nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Η εγκύκλιος για την μονιμοποίηση εργαζομένων στην καθαριότητα των Δήμων

Αθήνα 30.6.2017, 23:34

Εκδόθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών η αναμενόμενη εγκύκλιος για την μονιμοποίηση εργαζομένων ορισμένου χρόνου στην καθαριότητα των Δήμων.

Η εγκύκλιος (παρακάτω) φέρει τον τίτλο «Οδηγίες για την εφαρµογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α’ 94) - Πρόσληψη µονίµου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ α΄ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα – Παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, µέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου.EΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθ. Πρωτ : οικ.22159
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Προς:
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αθήνα 30 .6.2017
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α. (για θέµατα στοιχείων
Μητρώου Ανθρ.∆υν.Ελλ.∆ηµ. και πινάκων των αιτηµάτων)
Πληροφορίες: Β. Νασίου: 2131364328
1. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
Της Χώρας – Γραφεία Συντονιστών
2. ∆ήµους της χώρας
Πληροφορίες : Χ.Αναστασιάδης, Γ. Λατσούδη
Τηλέφωνο : 213-136-4330/-4372
FAX
e-mail
: 213-1364383
: c.anastasiadis@ypes.gr
 g.latsoudi@ypes.gr
Ταχ.∆/νση
Ταχ.Κώδικας
: Σταδίου 27
: 10183 Αθήνα


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:19
ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α’ 94)
- Πρόσληψη µονίµου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες
καθαριότητας των ΟΤΑ α΄ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα – Παροχή
των αντίστοιχων υπηρεσιών, µέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων
διοριστέων στις θέσεις αυτές.
Με τα υπ’ αριθ. 14/30.6.2016 και 9/10.5.2017 Πρακτικά των Γενικών
Συνελεύσεων της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε ότι οι αυτοδίκαιες
νοµοθετικές παρατάσεις των συµβάσεων εργασίας σε υπηρεσίες καθαριότητας των κτηρίων
των δηµοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠ∆∆, των ΝΠΙ∆ και των ΟΤΑ,
καθώς και για τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ, που αρχικά
είχαν συναφθεί για διάστηµα οκτώ µηνών κατ’ επίκληση των εξαιρετικών προϋποθέσεων
του άρθρου 205 του ΚΚ∆ΚΥ (ν.3584/2007), τελούν σε αντίθεση µε το άρθρο 103 του
Συντάγµατος και την Κοινοτική Οδηγία υπ’ αριθ.1999/70/ΕΚ του Συµβουλίου της 28.6.1999,
όπως ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε το πδ 164/2004, ενόψει ιδίως του γεγονότος ότι
«οι ανάγκες που διατηρούνται και επαναλαµβάνονται για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των
Ελληνική 
οκτώ µηνών αποβάλλουν το χαρακτήρα τους ως περιοδικών, εποχικών ή πρόσκαιρων,
αποτελούν δε πάγιες και διαρκείς ανάγκες και, συνεπώς, δύνανται υπό το καθεστώς του
άρθρου 103 του Συντάγµατος να καλύπτονται µόνον µε την πρόσληψη προσωπικού είτε
τακτικού είτε µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου»
Κατόπιν τούτου, καθίσταται σαφής η ανάγκη κάλυψης των θέσεων στην καθαριότητα
µε µόνιµες προσλήψεις, καθώς οι θέσεις αυτές, ως καλύπτουσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες
των ΟΤΑ α’ βαθµού, δεν µπορεί να θεωρηθούν ότι έχουν χαρακτήρα πρόσκαιρο, εποχικό ή
παροδικό. Ενόψει αυτού και δεδοµένης τόσο της εξαιρετικής σηµασίας που έχει για το
κοινωνικό σύνολο η πλήρης και λυσιτελής κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών στις
υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ α’ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών όσο και του
επείγοντος χαρακτήρα της κάλυψης των αναγκών αυτών για λόγους δηµόσιας υγείας, µε το
άρθρο 24 του ν. 4479/2017 (Α΄94) παρέχεται η δυνατότητα :
α) επιτάχυνσης και διευκόλυνσης των διαδικασιών κάλυψης των θέσεων τακτικού
προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, είτε µε τη σύσταση
νέων θέσεων στις υπηρεσίες αυτές µε τροποποίηση των Οργανισµών Εσωτερικής
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), είτε µε την πλήρωση υφιστάµενων ήδη κενών οργανικών
θέσεων στις υπηρεσίες αυτές, καθώς και
β) απασχόλησης (όχι κατά παράταση, αλλά µε νέες συµβάσεις, καταρτιζόµενες
δυνάµει των εξαιρετικών διατάξεων της παρ. 2 της εν θέµατι διάταξης), µέχρι τη
σύνταξη των προσωρινών πινάκων διοριστέων και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν
της 31.3.2018, του άµεσα διαθέσιµου σήµερα προσωπικού, ήτοι του προσωπικού
που απασχολείτο σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων, µέχρι την 7.6.2017
(ηµεροµηνία δηµοσίευσης των ανωτέρω Πρακτικών της Ολοµέλειας του Ε.Σ.),
συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού, οι συµβάσεις του οποίου είχαν
παραταθεί µε σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, όπως µε τις τροποποιήσεις του
άρθρου 167 του ν. 4099/2012.
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις ως προς την εν θέµατι διάταξη και
οδηγίες για την εφαρµογή αυτής.

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΠ ΑΥΤΩΝ
Για την άµεση κάλυψη των αναγκών των ΟΤΑ και των νπ αυτών σε υπηρεσίες
καθαριότητας ανταποδοτικού χαρακτήρα, προβλέπονται οι εξής δυνατότητες: 
1. Σε περίπτωση που δεν υφίστανται ήδη κενές οργανικές θέσεις ανταποδοτικών
υπηρεσιών στους Ο.Ε.Υ. των ανωτέρω φορέων ή εφόσον οι ήδη προβλεπόµενες θέσεις
(ακόµη και αν πληρωθούν) δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγµατικών τους αναγκών,
οι φορείς δύνανται να προβούν άµεσα στην τροποποίηση των Ο.Ε.Υ. και στη σύσταση νέων
θέσεων. Η τροποποίηση των Ο.Ε.Υ. θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν.3584/2007,
όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε το αρ.63 περ. στ’ του ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα
Καλλικράτης), σύµφωνα µε τα οποία απαιτείται:
• Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής,
• Απόφαση του οικείου συµβουλίου,
• Γνωµοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου,
• Βεβαίωση της Οικονοµικής Επιτροπής ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού
µισθού του καταληκτικού κλιµακίου των προτεινόµενων θέσεων καλύπτεται
από τις εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό πιστώσεις που αφορούν
ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παρ.3 του άρθρου 10 του
ν.3584/2007.
Η απόφαση του οικείου συµβουλίου πρέπει να αποσταλεί για έγκριση στον οικείο
Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µέχρι 31.7.2017. Η έγκριση χορηγείται από το
Συντονιστή εντός ενός (1) µηνός από την υποβολή της απόφασης τροποποίησης του
ΟΕΥ.
Στη συνέχεια, οι ΟΤΑ υποβάλλουν εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση της
απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το αίτηµα προγραµµατισµού στο Υπουργείο
Εσωτερικών για την έγκριση των νέων θέσεων, σύµφωνα µε τη διαδικασία της Α.Π.
40703/16.12.2016 εγκυκλίου της υπηρεσίας µας, περί προγραµµατισµού προσλήψεων
τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και νπιδ αυτών (Α∆Α: 62ΑΛ465ΦΘΕ-
Φ21), προκειµένου να προωθηθούν τα σχετικά αιτήµατα για έγκριση της ΠΥΣ 33/2006,
όπως ισχύει.
Επισηµαίνεται ότι αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τα νπδδ των ΟΤΑ, µε
τη διαφορά ότι, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 10 παρ.7 του ν.3584/2007, για την κατάρτιση ή
τροποποίηση του ΟΕΥ απαιτείται επιπλέον η σύµφωνη γνώµη του οικείου δηµοτικού
συµβουλίου.
Για τα νπιδ, η σύσταση νέων θέσεων θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
Κανονισµό Λειτουργίας των υπηρεσιών τους, ή στον ΟΕΥ για τις ∆ΕΥΑ.
Το ανωτέρω χρονοδιάγραµµα θα πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα, δεδοµένης
της επιτακτικής ανάγκης κάλυψης των θέσεων αυτών, γι’ αυτό εφιστούµε την
προσοχή σας για την κατά προτεραιότητα ανάληψη των σχετικών ενεργειών σας. 
2. Σε περίπτωση που στους Ο.Ε.Υ. των φορέων υφίστανται οργανικές θέσεις
προσωπικού ειδικοτήτων που µπορούν να καλύψουν ανάγκες ανταποδοτικών υπηρεσιών
καθαριότητας, οι οποίες ωστόσο παραµένουν κενές, θα πρέπει να αποσταλεί άµεσα στο
Υπουργείο το σχετικό αίτηµα για την κάλυψη των θέσεων αυτών, σύµφωνα µε τη
διαδικασία της προαναφερόµενης εγκυκλίου.
3. Οι ΟΤΑ α’ βαθµού και τα νπ αυτών που ήδη έχουν αποστείλει σχετικό αίτηµα στο
πλαίσιο της προαναφερόµενης εγκυκλίου, δεν απαιτείται να προβούν σε καµία περαιτέρω
ενέργεια, µπορούν όµως να αποστείλουν συµπληρωµατικό αίτηµα, κατόπιν επανεξέτασης
των αναγκών τους, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή, στον
πίνακα του νέου αιτήµατος θα πρέπει να αποτυπώνεται το σύνολο των αναγκών τους,
δηλαδή τόσο οι ήδη υποβληθείσες ανάγκες τους όσο και οι νέες που προέκυψαν κατόπιν
επανεξέτασης των αναγκών τους, µε ανάλυση όλων αυτών ανά εργασιακή σχέση /
κατηγορία εκπαίδευσης / κλάδο-ειδικότητα και ανταποδοτική υπηρεσία και µε προσδιορισµό
της σειράς προτεραιότητας τους. Σηµειώνεται ότι µε την απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου δύναται να τροποποιηθεί η ιεράρχηση των αναγκών σύµφωνα µε τα νεότερα
δεδοµένα και ως εκ τούτου να καταγραφεί στον πίνακα διαφορετική σειρά προτεραιότητας
σε σχέση µε το προηγούµενο αίτηµα.
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 της εν θέµατι
διάταξης, µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κάλυψης των αντίστοιχων θέσεων, οι
Ο.Τ.Α. α’ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες
καθαριότητας µε ίδια µέσα. Εξάλλου, το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 (όπως ερµηνεύεται
από τη νοµολογία του Ε.Σ. –βλ. ενδ. Ε.Σ. 75/2012 Ζ’ Κλιµακίου), επιτάσσει στους Ο.Τ.Α. να
εξαντλούν στο ακέραιο τις δυνατότητες άσκησης των αρµοδιοτήτων τους που σχετίζονται
µε τις υπηρεσίες καθαριότητας, από το προσωπικό που υπηρετεί στα αντίστοιχα τµήµατα
αυτών, µε τη χρήση, από το προσωπικό αυτό, της σχετικής υλικοτεχνικής υποδοµής τους.
Τούτο σηµαίνει ότι, εφόσον α) υφίστανται ήδη στους Ο.Ε.Υ. κενές θέσεις στις
ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και οι αντίστοιχοι φορείς δεν υποβάλουν αίτηµα
πλήρωσης των θέσεων αυτών ή εφόσον β) οι φορείς αυτοί δεν προβούν στην σύσταση
νέων θέσεων (αν και παρέχεται ήδη, µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.
4479/2017, η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. και τα νοµικά πρόσωπα αυτών να επανεκτιµήσουν
τις σχετικές υπηρεσιακές τους ανάγκες και, αν το κρίνουν απαραίτητο, να προβούν στη
σύσταση και την ταχεία κάλυψη νέων θέσεων), δεν θα δύναται στο εξής να αιτιολογηθεί η
αδυναµία κάλυψης των συγκεκριµένων αναγκών µε ίδια µέσα των φορέων αυτών. Κάθε δε
µελλοντικό αίτηµα για κάλυψη θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας πλέον
των οργανικών θέσεων που θα προβλέπουν οι Ο.Ε.Υ. (υφιστάµενοι ή τροποποιηµένοι) θα 
πρέπει να αιτιολογεί µε ειδικό και εµπεριστατωµένο τρόπο την εποχικότητα ή τον έκτακτο
χαρακτήρα των αντίστοιχων αναγκών.

Β. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΟΥ Ν.
4479/2017.
Με τις διατάξεις της παρ.2 του ιδίου άρθρου παρέχεται η δυνατότητα στους οικείους
ΟΤΑ και στα νοµικά πρόσωπα αυτών, µέχρι την ηµεροµηνία κατάρτισης των προσωρινών
πινάκων διοριστέων για την κάλυψη είτε των συνιστώµενων νέων θέσεων είτε των
υφιστάµενων κενών οργανικών θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας (σύµφωνα
µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφ. Α’), να απασχολούν το σύνολο του
προσωπικού που είχε προσληφθεί σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων µε συµβάσεις
εργασίας ορισµένου χρόνου και εξακολουθούσε να παρέχει τις υπηρεσίες του µέχρι την
7.6.2017, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
• Συνδροµή εξαιρετικών λόγων δηµόσιας υγείας, που επιβάλλουν την
κατεπείγουσα και αδιάλειπτη, µέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων,
κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή
πρόσκαιρου χαρακτήρα και
• Έχει ληφθεί η απόφαση τροποποίησης του ΟΕΥ για τη σύσταση νέων
οργανικών θέσεων, ή έχει υποβληθεί (πριν ή και µετά την έναρξη ισχύος της
εν θέµατι διάταξης) αίτηµα κάλυψης ήδη υφισταµένων οργανικών θέσεων,
όπως αναλυτικά γίνεται αναφορά στην παρούσα εγκύκλιο.
Για την απασχόληση του προσωπικού λαµβάνεται αιτιολογηµένη απόφαση του
δηµοτικού συµβουλίου, στην οποία διαπιστώνεται η συνδροµή των ανωτέρω
προϋποθέσεων και καταγράφονται ονοµαστικά όσοι απασχολούνταν µέχρι την 7.6.2017,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και πρόκειται να απασχοληθούν µέχρι τις ηµεροµηνίες που ορίζει
η εν θέµατι διάταξη. Στο σηµείο αυτό, επισηµαίνεται ότι η απόφαση περί διαπίστωσης
αυτών των προϋποθέσεων γίνεται από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο, ακόµη και αν η
σύναψη νέων συµβάσεων αφορά νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ.
Η απόφαση αυτή, καθώς και οι συµβάσεις που, σύµφωνα µε αυτήν, θα συναφθούν
από το αρµόδιο προς διορισµό όργανο, θα διαβιβαστούν στο ΑΣΕΠ για τον έλεγχο της
συνδροµής των ανωτέρω προϋποθέσεων πρόσληψης του προσωπικού. 
Τα στοιχεία του 
προσωπικού που περιλαµβάνεται στην απόφαση αποτυπώνονται
από το φορέα σε πίνακα µορφής xls (ΑΦΜ, Όνοµα, Επώνυµο, Όνοµα Πατρός), ο οποίος
ονοµατίζεται ANTAPODOTIKASEP17_ και αναρτάται από το φορέα στον ειδικό διαδικτυακό
τόπο του ΥΠΕΣ για τη συλλογή των στοιχείων που αφορούν θέµατα του προσωπικού Τ.Α.
(https://aftodioikisi.ypes.gr), αµέσως µετά την αποστολή της σχετικής απόφασης στο ΑΣΕΠ
(επισυνάπτεται ο πρότυπος, προς συµπλήρωση, πίνακας).
Μετά την περάτωση του ελέγχου του ΑΣΕΠ και την επιβεβαίωση, εκ µέρους του, της
συνδροµής των ανωτέρω προϋποθέσεων, ο φορέας θα πρέπει να προβεί σε τροποποίηση
της ηµεροµηνίας χρόνου λήξης της απασχόλησης του προσωπικού αυτού στο σχετικό πεδίο
της εφαρµογής του Μητρώου Ανθρώπινου ∆υναµικού του Ελληνικού ∆ηµοσίου,
καταχωρώντας το ανώτατο δυνατό, από τις διατάξεις, χρονικό όριο (δηλ. 31/3/2018),
ανεξαρτήτως εάν πρόκειται πράγµατι να απασχοληθεί έως τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία το
προσωπικό αυτό.
Επισηµαίνεται ότι η παροχή των υπηρεσιών του προσωπικού αυτού υπό τις
εξαιρετικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην εν θέµατι διάταξη, µέχρι την κατάρτιση
των προσωρινών πινάκων διοριστέων και όχι πέραν της 31ης /3/2018, δεν εµπίπτει:
α. στους περιορισµούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (και, κατά συνέπεια,
δύνανται να απασχοληθούν, δυνάµει των σχετικών, νέων συµβάσεων, ακόµη και
εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει συνολικό χρόνο απασχόλησης στον φορέα
πλέον των 24 µηνών),
β. δεν µεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας
προσελήφθησαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές και
γ. δεν προσµετράται για την ειδική βαθµολόγηση λόγω εµπειρίας.
Παρακαλούνται οι ∆ήµοι να ενηµερώσουν αυθηµερόν τα νοµικά τους πρόσωπα, οι δε
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις να µεριµνήσουν για την άµεση εφαρµογή από τους ΟΤΑ των
οριζοµένων στην εγκύκλιο αυτή.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Παναγιώτης Σκουρλέτης 
Συνηµµένα:
- Πρότυπο Αρχείο xls: ANTAPODOTIKASEP17_, το οποίο έχει αναρτηθεί µόνο
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ως συνοδευτικό της παρούσης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.Υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
 Βασ. Σοφίας 15, 106 74.
2. ΑΣΕΠ
3. Ελεγκτικό Συνέδριο
4. Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας
5. ΠΟΕ ΟΤΑ
6. ΠΟΠ - ΟΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
3. Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης
4. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
(µε την παράκληση να αναρτήσει την παρούσα στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου).
5. ∆/νση Προσωπικού Τοπ. Αυτοδιοίκησης
- Τµήµα Μονίµου Προσωπικού
- Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου 
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved