nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Εγκύκλιος προς ΟΤΑ για προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού

Αθήνα 8.2.2017, 02:10

Να προχωρήσουν έγκαιρα στον προγραµµατισµό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2017 καλεί με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιό του τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και τα ΝΠΙ∆ αυτών το υπουργείο Εσωτερικών.

Η πρόσκληση αφορά δήμους, Περιφέρειες, ΝΠ∆∆ αυτών, Συνδέσµους, Ιδρύµατα, καθώς και τα ΝΠΙ∆ της Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι θα πρέπει να διαμορφώσουν τα αιτήματά τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους και συνυπολογίζοντας τη δηµοσιονοµική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενος της εγκυκλίου.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ να σταλεί και µε e-mail
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. οικ: 3948
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΠΡΟΣ: τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
Ταχ.∆/νση: Σταδίου 27 της χώρας
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα Έδρες τους
Τηλέφωνα:
213-1364339 Στρατίκη Αθ.
213-1364392 Χαλδαίου Αικ.
213-1364369 Οψίµου Ελ.
213-1364377 Παπασηµακοπούλου Θ.
(Θεσµικό)
FAX: 213-1364383

ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και στα ΝΠΙ∆ αυτών

Στο πλαίσιο του προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α’ και β’
βαθµού (δήµοι, Περιφέρειες, ΝΠ∆∆ αυτών, Σύνδεσµοι, Ιδρύµατα) και στα ΝΠΙ∆ της Αυτοδιοίκησης, οι
φορείς αρµοδιότητάς σας παρακαλούνται για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτηµάτων τους για
το έτος 2017, σύµφωνα µε τις ανάγκες τους και λαµβάνοντας υπόψη τη δηµοσιονοµική κατάσταση και
την περιστολή των κρατικών δαπανών.

Για τον προγραµµατισµό έτους 2017 πρέπει να τηρηθεί η κατωτέρω διαδικασία ανά
κατηγορία αιτήµατος.

Α. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΤΑ α’ ΚΑΙ β’ ΒΑΘΜΟΥ
1. Για τα αιτήµατα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και τη
σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού µε κάλυψη της
δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στο Παράρτηµα 1, µε υποχρεωτική συµπλήρωση των υποδειγµάτων αυτού.

Β. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΝΠΙ∆ ΤΩΝ ΟΤΑ α’ & β’ ΒΑΘΜΟΥ
1. Για τα αιτήµατα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και τη
σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου στα ΝΠΙ∆ της αυτοδιοίκησης µε προέλευση των
πιστώσεων από ιδίους πόρους, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτηµα
2α, µε υποχρεωτική συµπλήρωση των υποδειγµάτων αυτού.
Για την πρόσληψη ∆ιευθυντών σε ∆ηµοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις καθώς και για τις ∆ηµοτικές
Α.Ε. ισχύουν αντίστοιχα τα άρθρα 254 έως 258 και 265 έως 266 του ν. 3463/2006. (Παράρτηµα 2β,
µε υποχρεωτική συµπλήρωση των υποδειγµάτων αυτού.)
Επισήµανση:
Όπως γνωρίζετε, για την απευθείας πρόσληψη διευθυντικών στελεχών από τα ΝΠΙ∆ αρµοδιότητάς µας,
είτε αυτά προσλαµβάνονται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (τακτικό προσωπικό)
είτε επί θητεία (ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου), απαιτείται προηγουµένως η χορήγηση έγκρισης
από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.
Οι καθυστερήσεις στην έγκριση πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού έχουν οδηγήσει πολλά ΝΠΙ∆
ΟΤΑ στην αποστολή αιτηµάτων για την πρόσληψη διευθυντών (ή γενικών διευθυντών, στην περίπτωση
των ∆ΕΥΑ) επί θητεία. Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι, για να είναι δυνατή η ικανοποίηση αυτών
των αιτηµάτων, θα πρέπει στον οικείο Κανονισµό Προσωπικού/Υπηρεσιών ή στον Οργανισµό
Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης ή εταιρείας να προβλέπεται ρητά η δυνατότητα πρόσληψης
διευθυντικού στελέχους επί θητεία, καθώς και να ορίζεται η διάρκεια αυτής (π.χ. ίση µε τη δηµοτική
περίοδο).
Εποµένως, οι φορείς που ενδιαφέρονται για την αποστολή τέτοιων αιτηµάτων θα πρέπει να προβούν σε
ανάλογη τροποποίηση των Κανονισµών/Οργανισµών τους, ειδάλλως τα αιτήµατα δεν θα προωθούνται.

Γ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (άρθρο 48 του ν.4325/2015 ΦΕΚ 47/Α/2015)
Για τα αιτήµατα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθµού και ΝΠΙ∆ αυτών, απαιτούνται τα δικαιολογητικά
που αναφέρονται στα Παραρτήµατα 3α και 3β, µε υποχρεωτική συµπλήρωση των υποδειγµάτων αυτών.
Σηµειώνεται ότι για να χαρακτηρίζονται οι προσλήψεις ως «ανταποδοτικού χαρακτήρα»,
πρέπει από τη βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων του φορέα να προκύπτει ότι η δαπάνη
καλύπτεται από ανταποδοτικά τέλη και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του φορέα,
στους κωδικούς που αντιστοιχούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες.
Με την αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/51/οικ.27778/27-10-2016 (Α∆Α:7ΛΗΞ465ΦΘΕ-Ε6Π) εγκύκλιο του
Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης παρέχονται οδηγίες για την εξυπηρέτηση αναγκών του
τοµέα καθαριότητας στους ΟΤΑ, µεταξύ άλλων φορέων. Ειδικότερα, έπειτα από την ισχύ των
διατάξεων του άρθρου 16 του ν.4429/2016 (ΦΕΚ199/Α/21-10-16), οι ανάγκες καθαριότητας των
ΟΤΑ καλύπτονται σε µεγάλο βαθµό από την αυτοδίκαιη παράταση των συµβάσεων των
εργαζοµένων στις υπηρεσίες αυτές.
Επιπροσθέτως, µε τη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 εξαιρέθηκαν από την αναστολή της
περ. 3 της παρ. ΣΤ’ υποπαρ. ΣΤ1 του ν. 4093/2012, οι διορισµοί και προσλήψεις µόνιµου και Ι∆ΑΧ
προσωπικού των κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και έχει ήδη 
αποσταλεί η αριθ. πρωτ. 40703/16-12-2016 (Α∆Α:62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21) εγκύκλιός µας µε την οποία
ζητήθηκε από τους φορείς η αποστολή αιτηµάτων για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού
ανταποδοτικού χαρακτήρα, γεγονός που θα πρέπει να συνεκτιµηθεί στην υποβολή αιτηµάτων για
συµβασιούχους.

∆. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ (άρθρο 48 του ν.4325/2015 ΦΕΚ 47/Α/2015)
Για τα αιτήµατα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και τη
σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου µε κάλυψη της δαπάνης υπό τη µορφή αντιτίµου σε
ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και ΝΠΙ∆ αυτών, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα
Παραρτήµατα 4α και 4β , µε υποχρεωτική συµπλήρωση των υποδειγµάτων αυτών.

ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Τα αιτήµατα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα υποδείγµατα που αναφέρονται αναλυτικά στα
παραρτήµατα, συµπληρωµένα. Τονίζουµε ότι αιτήµατα µε οικονοµικές βεβαιώσεις που αναγράφουν «µε
αναµόρφωση του προϋπολογισµού» δεν θα προωθούνται.

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Με το άρθρο 2 της από 31-12-2016 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν.4147/2013, παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙ∆ αυτών να συνάπτουν
συµβάσεις µίσθωσης έργου ακόµα και ειδικοτήτων αντίστοιχων µε εκείνες που προβλέπονται στους
Οργανισµούς ή στους Κανονισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, για όσο χρόνο ισχύει ο περιορισµός
των ετήσιων προσλήψεων και διορισµών τακτικού προσωπικού, δηλαδή µέχρι τις 31-12-2017 για να
καλύψουν άµεσα τις ανάγκες τους.
Με τις ίδιες διατάξεις, µετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως
αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν.3812/2009 (βεβαίωση του ΑΣΕΠ),
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η βεβαίωση (του ΑΣΕΠ) εκδίδεται κατόπιν αιτήµατος του φορέα στο οποίο καθορίζεται απαραιτήτως
το έργο που θα εκτελεστεί, ο αριθµός των προσώπων που θα το εκτελέσουν και οι ειδικότητες αυτών, η
χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολική ή τµηµατική παράδοση του έργου και ο τόπος εκτέλεσης
αυτού. Στο αίτηµα περιλαµβάνεται και εµπεριστατωµένη αιτιολογία ότι το έργο δεν ανάγεται
στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους
για τους οποίους δεν µπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Για την άµεση κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν σε περίπτωση αποχώρησης συµβασιούχων
ορισµένου χρόνου από ευρωπαϊκά προγράµµατα παρέχεται η δυνατότητα, σύµφωνα και µε το Α.Π.
15017/7-10-2013 έγγραφο του ΑΣΕΠ, αναπλήρωσης του αποχωρούντος προσωπικού µε την πρόσληψη
του αµέσως επόµενου στη σειρά των πινάκων κατάταξης που είχαν εκδοθεί για το σκοπό αυτό.
Σηµειώνουµε ότι η δυνατότητα αυτή δίνεται σε περίπτωση ενεργών συµβάσεων και όχι συµβάσεων που
διακόπηκαν κατά το παρελθόν.
Η δυνατότητα αντικατάστασης, όπως περιγράφεται στο ως άνω έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π., παρέχεται στην
περίπτωση που η πρόσληψη έγινε κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.
2190/1994, στο πλαίσιο προγράµµατος που παραµένει καθ’ όλη τη διάρκειά του ευρωπαϊκό (δηλ. οι
δαπάνες για την πρόσληψη του προσωπικού καλύπτονται, έστω τµηµατικά, από ευρωπαϊκή
συγχρηµατοδότηση) και διατηρείται ως έχει, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση – µεταβολή του κατά τη
διάρκεια των παρελθόντων ετών και ενδεχοµένως διαφορετικών προγραµµατικών περιόδων. Για τα
ανωτέρω θέµατα αποφαίνεται η αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή του υλοποιούµενου ευρωπαϊκού
προγράµµατος.

ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΥΣ 33/2006
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014 τέθηκε αποκλειστική προθεσµία έξι
(6) µηνών, από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της
ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και τη
σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, οι συµβάσεις δεν
επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται εκ νέου υποβολή αιτήµατος για έκδοση εγκριτικής απόφασης.
Σχετική εγκύκλιος (πρώην) Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/39/οικ.28231/7-11-2014 (Α∆Α:ΩΞΠΩΧ-∆5Β).
Σηµειώνουµε ότι στην ανωτέρω περίπτωση δεν εµπίπτουν οι εγκριτικές υπουργικές αποφάσεις που
αφορούν προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα και αµιγώς αµειβόµενο υπό τη µορφή αντιτίµου. 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
1. Αρχική πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο πλαίσιο
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων - Ανανεώσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου στο πλαίσιο προγραµµάτων
Όπως γνωστοποιήθηκε και µε την αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 14 του
ν.4403/2016(ΦΕΚ 125/Α/7-7-2016) η πρόσληψη του προσωπικού που απασχολείται κατά τις
διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 του ν.2190/1994 όπως ισχύει, στο πλαίσιο υλοποίησης
προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων,
εξαιρέθηκε από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.
Επιπλέον, όπως σας γνωρίσαµε µε την αριθµ. οικ.44835/21-12-2015 (Α∆Α: Ω62Φ465ΦΘΕ-ΚΦΡ)
εγκύκλιό µας, µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 72 του ν.4342/2015 οι
ανανεώσεις/παρατάσεις του προσωπικού που απασχολείται µε τις διατάξεις του άρθρου 21
παρ.3 του ν.2190/1994 όπως ισχύει, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων ή έργων που
χρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισµούς ή ερευνητικών προγραµµάτων ή
προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συµβάσεις µε διεθνείς
οργανισµούς, εξαιρέθηκαν από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.
Όµως οι φορείς υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να ενηµερώνουν για κάθε
πραγµατοποιούµενη πρόσληψη ή ανανέωση/παράταση τα µέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως
ισχύει, αλλά και τη ∆/νση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Υπουργείου
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (Βασ. Σοφίας 15, Τ.Κ. 106 74, Αθήνα).
Επίσης, οι ΟΤΑ υποχρεούνται στη δηµοσίευση τόσο της πράξης πρόσληψης και λύσης όσο και της
πράξης ανανέωσης/παράτασης της σύµβασης του προσωπικού αυτού στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 παρ.9 του ν.4038/2012. Ενώ, τα ΝΠΙ∆ των
ΟΤΑ δεν υποχρεούνται στη δηµοσίευση των ανανεώσεων/παρατάσεων των συµβάσεων
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Κατά το σκέλος που αφορά τις µεν πράξεις πρόσληψης και ανανέωσης, αυτές ισχύουν από την
ηµεροµηνία πρόσληψης ή λήξης της ανανεούµενης σύµβασης, αντίστοιχα (άρθρο 3 ΠΝΠ 26-8-2015,
καθώς και άρθρο 9 ν.4350/2015), ενώ οι πράξεις λύσης της σύµβασης για οποιονδήποτε λόγο ισχύουν
από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
2. Συµβάσεις µίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων
Για τις συµβάσεις µίσθωσης έργου σε συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις, µε το άρθρο 30 του ν.
4314/2014 εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής του ν. 2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2006 καθώς
πρόκειται για συµβάσεις που διαρκούν όσο το χρηµατοδοτούµενο έργο και για κάλυψη αναγκών που,
επειδή συνδέονται µε συγκεκριµένο και σαφώς προσδιορισµένο χρονικά έργο, δεν µπορούν να
θεωρηθούν πάγιες και διαρκείς. Όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 4325/2015 οι
ανωτέρω συµβάσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».
Επίσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 παρ.2 της ΠΥΣ 33/2006, οι φορείς υποχρεούνται να
ενηµερώνουν τα µέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει αλλά και τη ∆/νση
Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Υπουργείου ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης (Βασ. Σοφίας 15, Τ.Κ. 106 74, Αθήνα)
3. Εποχικό προσωπικό για την πυρασφάλεια, τις κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική
κάλυψη των ακτών
Όπως σας είχαµε ενηµερώσει και µε την Α.Π. οικ.27404/31-7-2015 εγκύκλιό µας, µε τις διατάξεις του
άρθρου 41 παρ.2 του ν.4325/2015 δόθηκε δυνατότητα στους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ να
προσλαµβάνουν προσωπικό ορισµένου χρόνου µε διάρκεια σύµβασης έως τρεις µήνες για τις ανάγκες
της πυρασφάλειας και της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών, χωρίς να απαιτείται έγκριση
της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει και χωρίς την τήρηση των κριτηρίων και της διαδικασίας
του ν.2190/1994 όπως ισχύει. Εν συνεχεία, µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 της από 26-8-2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και του άρθρου 9 του ν.4350/2015, µε τον οποίο κυρώθηκε η
Πράξη αυτή, στο ανωτέρω προσωπικό προστέθηκε και το προσωπικό των δηµοτικών
κατασκηνώσεων. Έτσι, εφόσον η ανάγκη απασχόλησης του προσωπικού αυτού δεν ξεπερνά τους
τρεις µήνες, θα προσλαµβάνεται χωρίς την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ.
4. Προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών
Με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 41 του ν.4325/2015 το προσωπικό που προσλαµβάνεται για
την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών (σεισµοί, πληµµύρες, παγετοί κ.λπ.) µε συµβάσεις
διάρκειας έως οκτώ µηνών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 του ν.2190/1994 και το άρθρο
212 του ν.3584/2007 όπως ισχύουν, εξαιρέθηκε από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006
όπως ισχύει.
5. Γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας
Με το άρθρο 27 του ν.4304/2014 δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ, εφόσον δεν διαθέτουν τακτικό
προσωπικό, για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων να συνάπτουν
συµβάσεις µίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997 όπως ισχύει) µε ιατρό 
εργασίας και τεχνικό ασφαλείας ή δηµόσιες συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.
6. Πρόσληψη προσωπικού σε ∆ηµοτικά Περιφερειακά Θέατρα
Με το Α.Π. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΠ.2/655/οικ.30134/22-9-2015 έγγραφο της ∆/νσης Προγραµµατισµού και
Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης διευκρινίστηκε ότι τα
∆ηµοτικά Περιφερειακά Θέατρα (∆ΗΠΕΘΕ), αν και δεν εξαιρούνται ρητά, βάσει της κείµενης
νοµοθεσίας, από την υποχρέωση έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει για την
πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου ή τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου καλλιτεχνικού,
τεχνικού και εργατοτεχνικού προσωπικού για συγκεκριµένες παραστάσεις ή άλλες
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα, εντούτοις η αποστολή
τους ταυτίζεται µε εκείνη των κρατικών θεάτρων, των οποίων οι αντίστοιχες συµβάσεις εξαιρούνται
της έγκρισης της ΠΥΣ.
Ως εκ τούτου, και οι ανωτέρω συµβάσεις των ∆ΗΠΕΘΕ εξαιρούνται από την έγκριση της
Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. Επισηµαίνεται όµως ότι, σύµφωνα και µε το Α.Π.
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΠ.2/668/37415/15-12-2015 έγγραφο της ίδιας ∆/νσης του Υπουργείου ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης, η πρόσληψη καλλιτεχνικού διευθυντή υπάγεται κανονικά στην έγκριση της
Επιτροπής της ΠΥΣ, καθώς η ιδιότητα και τα καθήκοντα του καλλιτεχνικού διευθυντή δεν συνάδουν
µε την απασχόληση του καλλιτεχνικού προσωπικού. Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού διευθυντή είτε
ως τακτικού προσωπικού είτε επί θητεία θα πρέπει να τηρηθούν τα ανωτέρω.
7. Πρόγραµµα «Άθληση για Όλους»
Τα αιτήµατα των ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθµού και των ΝΠΙ∆ αυτών, για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής
Αγωγής, θα υποβληθούν στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, µετά την ισχύ των διατάξεων του
άρθρου 29 του ν.4151/2013.
Ως εκ τούτου για τα αιτήµατα που εµπίπτουν στις ανωτέρω εξαιρέσεις δεν απαιτείται
έγκριση της ΠΥΣ και η αποστολή τους στην Υπηρεσία µας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Λόγω του περιορισµένου αριθµού των εγκρίσεων, τα αιτήµατα της περίπτωσης Γ2 (παράρτηµα
ΣΜΕ ΑΣΕΠ), που αφορά στις συµβάσεις µίσθωσης έργου που υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ, η αποστολή
τους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31-3-2017, ενώ τα αιτήµατα της περίπτωσης Α1 (παράρτηµα
Ι∆ΟΧ ΥΠΕΣ), θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία µας έως 28-4-2017, προκειµένου να
υπάρχει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για την επεξεργασία τους.
 Σας εφιστούµε την προσοχή στην ορθή καταγραφή των αιτούµενων ειδικοτήτων, οι οποίες θα πρέπει
να είναι σύµφωνες µε τους Οργανισµούς/Κανονισµούς Λειτουργίας σε συνδυασµό µε το ισχύον
Προσοντολόγιο (Π.∆. 50/2001 όπως ισχύει, και λοιπές διατάξεις),ώστε να µην παρατηρηθούν
φαινόµενα τροποποίησης τους µετά την έγκριση της ΠΥΣ 33/06. 
Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι αιτήµατα που αφορούν στον προγραµµατισµό πρόσληψης προσωπικού για
το έτος 2017 και έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία µας, πριν την αποστολή της παρούσας εγκυκλίου, δεν
θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να αποσταλούν εκ νέου µε βάση τα όσα αναφέρονται σε αυτή.
Την παρούσα Εγκύκλιο και τα Παραρτήµατα µε τα αντίστοιχα υποδείγµατα ανά περίπτωση για το
προσωπικό ορισµένου χρόνου, θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου µας, στη διαδροµή:
www.ypes.gr/Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση - Αυτοδιοίκηση/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις-Συχνές Ερωτήσεις-ΟΤΑ Β'
Βαθµού/Εγκύκλιοι.
Τα Παραρτήµατα Γ1, Γ2 και Γ4 µε τις αντίστοιχες οικονοµικές βεβαιώσεις καθώς και τα υποδείγµατα,
ανά περίπτωση, εισηγητικών εκθέσεων των ασκούντων καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα των
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων για τις συµβάσεις µίσθωσης έργου, διατίθενται στην ιστοσελίδα του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στη διαδροµή: ΦΟΡΕΙΣ>ΕΝΤΥΠΑ-∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ>∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ>ΜΙΣΘ.
ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ.
Παρακαλούµε όπως οι ασκούντες καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
διαβιβάζουν άµεσα κάθε πλήρες αίτηµα από όλους τους φορείς εποπτείας τους (όχι συγκεντρωτικά)
προκειµένου να γίνεται σταδιακά η επεξεργασία και η καταχώρησή τους γεγονός που θα οδηγήσει στη
συντόµευση της διαδικασίας προς όφελος των φορέων.
Το Υπουργείο µας παραµένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία.

Ο Υπουργός
Παναγιώτης Σκουρλέτης


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved