020».
54. Την υπΆ αριθμ. 5.16487/οικ.6.2241/12.06.2015 Απόφαση
του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του
ΕΚΤ «3η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014−2015, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ
ΕΞΟΔΟΥ» με κωδικό MIS 485433 στο Επιχειρησιακό Πρό−
γραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ως ΕΡΓΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014−2020».
55. Την υπΆ αριθμ. 5.16372/6.2225/12.06.2015 Απόφαση
του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του
ΕΚΤ «3η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014−2015, ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ»
με κωδικό MIS 485429 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ως ΕΡΓΟ ΥΠΟΨΗ−
ΦΙΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014−2020».
56. Την υπΆ αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β΄/06−11−2014)
κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την
υπΆ αριθμ. 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/τ.Β΄/06−08−2015)
όμοια, με θέμα: «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω
Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014−2015».
57. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού πέραν του ποσού που έχει
εγκριθεί με την ένταξη των πράξεων στο ΠΔΕ (ΣΑΕ
034/8 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανά−
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007−2013» και ΣΑΕ 334/1
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού 2014−2020»), αποφασίζουμε:

¶ρθρο 1
Πλαίσιο ένταξης
1.1. Καταρτίζουμε τη Δράση «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑ−
ΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014−2020», η οποία εντάσσεται στο Επι−
χειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι−
κού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
1.2. Η Δράση αυτή αποσκοπεί:
α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίων ανέργων
και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας
β) στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των
ανέργων,
γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών
δ) στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των
ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

¶ρθρο 2
Στόχος της Δράσης − Αντικείμενο − Διάρκεια
2.1. Η Δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση
της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης
που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοι−
χείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Αποβλέπει στην
ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην έντα−
ξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτό−
χρονα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους
πολίτες υπηρεσιών μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς
Χαρακτήρα.
2.2. Ενδεικτικά, τα προγράμματα αυτά εντάσσονται
στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:
• Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς
τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υπο−
δομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών
υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), η
καθαριότητα κ.λπ.
• Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της Εκ−
παίδευσης.
• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα
της Υγείας (καθαριότητα υποδομών Υγείας, εξυπηρέ−
τηση κοινού, υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακού
συστήματος και ψηφιακού εκσυγχρονισμού του συστή−
ματος Υγείας).
• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φορείς
του δημόσιου τομέα που έχουν καθημερινή και άμεση
σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών (π.χ. ασφαλιστι−
κά ταμεία, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, δικαστήρια
κ.λπ.).
• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών πρώτης υπο−
δοχής, ασύλου, διαχείρισης προσφυγικών ροών.
• Βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών
και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης
προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη, λόγω των
συνεπειών της οικονομικής κρίσης.
2.3. Αντικείμενο της Δράσης είναι η δημιουργία απα−
σχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού (εφε−
ξής Ωφελούμενοι/ες) σε Δήμους, Περιφέρειες και άλλες
δημόσιες υπηρεσίες (Επιβλέποντες Φορείς) βάσει του
Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/9−05−2013) όπως ισχύει. Στο πλαί−
σιο αυτό περιλαμβάνονται και οι ενέργειες ορισμού των
Επιβλεπόντων Φορέων και των θέσεων απασχόλησης
ανά φορέα και ειδικότητα, η κατάταξη και η σύζευξη
των ανέργων με τις θέσεις εργασίας των Επιβλεπόντων
Φορέων.
2.4. Σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις που εμπί−
πτουν στον τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, το χρονικό διάστημα απα−
σχόλησης των Ωφελουμένων δύναται να ανέλθει κατά
ανώτατο όριο έως έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημε−
ρολογιακές ημέρες. Στις περιπτώσεις αυτές η απασχό−
ληση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών
Χριστουγέννων και Πάσχα.
2.5. Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις που Ωφελούμενοι κατά
τη διάρκεια του προγράμματος κάνουν χρήση αναρρω−
τικής άδειας πέραν των δεκατριών (13) ημερών συνολι−
κώς, όπως περιγράφονται στο άρθρο 8.4, παρατείνεται
η δυνατότητα απασχόλησής τους μέχρι του ορίου των
125 ημερομισθίων εντός του χρονικού περιορισμού που
αναγράφεται ανωτέρω, υπό 2.4.
2.6. Τέλος, στις περιπτώσεις απουσίας λόγω α) επα−
πειλούμενης κύησης, β) κύησης και γ) λοχείας, οι οποίες
βεβαιώνονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολο−
γητικά, η απασχόληση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια
απουσίας και το χρονικό διάστημα απασχόλησης των
ωφελουμένων δύναται να ανέλθει κατά ανώτατο όριο
ως δέκα (10) μήνες.
2.7. Η Δράση υλοποιείται με τη μορφή επιχορήγησης
προς τον ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τα παραδοτέα του έργου,
όπως θα εξειδικεύονται στην πρόσκληση.

¶ρθρο 3
Ορισμοί
3.1. Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση και παρακο−
λούθηση της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»
είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
3.2. Δικαιούχος, αρμόδια για τον προσδιορισμό των
Επιβλεπόντων Φορέων (φορέων στους οποίους θα απα−
σχοληθούν οι άνεργοι) και των διατιθέμενων θέσεων
απασχόλησης ανά ειδικότητα, είναι η Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών
και ¶λλων Πόρων του ΥΠΕΚΑΑ, σύμφωνα με τους όρους
και τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 6 του Ν. 4314/2014
και μέχρι τη σύσταση και δημοσίευσή της, η Ειδική
Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενερ−
γειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ−ΕΚΤ)
της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και
¶λλων Πόρων του ίδιου Υπουργείου. Proslipsis.gr
3.3. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμι−
κού (ΟΑΕΔ): φορέας αρμόδιος για την υποδοχή των
ηλεκτρονικών αιτήσεων των Ωφελουμένων και την
κατάρτιση του Πίνακα Ωφελουμένων, τη σύζευξη των
Ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των Επιβλε−
πόντων Φορέων, όπως θα έχουν προσδιοριστεί από το
Δικαιούχο, τη διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων
επαληθεύσεων στους Επιβλέποντες Φορείς και την
καταβολή των αμοιβών στους Ωφελουμένους και των
ασφαλιστικών εισφορών στους Επιβλέποντες Φορείς.
3.4. Επιβλέποντες Φορείς: οι φορείς (Δήμοι, Περιφέ−
ρειες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες) οι οποίοι θα απα−
σχολήσουν τους ανέργους και θα πιστοποιούν την απα−
σχόλησή τους στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καταβληθεί
το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος.
Επιπλέον, θα έχουν την ευθύνη, σύμφωνα με το
Ν. 2472/1997 περί της προστασίας του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη νόμιμη συλλογή, επε−
ξεργασία, τήρηση και φύλαξη των πληροφοριακών στοι−
χείων των Ωφελουμένων των προγραμμάτων, κατά την
έναρξη και τη λήξη απασχόλησής τους, όπως προκύπτει
από τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1303/2013 (άρθρο
125, παρ. 2, στοιχεία δ & ε), καθώς και για την υποβολή
τους στο Δικαιούχο.

¶ρθρο 4
Ένταξη της Δράσης
4.1. Ο Δικαιούχος της Δράσης, μετά τη δημοσίευση
σχετικής πρόσκλησης του/των οικείου/οικείων Ε.Π.,
υποβάλλει αίτηση για ένταξη και χρηματοδότηση της
Δράσης συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιο−
λογητικά και στοιχεία καθώς και τα σχετικά έγγραφα,
όπως θα εξειδικεύονται στη σχετική πρόσκληση, στην
οποία και θα προσδιορίζονται:
• οι Επιβλέποντες Φορείς και
• ο αριθμός θέσεων απασχόλησης ανά ειδικότητα.

¶ρθρο 5
Ωφελούμενοι – Κριτήρια και σύστημα επιλογής
5.1. O ΟΑΕΔ, βάσει του Ν. 4152/2013, όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει, του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 και του
άρθρου 15 του Ν. 3790/2009, αναλαμβάνει:
• την κατάρτιση του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και
την υπόδειξη των επιλεγέντων Ωφελουμένων με βάση
τον Πίνακα Κατάταξης στους Επιβλέποντες Φορείς,
• την καταβολή του μισθολογικού και μη μισθολογικού
κόστους στους Ωφελουμένους και τους Επιβλέποντες
Φορείς αντίστοιχα.
5.2. Ωφελούμενοι της Δράσης είναι Έλληνες πολί−
τες, πολίτες κρατών−μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες,
ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται
από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και
Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής
ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως
Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται
με άλλους τρόπους (Ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι ανήκουν
σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του
ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κα−
νείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι
στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. *
2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του
ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν
εργάζεται κανείς.
3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα
ανέργων του ΟΑΕΔ.
4. ¶νεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνο−
λογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων
του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά
προσόντα.
5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του
ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
6. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του
ΟΑΕΔ.
7. Εγγεγραμμένοι άνεργοι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγ−
γυημένου Εισοδήματος.
Για την εφαρμογή της παρούσας, ως μέλη οικογε−
νειών των ανωτέρω 1 και 2 κατηγοριών νοούνται οι
εγγεγραμμένοι άνεργοι σύζυγοι της κατηγορίας 1 και
ο εγγεγραμμένος άνεργος αρχηγός μονογονεϊκής οι−
κογένειας της κατηγορίας 2.
* Επισημαίνεται ότι ο Ωφελούμενος είναι ένας εκ
των δύο εγγεγραμμένων ανέργων συζύγων από την
οικογένεια−στόχο της Δράσης, εκτός εάν ανήκει στις
κατηγορίες 3, 4, 5 και 6.
5.3. Ενδεικτικά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των
Ωφελουμένων (μεταξύ αυτών και τα προβλεπόμενα στην
υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν. 4152/2013, όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει, αποτελούν τα ακόλουθα:
1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης
ανεργίας Ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης
ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κα−
τηγορίας της παρ. 5.2., με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
3. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
4. Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
5. Ηλικία.
6. Αριθμός ανήλικων τέκνων.
7. Εγγραφή στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
5.4. Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριο−
δότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυ−
χόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από
τους δυνητικά Ωφελουμένους, στον ορισμό μηχανισμού
ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμο−
λόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε
αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογι−
σμικού. Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στις σχετικές
προσκλήσεις του ΟΑΕΔ, οι οποίες εκδίδονται κατόπιν
έγκρισης του ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ εγκρίνει ή τροποποιεί τη
σχετική πρόσκληση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση του
αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό.

¶ρθρο 6
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και κατάρτιση Πίνακα 
Κατάταξης Ανέργων
6.1. Οι άνεργοι, κατόπιν σχετικής Δημόσιας Πρόσκλη−
σης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά
με ηλεκτρονικό τρόπο στον ΟΑΕΔ, μία αίτηση συμμε−
τοχής για μία ειδικότητα επιλέγοντας μέχρι τρεις (3)
Επιβλέποντες Φορείς, για την απασχόλησή τους στις
προκηρυσσόμενες θέσεις όπως ορίζονται στη Δημόσια
Πρόσκληση.
6.2. Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημέ−
νη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και
μετά τη συμπλήρωσή της οι δυνητικοί Ωφελούμενοι θα
την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών
αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον ΟΑΕΔ.
Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με τρόπο δι−
αφορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην οικεία
πρόσκληση, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία
κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και, κατά
συνέπεια, από τη διαδικασία τοποθετήσεων που υλο−
ποιείται βάσει αυτού.
6.3. Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσα στην
προθεσμία που θα οριστεί στην οικεία πρόσκληση. Το
εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία
της αποστολής της ηλεκτρονικής αίτησης στον ΟΑΕΔ.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υπο−
βολή αιτήσεων.
6.4. Η ηλεκτρονική αίτηση του ανέργου επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του
Ν. 1599/1986, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμ−
βάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των
στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην
ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από
τη διαδικασία και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοι−
κητικές κυρώσεις.
Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς
τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσω−
πικών δεδομένων του αιτούντος για τους σκοπούς της
οικείας πρόσκλησης.
Επιπλέον, παρέχεται η συγκατάθεση για την περαι−
τέρω επεξεργασία, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
ΥΠΕΚΑΑ, προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομέ−
νων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες
υλοποίησης των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτή−
ρα, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο
πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης με−
λετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος.
Σε κάθε περίπτωση, ο Ωφελούμενος έχει τα δικαιώματα
ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997,
ως ισχύει.
6.5. Ο άνεργος φέρει την ευθύνη της πλήρους και
ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησής του.
Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά
πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα
οριστούν στην οικεία πρόσκληση και αντιστοιχούν σε
προτιμήσεις φορέων και κριτήρια κατάταξης σύμφωνα
με τα άρθρα 3.4. και 5.2. αντίστοιχα της παρούσας.
Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσε−
ων για τυχόν ελλιπή στοιχεία − δικαιολογητικά, έστω και
συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά, επιτρέπεται με νέες
αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των
προηγουμένων, οι οποίες ακυρώνονται, μέχρι τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ο
υποψήφιος μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτη−
σή του, στην οποία περιλαμβάνονται ο αριθμός και η
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.
6.6. Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις
των ανέργων, υποψηφίων για την απασχόλησή τους ανά
ειδικότητα στο πλαίσιο της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» και κατατάσσει με μηχανογραφικό τρό−
πο τους υποψηφίους σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης
Ανέργων. Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται υποχρεω−
τικά ο Κωδικός Αριθμός, η συνολική βαθμολογία των
υποψηφίων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από
τα κριτήρια κατάταξης του άρθρου 5.3. της παρούσας,
η σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολόγηση
των κριτηρίων, η ειδικότητα των υποψηφίων, οι δηλωθεί−
σες προτιμήσεις και ο Επιβλέπων Φορέας τοποθέτησης.
Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων συμ−
μετοχής στη διαδικασία και των κριτηρίων που λαμβά−
νονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων στους
Επιβλέποντες Φορείς είναι ο χρόνος λήξης της προθε−
σμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην πρό−
σκληση για την κατάρτιση Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.
6.7. Ο πίνακας της ανωτέρω παραγράφου, ο οποίος
αποτελεί Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, κα−
ταρτίζεται από τον ΟΑΕΔ και υπογράφεται από τον
Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από άλλο όργανο που ορίζεται
με απόφασή του. Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης
Ανέργων αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ
και ανακοινώνεται η έκδοσή του στον πίνακα ανακοι−
νώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.
Ο ΟΑΕΔ καταρτίζει επίσης πίνακα υποψηφίων οι οποί−
οι αποκλείονται από τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης
Ανέργων, με αναφορά του συγκεκριμένου λόγου απο−
κλεισμού για κάθε υποψήφιο. Ο Προσωρινός Πίνακας Κα−
τάταξης Ανέργων καθώς και ο Πίνακας Αποκλειομένων
αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και ανα−
κοινώνεται η έκδοσή τους στον πίνακα ανακοινώσεων
της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Proslipsis.gr
6.8. Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υπο−
βολή, με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο, ένστασης μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών
προς το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, η οποία αρχίζει από την επόμε−
νη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στο διαδικτυακό
τόπο του Οργανισμού. Μετά τη λήξη της προθεσμίας
δεν είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων. Οι λεπτομέ−
ρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων
καθορίζονται στην οικεία πρόσκληση του ΟΑΕΔ.
6.9. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Δ.Σ. του
ΟΑΕΔ εντός 10 εργάσιμων ημερών, εγκρίνεται από τον
Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από άλλο όργανο που ορίζεται με
απόφασή του ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων,
ο οποίος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ
και ανακοινώνεται η έκδοσή του στον πίνακα ανακοι−
νώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.
6.10. Οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στον Οριστικό
Πίνακα Κατάταξης Ανέργων θα πρέπει να είναι εγγε−
γραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την
ημερομηνία υπόδειξής τους στους Επιβλέποντες Φορείς.
Όσοι από την επόμενη ημέρα της προθεσμίας λήξης
υποβολής των αιτήσεών τους απώλεσαν προσωρινά την
ιδιότητα του ανέργου λόγω απασχόλησης, ασθένειας,
κ.λπ. και την επανακτούν μέχρι την ημερομηνία υπόδει−
ξής τους στους Επιβλέποντες Φορείς επανεγγράφονται
στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με τα ίδια
αρχικά κριτήρια εγγραφής.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όσους απώλεσαν προ−
σωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω μη ανανέωσης
του δελτίου ανεργίας τους.

¶ρθρο 7
Επιλογή προσωπικού − Τοποθέτηση
7.1. Δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις απασχόλησης
στους Επιβλέποντες Φορείς έχουν οι υποψήφιοι που
έχουν ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέρ−
γων και μόνο εφόσον διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε
ισχύ, τόσο κατά την υπόδειξή τους από το ΚΠΑ2 όσο
κατά την πρόσληψή τους από τον Επιβλέποντα Φορέα,
και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα τυπικά προ−
σόντα που προβλέπονται στην πρόσκληση.
7.2. Η επιλογή πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ, από
τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ανά ειδικό−
τητα, με βάση τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων
και τις προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην οικεία πρόσκληση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη
συνολική βαθμολογία, προηγείται ο άνεργος που συ−
γκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες από το πρώτο
κριτήριο κατάταξης και αν αυτές συμπίπτουν, από το
δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής από τα επιμέρους
κριτήρια του άρθρου 5.3. της παρούσας. Αν και πάλι δεν
καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης
βάσει όλων των ανωτέρω, αυτή καθορίζεται σύμφωνα
με το χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.
7.3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπρο−
σώπως, μετά την επιλογή τους, στο Φορέα Επίβλεψης
στον οποίο θα απασχοληθούν όλα τα προβλεπόμενα
από την οικεία πρόσκληση δικαιολογητικά. Η μη υπο−
βολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον
αποκλεισμό τους.
7.4. Ο Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να προβεί στην
ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης, εκτός των φο−
ρέων που εξαιρούνται της ηλεκτρονικής αναγγελίας
των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιλεγέντων ανέργων
σύμφωνα με το άρθρο 7.2. της παρούσας, εντός τριάντα
(30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που
ο Ωφελούμενος προσκομίσει στο φορέα το συστατικό
σημείωμα.
7.5. Ο Επιβλέπων Φορέας προβαίνει στην ηλεκτρονική
αναγγελία τοποθέτησης των υποδειχθέντων και στη
συνέχεια ενημερώνει τον ΟΑΕΔ για την ολοκλήρωση
της διαδικασίας, ώστε οι τοποθετημένοι Ωφελούμενοι
να διαγραφούν από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης.
Οι τοποθετημένοι Ωφελούμενοι αναγράφονται σε πί−
νακα που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του
Επιβλέποντα Φορέα.
7.6. Ο Επιβλέπων Φορέας, για τις περιπτώσεις των
υποδειχθέντων ανέργων οι οποίοι δεν αποδέχονται
την τοποθέτησή τους στον Επιβλέποντα Φορέα ή δεν
προσκομίζουν τα αιτούμενα δικαιολογητικά, ενημερώνει
σχετικά το ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και δύναται να ζητήσει την
αντικατάστασή τους. Οι υποδειχθέντες άνεργοι οι οποί−
οι δεν αποδέχονται τη θέση τοποθέτησης διαγράφονται
οριστικά από τον ισχύοντα Οριστικό Πίνακα Κατάταξης
Ανέργων.
7.7. Σε περίπτωση που εξαντληθεί ο αριθμός των
υποψηφίων για τοποθέτηση ανέργων από τον Οριστι−
κό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και υπάρχουν αιτούμε−
νες κενές θέσεις από Επιβλέποντες Φορείς, δύναται με
απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, να επαναληφθεί η
διαδικασία κατάρτισης συμπληρωματικού Πίνακα Κα−
τάταξης Ανέργων για αυτούς.
7.8. Στην περίπτωση που Επιβλέπων Φορέας δεν απο−
δεχθεί τον υποδειχθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο, δεν
καλύπτεται η συγκεκριμένη θέση. Οι υποδειχθέντες
άνεργοι που δεν τοποθετούνται με ευθύνη των Επι−
βλεπόντων Φορέων τοποθετούνται, με απόφαση του
Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου Επιβλέποντα
Φορέα, βάσει της αίτησής τους ή άλλης επιλογής τους,
καθΆ υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέ−
σεων και με σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Φορέα. Η
ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που
Ωφελούμενος για λόγους υγείας πρέπει να τοποθετηθεί
σε διαφορετική θέση.
Με την ίδια ή όμοια απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ
επιλύεται οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει σχετικά με
τη μοριοδότηση, την υπόδειξη και την τοποθέτηση των
Ωφελουμένων σε Επιβλέποντες Φορείς μετά την κατάρ−
τιση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης.
7.9. Για την εφαρμογή και εκτέλεση του προγράμμα−
τος, οι Επιβλέποντες Φορείς υποχρεούνται: α) με πλήρη
ευθύνη τους να διασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία
των Ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησής τους ως
προς όλες τις πτυχές της απασχόλησης και στο ίδιο
επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους
εργαζομένους τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του
Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των
Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α΄), καθώς και τις
ειδικότερες σχετικές διατάξεις, και β) να απασχολούν
τους Ωφελούμενους στις ειδικότητες για τις οποίες
έχουν τοποθετηθεί και εφόσον εξασφαλίσουν ότι είναι
κατάλληλοι για τη θέση στην οποία θα απασχοληθούν.
7.10. Με την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου
του προγράμματος, η σύμβαση εκάστου Ωφελουμένου
λύεται αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση και
χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης,
όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της παρ. ΙΔ1 του
Ν. 4152/2013. Οι Επιβλέποντες Φορείς έχουν την υπο−
χρέωση, με τη λήξη του προγράμματος, να χορηγούν
στους Ωφελούμενους Βεβαίωση Χρόνου Απασχόλησης.
7.11. Το ΑΣΕΠ ελέγχει τη νομιμότητα της διαδικασίας
επιλογής από τον Επιβλέποντα Φορέα, επιλαμβανόμενο
αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας ή αιτήματος των
Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των οικείων Επιχειρησι−
ακών Προγραμμάτων. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί
ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις τοποθέτησης ή δεν
αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υπο−
ψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης
Ανέργων ή τα απαιτούμενα κατά περίπτωση προσόντα,
η τοποθέτηση ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση
του αρμόδιου οργάνου του Επιβλέποντα Φορέα και ενη−
μερώνεται σχετικά ο ΟΑΕΔ. Για τυχόν διαφορές που
αφορούν θέματα αμφισβήτησης τυπικών προσόντων,
αρμόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ.
7.12. Πρόωρη διακοπή του προγράμματος Ωφελουμέ−
νου δύναται, με Αιτιολογημένη Έκθεση του Επιβλέπο−
ντα Φορέα, να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις που
συντρέχει σπουδαίος υπηρεσιακός λόγος (ενδεικτικά:
απιστία στην υπηρεσία, ανάρμοστη συμπεριφορά κ.λπ.),
κοινοποιούμενη στον Δικαιούχο και στον ΟΑΕΔ.
Στην περίπτωση διακοπής της συμμετοχής Ωφελου−
μένου σε πρόγραμμα κατά παρέκκλιση της ανωτέρω
διαδικασίας, η θέση αυτή δεν θα καλύπτεται από έτερο
Ωφελούμενο. Επίσης κατά παρέκκλιση ο Ωφελούμενος
θα τοποθετείται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σε
αντίστοιχη θέση άλλου Επιβλέποντα Φορέα, βάσει της
αίτησής του ή άλλης επιλογής του, καθΆ υπέρβαση του
εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με τη σύμ−
φωνη γνώμη του νέου Επιβλέποντα Φορέα.

¶ρθρο 8
Χρηματοδότηση Δράσης
8.1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης
της Δράσης, η έκδοση της απόφασης ένταξης αποτελεί
αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής σε συλλογική απόφαση
του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμμα−
τος Δημοσίων Επενδύσεων του φορέα χρηματοδότησης.
Η αναλογούσα εθνική συμμετοχή, καθώς και η αντί−
στοιχη κοινοτική συνδρομή της Δράσης θα καλυφθούν
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι σχετικές
εισροές των πόρων του ΕΚΤ θα αποτελέσουν έσοδα του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύ−
ονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Η υλοποίηση της Δράσης καθώς και όλα τα δικαιώμα−
τα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εγκριτι−
κά έγγραφα δεν μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται σε
οποιονδήποτε τρίτο.
8.2. Οι πληρωμές προς τον ΟΑΕΔ θα πραγματοποι−
ούνται ως εξής:
Α) Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ολοκλήρωση
της διαδικασίας σύζευξης των ανέργων με τις θέσεις
των Επιβλεπόντων Φορέων και ανέρχεται σε ποσοστό
40% επί του προϋπολογισμού που θα προκύψει μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στην
παράγραφο 7.2. της παρούσης.
Β) Η δεύτερη δόση καταβάλλεται αφότου έχουν ολο−
κληρώσει οι Επιβλέποντες Φορείς το 80% των αναγ−
γελιών τοποθέτησης επί του συνόλου των επιτυχόντων
ανέργων και ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί του προ−
ϋπολογισμού που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας που προβλέπεται στις παραγράφους
7.4., 7.5. της παρούσας.
Γ) Η τρίτη και τελευταία δόση, η οποία συνιστά την
αποπληρωμή, διαμορφώνεται ανάλογα με την τελική
πλήρωση των θέσεων στους Επιβλέποντες Φορείς και
το χρόνο απασχόλησης των Ωφελουμένων σε καθεμία
από αυτές και μπορεί να ανέρχεται έως και το υπόλοιπο
20% του αρχικού προϋπολογισμού της Δράσης. Κατα−
βάλλεται δε με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης φυσικού
αντικειμένου της Δράσης.
8.3. Ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος
των Ωφελουμένων που θα απασχολήσει ο Επιβλέπων
Φορέας στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς
Χαρακτήρα και τις ασφαλιστικές εισφορές (Φορέα −
Ωφελουμένου). Συγκεκριμένα, για κάθε Ωφελούμενο που
θα τοποθετηθεί από τον Επιβλέποντα Φορέα για την
υλοποίηση της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗ−
ΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗ−
ΡΑ» το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί:
α) σε 19,81 ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25
ευρώ μηνιαίως για Ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και
άνω, και
β) σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από
431,75 ευρώ μηνιαίως για Ωφελούμενους ηλικίας κάτω
των 25 ετών, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών
που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.
8.4. Εκτός από τα ποσά που καταβάλλονται στους
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ο ΟΑΕΔ δεν υποχρε−
ούται να καταβάλει οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση στους
Ωφελουμένους (όπως επίδομα αδείας κ.ά.) πέραν των
ρητώς προβλεπομένων στην παρούσα κοινή υπουργική
απόφαση.
Ειδικότερες ρυθμίσεις που διέπουν το πρόγραμμα:
α) Περιπτώσεις επιτρεπόμενης απουσίας Ωφελουμέ−
νων από το πρόγραμμα, άνευ περικοπής αποδοχών τους:
Θα προηγείται είτε έντυπη αίτηση προς έγκρισή της
από τον Επιβλέποντα Φορέα, με επισυναπτόμενα όλα
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με καθεμία
από τις περιπτώσεις που ακολουθούν:
i. Δύο (2) ημέρες απασχόλησης μηνιαίως.
ii. Οι Ωφελούμενοι δικαιούνται κατά τη διάρκεια του
προγράμματος να κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας
έως δεκατρείς (13) ημέρες. Οι αναρρωτικές άδειες βεβαι−
ώνονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά.
Η καταβολή στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ της αντίστοιχης εισφοράς
αποτελεί, επίσης, επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος.
iii. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω: α) επαπειλούμε−
νης κύησης, β) κύησης και γ) λοχείας, οι οποίες βεβαιώ−
νονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά,
η απασχόληση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια απουσί−
ας και παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους
όπως ορίζεται στο σημείο 2.6. της παρούσας.
Οι Ωφελούμενες σε κατάσταση κυοφορίας δύναται να
απουσιάζουν για να υποβληθούν σε εξετάσεις προγεν−
νητικού ελέγχου, εφόσον οι εξετάσεις αυτές πρέπει να
γίνουν σε ώρες απασχόλησης.
iv. Οι Ωφελούμενοι ΑμεΑ ή Ωφελούμενοι που έχουν
παιδιά με πνευματική ψυχική ή σωματική αναπηρία σε
ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πά−
σχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο
ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή έχουν
σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, τον/την οποίο/α συ−
ντηρούν, έχουν δικαίωμα στο μειωμένο ωράριο κατά
μία (1) ώρα την ημέρα.
v. Οι γονείς Ωφελούμενοι δικαιούνται είτε να προσέρ−
χονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την
εργασία τους κατά μία (1) ώρα την ημέρα και μέχρι το
τέκνο να φτάσει στην ηλικία των τριάντα (30) μηνών.
Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης
αποχώρησης των γονέων για τη φροντίδα του παιδιού
αποδίδεται και στους θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως
έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους όρους των φυσικών γονέων
και με χρονική αφετηρία την υιοθεσία του παιδιού.
Το δικαίωμα αυτό αποδίδεται στον έναν εκ των δύο
γονέων προσκομίζοντας τα εκ του νόμου δικαιολογη−
τικά. Δεν αποδίδεται δε σωρευτικά.
vi. Σε περιπτώσεις ατυχημάτων που σημειώνονται
στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραμμάτων Κοινω−
φελούς Εργασίας, ο Ωφελούμενος ο οποίος υπέστη
εργατικό ατύχημα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής
του και διαθέτει τα κατάλληλα ιατρικά δικαιολογητικά
δεν εκπίπτει του Προγράμματος. Το μισθολογικό και
ασφαλιστικό κόστος θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη του
Προγράμματος.
vii. Επίσης, κάθε γονέας παιδιού ηλικίας 4 έως 16 ετών
δικαιούται να απουσιάζει δύο (2) ημέρες, σε ώρες ή ολό−
κληρη ημέρα κάθε φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί
για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης.
viii. Πέντε (5) ημέρες απασχόλησης λόγω γάμου.
ix. Δύο (2) ημέρες λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων,
γονέων και αδελφών, αλλά και εξ αγχιστείας συγγενών
στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.
Τις παραπάνω ημέρες απουσίας θα συνοδεύουν τα
έντυπα αιτήσεων του ωφελούμενου και της έγκρισης
του επιβλέποντος φορέα. Τα παραπάνω είναι επιλέξιμη
δαπάνη του προγράμματος.
8.5. Ο κάθε Ωφελούμενος ασφαλίζεται και λαμβάνει
τα ανωτέρω για 25 ημέρες [υπό 8.3., περιπτώσεις α)
και β)] ανώτατα μηνιαία ποσά αμοιβής/ενίσχυσης. Κατά
συνέπεια, ο Ωφελούμενος δεν επιτρέπεται να απασχο−
λείται σε ημέρες ή ώρες που δημιουργούν πρόσθετο
μισθολογικό κόστος.
8.6. Επίσης, επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται και το μη μι−
σθολογικό κόστος που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές
εισφορές Ωφελουμένου − Φορέα και το οποίο για τους
ανέργους άνω των 25 ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των
258,00 ευρώ και για τους ανέργους κάτω των 25 ετών
το ποσό των 225,00 ευρώ.
8.7. Οι Ωφελούμενοι απολαμβάνουν πλήρους ιατρο−
φαρμακευτικής κάλυψης, υπαγόμενοι στην ασφάλιση
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ − ΕΤΕΑ, με εξαίρεση Ωφελούμενους
ασφαλισμένους μετά την 1η−1−1993, που λόγω ιδιότητας
ή άσκησης δραστηριότητας υπάγονται στην ασφάλιση
του ΕΤΑΑ, για τους οποίους οι εισφορές αποδίδονται
στους αντίστοιχους τομείς ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και ΤΑΝ των
κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΑΑ,
χωρίς τους περιορισμούς ως προς τα ανώτατα ποσά
της προηγούμενης παραγράφου. Proslipsis.gr
8.8. Για όσους Ωφελούμενους απασχοληθούν, κατά τη
διάρκεια των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα,
σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, όπως αυτές περι−
γράφονται στη Φ10221/οικ.26816/929/2−12−2011 απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΦΕΚ 2778Β), η καταβολή στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ της αντίστοι−
χης εισφοράς του κλάδου βαρέων αποτελεί επίσης
επιλέξιμη δαπάνη.
8.9. Οι Ωφελούμενοι των προγραμμάτων διατηρούν
την ασφάλιση για παροχές ασθένειας, ή αλλιώς την
ασφαλιστική κάλυψη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
που απολάμβαναν ως μακροχρόνια άνεργοι, μέχρι τη
λήξη διάρκειας των προγραμμάτων.
8.10. Ο ΟΑΕΔ, εκτός από τα παραπάνω καταβαλλόμενα
ποσά, δεν υποχρεούται να καταβάλλει οποιαδήποτε
άλλη παροχή ή αμοιβή στα απασχολούμενα πρόσωπα.

¶ρθρο 9
Διαδικασία καταβολής μισθολογικού
και μη μισθολογικού κόστους σε Ωφελούμενους
και Επιβλέποντες Φορείς
Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι Επιβλέπο−
ντες Φορείς υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 τα παρα−
κάτω δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρό−
σωπο του φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι το
πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας και της Δημόσιας Πρόσκλησης.
β) Μηνιαία κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του Επιβλέποντα Φορέα, στην οποία θα
αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία του Ωφελούμενου:
• ονοματεπώνυμα και ονόματα πατέρα & μητέρας
• ΑΦΜ
• ΑΜΚΑ
• Α.Μ. ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
• Α.Μ. ΕΤΑΑ
• χρονολογία γεννήσεως
• ημερομηνία αναγγελίας πρόσληψης
• αριθμός καταθετικού λογαριασμού σε μορφή IBAN
• αριθμός ημερών ασφάλισης
• καθαρά ημερήσια ποσά αμοιβής
• καθαρές μηνιαίες αμοιβές
• μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές Ωφελουμένου−
ασφαλισμένου
• μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές Φορέα
• συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (Ωφε−
λουμένου και Επιβλέποντα Φορέα).
γ) Μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δη−
λώσεις (ΑΠΔ).
δ) Αριθμός λογαριασμού σε μορφή IBAN του εμπλε−
κόμενου Επιβλέποντα Φορέα.
ε) Αριθμός λογαριασμού σε μορφή IBAN του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
ή των Τομέων του ΕΤΑΑ στην περίπτωση που ο εμπλε−
κόμενος φορέας είναι φορέας Κεντρικής Διοίκησης.
Μετά τη διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής, όπως
αυτή εξειδικεύεται στη Δημόσια Πρόσκληση, ο ΟΑΕΔ
πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των Ωφελουμένων
με τα ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές
τους, βάσει της μηνιαίας κατάστασης, και τους λογαρια−
σμούς των Επιβλεπόντων Φορέων ή λογαριασμό IBAN
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ή των Τομέων του ΕΤΑΑ στην περίπτωση
που ο εμπλεκόμενος Επιβλέπων Φορέας είναι φορέας
Κεντρικής Διοίκησης με το ποσό που αντιστοιχεί στις
συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (Ωφελουμένων και
Επιβλεπόντων Φορέων).
Η πίστωση των λογαριασμών των Επιβλεπόντων Φο−
ρέων θα γίνεται μετά την προσκόμιση των μηνιαίων
ηλεκτρονικών ΑΠΔ.
Η υποχρέωση υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών
Δηλώσεων (ΑΠΔ) από τους Επιβλέποντες Φορείς της
Κεντρικής Διοίκησης παραμένει.
Ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών
εξειδικεύεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

¶ρθρο 10
Υποχρεώσεις Επιβλέποντα Φορέα
10.1. Ο Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται στην τήρηση
των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στο Σύμφωνο
Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης στο Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων.
10.2. Ο Επιβλέπων Φορέας είναι υποχρεωμένος να
τηρεί και να καταθέτει στοιχεία φυσικού αντικειμένου
βάσει του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ σύμφωνα με τα αναγρα−
φόμενα στον Κανονισμό (Ε.Κ.) 1828/2006 της Επιτροπής
της 8ης Δεκεμβρίου 2006, βάσει των οδηγιών των Ειδι−
κών Υπηρεσιών και τις απαιτήσεις των Δράσεων.
10.3. Ο Επιβλέπων Φορέας οφείλει να τηρεί και να
διαθέτει στοιχεία σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των
Ωφελουμένων (microdata) με τους οποίους συνεργάζεται
στο πλαίσιο της Δράσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του
Δικαιούχου.
10.4. Ο Επιβλέπων Φορέας με πλήρη ευθύνη του υπο−
χρεούται να διασφαλίζει την ασφάλεια και υγεία των
Ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησής τους ως προς
όλες τις πτυχές και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που
παρέχεται και στους άλλους εργαζομένους του, σύμ−
φωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Νόμων για την
Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ
84 Α΄), καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διατάξεις.
10.5. Ο Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να απασχολεί
τους Ωφελούμενους στις ειδικότητες για τις οποίες
έχουν προσληφθεί και εφόσον εξασφαλίσει ότι είναι
κατάλληλοι για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθούν.
10.6. Ο Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να παρέχει
στους Ωφελούμενους επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευ−
ση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και
τις κατάλληλες οδηγίες όσον αφορά τους κινδύνους
για την ασφάλεια και την υγεία τους.
10.7. Ο Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να μην ανα−
θέτει σε Ωφελούμενους καθήκοντα τα οποία απαιτούν
εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία η οποία δεν προκύ−
πτει από την ειδικότητά τους, ιδιαιτέρως δε όταν αυτά
τα καθήκοντα περιλαμβάνουν τη χρήση εξοπλισμού –
μηχανημάτων και εργαλείων. Ειδικότερα όσον αφορά
Ωφελούμενους που απασχολούνται στην καθαριότητα
των δήμων, να μην τους αναθέτει καθήκοντα στην απο−
κομιδή απορριμμάτων με απορριμματοφόρα οχήματα.
10.8. Ο Επιβλέπων Φορέας οφείλει να παραδώσει στον
Ωφελούμενο, επικυρωμένη εκτύπωση του Εντύπου το
οποίο έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της αναγγελίας πρό−
σληψης (ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ − ΦΕΚ 2390/8−09−2014).

¶ρθρο 11
Έλεγχος και παρακολούθηση
11.1. Γενικά
Προκειμένου να διασφαλιστούν η αποτελεσματικό−
τητα και η ορθή εφαρμογή της Δράσης, τα αρμόδια
όργανα, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το
ΕΣΠΑ, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:
• τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πό−
ρων,
• την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων,
• την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, σύμ−
φωνα με την απόφαση ένταξης της Δράσης,
• την επιλεξιμότητα των δαπανών των Δράσεων και
την αιτιολόγησή τους,
• την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων
και την επιβολή κυρώσεων,
• την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης,
• την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.
11.2. Επίπεδα − είδη ελέγχων και αρμόδια όργανα
Α) Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση της ποιότη−
τας του παρεχόμενου έργου και στην ορθή οικονομική
διαχείριση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές και
εθνικές διατάξεις και αφορά:
1. Διοικητικούς ελέγχους ή/και επιτόπιες επαληθεύσεις
επιμέρους Δράσεων που διενεργούνται από τη Διαχει−
ριστική Αρχή και από το Δικαιούχο Φορέα.
2. Επιθεωρήσεις, οι οποίες διενεργούνται από την
Αρχή Πιστοποίησης ή υπό την ευθύνη της στη Διαχει−
ριστική Αρχή, στο Δικαιούχο συγχρηματοδοτούμενων
Δράσεων, στον ΟΑΕΔ καθώς και στους Επιβλέποντες
Φορείς της Δράσης.
3. Έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του Συστήμα−
τος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Π., ο οποίος διενερ−
γείται από την Αρχή Ελέγχου.
4. Ελέγχους ελεγκτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Επίσης ελέγχονται:
• η εναρμόνιση της Δράσης με τους στόχους του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος, με τους στόχους του ΕΣΠΑ
και με τις διατάξεις των Κανονισμών, των σχετικών με
την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων,
• η καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ
άλλων περιλαμβάνει τη δικαιολόγηση και τη λογιστική
καταγραφή των δαπανών, την τήρηση της ισχύουσας
φορολογικής νομοθεσίας και τη διαχείριση σύμφωνα
με τις αρχές της οικονομίας και της χρηστής δημοσι−
ονομικής διαχείρισης.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕ−
ΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται
και από τον ΟΑΕΔ, προς τους Επιβλέποντες Φορείς, για
την πιστοποίηση της απασχόλησης των Ωφελουμένων
και την ορθή καταβολή του μισθολογικού και μη μισθο−
λογικού κόστους.
Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος, τα ελεγκτικά όρ−
γανα του ΟΑΕΔ συντάσσουν έκθεση ελέγχου η οποία
διαβιβάζεται στο Δικαιούχο προκειμένου να εκδώσει τις
σχετικές διοικητικές πράξεις.
Β) Επίσης, διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι προς
τους εμπλεκόμενους φορείς:
1. Διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που διενερ−
γούνται από τη Διαχειριστική Αρχή.
2. Επιθεωρήσεις που διενεργούνται από την Αρχή Πι−
στοποίησης.
3. Έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από την Αρχή Ελέγ−
χου (ΕΔΕΛ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4314/2014
όπως αυτός ισχύει και με το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο
του ΕΣΠΑ.
4. Έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από τα αρμόδια
όργανα της Ε.Ε. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις καθώς και οι
έλεγχοι συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης
των συγχρηματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγ−
ματοποίησης των δαπανών που δηλώνει ο Δικαιούχος,
σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης, του
Συμφώνου Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης,
καθώς και της συμμόρφωσής του με τους εθνικούς και
κοινοτικούς κανόνες καθΆ όλη την περίοδο υλοποίησης,
και βασίζονται:
• στην με αριθμό 81986/ΕΥΘΥ712 (ΦΕΚ 1822/Β΄/24−08−2015)
υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδο−
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ
2014−2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικα−
σία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
Πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
• στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση,
• στην καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μετα−
ξύ άλλων περιλαμβάνει την αιτιολόγηση, τη λογιστική
καταγραφή των δαπανών και την τήρηση των φορολο−
γικών νόμων, σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Γ) Σε όλα τα επίπεδα, από τον Δικαιούχο, τους λοιπούς
εμπλεκόμενους φορείς, την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης μέχρι και την Αρχή Πιστοποίησης, πρέπει να
ελέγχονται, να τηρούνται παραστατικά στοιχεία και να
καταχωρίζονται λογιστικές εγγραφές της Δράσης που
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
11.3. Διαδρομή του ελέγχου
Για κάθε συγχρηματοδοτούμενη Δράση απαιτείται ο
καθορισμός διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης
όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους
λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφά−
λιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. Η διαδρομή ελέγχου
θεωρείται επαρκής εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα
κριτήρια:
α) Η συμφωνία μεταξύ των συνολικών ποσών που πι−
στοποιούνται στην Επιτροπή και των αναλυτικών λογι−
στικών εγγράφων και δικαιολογητικών που τηρούνται
από την Αρχή Πιστοποίησης, τις αρμόδιες Ειδικές Υπη−
ρεσίες, τους ενδιάμεσους φορείς και τους Δικαιούχους.
Οι λογιστικές καταχωρίσεις πρέπει να παρέχουν
αναλυτικές πληροφορίες για τις δαπάνες που πραγ−
ματοποίησαν οι Δικαιούχοι. Προς τούτο, πρέπει να πε−
ριλαμβάνουν την ημερομηνία καταχώρισης, το ποσό
κάθε κονδυλίου της δαπάνης, τον προσδιορισμό των
δικαιολογητικών εγγράφων, την ημερομηνία και τη
μέθοδο της πληρωμής και να αποδεικνύονται από τα
αναγκαία παραστατικά (π.χ. τιμολόγια), τα οποία θα
επισυνάπτονται.
β) Η επαλήθευση της καταβολής της δημόσιας συνει−
σφοράς στους εμπλεκόμενους φορείς.
γ) Η επαλήθευση της εφαρμογής των κριτηρίων επι−
λογής που καθορίζονται από την Επιτροπή Παρακο−
λούθησης.
δ) Η ύπαρξη, για κάθε Δράση, κατά περίπτωση, των
τεχνικών προδιαγραφών και του σχεδίου χρηματοδότη−
σης, εγγράφων σχετικά με την έγκριση επιχορήγησης,
εγγράφων για τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
εκθέσεων προόδου και εκθέσεων σχετικά με τις επα−
ληθεύσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

¶ρθρο 12
Τήρηση κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της Δράσης θα πρέπει
να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και επικοινω−
νίας όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (Ε.Ε.) 1303/2013
(άρθρο 115−17 και Παράρτημα ΧΙΙ) της Προγραμματικής
Περιόδου 2014−2020.
Παράλληλα θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του
Ν. 2472/1997 και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
προκειμένου αφενός να τηρούνται οι απαιτήσεις της
εθνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
αφετέρου να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση
προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
Καν. 1303/2013 και 1304/2013. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΑΕΔ
και ο Δικαιούχος επιμελούνται τρόπους κωδικοποίησης
της δημοσιοποίησης των στοιχείων των Ωφελουμένων.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς
συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινά−
στόχος στα οποία απευθύνονται και, υπό την έννοια
αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε
πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη
διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.

Τελικές διατάξεις
Στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που
εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
εξειδικεύεται ή/και ορίζεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται
στους όρους της παρούσας, στη βάση της εθνικής και
της κοινοτικής νομοθεσίας.
Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση αντικαθιστά την
με αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β΄/06−11−2014) κοινή
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπΆ
αριθμ. 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/τ.Β΄/06−08−2015) όμοια
και ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, επηρεάζει όμως και καταλαμβάνει και
τους όρους των προσκλήσεων του Δικαιούχου 2, 4,
5/2015 (Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών
και ¶λλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), οι οποίες
δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με την με αριθμ. 4.31879/3.1604
(ΦΕΚ 3172/τ.Β΄/06−11−2014) κοινή υπουργική απόφαση,
όπως τροποποιήθηκε με την υπΆ αριθμ. 5.20860/5.15964
(ΦΕΚ 1656/τ.Β΄/06−08−2015) όμοια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved