ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς θα προσλαμβάνεται το προσωπικό καθαριότητας του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Proslipsis.gr | Αθήνα 23.4.2019, 22:35

Απόφαση στην οποία εξειδικεύεται ο τρόπος πρόληψης εποχικού προσωπικού ειδικοτήτων ΥΕ Καθαριότητας και ΔΕ Εποπτών - Υπευθύνων Συνεργείων Καθαριότητας στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, εξέδωσαν τα συναρμόδια υπουργεία.

Ανάλογες αποφάσεις εκδόθηκαν τελευταία και για άλλα υπουργεία, σηματοδοτώντας αθρόες προσλήψεις και μάλιστα για απασχόληση 18 μηνών, γεγονός που «μυρίζει» μονιμότητα, καθώς δεν πρόκειται για θέσεις εποχικού χαρακτήρα αλλά τακτικού, επειδή οι ανάγκες είναι πάγιες και διαρκείς. Τέτοιες προσλήψεις αναμένονται το προσεχές διάστημα και στο παραπάνω υπουργείο και τις υπηρεσίες του.

Ως προς τον τρόπο επιλογής, θα γίνεται με βάση ορισμένες από τις λεγόμενες «κοινωνικές ιδιότητες», όπως είναι η ανεργία και η πολυτεκνία.

Η απόφαση, που στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α΄/191), δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 1363/2019.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 41357
Καθορισμός: α) των απαιτούμενων προσόντων
και εξειδίκευση των κριτηρίων του αρ. 21 του
ν. 2190/1994 (Α'28), λαμβάνοντας υπόψη τις εξει-
δικευμένες ανάγκες για τη λειτουργία των φορέ-
ων, β) της προθεσμίας και του τρόπου υποβολής
των αιτήσεων των υποψηφίων και γ) των απαιτού-
μενων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε θέματος
σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού
ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας και ΔΕ Εποπτών/
Υπευθύνων Συνεργείων Καθαριότητας για την κά-
λυψη των αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης και των εποπτευόμενων
από αυτό φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α΄/191).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017
«Ανανέωση-Τροποποίηση- Kωδικοποίηση της Σύμβασης
περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκμετάλλευσης του αποκλει-
στικού δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου στην πρόσβα-
ση και χρήση της ονομαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς
επί της τροχιάς των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της
γης και των συσχετισμένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλε-
πικοινωνίας διά της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας
και εμπορικής εκμετάλλευσης ενός συστήματος δορυφο-
ρικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής
εμβέλειας υπό την επωνυμία ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ (HELLAS SAT) και
άλλες διατάξεις.» (Φ.Ε.Κ. 191/Α΄/12.12.2017).
2. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρ-
τητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση
θεμάτων Διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α΄/1994), όπως τροπο-
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
3. Τις διατάξεις του ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτα-
του Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού….» (Α’ 17).
4. Του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρ. πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄ 161),
όπως ισχύει.
11. Την αριθμ. Υ55/29.08.2018 «Καθορισμός σειράς
τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 3715). Proslipsis.gr
12. Την αριθμ. 225/27.3.2019 Ειδική Έκθεση της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (άρθρο 24 παρ. 5.ε του
ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), σύμφωνα
με την οποία προκαλείται δαπάνη η οποία δεν δύναται
να προσδιοριστεί και θα εξαρτηθεί από τα πραγματικά
γεγονότα, ήτοι αριθμός, ειδικότητα και ειδικά προσόντα
προσλαμβανομένων. Ειδικότερα η προκαλούμενη δαπά-
νη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης ή των εποπτευόμενων από
αυτό φορέων που εμπίπτουν στην παρούσα απόφαση.
13. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται: α) τα απαι-
τούμενα προσόντα και εξειδικεύονται τα κριτήρια του
αρ. 21 του ν. 2190/1994 (Α΄28), λαμβάνοντας τις εξειδι-
κευμένες ανάγκες για τη λειτουργία των φορέων, β) η
προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων των
υποψηφίων και γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κα-
θώς και κάθε θέμα σχετικά με τη διαδικασία πρόσλη-
ψης προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας και ΔΕ
Εποπτών / Υπευθύνων Συνεργείων Καθαριότητας, με
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας
έως δεκαοκτώ (18) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών
καθαριότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων.

Άρθρο 2
Απαιτούμενα προσόντα και εξειδίκευση των
κριτηρίων του αρ. 21 του ν. 2190/1994 (Α΄28).

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία
επιλογής, πρέπει:
1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα
που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της
ειδικότητας που επιλέγουν.
3. Να είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους πε-
ριορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996 και
γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς
αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπο-
λη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ
Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής
ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως
Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται
με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).
Για την πρόσληψη προσωπικού σε επιχειρήσεις ή εται-
ρίες ή οργανισμούς και λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου του Δημοσίου, η ελληνική ιθαγένεια δεν απαι-
τείται ως προσόν επιλογής υπό τους περιορισμούς του
άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996 ή/και του Οργανισμού
ή Κανονισμού του εκάστοτε φορέα.
Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαι-
τείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή
για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας.
Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής
γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και
Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κων-
σταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και
ομογενείς εξ Αιγύπτου.
4. Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία
επιλογής προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας:
α) δεν απαιτείται να κατέχουν τίτλο σπουδών Υποχρε-
ωτικής Εκπαίδευσης,
β) απαιτείται να διαθέτουν εμπειρία στον τομέα καθα-
ριότητας τουλάχιστον ενός (1) έτους.
5. Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία
επιλογής προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Εποπτών / Υπευ-
θύνων Συνεργείων Καθαριότητας:
α) απαιτείται να κατέχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα
ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο σχο-
λικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας,
β) απαιτείται να διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία στο
συντονισμό και την εποπτεία/επίβλεψη συνεργείων/ομά-
δων καθαριότητας τουλάχιστον ενός (1) έτους.
6. Τα προσόντα πρόσληψης ελέγχονται κατά την πρό-
σληψη και όχι κατά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης
των υποψηφίων. Τα όρια ηλικίας πρέπει να συντρέχουν
τόσο κατά την κατάρτιση του πίνακα όσο και κατά την
πρόσληψη.

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ:
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες με βάση τα
κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:
1. Χρόνος ανεργίας
Χρόνος ανεργίας: Είκοσι πέντε (25) μονάδες ανά μήνα
ανεργίας, από 4 μήνες με ανώτατο όριο τους δώδεκα μήνες.
Άνεργος για την εφαρμογή της παρούσας παραγρά-
φου θεωρείται ο υποψήφιος που έχει τέσσερις (4) του-
λάχιστον πλήρεις μήνες ανεργίας.
Ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την
τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
και προς τα πίσω.
Χρόνος ανεργίας θεωρείται και ο χρόνος παρακολού-
θησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του
ΟΑΕΔ, καθώς και εκείνων του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλων Υπουργείων που εκτε-
λούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης ή τον ΟΑΕΔ, εφόσον ο υποψή-
φιος ήταν άνεργος τουλάχιστον επί τετράμηνο κατά το
χρόνο ένταξής του στο πρόγραμμα. Στην περίπτωση
που ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετέχει σε διαδικασία
επιλογής, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί ένα από τα
παραπάνω προγράμματα (πάντοτε υπό την προϋπόθεση
τήρησης του τετραμήνου ανεργίας κατά το χρόνο έντα-
ξής του σε αυτό), το χρονικό διάστημα από την έναρξη
του προγράμματος μέχρι και την ημερομηνία υποβολής
της αίτησής του λογίζεται επίσης ως χρόνος ανεργίας.
2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας
α) Πενήντα (50) μονάδες για κάθε τέκνο πολύτεκνου
υποψηφίου,
β) Πενήντα (50) μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου
για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα τέκνου πολύ-
τεκνης οικογένειας.
Τις ανωτέρω μονάδες δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος
της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος
στον ίδιο φορέα.
Εάν στην αυτή διαδικασία επιλέγονται ως προσληπτέοι
δύο (2) ή περισσότερα μέλη της ίδιας οικογένειας, κάνο-
ντας χρήση του αυτού κριτηρίου και εφόσον δεν είναι
δυνατή η οικειοθελής σύμπραξη αυτών για την επιλογή
του ενός, διενεργείται δημόσια κλήρωση μεταξύ των
υποψηφίων που δικαιούνται να μοριοδοτηθούν από το
παραπάνω κριτήριο.
Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα
κατά τις διατάξεις των ν. 860/1979 και 3454/2006 τη δι-
ατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαι-
ώματα που απορρέουν από αυτή, τα τέκνα τους όμως
προστατεύονται και απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώ-
ματα για όσο διάστημα διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα
έστω και του ενός γονέα.
Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με πενήντα
(50) μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Το τέκνο πολύτε-
κνης οικογένειας βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες
για κάθε τέκνο της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου
και του εαυτού του.
Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της
οικογένειας.
Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέ-
κνο πολύτεκνης οικογένειας δικαιούται να κάνει χρήση
της προσφορότερης βαθμολογικά εκ των δύο ιδιοτήτων,
αποκλεισμένης της αθροιστικής βαθμολόγησης.
3. Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας
α) Σαράντα (40) μονάδες για κάθε τέκνο τρίτεκνου
υποψηφίου,
β) Σαράντα (40) μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου
για υποψήφιους που έχουν την ιδιότητα του τέκνου τρί-
τεκνης οικογένειας.
Τις ανωτέρω μονάδες δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος
της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος
στον ίδιο φορέα.
Εάν στην αυτή διαδικασία επιλέγονται ως προσληπτέοι
δύο (2) ή περισσότερα μέλη της ίδιας οικογένειας, κάνο-
ντας χρήση του αυτού κριτηρίου και δεν είναι δυνατή η
οικειοθελής σύμπραξη αυτών για την επιλογή του ενός,
διενεργείται δημόσια κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων
που δικαιούνται να μοριοδοτηθούν από το παραπάνω
κριτήριο.
Σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4590/2019 (Α’ 17),
«Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προ-
σωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας
Διοίκησης και άλλες διατάξεις», την ιδιότητα του τρίτε-
κνου αποκτούν:
α. Ο τρίτεκνος γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και
επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς
γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή
εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι άγαμα και δεν
έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της
ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά
ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιω-
τικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το
τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά
συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπη-
ρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,
ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
β. Το τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, το οποίο πληροί τα
ηλικιακά όρια του προηγούμενου εδαφίου, ανεξαρτή-
τως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών
τέκνων.
Ο τρίτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με σαράντα
(40) μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του, ήτοι 120 μονά-
δες συνολικά για τα τρία (3) ζώντα τέκνα του.
Το τέκνο τρίτεκνης οικογένειας βαθμολογείται με
σαράντα (40) μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας,
συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του, ήτοι 120 μο-
νάδες συνολικά για τα τρία (3) ζώντα τέκνα.
4. Αριθμός ανήλικων τέκνων
Τριάντα (30) μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο για
όσους έχουν έως δύο τέκνα.
Ανήλικο θεωρείται το παιδί που δεν έχει συμπληρώσει
το 18ο έτος της ηλικίας του μέχρι και την τελευταία ημέ-
ρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
5. Μονογονεϊκές οικογένειες
α) Πενήντα (50) μονάδες για κάθε τέκνο, προκειμένου
για υποψήφιο που έχει την ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής
οικογένειας.
β) Πενήντα (50) μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου
για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα τέκνου μονο-
γονεϊκής οικογένειας.
Τις ανωτέρω μονάδες δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος
της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος
στον ίδιο φορέα.
Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας
εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’
αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονι-
κή μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το
δικαίωμα αυτό ασκείται από το γονέα και μετά την ενη-
λικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου
έτους της ηλικίας τους (άρθρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010).
Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνο το οποίο
μέχρι την ενηλικίωσή του είχε τον ένα μόνο γονέα του.
Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και το τέκνο, το οποίο
στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή του.
Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη
συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του (άρθρο
29 παρ. 6 ν.3838/2010).
Εάν στην αυτή διαδικασία επιλέγονται ως προσληπτέοι
δύο (2) ή περισσότερα μέλη της ίδιας οικογένειας, κάνο-
ντας χρήση του αυτού κριτηρίου και δεν είναι δυνατή η
οικειοθελής σύμπραξη αυτών για την επιλογή του ενός,
διενεργείται δημόσια κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων
που δικαιούνται να μοριοδοτηθούν από το παραπάνω
κριτήριο. Proslipsis.gr
Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της
οικογένειας.
6. Βαθμός Βασικού Τίτλου Σπουδών (μόνο για τους
υποψήφιους ειδικότητας ΔΕ Εποπτών/Υπευθύνων Συ-
νεργείων Καθαριότητας).
Μόνο για τους υποψήφιους της ειδικότητας ΔΕ Επο-
πτών/Υπευθύνων Συνεργείων Καθαριότητας οι μονάδες
του βασικού τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία
πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό δέκα (δέκα).
7. Εμπειρία
Δέκα (10) μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους τριάντα
έξι (36)μήνες εμπειρία και επτά (7) μονάδες ανά μήνα για
τους λοιπούς μήνες με ανώτατο όριο τους εβδομήντα
δύο (72) μήνες.
Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στους
φορείς της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως
ισχύει, οι πρώτοι τριάντα έξι (36) μήνες βαθμολογούνται
με είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα.
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη:
α) για τους υποψήφιους ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας
η απασχόληση στον τομέα καθαριότητας,
β) για τους υποψήφιους ειδικότητας ΔΕ Εποπτών /
Υπευθύνων Συνεργείων Καθαριότητας η απασχόληση
στον συντονισμό και την εποπτεία/επίβλεψη συνεργεί-
ων/ομάδων καθαριότητας. Η εμπειρία για τους υποψή-
φιους ειδικότητας ΔΕ Εποπτών / Υπευθύνων Συνεργείων
Καθαριότητας λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση
του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο αυτοί συμ-
μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
8. Εντοπιότητα
Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υπο-
ψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που
συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια, οι
μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των νομών ή των νησιών ή
των παραμεθορίων περιοχών που προβλέπονται στην
περίπτωση ιδ` της παραγράφου 8 του άρθρου 17, καθώς
και δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων,
εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυμούν το διορισμό τους σε
θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώ-
πων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και της
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 στον αντίστοιχο
νομό ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή ή δήμο.
Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου αποδεικνύεται σύμ-
φωνα με το αρ. 279 του ν. 3463/2006 (Α΄114).

Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡ.9 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 25 ΤΟΥ Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α΄/
2016):
Η συνολική βαθμολογία προσαυξάνεται:
α) Ο υποψήφιος με αναπηρία τουλάχιστον 50% βαθ-
μολογείται ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας του, πολ-
λαπλασιαζόμενο με το συντελεστή “3”.
β) Ο υποψήφιος με γονέα, τέκνο, αδελφό ή σύζυγο
με αναπηρία 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και
σωματικών παθήσεων ή με ποσοστό αναπηρίας του-
λάχιστον 50% εξαιτίας νοητικής στέρησης ή αυτισμού,
βαθμολογείται ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας του
ατόμου – συγγενή που επικαλείται, πολλαπλασιαζόμενο
με το συντελεστή “2”.

Άρθρο 3
Προθεσμία και τρόπος υποβολής των αιτήσεων
των υποψηφίων

Η προκήρυξη εκδίδεται από τον οικείο φορέα, η οποία
εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσω-
πικού (Α.Σ.Ε.Π.) και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του
οικείου φορέα και του ΑΣΕΠ. Περίληψή της που περι-
λαμβάνει τον αριθμό των θέσεων, τα απαιτούμενα προ-
σόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες
πανελλαδικής κυκλοφορίας. Οι ενδιαφερόμενοι συμπλη-
ρώνουν την αίτηση που θα σχεδιαστεί από το ΑΣΕΠ για
τη συγκεκριμένη διαδικασία και την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε τα-
χυδρομικά με συστημένη επιστολή, στον οικείο φορέα.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομι-
κώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10)
ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από
την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
προκήρυξης στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφο-
ρίας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι,
κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι αναζητούν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συ-
γκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδρομή: Πολίτες Έντυπα-Διαδικασίες  Διαγωνι-
σμών Φορέων  ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ), β) στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλε-
κτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου
μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλ-
λες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα
του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν
πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα –Δι-
αδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  ΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ(ΣΟΧ).

Άρθρο 4
Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο υποψήφιος, με την αίτησή του πρέπει να υποβάλει:
Ευκρινή φωτοαντίγραφα:
1. Των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
ήά
λλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύ-
πτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσω-
ρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες
του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο
αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις
δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες
του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστι-
κών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει
η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το
πιστοποιητικό γέννησης.
Εάν από την αίτηση συμμετοχής ή τα λοιπά δικαιολο-
γητικά, που έχει υποβάλει ο υποψήφιος, προκύπτουν ο
αριθμός της ταυτότητάς του και η χρονολογία γέννησής
του, η έλλειψη υποβολής της αστυνομικής ταυτότητας
και μόνο, δεν συνιστά λόγο αποκλεισμού από τη διαγω-
νιστική διαδικασία (αριθ. 1042/2003 απόφαση του ΣτΕ).
2. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος
πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα
σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της
επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθει-
ας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, των επιπέδων: Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή
Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευ-
σης (Υ.Ε.) και Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ για την Κατηγορία
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.).
Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρει-
άζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι
οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προ-
γράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός
του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό
του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το οποίο χορηγείται
ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη
σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
3. Ο υποψήφιος για την ειδικότητα ΔΕ Εποπτών/Υπευ-
θύνων Συνεργείων Καθαριότητας πρέπει να υποβάλει
τίτλο σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής
βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του.
1) Για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ.: ως βαθμός διπλώματος
νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέ-
ρος των εξετάσεων πιστοποίησης, που αναφέρεται σε
βεβαίωση που εκδόθηκε από τον Οργανισμό Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή από τον
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)
ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και η
οποία δεν ισχύει αυτοτελώς αλλά αποτελεί αναπόσπα-
στο παράρτημα του διπλώματος. Προς απόδειξη αυτών
οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν: Δίπλωμα Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας
Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ.
ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π από την οποία να προκύπτει ο
μέσος όρος βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των
εξετάσεων πιστοποίησης ή μόνο Βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ.
ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π από την οποία να προκύπτει ο
μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος
των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία
που κατέστησαν διπλωματούχοι.
2) Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαι-
τείται:
α) Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη
επαγγελματική εκπαίδευση:
Βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
β) Προκειμένου για Δευτεροβάθμια τεχνική και επαγ-
γελματική εκπαίδευση αλλοδαπής:
Πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισο-
τιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πι-
στοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργα-
νισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και βεβαίωση για την
αντιστοιχία του βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
σε εικοσάβαθμη κλίμακα.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης
αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του
τίτλου όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώ-
ρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής
ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι
οποίες χορηγήθηκαν από:
i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσό-
ντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρ-
μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση
των επαγγελματικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισο-
τιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)
του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώ-
ρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που
πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης δι-
άρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
iii) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14
του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρι-
σης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπλη-
ρώνει την 30.03.2017 οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις
οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». Proslipsis.gr
Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευ-
ταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στις ανωτέρω περιπτώσεις α) και β),
που αφορούν τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην
αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκομί-
σουν αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου που έχει επι-
κυρωθεί από δικηγόρο ούτε επίσημη μετάφραση αυτού.
Αρκεί η υποβολή των απαιτούμενων πράξεων ή πιστο-
ποιητικών ή αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρμοδίων
οργάνων που ορίζονται ανωτέρω.
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης
(όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία
έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) του
οικείου Δήμου, με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο υπο-
ψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος του δήμου αυτού, για
την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας. Για την
απόδειξη του κριτηρίου αυτού δεν γίνεται δεκτό πιστο-
ποιητικό από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του δημότη.
5. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίω-
ση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν
πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι
άνεργος έως και την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω
βεβαίωσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύ-
θυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. Γίνονται, επίσης,
δεκτά πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει η εγγραφή
στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του
Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρ-
τημάτων του ή στο Λογαριασμό Ανεργίας Προσωπικού
Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή
στο Λογαριασμό Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και
Θεσσαλονίκης.
Για την απόδειξη ανεργίας υποψηφίου που έχει εντα-
χθεί σε προγράμματα του ΟΑΕΔ:
Α) Προκειμένου για άνεργο υποψήφιο που είχε εντα-
χθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του
ΟΑΕΔ:
α) Για προγράμματα για τα οποία δεν εκδίδεται επιταγή
κατάρτισης (voucher):
i) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η
ημερομηνία εγγραφής του στα μητρώα ανέργων πριν
την έναρξη της κατάρτισης,
ii) Βεβαίωση του ΚΕΚ στην οποία να αναφέρεται η
ημερομηνία έναρξης και λήξης της συμμετοχής του στο
πρόγραμμα. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα
κατάρτισης του υποψηφίου σε πρόγραμμα αναγράφεται
σε Βεβαίωση ανεργίας που έχει εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ,
δεν απαιτείται η προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης
του ΚΕΚ.
β) Για προγράμματα για τα οποία εκδίδεται επιταγή
κατάρτισης (voucher):
i) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η
ημερομηνία εγγραφής του στα μητρώα ανέργων πριν
την έναρξη της κατάρτισης και
ii) Βεβαίωση του ΚΕΚ στην οποία να αναφέρεται η
ημερομηνία έναρξης και λήξης της συμμετοχής του στο
πρόγραμμα καθώς και ο αριθμός μητρώου της επιταγής
κατάρτισής του (voucher).
Β) Προκειμένου για άνεργο υποψήφιο που συμμετέχει
σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ
(δεν έχει λήξει το χρονικό διάστημα παρακολούθησης
του προγράμματος):
α) Για προγράμματα για τα οποία δεν εκδίδεται επιταγή
κατάρτισης (voucher):
i) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η
ημερομηνία εγγραφής του στα μητρώα ανέργων πριν
την έναρξη της κατάρτισης,
ii) Βεβαίωση του ΚΕΚ στην οποία να αναφέρεται το
χρονικό διάστημα παρακολούθησης του προγράμματος.
Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα παρακολού-
θησης του προγράμματος αναγράφεται σε Βεβαίωση
ανεργίας που έχει εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ, δεν απαιτείται
η προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης του ΚΕΚ.
β) Για προγράμματα για τα οποία εκδίδεται επιταγή
κατάρτισης (voucher):
i) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η
ημερομηνία εγγραφής του στα μητρώα ανέργων πριν
την έναρξη της κατάρτισης και
ii) Βεβαίωση του ΚΕΚ στην οποία να αναφέρεται το
χρονικό διάστημα παρακολούθησης του προγράμματος
καθώς και ο αριθμός μητρώου της επιταγής κατάρτισής
του (voucher).
6. Πολύτεκνοι και Τέκνα πολυτέκνων:
6α. Πολύτεκνοι
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικεί-
ου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων
είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
[(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)],
πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών
από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της
Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)
(ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24-12-2014).
6β. Τέκνα πολυτέκνων Proslipsis.gr
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πατρι-
κής οικογένειας) του οικείου δήμου ή κοινότητας στα
δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση
οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ
μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιό-
τερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο
από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πο-
λυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α΄/
24-12-2014).
Προκειμένου για αλλοδαπούς:
(α) Εφόσον είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενεια-
κώς στην Ελλάδα:
Αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι
παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρ-
ξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευό-
μενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α΄/
24-12-2014).
(β) Εφόσον δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογε-
νειακώς στην Ελλάδα:
Αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια
του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης
των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προ-
θεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από
έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (αντίστοιχο της
ΑΣΠΕ ή άλλο), σύμφωνα με το οποίο θα βεβαιώνεται ή
πιστοποιείται, κατά τις διατάξεις του δικαίου του αλλο-
δαπού κράτους, η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα και
τέκνου πολυτέκνου [ν.2431/1996 και υπ’ αριθμ. 3/2014
απόφαση της Ολομέλειας Α.Σ.Ε.Π., ν. 4316/2014 (ΦΕΚ
270/τ.Α΄/24-12-2014)].
Προκειμένου για την απόδειξη της πολυτεκνίας απαι-
τείται απαραιτήτως η προσκόμιση και των δύο, κατά
περίπτωση, προαναφερόμενων δικαιολογητικών. Σε
αντίθετη περίπτωση δεν θα αναγνωρίζεται το κριτήριο
πολυτεκνίας (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24-12-2014).
Επιπλέον, οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολύτεκνων οικο-
γενειών, στην περίπτωση που δεν έχουν συμπληρώσει το
σχετικό τετραγωνίδιο στην συγκεκριμένη αίτηση ΕΝΤΥ-
ΠΟ Α.Σ.Ε.Π, προκειμένου να δηλώσουν ότι κατά το τρέ-
χον ημερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο
φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση
της πολυτεκνικής ιδιότητας, οφείλουν να προσκομίσουν
υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 με
το ανωτέρω περιεχόμενο.
7. Τρίτεκνοι και Τέκνα Τρίτεκνων:
7α. Τρίτεκνοι
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικεί-
ου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων
είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
[(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)],
πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών
από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων).
7β. Τέκνα τρίτεκνων
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πατρι-
κής οικογένειας) του οικείου δήμου ή κοινότητας στα
δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση
οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ
μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιό-
τερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
Για την απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου ή τέκνου
τρίτεκνης οικογένειας, εκτός από το πιστοποιητικό ή τη
βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, απαιτείται, κατά
περίπτωση, επιπλέον:
α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξή-
ντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας
και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον
αρμόδιο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω
αναπηρία.
β) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του
ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου, ανάλογα με την περίπτω-
ση, βεβαίωση του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος
ή του αναγνωρισμένου ως ομοταγούς εκπαιδευτικού
ιδρύματος της αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει
το χρονικό διάστημα σπουδών.
γ) Σε περίπτωση που τέκνο ή ο ίδιος ο υποψήφιος,
ανάλογα με την περίπτωση, διανύει τη στρατιωτική του
θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.
δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύ-
ρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή δι-
ακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από
τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους,
ο γονέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία
πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (αντίγραφα
δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία
να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί τη γονική
μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.
Προκειμένου για αλλοδαπούς:
Αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια
του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότε-
ρης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
Επιπλέον, οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τρίτεκνων οικογε-
νειών, στην περίπτωση που δεν έχουν συμπληρώσει το
σχετικό τετραγωνίδιο στην συγκεκριμένη αίτηση ΕΝΤΥ-
ΠΟ Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να δηλώσουν ότι κατά το τρέ-
χον ημερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο
φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση
της τριτεκνικής ιδιότητας, οφείλουν να προσκομίσουν
υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 με
το ανωτέρω περιεχόμενο.
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δή-
μου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγεί-
ται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορια-
κού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ
7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή αρμόδιας αλλο-
δαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των
δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων), από το οποίο να προκύπτει ο
αριθμός των ανήλικων τέκνων του υποψηφίου (για την
απόδειξη του κριτηρίου των ανήλικων τέκνων).
9. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας:
9α. Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας, στην περίπτω-
ση που δεν έχει συμπληρώσει το σχετικό τετραγωνίδιο
στην συγκεκριμένη αίτηση ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π., προκειμέ-
νου να δηλώσει ότι κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος
δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της
ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση της μονογονεϊκής ιδι-
ότητας, οφείλει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση κατά
το άρθρο 8 του ν.1599/1986 με το ανωτέρω περιεχόμενο.
Επιπλέον, ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οι-
κογένειας, πρέπει να προσκομίσει:
Στην περίπτωση χηρείας του μονογονέα ή κηρύξε-
ως αφάνειας κατά νόμον του άλλου γονέα, απαιτούνται
αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δή-
μου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγεί-
ται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορια-
κού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ
7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή αρμόδιας αλλο-
δαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των
δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων), από το οποίο να προκύπτει ότι
έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο κατόπιν χηρείας
ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον του άλλου γονέα. Το
τέκνο αυτό δεν πρέπει να έχει υιοθετηθεί από επόμενο
σύζυγο του μονογονέα. Εάν από το ανωτέρω πιστοποι-
ητικό δεν προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογο-
νέα, τότε πρέπει να συνυποβληθεί η σχετική ληξιαρχική
πράξη θανάτου. Για την περίπτωση της κηρύξεως αφά-
νειας κατά νόμον, το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να
συνοδεύεται από αντίγραφο δικαστικής απόφασης σε
συνδυασμό με το κατά νόμο πιστοποιητικό τελεσιδικί-
ας της. Αν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
πρόσληψης το τέκνο είναι ενήλικο και ηλικίας έως και
25 ετών, πρέπει από τα ανωτέρω έγγραφα να προκύπτει
η κατάσταση χηρείας του μονογονέα ή αφάνειας του
άλλου γονέα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου.
β. Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και
κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισ-
σότερων ανήλικων τέκνων. Σε περίπτωση που το τέκνο
είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση
ότι ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα
τη γονική μέριμνα αυτού για ορισμένο χρονικό διάστημα
μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου.
Σε περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάμου ή λύ-
σης του συμφώνου συμβίωσης ή διακοπής της εγγά-
μου συμβιώσεως των γονέων (διάστασης), απαιτούνται
αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δή-
μου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγεί-
ται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορια-
κού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ
7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή αρμόδιας αλλο-
δαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των
δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων), από το οποίο να προκύπτει ότι
έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο ηλικίας
έως και 25 ετών.
β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης με την οποία
ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο
γονέα σε περίπτωση διαφωνίας ή αντίγραφο Πρακτι-
κού κοινής συμφωνίας των γονέων, θεωρημένο από το
αρμόδιο δικαστήριο, με το οποίο ανατέθηκε η άσκηση
της γονικής μέριμνας στον ένα εκ των δύο, σύμφωνα με
το άρθρο 1513 ΑΚ ή για την περίπτωση της διάστασης
σύμφωνα με το άρθρο 1514 ΑΚ σε συνδυασμό με το
άρθρο 1513 ΑΚ.
γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και
κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη
γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων.
Σε περίπτωση που το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως
και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση ότι ασκούσε εν τοις
πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική
ανάθεση τη γονική μέριμνα αυτού για ορισμένο χρονικό
διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου.
Ειδικώς στην περίπτωση διάστασης των γονέων, αν
δεν υπάρχει η ανωτέρω δικαστική απόφαση ή το πρακτι-
κό κοινής συμφωνίας (υπό στοιχείο β), αρκεί η υποβολή
Υπεύθυνης δήλωσης ότι τελεί σε διάσταση με τον ή/τη
σύζυγο και ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστι-
κότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα
ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Σε περίπτωση
που το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύ-
θυνη δήλωση ότι ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ απο-
κλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική
μέριμνα αυτού για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι
την ενηλικίωση του τέκνου.
Σε περίπτωση ανικανότητας του άλλου γονέα για την
άσκηση γονικής μέριμνας για πραγματικούς λόγους ή
γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για δικαιο-
πραξία, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δή-
μου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγεί-
ται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορια-
κού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ
7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή αρμόδιας αλλο-
δαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των
δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων), από το οποίο να προκύπτει ότι
έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο ηλικίας
έως και 25 ετών.
β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία
να προκύπτει ο λόγος της αδυναμίας ασκήσεως της
γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα (π.χ. δικαστική
συμπαράσταση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής
ή σωματικής αναπηρίας).
γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και
κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη
γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων.
Σε περίπτωση που το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και
25 ετών, υπεύθυνη δήλωση ότι ασκούσε εν τοις πράγμα-
σι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα αυτού
για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση
του τέκνου.
Σε περίπτωση ανυπαρξίας της ανωτέρω δικαστικής
απόφασης (υπό στοιχείο β) όσον αφορά τους αντικει-
μενικούς πραγματικούς λόγους αδυναμίας ασκήσεως
της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα, απαιτείται η
υποβολή οιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου αρμόδιας
κατά νόμο δημόσιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ο πραγματικός λόγος αδυναμίας άσκησης της γονικής
μέριμνας από τον άλλο γονέα (π.χ. πιστοποιητικό από το
οποίο να προκύπτει ο εγκλεισμός του σε σωφρονιστικό
κατάστημα και η διάρκεια αυτού).
Σε περίπτωση έκπτωσης του άλλου γονέα από την
άσκηση της γονικής μέριμνας ή αφαίρεσης της γονικής
μέριμνας λόγω κακής άσκησης, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δή-
μου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγεί-
ται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορια-
κού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ
7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή αρμόδιας αλλο-
δαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των
δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων), από το οποίο να προκύπτει ότι
έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο ηλικίας
έως και 25 ετών.
β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης, συνοδευόμενης
από το κατά νόμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της, από
την οποία να προκύπτει η έκπτωση του άλλου γονέα από
την άσκηση της γονικής μέριμνας ή η αφαίρεση της γονι-
κής μέριμνας από τον άλλο γονέα λόγω κακής άσκησης.
γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και
κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη
γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων.
Σε περίπτωση που το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως
και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση ότι ασκούσε εν τοις
πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική
ανάθεση τη γονική μέριμνα αυτού για ορισμένο χρονικό
διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου.
Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου χωρίς γάμο ή σύμ-
φωνο συμβίωσης των γονέων, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δή-
μου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγεί-
ται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορια-
κού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ
7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή αρμόδιας αλλο-
δαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των
δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων), από το οποίο να προκύπτει ότι
έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο ηλικίας
έως και 25 ετών.
βi. Υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι το τέκνο δεν
έχει αναγνωριστεί από τον πατέρα και ότι η ίδια δεν έχει
εκπέσει της γονικής μέριμνας ούτε της έχει αφαιρεθεί η
άσκησή της. Αν το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και
25 ετών, υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό
διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου η ίδια δεν είχε
εκπέσει της γονικής μέριμνας ούτε της είχε αφαιρεθεί η
άσκησή της
ή
βii. Αν το τέκνο είναι αναγνωρισμένο από τον πατέρα,
υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι η ίδια δεν έχει εκπέ-
σει της γονικής μέριμνας, ούτε της έχει αφαιρεθεί η άσκη-
σή της και δεν υπάρχει συμφωνία των γονέων κατά το
άρθρο 1515 ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 1513 ΑΚ για
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε περίπτω-
ση που το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών,
υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα
μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου η ίδια δεν είχε εκπέσει
της γονικής μέριμνας ούτε της είχε αφαιρεθεί η άσκησή
της ούτε είχε υπάρξει συμφωνία των γονέων κατά το
άρθρο 1515 ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 1513 ΑΚ για
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας.
Σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου από ένα μόνο γονέα,
απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δή-
μου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγεί-
ται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορια-
κού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ
7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή αρμόδιας αλλο-
δαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των
δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων), από το οποίο να προκύπτει ότι
έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο ηλικίας
έως και 25 ετών.
β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να
προκύπτει η υιοθεσία του τέκνου μέχρι την ενηλικίωσή
του, συνοδευόμενης από το κατά νόμο πιστοποιητικό
τελεσιδικίας της.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του μονογονέα ότι ασκεί εν τοις
πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα
τέκνου κατόπιν υιοθεσίας. Σε περίπτωση που το τέκνο
αυτό είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη
δήλωση του μονογονέα ότι για ορισμένο χρονικό δι-
άστημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου ασκούσε εν
τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική του
μέριμνα κατόπιν υιοθεσίας. Proslipsis.gr
Σε περίπτωση που από το ανωτέρω πιστοποιητικό ή
τη βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης (υπό στοιχείο
α) προκύπτει η υιοθεσία του τέκνου μέχρι την ενηλικί-
ωσή του, παρέλκει η υποβολή της σχετικής δικαστικής
απόφασης (υπό στοιχείο β).
9β. Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας:
Το τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, στην περίπτωση
που δεν έχει συμπληρώσει το σχετικό τετραγωνίδιο στην
συγκεκριμένη αίτηση ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου
να δηλώσει ότι κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος δεν
έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας
οικογένειας κάνοντας χρήση της μονογονεϊκής ιδιότη-
τας, οφείλει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση κατά το
άρθρο 8 του ν.1599/1986 με το ανωτέρω περιεχόμενο.
Επιπλέον, ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οι-
κογένειας, πρέπει να προσκομίσει:
Στην περίπτωση θανάτου ή κηρύξεως αφάνειας κατά
νόμον του ενός τουλάχιστον εκ των δύο γονέων ή του
μονογονέα, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
[(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής της πατρικής του οικογένει-
ας, από το οποίο να προκύπτει ότι μέχρι να ενηλικιωθεί
στερήθηκε παντελώς του ενός τουλάχιστον εκ των δύο
γονέων (ή του μονογονέα του) λόγω θανάτου ή κηρύ-
ξεως αφάνειας κατά νόμον. Εάν από το ανωτέρω πιστο-
ποιητικό δεν προκύπτει ο θάνατος ενός τουλάχιστον εκ
των δύο γονέων (ή του μονογονέα του), τότε πρέπει να
συνυποβληθεί η σχετική ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Για την περίπτωση της κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον,
το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από
αντίγραφο δικαστικής απόφασης σε συνδυασμό με το
κατά νόμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της.
β. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διά-
στημα μέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική του μέριμνα
ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα
ένας μόνο γονέας. Σε περίπτωση θανάτου ή αφάνειας
και των δύο γονέων, υπεύθυνη δήλωση ότι στερήθηκε
και τους δύο γονείς πριν από την ενηλικίωσή του.
Σε περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάμου ή λύ-
σης του συμφώνου συμβίωσης ή διακοπής της εγγά-
μου συμβιώσεως (διάστασης) των γονέων, απαιτούνται
αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
[(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, στο οποίο να βεβαιώνεται
η οικογενειακή κατάσταση της πατρικής του οικογένειας.
β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης με την οποία ανα-
τέθηκε η άσκηση της γονικής του μέριμνας σε ένα μόνο
γονέα ή τρίτο πρόσωπο ή αντίγραφο Πρακτικού κοινής
συμφωνίας των γονέων, θεωρημένο από το αρμόδιο δι-
καστήριο, με το οποίο ανατέθηκε η άσκηση της γονικής
μέριμνας στον ένα εκ των δύο, σύμφωνα με το άρθρο
1513 ΑΚ ή για την περίπτωση της διάστασης σύμφωνα με
το άρθρο 1514ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 1513 ΑΚ.
γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα
μέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική του μέριμνα ασκούσε
εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από
σχετική ανάθεση ένας μόνο γονέας ή τρίτο πρόσωπο.
Ειδικώς στην περίπτωση διάστασης των γονέων, αν
δεν υπάρχει η ανωτέρω δικαστική απόφαση ή το πρακτι-
κό κοινής συμφωνίας (υπό στοιχείο β), αρκεί η υποβολή
Υπεύθυνης δήλωσης στην οποία να δηλώνεται ότι οι
γονείς του τελούσαν σε διάσταση και κατά το χρονικό
αυτό διάστημα μέχρι και την ενηλικίωσή του τη γονική
μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστι-
κότητα ή μετά από σχετική ανάθεση ένας μόνο γονέας
ή τρίτο πρόσωπο.
Σε περίπτωση ανικανότητας του ενός τουλάχιστον γο-
νέα για την άσκηση γονικής μέριμνας για πραγματικούς
λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για
δικαιοπραξία, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
[(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής στο οποίο να βεβαιώνεται
η οικογενειακή κατάσταση της πατρικής του οικογένειας.
β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να
προκύπτει ο λόγος της αδυναμίας ασκήσεως της γονικής
μέριμνας από τον ένα τουλάχιστον γονέα (π.χ. δικαστική
συμπαράσταση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής
ή σωματικής αναπηρίας).
γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διά-
στημα μέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική του μέριμνα
ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή
μετά από σχετική ανάθεση ένας μόνο γονέας. Σε περί-
πτωση ανικανότητας άσκησης της γονικής μέριμνας και
από τους δύο γονείς, υπεύθυνη δήλωση ότι στερήθηκε
και τους δύο γονείς πριν από την ενηλικίωσή του.
Σε περίπτωση ανυπαρξίας της ανωτέρω δικαστικής
απόφασης (υπό στοιχείο β) όσον αφορά τους αντικει-
μενικούς πραγματικούς λόγους αδυναμίας ασκήσεως
της γονικής μέριμνας από τον ένα τουλάχιστον γονέα,
απαιτείται η υποβολή οιουδήποτε αποδεικτικού εγγρά-
φου αρμόδιας κατά νόμον δημόσιας αρχής, από το οποίο
να προκύπτει ο πραγματικός λόγος αδυναμίας άσκησης
της γονικής μέριμνας (π.χ. πιστοποιητικό από το οποίο
να προκύπτει ο εγκλεισμός γονέα σε σωφρονιστικό κα-
τάστημα και η διάρκεια αυτού). Proslipsis.gr
Σε περίπτωση έκπτωσης του ενός τουλάχιστον γονέα
από την άσκηση της γονικής μέριμνας ή αφαίρεσης της
γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης, απαιτούνται
αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
[(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής στο οποίο να βεβαιώνεται
η οικογενειακή κατάσταση της πατρικής του οικογένειας.
β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης, συνοδευόμενης
από το κατά νόμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της, από
την οποία να προκύπτει η έκπτωση ενός τουλάχιστον
γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας ή η αφαί-
ρεση της γονικής μέριμνας από ένα τουλάχιστον γονέα
λόγω κακής άσκησης.
γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διά-
στημα μέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική του μέριμνα
ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή
μετά από σχετική ανάθεση ένας μόνο γονέας. Σε περί-
πτωση έκπτωσης και των δύο γονέων ή αφαίρεσης της
γονικής μέριμνας και από τους δύο γονείς λόγω κακής
άσκησης, υπεύθυνη δήλωση ότι στερήθηκε και τους δύο
γονείς πριν από την ενηλικίωσή του.
Σε περίπτωση τέκνου χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβί-
ωσης των γονέων, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
[(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής στο οποίο να βεβαιώνεται
η οικογενειακή κατάσταση ενός εκ των δύο γονέων του.
βi. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διά-
στημα μέχρι την ενηλικίωσή του δεν είχε αναγνωριστεί
από τον πατέρα του και ότι τη γονική του μέριμνα ασκού-
σε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα η μητέρα
του ή τρίτο πρόσωπο.
ή
βii. Αν το τέκνο είναι αναγνωρισμένο από τον πατέρα
του, υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διά-
στημα μέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική του μέριμνα
ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα η
μητέρα του χωρίς συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο
1515 ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 1513 ΑΚ για από
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας.
Σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου από έναν μόνο γονέα,
απαιτούνται αθροιστικά:
α. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να
προκύπτει η υιοθεσία του τέκνου μέχρι την ενηλικίωσή
του, συνοδευόμενης από το κατά νόμο πιστοποιητικό τε-
λεσιδικίας της ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πλη-
ροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠ-
ΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] από το
οποίο να προκύπτει η υιοθεσία μέχρι την ενηλικίωσή του.
β. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διά-
στημα μέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική του μέριμνα
ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα
ένας μόνο γονέας κατόπιν υιοθεσίας.
Σε περίπτωση τέκνου αγνώστων γονέων, απαιτείται:
Πιστοποιητικό αρμόδιου δημόσιου ή ιδιωτικού με ει-
δική πιστοποίηση από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, φο-
ρέα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, από το
οποίο να προκύπτει ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα
μέχρι να ενηλικιωθεί κανένας από τους δύο γονείς του
(φυσικούς εφόσον κατά νόμον αποδειχθεί ότι ήταν αυτοί
ή υιοθετούντες) δεν ασκούσε τη γονική του μέριμνα.
10. Απόδειξη εμπειρίας.
Οι υποψήφιοι, για τους οποίους ως βαθμολογούμενη
εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση με σχέση
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό
τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα,
προσκομίζουν:
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την
οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
• Χωριστή από την Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση κατά
το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία πρέπει να δη-
λώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος
της εμπειρίας τους καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη,
φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν
πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
Εφόσον οι ανωτέρω υποψήφιοι είναι μισθωτοί του δη-
μόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης
του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση
του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία
να προκύπτει η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης.
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην
οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφά-
λισης. Proslipsis.gr
• Χωριστή από την Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση κατά το
άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία πρέπει να δηλώ-
νεται, ότι πραγματοποίησαν συγκεκριμένες εργασίες και
έργα σχετικά με το αντικείμενο της καθαριότητας, και
• Mια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής
υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς (ανά έτος) τη
χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή,
επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, ο υποψήφιος
προσκομίζει:
(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κρά-
τους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο
επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υπο-
χρεωτική:
• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθη-
κε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της
απασχόλησης του ενδιαφερομένου και
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού,
είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή
μικτή ασφάλιση.
(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κρά-
τους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο
επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη
υποχρεωτική:
• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθη-
κε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της
απασχόλησης του ενδιαφερομένου.
• Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 στην οποία να αναγράφονται επακριβώς
ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του,
τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της
επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού
προσώπου και
• Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο
οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκρι-
μένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας
δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους
τούτου.
(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες
δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής, μπορεί να απο-
δεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου
φορέα.
(4) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος – μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν προ-
ϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος
άσκησης επαγγέλματος στο κράτος – μέλος που παρα-
σχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται
η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά
νόμο όργανο του κράτους – μέλους προέλευσης (παρ. 8
του αρθρ. 17 του ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με
την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4148/2013).
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται
εμπειρία που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, υποβάλλονται
σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων
που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο και συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας
Δικαστική Απόφαση
Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δι-
καστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος
της εργασίας που παρασχέθηκε καθώς και η χρονική
διάρκεια της παροχής της.
11. Υποψήφιοι με αναπηρία
Πιστοποιητικό Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ και με το οποίο προσδιορίζεται η πάθη-
ση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας του υποψηφίου.
Επίσης, γίνονται δεκτά και Πιστοποιητικά τα οποία
είναι σε ισχύ και έχουν εκδοθεί από τις κάτωθι υγειο-
νομικές αρχές:
1. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.)
2. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.)
3. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας
(Α.Α.Υ.Ε.)
4. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυ-
νομίας
5. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού
Σώματος.
12. Υποψήφιοι γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδελφοί που
ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία συγ-
γενών ατόμων.
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οι-
κείου δήμου ή κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολο-
κληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού
Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/
25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των
δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων), από τα οποία να προκύπτει η
συγγενική σχέση με το άτομο, την αναπηρία του οποίου
επικαλούνται. Προκειμένου για αλλοδαπούς, αντίστοιχο
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλ-
λοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου
έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο
μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων).
Στην περίπτωση:
i) που το άτομο με αναπηρία από το οποίο ο υποψήφι-
ος αντλεί προστασία είναι έγγαμο, προσκομίζεται πλην
του ανωτέρω πιστοποιητικού και Πιστοποιητικό οικογε-
νειακής κατάστασης της δικής του οικογένειας. Από τα
δύο Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, πατρικής
και ατομικής οικογένειας, θα πρέπει να προκύπτει ο αριθ-
μός των μελών των εν λόγω οικογενειών και
ii) που ο υποψήφιος είναι διαζευγμένος και είναι γονέ-
ας του ατόμου με αναπηρία από το οποίο αντλεί προστα-
σία, προσκομίζει και το διαζευκτήριο ή τη δικαστική από-
φαση λύσης του γάμου και εφόσον είναι διαζευγμένος ή
σε διάσταση και δηλώνει επιμέλεια ενός ή περισσότερων
τέκνων, προσκομίζει δικαστική απόφαση από την οποία
θα αποδεικνύεται η ανάθεση επιμέλειας των τέκνων.
β. Πιστοποιητικό Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται ή πάθηση ή
βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας του ατόμου – συγγενή.
Επίσης, γίνονται δεκτά και Πιστοποιητικά τα οποία
είναι σε ισχύ και έχουν εκδοθεί από τις κάτωθι υγειο-
νομικές αρχές:
1. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.)
2. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.)
3. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας
(Α.Α.Υ.Ε.)
4. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυ-
νομίας
5. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού
Σώματος.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 του ν. 1599/1986 (Α’75),
στην οποία ο υποψήφιος να αναφέρει τα ονόματα όλων
των (λοιπών) προσώπων, τα οποία αντλούν προστασία
από την αναπηρία του ατόμου από το οποίο ο υποψή-
φιος αντλεί προστασία (γονείς, τέκνα, συζύγους, αδελ-
φούς) [σχετ. η περ.δ) παρ. 1 και παρ. 9 του άρθρου 25
του ν. 4440/2016].
δ. Υπεύθυνες δηλώσεις του αρ. 8 του ν. 1599/1986
(Α’75) όλων των προσώπων που αναφέρονται στην ανω-
τέρω, υπό στοιχείο γ., Υπεύθυνη Δήλωση, με τις οποίες
αυτά δηλώνουν: αφενός ότι δεν συμμετέχουν, με χρήση
του δικαιώματος προστασίας του συγγενικού ατόμου με
αναπηρία, στη συγκεκριμένη διαδικασία (για την εν λόγω
Ανακοίνωση), αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασί-
ας, για το παρόν, υπέρ του υποψηφίου. Στην περίπτωση
που στα παραπάνω πρόσωπα συμπεριλαμβάνονται:
Γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδελφοί που θεμελιώνουν δι-
καίωμα προστασίας από δεύτερο άτομο που πάσχει από
νοητική υστέρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ή το ποσοστό
αναπηρίας του είναι εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και
άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων,
τότε τα πρόσωπα αυτά υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις
του αρ. 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στις οποίες δηλώνουν
αφενός ότι δεν συμμετέχουν με χρήση του δικαιώματος
προστασίας του συγγενικού ατόμου με αναπηρία στη
συγκεκριμένη διαδικασία (για την εν λόγω Ανακοίνωση),
αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας που αντλούν
από την αναπηρία του ατόμου από το οποίο ο υποψήφι-
ος αντλεί προστασία, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος,
αλλά ότι προτίθενται να ασκήσουν το δικαίωμά τους για
πρόσληψη σε θέση εργασίας, για το δεύτερο άτομο από
το οποίο αντλούν προστασία από την αναπηρία του.
Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης υπεύθυνης
δήλωσης του άρ. 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) συμπληρω-
μένης και υπογεγραμμένης από κάποια από τα προ-
αναφερόμενα, πρόσωπα, ο υποψήφιος συμπληρώνει
και υποβάλλει ο ίδιος υπεύθυνη δήλωση του άρ. 8 του
ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία αφενός μεν δηλώνεται
ο λόγος του κωλύματος (όπως π.χ. άγνωστη διαμονή,
νοητική υστέρηση, κινητικά προβλήματα, κάτοικος αλ-
λοδαπής), αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον υποψήφιο
ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος προστασίας
για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη διαδικασία (για την
εν λόγω Ανακοίνωση) του κωλυομένου να υπογράψει.
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Της αλλοδαπής:
Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που
απαιτούνται από την ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως
να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα.
Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά
νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία
ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δι-
κηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του
ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά τον
νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36 ν.4194/2013/ΦΕΚ
208/27.09.2013/τ.Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγρά-
φων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013,
γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο
ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την
οποία μετέφρασε.
Τα ανωτέρω (πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντί-
γραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Της ημεδαπής:
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που
έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ πιστοποιητικά –
βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτι-
κά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύ-
πων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που
δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως χειρόγραφες
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από 1-1-2014 και απο-
δείξεις παροχής υπηρεσιών μηχανογραφικής έκδοσης
με χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού από
1-1-2015, Πιστοποιητικά Α.Σ.Π.Ε. κ.λπ.) υποβάλλονται
και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοα-
ντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγ-
γράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς
του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ.
ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο
ελεγκτή ιατρό).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 1 του ν. 4250/2014
για την εξυπηρέτηση των πολιτών στο σύνολο των συ-
ναλλαγών τους με το δημόσιο έχει καταργηθεί η υπο-
χρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων χωρίς τούτο
να σημαίνει απαγόρευση χρήσης - προσκόμισης αυτών
από τους υποψηφίους.

Άρθρο 5
Διαδικασία πρόσληψης
1. Η αρμόδια Υπηρεσία του οικείου φορέα αξιολο-
γεί τα κριτήρια επιλογής και συντάσσει προσωρινούς
πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων,
τους οποίους αναρτά στο κατάστημά του και δημοσι-
εύει στην ιστοσελίδα του και επιπλέον τους αποστέλλει
στο Α.Σ.Ε.Π., μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για
έλεγχο νομιμότητας. Κατά των προσωρινών πινάκων
οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον
του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10)
ημερών που αρχίζει από την επομένη της τελευταίας
δημοσίευσής ή ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται
ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο
ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για
να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό
καταβολής παραβόλου, σύμφωνα με τις κείμενες δια-
τάξεις. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας και
τον κατ’ ένσταση έλεγχο μέσα σε ένα (1) μήνα από την
πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Η
απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. κοινοποιείται στο φορέα, προκει-
μένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.
2. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας γί-
νεται η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δεκαοκτώ
(18) μηνών, πραγματοποιείται ως εξής:
Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα
ίδια προσόντα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση
τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης, (χρόνος ανεργί-
ας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός
ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, εμπειρία).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνο-
λική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσό-
τερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο
(χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που
έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο
(αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω κα-
θεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, προηγείται ο
μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέν-
νησής του και αν συμπίπτει και αυτή η σειρά μεταξύ των
υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
4. Αμέσως μετά την κατάρτιση των προσωρινών πι-
νάκων προσληπτέων, οι φορείς διενεργούν προσωρι-
νές προσλήψεις. Αναμόρφωση των πινάκων μετά τον
έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. εκτελείται άμεσα από τους φορείς
και απολύονται οι προσωρινά προσληφθέντες που δεν
περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες Οι απολυ-
όμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για
την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χω-
ρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
5. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη
λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους
από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα
της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους
σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνο-
νται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε λόγω
αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχο-
λούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό
διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης
διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2019

Οι Υπουργοί
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved