nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς θα προσλαμβάνονται οι εποχικοί Πυροσβέστες

Proslipsis.gr | Αθήνα 22.4.2019, 23:45

Τον τρόπο πρόσληψης εποχικών Πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό Σώμα καθορίζει το προεδρικό διάταγμα 36/2019, που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α' αρ. /2019).

Σχετική προκήρυξη θα εκδίδεται το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, ενώ κατά την επιλογή θα λαμβάνονται υπόψη ορισμένα αντικειμενικά στοιχεία (προϋπηρεσία, πολυτεκνία, κα), οι επιδόσεις σε αθλητικές δοκιμασίες και τα αποτελέσματα υγειονομικών εξετάσεων.

Όπως αναφέρεται στο πδ, για την κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών στο Πυροσβεστικό Σώμα προσλαμβάνονται, κατ’ έτος, για το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως και 31η Οκτωβρίου, πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Proslipsis.gr

Ο αριθμός των προσλαμβανόμενων καθορίζεται, κατ’ έτος, με απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης και κατά την πρόσληψή τους, εκτός του ορίου ηλικίας που πρέπει να έχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες.
β. Να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους.
Για τον υπολογισμό της ηλικίας όλων των υποψηφίων ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.
δ. Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και Δημόσια Υπηρεσία για λόγους πειθαρχικούς ή υγείας. Proslipsis.gr
ε. Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.
στ. Να έχουν σωματική και ψυχική υγεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την κατάταξη των μονίμων πυροσβεστών.
3. Όλοι οι υποψήφιοι, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, πρέπει επίσης:
α. Να μην έχουν καταδικασθεί, έστω και με οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης.
β. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη, εφόσον δεν εκδοθεί το κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος διάταγμα, που αίρει το σχετικό κώλυμα.
γ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), ούτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), ούτε σε συνδυασμό των δύο προηγουμένων.
δ. Να μην πρεσβεύουν, κατά ρητή δήλωσή τους, δόγμα ή θρησκεία, της οποίας οι δοξασίες θα εμποδίσουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
ε. Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου.
στ. Να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, ή να μην έχουν απολυθεί από το Π.Σ.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του πδ 36/2019.


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 36
Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό
Σώμα,ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του εδαφίου ε΄ του άρθρου 6 του ν. 3103/2003
«Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 23). Proslipsis.gr
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
γ. Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).
δ. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).
2. Την αριθμ. 8000/1/2019/2-α’/22-01-2019 εισήγηση
της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τις
δημοσιονομικές επιπτώσεις του παρόντος διατάγματος.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια-
τάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού.
4. Την αριθμ. 45/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προ-
στασίας του Πολίτη και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προσόντα και κωλύματα πρόσληψης υποψηφίων

1. Για την κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών στο Πυ-
ροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) προσλαμβάνονται, κατ’ έτος,
για το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως και 31η
Οκτωβρίου, πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Ο αριθμός των προσλαμβανόμενων καθορίζεται, κατ’
έτος, με απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν πρέ-
πει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις
κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της υποβο-
λής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης
και κατά την πρόσληψή τους, εκτός του ορίου ηλικίας
που πρέπει να έχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υπο-
βολής της αίτησης:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες.
β. Να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους.
Για τον υπολογισμό της ηλικίας όλων των υποψηφίων
ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου
του έτους γέννησης.
γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή
πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.
δ. Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές και να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθ-
μό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα
Σώματα Ασφαλείας και Δημόσια Υπηρεσία για λόγους
πειθαρχικούς ή υγείας.
ε. Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην
Πατρίδα και τη Δημοκρατία.
στ. Να έχουν σωματική και ψυχική υγεία, σύμφωνα με
τα ισχύοντα για την κατάταξη των μονίμων πυροσβε-
στών. Proslipsis.gr
3. Όλοι οι υποψήφιοι, για να έχουν δικαίωμα συμμετο-
χής στον διαγωνισμό, πρέπει επίσης:
α. Να μην έχουν καταδικασθεί, έστω και με οριστική
απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για
έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πο-
λιτεύματος, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης,
ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος,
ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια,
συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης,
υπεξαίρεσης (κοινή και στην υπηρεσία), απιστίας, κα-
ταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας
και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής
εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδή-
ποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος για το
οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών
μηνών. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή
εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούρ-
γημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Ο όρος
καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό
σωφρονισμό για τα εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα
κατάταξης.
β. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών
δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που
ορίστηκε για τη στέρησή τους. Η απονομή χάριτος δεν
αίρει την ανικανότητα για κατάταξη, εφόσον δεν εκδο-
θεί το κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος
διάταγμα, που αίρει το σχετικό κώλυμα.
γ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαρά-
σταση (πλήρη ή μερική), ούτε υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), ούτε σε συνδυασμό
των δύο προηγουμένων.
δ. Να μην πρεσβεύουν, κατά ρητή δήλωσή τους, δόγμα
ή θρησκεία, της οποίας οι δοξασίες θα εμποδίσουν την
εκτέλεση των καθηκόντων τους.
ε. Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπη-
ρεσίας ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή
άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω
επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή
λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο
λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου.
στ. Να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας
τους, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, ή να
μην έχουν απολυθεί από το Π.Σ.

Άρθρο 2
Κατηγορίες υποψηφίων

Ο αριθμός αυτών που προσλαμβάνονται, ανά Υπηρε-
σία, καλύπτεται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες
από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ – Ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης -
διάσωσης.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής επικουρούν τους
πυροσβεστικούς υπαλλήλους στα καθήκοντά τους και
ιδίως στην αντιμετώπιση συμβάντων, στην πρόληψη-
καταστολή πυρκαγιών, στις διασώσεις, στην επάνδρωση
Πεζοπόρων και Αερομεταφερόμενων Τμημάτων και στη
στελέχωση πυροφυλακίων.
β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ – Ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικών
οχημάτων.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής πρέπει να έχουν
επαγγελματική άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ΄ κατηγο-
ρίας. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής εκτελούν ανά-
λογα καθήκοντα με αυτά των οδηγών πυροσβεστικών
οχημάτων και όταν απαιτείται, επικουρούν και στα λοιπά
πυροσβεστικά καθήκοντα της κατηγορίας Α.
Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με ειδικότητα
οδηγού πυροσβεστικού οχήματος, ασκούν τα καθήκο-
ντά τους μόνο εφόσον κατέχουν υπηρεσιακή άδεια ικα-
νότητας οδηγού πυροσβεστικού οχήματος.
Η διαδικασία αρχικής έκδοσης, επέκτασης και επανέκ-
δοσης υπηρεσιακής Άδειας Ικανότητας Οδηγού – Χειρι-
στή Υπηρεσιακών Οχημάτων – Μηχανημάτων (Υ.Ο.Μ.),
η εκπαίδευση και αξιολόγηση των υποψήφιων οδηγών –
χειριστών και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ρυθμίζεται από
τις διατάξεις του π.δ. 62/2018 (Α΄ 121). Proslipsis.gr

Άρθρο 3
Προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης

1. Για την αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών
αναγκών της αντιπυρικής περιόδου σε προσωπικό, εκδί-
δεται από τον Αρχηγό του Π.Σ. το μήνα Ιανουάριο κάθε
έτους προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη πυρο-
σβεστών εποχικής απασχόλησης, στην οποία μπορούν
να συμμετέχουν υποψήφιοι από όλη τη χώρα. Στην προ-
κήρυξη αναφέρεται ο αριθμός των προσλαμβανόμενων
από κάθε κατηγορία σε κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία
ή Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, τα απαιτούμενα προσόντα, ο
τόπος και τα όργανα παραλαβής των δικαιολογητικών,
η ημερομηνία και ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας
πρόσληψης, η χρονική διάρκεια και το είδος της σύμβα-
σής τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η
προκήρυξη αναρτάται στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
και δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε μία τουλάχιστον το-
πική εφημερίδα και σε μία εφημερίδα πανελλήνιας κυ-
κλοφορίας καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Π.Σ.
2. Kάθε έτος και μετά την υπογραφή των συμβάσεων,
εάν εξακολουθούν να υφίστανται κενά, με απόφαση
Αρχηγού Π.Σ. δύναται να εκδίδεται συμπληρωματική
πρόσκληση για την κάλυψη των συγκεκριμένων κενών.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά υποψηφίων

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση συμμε-
τοχής και για τις δύο κατηγορίες, σε όσες από τις ανα-
γραφόμενες στην προκήρυξη Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
ή Πυροσβεστικά Κλιμάκια της οικείας Διοίκησης Πυρο-
σβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) επιθυμούν. Οι
υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως στις Υπηρεσίες
που ορίζονται από την προκήρυξη και εντός των τασσό-
μενων σε αυτή προθεσμιών, μετά την παρέλευση των
οποίων δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής, τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Γενικά υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους
υποψηφίους:
1. Αίτηση συμμετοχής με έγχρωμη φωτογραφία, τύπου
ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυ-
τότητας (2 όψεις). Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν
μεταβληθεί στοιχεία του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτό-
τητας, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986.
3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Οι κάτοχοι ισό-
τιμων τίτλων σπουδών σχολικών μονάδων αλλοδαπής
πρέπει να συνυποβάλλουν βεβαίωση ισοτιμίας από την
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας.
4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία
δηλώνεται ότι: α) έχουν τις προϋποθέσεις και τα απαι-
τούμενα προσόντα, β) τα αναφερόμενα στην αίτη-
σή τους στοιχεία είναι αληθή, γ) δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό τους τα κωλύματα που αναφέρονται παρα-
πάνω, δ) για τους υποψήφιους άνδρες, ότι έχουν εκ-
πληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα
απαλλαγεί από αυτήν, ε) συναινούν στην ηλεκτρονική
επεξεργασία των αναφερόμενων στην αίτησή τους
στοιχείων. Proslipsis.gr
β. Υποχρεωτικό δικαιολογητικό μόνο για τους υποψή-
φιους ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β:
1. Φωτοαντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου κατηγορίας Γ΄ και άνω.
γ. Πλέον των ανωτέρω υποχρεωτικών, ανά κατηγορία,
δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι που κατέχουν πρόσθετα
προσόντα υποβάλλουν, κατά περίπτωση:
1. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου
Α΄, από το οποίο να προκύπτει ότι:
α) έχουν υπηρετήσει, μέχρι και την απόλυσή τους, ως
εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.),
β) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ-
σεις ως έφεδροι Αξιωματικοί,
γ) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ-
σεις στις Ειδικές Δυνάμεις (Δυνάμεις Καταδρομών, Πεζο-
ναυτών, Υποβρυχίων Καταστροφών) ή στην προεδρική
φρουρά των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι είναι τέκνα
προσωπικού του Π.Σ., που έχασε τη ζωή του ή τραυματί-
σθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και
εξαιτίας αυτού ή ότι είναι τέκνο Ελλήνων πολιτών που
έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό
τουλάχιστον 67% συνέπεια τρομοκρατικής πράξης.
3. Βεβαίωση του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή,
όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και
Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανώτατη
Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.
4. Οι τρίτεκνοι, τέκνα τριτέκνων και οι έγγαμοι με τέ-
κνα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, στην οποία εργάστηκαν ως Πυροσβέστες
εποχικής απασχόλησης. Στην εν λόγω βεβαίωση απο-
τυπώνονται κατ’ έτος οι αντιπυρικές περίοδοι κατά τις
οποίες εργάστηκαν.
6. Βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, από την οποία προκύπτουν η ιδιότητα του
εθελοντή πυροσβέστη κατά την ημερομηνία προκήρυ-
ξης του διαγωνισμού καθώς και τα πλήρη έτη υπηρεσίας
κατά τα οποία φέρει αυτήν.
7. Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), από την
οποία προκύπτει η μακροχρόνια ανεργία.

Άρθρο 5
Υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών

1. Σε κάθε μία από τις οριζόμενες στην προκήρυξη
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες συνιστάται από τον οικείο Δι-
οικητή τριμελής Επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών,
της οποίας Πρόεδρος ορίζεται Αξιωματικός, με έργο την
παραλαβή αυτών.
2. Οι ανωτέρω επιτροπές προβαίνουν στις ακόλουθες
ενέργειες:
α. Παραδίδουν στους υποψηφίους έντυπο αίτησης,
το οποίο οι τελευταίοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν
ιδιοχείρως και να το υποβάλλουν μαζί με τα προβλεπό-
μενα δικαιολογητικά.
β. Ελέγχουν τα στοιχεία των υποψηφίων στην αίτησή
τους, μεριμνούν για την ορθή συμπλήρωση αυτών, κα-
θώς και για την ακρίβεια, την πληρότητα και εγκυρότητα
των προσκομισθέντων δικαιολογητικών.
γ. Παραλαμβάνουν ενυπόγραφα επί του εντύπου της
αίτησης.
δ. Επιστρέφουν με αιτιολογημένη απάντηση τις αιτή-
σεις συμμετοχής με τα δικαιολογητικά στους υποψηφί-
ους που στερούνται κάποιου από τα προσόντα και τις
προϋποθέσεις πρόσληψης.

Άρθρο 6
Επιτροπή πρόσληψης

1. Με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ. συγκροτείται
χωριστά για κάθε ΔΙ.Π.Υ.Ν. Επιτροπή Πρόσληψης, απο-
τελούμενη από τρεις (3) Αξιωματικούς Γενικών Καθηκό-
ντων αυτής, με τουλάχιστον έναν ανώτερο Αξιωματικό,
στην οποία Πρόεδρος είναι ο αρχαιότερος και Γραμμα-
τέας ο νεώτερος. Proslipsis.gr
2. Η Επιτροπή Πρόσληψης ΔΙ.Π.Υ.Ν., παραλαμβάνει
από τις Επιτροπές Παραλαβής των Πυροσβεστικών Υπη-
ρεσιών αρμοδιότητάς της τις αιτήσεις με τα επισυνα-
πτόμενα δικαιολογητικά και προβαίνει στις ακόλουθες
ενέργειες:
α. Ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των αιτήσεων
με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.
β. Συντάσσει Πρακτικό και επιστρέφει με αιτιολογημέ-
νη απάντηση τις αιτήσεις συμμετοχής με τα δικαιολογη-
τικά στους υποψηφίους που στερούνται κάποιου από τα
προσόντα και τις προϋποθέσεις πρόσληψης.
γ. Συντάσσει, ανά κατηγορία, πίνακες επιτυχόντων υπο-
ψηφίων για κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Πυροσβε-
στικό Κλιμάκιο για την οποία διενεργείται η διαδικασία
πρόσληψης, κατά σειρά επιτυχίας, με βάση το άθροισμα
της βαθμολογίας που προκύπτει από τον υπολογισμό
μορίων, καταχωρώντας αναλυτικά τις βαθμολογίες ανά
κριτήριο και τη συνολική βαθμολογία.
δ. Υπογράφει και υποβάλλει τους ανωτέρω προσω-
ρινούς πίνακες επιτυχόντων, με μέριμνα του Προέδρου
της μαζί με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, στο Δι-
οικητή της οικείας ΔΙ.Π.Υ.Ν για κύρωση. Οι πίνακες αυ-
τοί αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Σ.
(www.fireservice.gr) και σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.
ε. Συντάσσει, μετά την εξέταση των ενστάσεων από
την Επιτροπή Ενστάσεων του άρθρου 7, αναμορφω-
μένους πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία υποψηφί-
ων για κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Πυροσβεστι-
κό Κλιμάκιο, για τις οποίες διενεργείται η διαδικασία
πρόσληψης, υπογράφει και υποβάλλει τους ανωτέρω
πίνακες, με μέριμνα του Προέδρου της, στο Διοικη-
τή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ.
ΠΥ.Δ.) για κύρωση. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται ηλε-
κτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Σ. (www.fireservice.
gr) και σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Πυροσβεστικές
Υπηρεσίες.
στ. Από τους αναμορφωμένους κυρωμένους πίνακες
κατάταξης, αριθμός υποψηφίων ίσος με τον αριθμό προ-
σλαμβανομένων καλείται από την αρμόδια Επιτροπή
Πρόσληψης για παραλαβή του Δελτίου Υγειονομικής
Εξέτασης και παραπομπή σε ιατρούς Νοσοκομείων, Κέ-
ντρων Υγείας, Ιατρείων, Πολυιατρείων, δομών του Εθνι-
κού δικτύου Υγείας ή άλλων μονάδων Υγείας της χώρας,
δημόσιων ή ιδιωτικών και υποχρεούται να προσκομίσει
τις παρακάτω ιατρικές γνωματεύσεις:
1) Πνευμονολόγου.
2) Παθολόγου.
3) Μικροβιολόγου, με επισυναπτόμενες εξετάσεις:
α. γενική αίματος, β. γενική ούρων, γ. σάκχαρο ορού,
δ. κρεατινίνη, ε. τρανσαμινάσες, στ. αιμοσφαιρίνη,
ζ. εργαστηριακές εξετάσεις ούρων για ανίχνευση απα-
γορευμένων από τον νόμο ουσιών ήτοι οπιούχων, κανα-
βιννοειδών και κοκαΐνης, με γνωμάτευση/εις ιατρού/ων
για το σύνολο αυτών.
4) Καρδιολόγου, με επισυναπτόμενο ηλεκτροκαρδιο-
γράφημα (ΗΚΓ) και αναγραφή για τη δυνατότητα ή μη,
ο υποψήφιος να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.
5) Ορθοπεδικού.
6) Νευρολόγου.
7) Ωτορινολαρυγγολόγου (ΩΡΛ), με επισυναπτόμενο
ακοόγραμμα.
8) Δερματολόγου.
9) Χειρουργού.
10) Ψυχιάτρου.
11) Οφθαλμίατρου, με επισυναπτόμενη εξέταση κατα-
γραφής οπτικής οξύτητας και βαθμού διαθλαστικής ανω-
μαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρω-
ματοψίας και την ύπαρξη ή μη νοσήματος ή πάθησης.
12) Γυναικολόγου, για τις γυναίκες υποψηφίους με
αναγραφή για τη δυνατότητα ή μη η υποψήφια να συμ-
μετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες (μόνο σε περίπτωση
εγκυμοσύνης).
ζ. Οι υποψήφιοι προσκομίζουν το δελτίο υγειονομικής
εξέτασης στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών του οικεί-
ου Νομού, που είναι αρμόδια για τους πυροσβεστικούς
υπαλλήλους και η οποία αποφασίζει για την καταλλη-
λότητα ή μη αυτών.
η. Στη συνέχεια και μόνον οι υγειονομικά κατάλληλοι
από τους επιτυχόντες καλούνται από την Επιτροπή Πρό-
σληψης και υποβάλλονται από αυτήν σε αθλητικές δο-
κιμασίες οι οποίες δύναται να πραγματοποιούνται στην
έδρα της οικείας ΠΕ.ΠΥ.Δ. και περιλαμβάνουν:
1) Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους 25 κι-
λών έκαστος, σε απόσταση 60 μέτρων χωρίς διακοπή
των κινήσεων και χωρίς επαφή των βαρών με το έδαφος
σε χρόνο 50'' (μία προσπάθεια) και
2) Δρόμο 400 μέτρων σε χρόνο 2'00'' (μία προσπάθεια).
θ. Επανεξέταση στις αθλητικές δοκιμασίες δεν επιτρέ-
πεται για κανένα λόγο. Proslipsis.gr
Υποψήφια που κυοφορεί, επιτρέπεται να συμμετέχει
στις αθλητικές δοκιμασίες, μόνο εφόσον προσκομίσει
γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού της, στην οποία
ρητά να αναφέρεται ότι επιτρέπεται η συμμετοχή της
και ότι από αυτήν δεν θα προκύψει κανένα πρόβλημα
στην υγεία της και στο κυοφορούμενο.
ι. Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου επί των
αθλητικών δοκιμασιών παρουσιασθεί κώλυμα σε οποιο-
δήποτε αγώνισμα αυτής ή ο υποψήφιος τραυματιστεί
και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, ο τελευταίος υπο-
χρεούται να δηλώσει το κώλυμα ή τον τραυματισμό του
αμέσως ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και δύναται να
αιτηθεί εγγράφως την αναβολή της εξέτασης. Η πάθη-
ση – τραυματισμός πιστοποιείται με ιατρική βεβαίωση.
Η Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της, να αναβάλει
για μία μόνο φορά (άπαξ) την εξέταση σε άλλο χρόνο
(ημέρα και ώρα), όχι όμως πέραν του καθορισμένου για
τη διενέργεια των αθλητικών δοκιμασιών χρόνο, όπως
προκύπτει από το σχετικό πρόγραμμα.
ια. Συντάσσει πίνακες προσλαμβανόμενων ανά κα-
τηγορία και για κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία για την
οποία διενεργείται η διαδικασία πρόσληψης. Οι πίνακες
αυτοί αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Σ.
(www.fireservice.gr) και σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

Άρθρο 7
Επιτροπή Ενστάσεων

Κατά των προσωρινών πινάκων που αναρτώνται με
μέριμνα του Διοικητή της οικείας ΔΙ.Π.Υ.Ν., οι υποψήφιοι
δύνανται να ασκήσουν ένσταση, για εκείνα τα στοιχεία
που δεν υπολογίστηκαν ορθά, ενώπιον της Επιτροπής
Ενστάσεων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία
αρχίζει την επομένη της ανάρτησης των πινάκων και
λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από αυτήν. Οι
ενστάσεις εξετάζονται ως προς τη βασιμότητά τους από
τριμελή Επιτροπή, που συγκροτείται για κάθε ΠΕ.ΠΥ.Δ.,
με απόφαση Αρχηγού του Π.Σ. και αποτελείται από τρείς
(3) Ανώτερους Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων αυτής,
Πρόεδρος της οποίας είναι ο αρχαιότερος και Γραμματέ-
ας ο νεώτερος. Η Επιτροπή Ενστάσεων πραγματοποιεί,
εφόσον απαιτείται, τις αναγκαίες διορθώσεις και ενη-
μερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο και την Επιτροπή
Πρόσληψης ΔΙ.Π.Υ.Ν.
Οι οριζόμενοι, στις προαναφερόμενες Επιτροπές, Αξι-
ωματικοί δεν δύναται να συμμετέχουν σε περισσότερες
από μία Επιτροπές.

Άρθρο 8
Βαθμολόγηση αντικειμενικών κριτηρίων

1. Για την κατάταξη των υποψηφίων ανά σειρά επιτυ-
χίας, λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Πρόσλη-
ψης τα κάτωθι κριτήρια, τα οποία βαθμολογούνται ως
ακολούθως:
α) 50 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας
που έχει υπηρετήσει ως Ε.Π.Υ. στις Ένοπλες Δυνάμεις, ως
έφεδρος αξιωματικός, στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενό-
πλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά. Proslipsis.gr
β) 20 μόρια στον υποψήφιο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β΄, εφόσον
διαθέτει και επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινή-
του κατηγορίας Δ΄,
γ) 30 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας
που είναι τέκνο προσωπικού του Π.Σ. που τραυματίστηκε
θανάσιμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης
ή εμπίπτει στο εδάφιο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 42 του
ν. 1481/1984,
δ) 25 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορί-
ας που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, 25 μόρια
στον υποψήφιο που είναι γονέας τριών τέκνων, 25 μόρια
στον υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας
και 25 μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο τρίτεκνης
οικογένειας,
ε) 10 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας
που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη στο Π.Σ.
για κάθε αντιπυρική περίοδο.
στ) 10 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγο-
ρίας που έχει την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη
για κάθε ένα πλήρες έτος υπηρεσίας και μέχρι πέντε έτη
συνολικά.
ζ) 20 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγο-
ρίας που είναι μακροχρόνια άνεργος, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
Αν στο πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν περισ-
σότερα του ενός κριτήρια από τα αναφερόμενα στις πε-
ριπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄, προστίθεται μόνο ο μεγαλύτερος
αριθμός μορίων ανά περίπτωση.
2. Η συνολική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο πολλα-
πλασιάζεται επί τον συντελεστή εκατό (100). Σε περίπτω-
ση ισοβαθμίας προτάσσεται εκείνος που έχει υπηρετήσει
ως Ε.Π.Υ. στις Ένοπλες Δυνάμεις, ως έφεδρος αξιωματικός
και στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην
Προεδρική Φρουρά. Επί νέας ισοβαθμίας, ο έγγαμος με
τα περισσότερα ανήλικα παιδιά και σε περίπτωση ιδίου
αριθμού παιδιών ο νεώτερος ηλικιακά. Σε περίπτωση
νέας ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση από την οικεία
Επιτροπή Πρόσληψης, παρουσία των ισοβαθμούντων
υποψηφίων.

Άρθρο 9
Πρόσληψη επιτυχόντων

1. Η οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία πρόσληψης, με
μέριμνα του Διοικητή αυτής, αναζητά αυτεπάγγελτα για
τους επιλεγόμενους για πρόσληψη υποψηφίους τα εξής
δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.
β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄.
γ. Απολυτήριο τίτλο σπουδών.
δ. Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (μόνο
για τους υποψήφιους ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β).
2. Οι υποψήφιοι των οποίων τα δικαιολογητικά απο-
δειχθούν ότι δεν είναι έγκυρα, θεωρούνται αποτυχόντες
και εκτός των ποινικών ευθυνών τους, διαγράφονται από
τους κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων.
3. Η οδηγική ικανότητα των επιλεγόμενων για πρό-
σληψη υποψηφίων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β΄ διαπιστώνεται από
την οικεία Υπηρεσία με μέριμνα του Διοικητή, πριν την
πρόσληψή τους, με εξέταση από την Επιτροπή που προ-
βλέπεται για κάθε Υπηρεσία και για την αντίστοιχη εξέ-
ταση των μονίμων οδηγών πυροσβεστικών υπαλλήλων.
Οι μη ικανοί θεωρούνται αποτυχόντες και διαγράφονται
από τους κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων.
4. Η πρόσληψη πραγματοποιείται με απόφαση του
Διοικητή της προσλαμβάνουσας Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας. Προκειμένου για τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια,
η πρόσληψη ενεργείται με απόφαση του Διοικητή της
Υπηρεσίας στην οποία υπάγονται αυτά. Στην απόφαση
πρόσληψης αναφέρεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυ-
μο του προσλαμβανομένου, η Υπηρεσία πρόσληψης, το
είδος της εργασιακής σχέσης και η χρονική διάρκεια της
σύμβασης. Οι προσλαμβανόμενοι με μέριμνα του Διοικη-
τή της Υπηρεσίας καλούνται για υπογραφή της σχετικής
σύμβασης. Η πρόσληψη δεν πραγματοποιείται εφόσον
ο προσλαμβανόμενος δεν αποδέχεται αυτή ρητά ή σιω-
πηρά με την παρέλευση της προθεσμίας για υπογραφή
της σύμβασης. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι
προσλαμβανόμενοι υποβάλλονται σε εκπαίδευση, το
περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με απόφαση Αρ-
χηγού Π.Σ. Proslipsis.gr
5. Επιτυχόντες σε περισσότερες Υπηρεσίες ή Κατηγο-
ρίες επιλέγουν την Υπηρεσία και κατηγορία που επιθυ-
μούν να προσληφθούν. Οι προσλαμβανόμενοι μετά την
υπογραφή της σύμβασής τους διαγράφονται από τους
κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων άλλων Υπηρεσιών,
στις οποίες είχαν υποβάλλει αίτηση.
6. Σε περίπτωση μη κάλυψης του αριθμού των θέσεων
που ανακοινώθηκαν σε Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω
μη προσέλευσης υποψηφίων, οι υπόλοιπες θέσεις δύ-
ναται να συμπληρώνονται από επιτυχόντες (της ίδιας
κατηγορίας και κατά τη σειρά επιτυχίας τους) του πίνακα
των Πυροσβεστικών Κλιμακίων υπαγωγής της ή της πλη-
σιέστερης Υπηρεσίας του ίδιου νομού ή οποιουδήποτε
άλλου νομού.
7. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, κατά το χρόνο
υπογραφής της σύμβασης εργασίας ή κατά το χρόνο
απασχόλησης, ότι επιτυχούσα στη διαδικασία πρόσλη-
ψης ως πυροσβέστρια εποχικής απασχόλησης, κυοφο-
ρεί, επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, να της ανατίθενται, ανά-
λογα με τα προσόντα που διαθέτει, καθήκοντα άλλα από
εκείνα που προβλέπονται για την ειδικότητα πρόσληψής
της, εφόσον δεν προκαλούν κίνδυνο στην υγεία της.
8. Ο Αρχηγός του Π.Σ. έχει δικαίωμα να παραπέμψει
ενώπιον της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής κάθε πυ-
ροσβέστη εποχικής απασχόλησης, ύστερα από σχετική
εισήγηση της Διεύθυνσης Υγειονομικού, για να κρίνει
την σωματική και ψυχική του υγεία, όταν συντρέχουν
ειδικοί προς τούτο λόγοι.

Άρθρο 10
Πειθαρχικό δίκαιο - Απόλυση

1. Οι γενικές διατάξεις περί πειθαρχίας, καθορισμού
των πειθαρχικών παραπτωμάτων, βεβαίωσης αυτών,
καταγγελιών, αρμοδίων οργάνων για την άσκηση πει-
θαρχικής δίωξης, κλήσης σε απολογία, πειθαρχικής δι-
καιοδοσίας, επικύρωσης, αυξομείωσης, άρσης ποινών,
θέσης εκτός υπηρεσίας, παραπόνων που ισχύουν κάθε
φορά για τους πυροσβέστες του Π.Σ. εφαρμόζονται ανά-
λογα και για το προσωπικό του παρόντος διατάγματος.
2. Στους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης επιβάλ-
λονται, οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:
α. Εγγραφή επίπληξη,
β. Πρόστιμο μέχρι τις αποδοχές ενός μήνα.
γ. Καταγγελία της σύμβασης από την Υπηρεσία.
Οι δύο πρώτες από τις ανωτέρω ποινές επιβάλλονται,
εφόσον δε δικαιολογείται καταγγελία της σύμβασης
εργασίας. Η καταγγελία της σύμβασης επιβάλλεται με
πράξη του Διοικητή της οικείας ΠΕ.ΠΥ.Δ., ύστερα από
πειθαρχικό έλεγχο που διενεργήθηκε. Λόγοι που δικαι-
ολογούν την καταγγελία της σύμβασης από την Υπηρε-
σία, είναι ιδίως, η εγκατάλειψη υπηρεσίας, η πλημμελής
εκτέλεση καθήκοντος, η απείθεια σε διαταγή προϊστα-
μένου και η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των
καθηκόντων για τρείς (3) τουλάχιστον συνεχείς ημέρες.
3. Η ανακοίνωση της λύσης της σύμβασης ενεργείται
με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας πρόσληψης με
εξαίρεση τα Κλιμάκια, στα οποία ενεργείται με απόφαση
του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπαγωγής
τους, ο οποίος προβαίνει και σε όλες τις απαραίτητες
προς τις αρμόδιες αρχές ενέργειες.
4. Πυροσβέστης εποχικής απασχόλησης, του οποίου
η σύμβαση εργασίας καταγγέλλεται από την Υπηρεσία,
δεν επιτρέπεται να προσληφθεί για άλλη αντιπυρική
περίοδο.
5. Υποψήφιοι που κατά τη διαδικασία πρόσληψής
τους προσκομίζουν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά,
πέραν των ποινικών ευθυνών, δεν προσλαμβάνονται σε
μελλοντικούς διαγωνισμούς για εποχικούς και μόνιμους
πυροσβέστες.

Άρθρο 11
Αξιολόγηση εποχικών πυροσβεστών

1. Για κάθε πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης που
προσλαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό-
ντος, ο αρχαιότερος Αξιωματικός της Υπηρεσίας πρό-
σληψης και προκειμένου για Πεζοπόρο Τμήμα, ο επικε-
φαλής Αξιωματικός, συντάσσει αμέσως με τη λύση της
σύμβασης πρόσληψής του, έκθεση υπηρεσιακής απόδο-
σης, η οποία λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη για τυχόν
επαναπρόσληψή του από την ίδια ή άλλη Υπηρεσία του
Σώματος. Στην έκθεση αυτή, στην οποία γνωματεύει ο
Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πρόσληψης,
βαθμολογείται αιτιολογημένα η επαγγελματική απόδο-
ση και ικανότητά του και προτείνεται η επαναπρόσληψη
ή μη αυτού.
2. Για την επαγγελματική απόδοση και ικανότητά του
βαθμολογούνται με ακέραιο αριθμό από 1 μέχρι 10 τα
ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:
α. Η απόδοση στα καθήκοντα.
β. Η φυσική ικανότητα και αντοχή και
γ. Η πειθαρχία.
Δεν προσλαμβάνεται εκ νέου όποιος βαθμολογείται
με πέντε (5) και κάτω, έστω και σε ένα εκ των επιμέρους
κριτηρίων. Ο τύπος της έκθεσης καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με διαταγή του Αρ-
χηγού Π.Σ.

Άρθρο 12
Τελικές - Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις

1. Για το προσωπικό του παρόντος διατάγματος εφαρ-
μόζονται αναλόγως, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται
από αυτό, οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την πρό-
σληψη στο Δημόσιο προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
2. Ειδικά για το έτος 2019, και μόνο σε περίπτωση μη
έγκαιρης ολοκλήρωσης των διαδικασιών επιλογής υπο-
ψηφίων, η προκήρυξη δύναται να δημοσιευθεί και σε
χρόνο μεταγενέστερο του Ιανουαρίου.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος
καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 124/2003 (Α΄ 217),
όπως τροποποιήθηκε. Proslipsis.gr

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Στην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί
Προστασίας
του Πολίτη
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ


* Κατεβάστε το πδ.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved