nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
«Παγωμένες» και το 2007 οι προσλήψεις (3/1/07)


Αθήνα 3.1.2007, 22:38
«Παγωμένες» θα παραμείνουν και το 2007 οι προσλήψεις στο δημόσιο τομέα καθώς για δέκατη συνεχή χρονιά τίθεται σε ισχύ η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 55/1998 που απαγορεύει στους φορείς -πλην ορισμένων εξαιρέσεων- να καλύπτουν θέσεις χωρίς προηγουμένως αυτές να εγκρίνονται από τις τριμελείς υπουργικές επιτροπές ή τον Γενικό Γραμματέα κάθε Περιφέρειας εάν πρόκειται για ΟΤΑ.

Η απαγόρευση δεν σημαίνει ότι το 2007 δεν θα γίνουν προσλήψεις ή θα γίνουν λιγότερες από αυτές των προηγούμενων ετών. Αντιθέτως, καθώς εισερχόμαστε σε προεκλογική τροχιά μάλλον η κυβέρνηση θα θέσει και πάλι σε εφαρμογή το πατροπαράδοτο, φαύλο… εκλογικό μοντέλο, που θέλει αυξημένο τον αριθμό των προσλήψεων προς άγραν περισσότερων ψήφων. Όπως έπραξε άλλωστε και στις τελευταίες δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές.

Η αναστολή διορισμών και προσλήψεων αφορά το πάσης φύσεως προσωπικό του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ) και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους. Επίσης, περιλαμβάνει την πλειονότητα των ΔΕΚΟ, καθώς και τις συμβάσεις έργου.

Εξαιρέσεις
Αντίθετα, από το μέτρο της απαγόρευσης εξαιρούνται:
α) το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Βουλής των Ελλήνων,
β) οι δικαστικοί λειτουργοί, το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι ιατροδικαστές,
γ) το προσωπικό του άρθρου 16 παρ. 6 του Συντάγματος (διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ),
δ) οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι μόνο για το διορισμό τους στους οικείους Συλλόγους για την άσκηση του επαγγέλματός τους, καθώς και οι άμισθοι υποθηκοφύλακες και οι άμισθοι δικαστικοί επιμελητές, όπως και το προσωπικό των άμισθων υποθηκοφυλακείων,
ε) οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι ειδικοί σύμβουλοι, οι ειδικοί συνεργάτες που εξομοιώνονται από άποψη συνεπειών με μετακλητούς υπαλλήλους και των οποίων οι θέσεις προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και το προσωπικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 2190/1994,
στ) οι δημοσιογράφοι στα γραφεία Τύπου των Υπουργείων που προβλέπονται από το άρθρο 67 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α΄ 50),
ζ) οι Γραμματείς Κοινοτήτων που διορίζονται σε μοναδικές οργανικές θέσεις,
η) η ανάθεση έργου για διερμηνεία σε συνέδρια, ημερίδες, επιτροπές, συζητήσεις με εκπροσώπους ξένων χωρών ή οργανισμών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικώς σε κάθε περίπτωση που απαιτείται διερμηνεία, καθώς και για κατά περίπτωση μεταφράσεις κειμένων (εγγράφων, κωδίκων, υπηρεσιακών φυλλαδίων κ.λπ.),
θ) οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, έργου ή ωριαίας αποζημίωσης του διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και των Μονάδων Εκπαίδευσης ή Σχολών Επιμόρφωσης των Υπουργείων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,
ι) οι ερευνητές, το τεχνικό και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ερευνητικών Ιδρυμάτων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, οι συμβάσεις ανάθεσης έργου, για τις ανάγκες ερευνητικών προγραμμάτων από τα Ιδρύματα αυτά, καθώς και το επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται σε ερευνητικά έργα ή προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των ΤΕΙ,
ια) οι διοριζόμενοι ή προσλαμβανόμενοι σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
ιβ) το προσωπικό ειδικών κατηγοριών, εφόσον ο διορισμός - αναδιορισμός ή η πρόσληψη ή επαναπρόσληψή του επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου, χωρίς να καταλείπεται στάδιο διακριτικής εκτίμησης στις αρμόδιες διοικητικές αρχές,
ιγ) οι ιατροί, υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου (ν.δ. 67/1968, ΦΕΚ Α΄ 303), οι ειδικευόμενοι ιατροί (ν.δ. 123/1975, άρθρο 1, ΦΕΚ Α΄ 172) που προσλαμβάνονται σε θέσεις ισάριθμες με εκείνες που κενώνονται με την αποχώρηση ιατρών αντίστοιχων κατηγοριών και οι υπόχρεοι ετήσιας υπηρεσίας κτηνίατροι, γεωπόνοι και πτυχιούχοι σχολών που προβλέπονται για τον κλάδο ΠΕ4 Ιχθυολόγων (ν. 2538/1997, άρθρα 4 και 4α, ΦΕΚ Α΄ 242),
ιδ) οι συμβάσεις έργου διάρκειας έως ενός έτους του πάσης φύσεως καλλιτεχνικού προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθώς και η απασχόληση καλλιτεχνικού, τεχνικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένοι, χρόνου ή έργου σε κρατικά θέατρα και ορχήστρες, τη Λυρική Σκηνή καθώς και στο Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. για συγκεκριμένες παραστάσεις ή άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα,
ιε) το προσωπικό των ανωνύμων εταιρειών, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄του ν. 3429/2005,
ιστ) το προσωπικό των εταιρειών του Δημοσίου ή άλλων φορέων του δημοσίου τομέα που εκτελούν οι ίδιες έργα εθνικής ή περιφερειακής κλίμακας, τα οποία χρηματοδοτούνται κατά 50% τουλάχιστον από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ιζ) Τα μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης,
ιη) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για μερική απασχόληση τους ΟΤΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3250/2004,
ιθ) το προσωπικό που έχει εξαιρεθεί ρητά με ειδική διάταξη νόμου από την διαδικασία της ΠΥΣ 55/1998 ή της ΠΥΣ 236/1994.

Καθαρά για στατιστικούς λόγους και όχι για λόγους δημοσιότητας, όπως θα μπορούσε να γίνει, οι παραπάνω φορείς οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα κάθε ένα από τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής (αποτελείται από τους υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης), καθώς και τη Γενική Γραμματεία Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του υπουργείου Εσωτερικών, για τον ακριβή αριθμό του εκάστοτε προσλαμβανόμενου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.

Η διαδικασία των εγκρίσεων
Η διαδικασία έγκρισης των προσλήψεων κάθε φορέα που εμπίμπτει στην απαγόρευση, έχει ως εξής:

Κάθε πρόταση φορέα για διορισμούς, προσλήψεις ή ανάθεση σύμβασης έργου διαβιβάζεται, με όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, δια του αρμοδίου υπουργού στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην πρόταση του αρμόδιου υπουργού επισυνάπτεται εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του οικείου υπουργείου προς τον υπουργό, στην οποία πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως οι αιτούμενες εγκρίσεις ως προς την ύπαρξη πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας ή του φορέα για την κάλυψη των οποίων προορίζονται. Εάν πρόκειται για επιχείρηση ΟΤΑ, η εισήγηση για την αιτιολόγηση των αναγκών της γίνεται από τον ΟΤΑ στον οποίο ανήκει.

Η Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού επεξεργάζεται τις σχετικές προτάσεις, τα αιτήματα και τα στοιχεία με τη συνδρομή της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, εισηγείται στην Τριμελή Επιτροπή και καταρτίζει το σχέδιο της τελικής απόφασης. Στην εισήγηση προς την Επιτροπή συμπεριλαμβάνονται τα συγκεκριμένα εκείνα στοιχεία του προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού, από τα οποία προκύπτει η ανάγκη έγκρισης της πρότασης ή του αιτήματος.

Τα αιτήματα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού συγκεντρώνονται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και υποβάλλονται από αυτόν στον Υπουργό Εσωτερικών, με αναλυτική εισήγηση για την αιτιολόγηση των αναγκών που καθιστούν σκόπιμη την έγκριση των αιτημάτων.

Όλα τα αιτήματα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένα και να αναφέρουν ειδικά:
α) τις υπηρεσιακές ανάγκες,
β) την κατηγορία, τον κλάδο και την ειδικότητα του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί, να διορισθεί ή να συνάψει σύμβαση έργου,
γ) το είδος της σχέσης εργασίας ή έργου,
δ) τις συγκεκριμένες διατάξεις που παρέχουν τη δυνατότητα πρόσληψης, διορισμού ή σύναψης σύμβασης έργου.

Επίσης θα πρέπει να συνοδεύονται από στοιχεία σχετκά:
α) με τον αριθμό του προβλεπόμενου τακτικού προσωπικού, κατά κλάδο ή ειδικότητα και του προσωπικού που υπηρετεί κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος,
β) τον αριθμό των κενών θέσεων,
γ) τον αριθμό των προσλήψεων προσωπικού, των επαναπροσλήψεων προσωπικού σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, των προσλήψεων ατόμων ειδικών κατηγοριών και των μετατάξεων από ή προς το φορέα που έγιναν κατά την προηγούμενη τριετία, χωριστά για κάθε έτος, για την κάλυψη αναγκών αναλόγων με εκείνες του αιτήματος, καθώς και των αποχωρήσεων από την υπηρεσία κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Σε όλα τα αιτήματα θα πρέπει επίσης να αναφέρεται:
α) σε ποιο ποσό ανέρχονται οι δαπάνες για την πληρωμή του υπό πρόσληψη ή διορισμό προσωπικού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη
β) αν για το σκοπό αυτό έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό του φορέα ή άλλου φορέα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, στον προϋπολογισμό Ειδικού Λογαριασμού, στο πρόγραμμα εκτέλεσης έργων χρηματοδοτούμενων από Διεθνείς Οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ. ή θα καλυφθούν από άλλους πόρους.

Εφόσον οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό το αίτημα απαιτείται να συνοδεύεται από βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την οποία να προκύπτει η εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων.

Μετά την έκδοσή τους οι εγκριτικές αποφάσεις της Τριμελούς Επιτροπής (η Proslipsis τις δημοσιεύει αυθημερόν) αποστέλλονται από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους ενδιαφερόμενους φορείς που έχουν υποβάλει το σχετικό αίτημα, με κοινοποίηση στον αρμόδιο υπουργό, στα μέλη της Επιτροπής Προσωπικού Δημόσιου Τομέα και στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Στις περιπτώσεις έγκρισης από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3, η απόφαση αποστέλλεται από τον ίδιο στον ενδιαφερόμενο φορέα και κοινοποιείται στα μέλη της Επιτροπής, στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και στο ΑΣΕΠ.

Οι εγκριτικές πράξεις εκτελούνται από τα αρμόδια κατά τις κείμενες διατάξεις όργανα, με την κατά περίπτωση σύμπραξη του υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 ("νόμος Πεπονή") και την άλλη νομοθεσία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved