ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς επιλέγονται οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ (7/5/08)


Aθήνα 7.5.2008, 22:56
Τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ περιγράφει αποφαση του υπουργείου Απασχόλησης που παρουσιάζει η Proslipsis παρακάτω.

Όπως αναφέρεται σε αυτήν, το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ προσλαμβάνεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου μέσω προκήρυξης στην οποία περιγράφονται τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
- Ανεργία – Χαμηλό Εισόδημα
- Διδακτική Εμπειρία
- Επαγγελματική εμπειρία
- Παιδαγωγικές Σπουδές
- Μεταπτυχιακές Σπουδές
- Αυξημένα προσόντα κλάδων ΔΕ
- Οικογενειακή κατάσταση
- Βαθμός πτυχίου
Ορισμένες κατηγορίες εκπαιδευτικών, όπως είναι οι άνεργοι - χαμηλόμισθοι και όσοι έχουν ανάλογη προϋπηρεσία, προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα.

* Ακολουθεί η υπουργική απόφαση.

 

-------------------------------

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7856/191 (1)
Καθορισμός κριτηρίων για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
β) Του άρθρου 6 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206/τ.Α΄) «Δευτεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση», όπως ισχύει.
γ) Του άρθρου 16 του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/τ.Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις».
δ) Του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄) «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρου 18, παρ. 2 του του ν. 3475/13.7.2006 (ΦΕΚ 146/τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
στ) Του άρθρου 67, παρ. 4α του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/ τ.Α΄) «Αναδιάρθρωση του ΤΣΜΕΔΕ και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
ζ) Του άρθρου 6, του ν. 3552/2007 (ΦΕΚ 77/τ.Α΄) «Ερμηνευτική διάταξη του άρθρου 27 του ν. 2190/1994».
η) Της υπ’ αριθμ. 40041/2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 639/τ.Β΄) «Μετατροπή των ΤΕΕ Μαθητείας Α΄ Κύκλου του ΟΑΕΔ σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ).
θ) Της υπ’ αριθμ. 40052/2007 (ΦΕΚ 1500/τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορισμός Λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 3475/2006».
2. Την υπ’ αριθμ. 190614/2007 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής, διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.» (ΦΕΚ 1151/τ.Β΄).
3. Το π.δ. 238/2007 «Διορισμός Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
4. Την υπ’ αριθμ. 80072/2007 κοινή απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1/τ.Β΄/2008).
5. Την υπ’ αριθμ. 334/4/29.1.2008 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. Β 104967/4.2.2008 έγγραφο του Οργανισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τα κριτήρια για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., ως ακολούθως:

Α. Υποβολή, Παραλαβή και Έλεγχος Δικαιολογητικών
Η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής, παραλαβής και ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις ΕΠΑ.Σ Ο.Α.Ε.Δ. καθορίζεται στην προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού.
Εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην κυρωθείσα με την παρ.5 του άρθρου 27 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄) απόφαση, όπως ερμηνεύθηκε με την διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3552/2007 (ΦΕΚ 77/τ.Α΄) και υπηρετούσαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία αντιμισθία στις σχολές του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), είτε κατά την σχολική περίοδο 1988−1989, είτε κατά την σχολική περίοδο 1993−1994, προσλαμβάνονται, ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης τους στον Ο.Α.Ε.Δ. κατά προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων υποψηφίων.
Εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, άνεργοι ή για όσους δε χορηγείται κάρτα ανεργίας και το εισόδημα που δηλώνεται για το προηγούμενο οικονομικό έτος είναι μικρότερο από το διπλάσιο ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου από μισθωτές υπηρεσίες, προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα έναντι των άλλων υποψηφίων εφόσον έχουν επιμορφωθεί ως πολλαπλασιαστές ή δημιουργοί στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ για το έργο «Καινοτόμοι Μέθοδοι Διδασκαλίας», και κατέχουν βεβαίωση.
Στο αναφερόμενο εισόδημα δεν υπολογίζεται αυτό που αποκτήθηκε από απασχόληση στις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
Όσοι εκ των υποψηφίων με βεβαίωση στις Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας έχουν εισόδημα μεγαλύτερο του αναφερθέντος, εντάσσονται στους πίνακες των εργαζομένων.
Η προτεραιότητα των ανωτέρω ισχύει υπό τους όρους της παρ. ΣΤ της παρούσας και αφορά τις ανάγκες των σχολών του Ο.Α.Ε.Δ. όπως αυτές διαμορφώνονται ανά Νομό.

Β. Δικαιολογητικά
1. Αίτηση
Η Αίτηση συμμετοχής είναι έντυπη και χορηγείται από τη Γραμματεία των Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ο.Α.Ε.Δ.
Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται στη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ. με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που στον ίδιο νομό λειτουργούν πλέον της μίας ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. η αίτηση υποβάλλεται σε μία από αυτές και παρέχει τη δυνατότητα στον υποψήφιο/α, να δηλώνει ότι επιθυμεί να αξιολογηθεί για την ίδια ειδικότητα και σε άλλες ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ του ίδιου Νομού. Στην αίτηση και την αντίστοιχη θέση αναγράφεται οπωσδήποτε, η ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται, όπως αυτή αναφέρεται στην αντίστοιχη προκήρυξη. Κατά τη δημιουργία των πινάκων αξιολόγησης οι συνταξιούχοι και όσοι, πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ, υπάγονται στη διάταξη του ν. 3528/2007 και έχουν υποβάλει αίτηση, κατατάσσονται σε ιδιαίτερο πίνακα και έπονται των λοιπών υποψηφίων μετά από επαναπροκήρυξη.
2. Ανεργία – Χαμηλό Εισόδημα.
Η κάρτα ανεργίας θα έχει εκδοθεί από τον Ο.Α.Ε.Δ.
Χαμηλό εισόδημα είναι το εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου από μισθωτές υπηρεσίες.
Όσοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν δελτίο ανεργίας ως επιδοτούμενοι άνεργοι προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα έναντι των άλλων ανέργων, εφόσον η επιδότηση ανεργίας διαρκεί πέραν της έναρξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους, άλλως εντάσσονται στους πίνακες ανέργων.
3. Βασικός Τίτλος Σπουδών
Ως βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση.
Στο βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα, η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική προκήρυξη, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος.
Ο βασικός τίτλος σπουδών υποβάλλεται σε αντίγραφο ή σε νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. Αντί του αντιγράφου τίτλου σπουδών μπορεί να υποβάλλεται πιστοποιητικό σπουδών, στο οποίο όμως πρέπει να αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία.
Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει:
Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
Βεβαίωση Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λπ.).
4. Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών εννοούνται μεταπτυχιακοί τίτλοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (μεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, D.E.A.).
Μεταπτυχιακοί τίτλοι για να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν το βασικό τίτλο σπουδών.
5. Τίτλοι ή Βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών
Ως τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών εννοούνται αναγνωρισμένοι τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών, τουλάχιστον ενός διδακτικού εξαμήνου από ΑΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ.
Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι επικυρωμένα από αρμόδιες αρχές και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ως τίτλος Παιδαγωγικών σπουδών θα θεωρείται και η κτήση δεύτερου πτυχίου των κλάδων ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11, ΠΕ16, πτυχίου ΑΣΕΤΕΜ, τα οποία θεωρούνται ότι εμπεριέχουν Παιδαγωγική κατάρτιση (άρθρο 14 παρ. 8 ν. 1566/1985) και πτυχίο Διδασκάλου και Νηπιαγωγών.
Ο τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
6. Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας
Η Διδακτική εμπειρία που βεβαιώνεται πρέπει να έχει αποκτηθεί στη Β΄ βάθμια εκπαίδευση, στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και απαραίτητα μετά την κτήση του πτυχίου.
Η Διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από Δημόσια εκπαιδευτική αρχή.
Σε κάθε Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται:
− Το χρονικό διάστημα (έναρξη - λήξη) διδασκαλίας.
− Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη βεβαίωση ή, προκειμένου για αναπληρωτές, το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τους.
− Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.
Βεβαιώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ή δεν δύνανται να υπολογιστούν ακριβώς οι συνολικές ώρες διδασκαλίας, δε θα λαμβάνονται υπόψη.
7. Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας
Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής δεν προσμετρούνται ως επαγγελματική εμπειρία.
Η επαγγελματική εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση του πτυχίου αυτού.
Αναλυτικά:
α) Επαγγελματική Εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
β) Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα εφόσον πρόκειται για:
β1) Μισθωτούς
Υπεύθυνες δηλώσεις που θα έχουν εκδοθεί από τους εργοδότες και θα αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
β2) Ελεύθερους Επαγγελματίες
1. Έναρξη επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.
2. Φωτοτυπίες εκκαθαριστικών φορολογικής δήλωσης ή των εντύπων Ε1 καθώς και τα έντυπα Ε3 θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ των αντίστοιχων Οικονομικών Ετών τα οποία ο υποψήφιος επικαλείται ως Επαγγελματική Εμπειρία. Σε περίπτωση που δεν έχουν θεωρηθεί τα Ε1 και Ε3 από την εφορία θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία τα προσκομιζόμενα έγγραφα έτσι ακριβώς έχουν κατατεθεί στις αντίστοιχες Οικονομικές Εφορίες.
Σε κάθε περίπτωση εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα πέρα από τις παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων κ.τ.λ.
γ) Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος
Η επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει:
Βεβαίωση εργοδότη όπως αναφέρεται στην παράγραφο Β.7, β1 συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση του Υπ. Εξωτερικών.
Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος.

Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ−ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Για την αξιολόγηση των υποψήφιων ωρομισθίων εκπαιδευτικών με βάση τα νόμιμα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αντίστοιχα προσόντα τους συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. επιτροπή αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς ή και διοικητικούς υπαλλήλους.
Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος των παραπάνω μελών, με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., ορίζονται οι αντικαταστάτες τους.
Η Επιτροπή αυτή:
I. Ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών και αποκλείει τους μη δικαιούμενους να συμμετάσχουν στην επιλογή με βάση τα δικαιολογητικά αυτά.
II. Ταξινομεί τα δικαιολογητικά κατά ειδικότητα σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και βαθμολογεί όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση.
III. Μετά τη βαθμολόγηση όλων των υποψηφίων συντάσσει Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών κατά ειδικότητα σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και κατά σειρά αξιολόγησης με βάση το συνολικό βαθμό κάθε υποψηφίου.
IV. Συντάσσει Πίνακα Αποκλειομένων από τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων στον οποίο αναγράφεται συνοπτικά η αιτιολογία αποκλεισμού για κάθε ένα υποψήφιο.
V. Αποφασίζει για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών και αφορά στα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης που δεν προβλέπεται από την παρούσα απόφαση.
VI. Οι περιπτώσεις των παραγράφων IV και V επανεξετάζονται από τη δευτεροβάθμια επιτροπή, στην οποία παραδίδονται ολόκληροι οι φάκελοι των εν λόγω υποψηφίων.
VIα. Η Επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων, παραδίδει ή αποστέλλει στο Διευθυντή της σχολής μαθητείας τους συγκεντρωτικούς πίνακες αξιολόγησης και τον πίνακα αποκλειομένων των υποψήφιων εκπαιδευτικών του κάθε σχολείου.
VIβ. Ο Διευθυντής της σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή των πινάκων, αναρτά σε εμφανές σημείο της Εκπαιδευτικής Μονάδας αντίγραφα των Πινάκων Αξιολόγησης και του Πίνακα Αποκλειομένων και ανακοίνωση για το δικαίωμα των Υποψηφίων Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών υποβολής ένστασης κατά των Πινάκων μέσα σε προθεσμία 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους.
Οι ενστάσεις κατά των πινάκων από υποψηφίους εκπαιδευτικούς που πήραν μέρος στην επιλογή για να εξεταστούν πρέπει:
Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία.
Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου στη σχολή μαθητείας και την ειδικότητα για την οποία ήταν υποψήφιος και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίσταται αναλυτικά. Κανένα νέο δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται μετά την ένσταση.
2. Με Απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. συγκροτείται δευτεροβάθμια τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από:
α) Ένα Περιφερειακό Διευθυντή, ως Πρόεδρο.
β) Ένα Εκπρόσωπο της Διοίκησης, ως μέλος.
γ) Ένα Διευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας, ως μέλος.
Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος των παραπάνω μελών με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ορίζεται η αντικατάσταση τους.
Η Επιτροπή αυτή:
I. Επανεξετάζει τις περιπτώσεις εκείνες που παραπέμπονται σε αυτή από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή καθώς και όποια περίπτωση εισηγείται μέλος της επιτροπής αυτής.
II. Κρίνει τις υποβληθείσες ενστάσεις και οι αποφάσεις της είναι οριστικές.
III. Ελέγχει και επικυρώνει τους τελικούς Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών και τον Πίνακα Αποκλειομένων όπως αυτοί διαμορφώνονται μετά την επανεξέταση των ανωτέρω.
IV. Ενημερώνει, το συντομότερο δυνατό, τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Οργανισμού για κάθε θέμα επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών που δεν προβλέπεται από την παρούσα απόφαση, αναφέροντας συγχρόνως την πρόταση της και ενεργεί κατόπιν οδηγιών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
V. Συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται ο επικυρωμένος Πίνακας Αποκλειομένων και οι επικυρωμένοι Πίνακες Αξιολόγησης κατά σχολείο, κατηγορία, ειδικότητα και κλάδο σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις.
Το έργο της Επιτροπής λήγει μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών. Οι νέοι τελικοί πίνακες, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου της παραπάνω επιτροπής, παραδίδονται ή αποστέλλονται στον Διευθυντή της αντίστοιχης Εκπαιδευτικής Μονάδας και αναρτώνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την παραλαβή τους στον πίνακα Ανακοινώσεων της Εκπαιδευτικής Μονάδας.
VI. Ο Διευθυντής της εκπαιδευτικής μονάδας αιτείται με ΦΑΞ στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης την έγκριση των κενών του θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα. Μετά την έγκριση, ειδοποιεί τους υποψήφιους του πίνακα αξιολόγησης με τηλεγράφημα ή κάθε πρόσφορο μέσο που αποδεικνύει ότι έλαβαν γνώση − κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Δ. Αποκλεισμός από τη Διαδικασία Επιλογής
Ι) Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών υποψήφιος/α, ο/η οποίος/α:
− Έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.
− Δεν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων.
− Δεν υποβάλλει αντίγραφα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
− Δεν υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρμόδια όργανα (ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κ.λπ.).
− Δεν έχει υποβάλει αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
− Έχει κατά το παρελθόν υποβάλει ψευδή δήλωση
του ν. 1599/1986.
ΙΙ) Αποκλείεται για τα δύο επόμενα σχολικά έτη από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών υποψήφιος/α, ο/η οποίος/α:
− Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί στα σχολεία του ΟΑΕΔ και αποχωρεί οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πλην των περιπτώσεων κύησης και ασθένειας δικής της/του ή του/της συζύγου του ή συγγενών Α΄ βαθμού.
− Έχει αξιολογηθεί από τον Διευθυντή του σχολείου ως ακατάλληλος/η με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενη στον Ο.Α.Ε.Δ. διδακτική του απασχόληση για εκπαιδευτική και παιδαγωγική ανεπάρκεια και αφού έχει αποσταλεί προς τη Δ/νση Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του προηγούμενου διδακτικού έτους τεκμηριωμένη έκθεση του Διευθυντή του σχολείου.
− Έχει διαπιστωθεί ότι υπέβαλε ανακριβή στοιχεία στον Ο.Α.Ε.Δ. ενόψει πρόσληψής του με οποιαδήποτε σχέση.

Ε. Κριτήρια Επιλογής − Αξιολόγηση
α) Για τους υποψηφίους ωρομισθίους εκπαιδευτικούς ισχύουν οι διατάξεις του ν. 1566/1985, Άρθρα 13 και 14.
β) Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα επόμενα κριτήρια:
− Ανεργία – Χαμηλό Εισόδημα
− Διδακτική Εμπειρία
− Επαγγελματική εμπειρία
− Παιδαγωγικές Σπουδές
− Μεταπτυχιακές Σπουδές
− Αυξημένα προσόντα κλάδων ΔΕ
− Οικογενειακή κατάσταση
− Βαθμός πτυχίου
Ειδικότερα:
1. Ανεργία – Χαμηλό Εισόδημα
Οι υποψήφιοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων για τους οποίους εκδίδεται κάρτα ανεργίας ή για όσους δεν χορηγείται κάρτα ανεργίας και το εισόδημα τους που δηλώνεται κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος είναι μικρότερο από το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου από μισθωτές υπηρεσίες κατατάσσονται σε ξεχωριστούς πίνακες.
Η κάρτα ανεργίας των υποψηφίων πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης.
2. Διδακτική Εμπειρία
Το σύνολο των ωρών διδακτικής εμπειρίας των τελευταίων δεκαπέντε ετών (15) από την τελευταία ημέρα ισχύος της προκήρυξης με βάση τα αναγραφόμενα στην παράγραφο Β.6 αξιολογείται ως εξής:
Στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατό να συνυπολογίζεται διδακτική εμπειρία περισσότερη από 28 διδακτικές ώρες ανά εκπαιδευτική εβδομάδα.
Κάθε ώρα διδακτικής Εμπειρίας σε Β’βάθμια εκπαίδευση βαθμολογείται με 1 (ένα)μόριο.
3. Επαγγελματική Εμπειρία
Στο ίδιο χρονικό διάστημα μόνο μία επαγγελματική εμπειρία αξιολογείται.
Κάθε ημέρα εργασίας επαγγελματικής εμπειρίας των τελευταίων τριών οικονομικών ετών για τους υποψήφιους των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ από την τελευταία ημέρα ισχύος της προκήρυξης με βάση τα αναγραφόμενα στην παράγραφο (Β.7) αξιολογείται με ένα (1) μόριο για τους κλάδους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ.
4. Παιδαγωγικές Σπουδές
Οι υποψήφιοι κάτοχοι Παιδαγωγικών σπουδών όπως αυτές προβλέπονται από την παράγραφο (Β.5) μοριοδοτούνται με 2000 μόρια τα οποία προστίθενται στο σύνολο των μορίων τους.
5. Μεταπτυχιακές Σπουδές
Στους υποψήφιους κλάδου ΠΕ κατόχους τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών όπως αυτές προβλέπονται από την παράγραφο (Β.4) προσμετρούνται για Μεταπτυχιακό (Master, κ.λπ.) 1000 μόρια. Αξιολογείται ένας (1) τίτλος τα μόρια του οποίου προστίθενται στο σύνολο των μορίων του.
6. Αυξημένα Προσόντα Κλάδων ΔΕ
Στους υποψήφιους κλάδων ΔΕ λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται το απολυτήριο ΤΕΕ Α΄ κύκλου, εφόσον είναι αντίστοιχης ειδικότητας της προκήρυξης και το απολυτήριο λυκείου.
α) Στους υποψήφιους κλάδου ΔΕ κατόχους απολυτηρίου ΤΕΕ Α΄ κύκλου προσμετρούνται 2000 μόρια.
β) Στους υποψήφιους του κλάδου ΔΕ κατόχους απολυτηρίου λυκείου προσμετρούνται 1000 μόρια.
7. Οικογενειακή Κατάσταση
Σε κάθε υποψήφιο/α στο σύνολο των μορίων του προστίθενται 100 μόρια για το πρώτο τέκνο, 200 μόρια για το δεύτερο τέκνο, 300 μόρια για το τρίτο τέκνο, [συμπεριλαμβάνοντας τα ενήλικα τέκνα με αναπηρίες ανίκανα ισοβίως για εργασία, που τον επιβαρύνουν φορολογικά], όπως προκύπτει από το Ε1 της φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους που λήγει η προκήρυξη ή του προηγούμενου έτους, εφόσον δεν έχει νόμιμα υποβάλει δήλωση για το έτος που λήγει η προκήρυξη. Για κάθε τέκνο πέρα του τρίτου προστίθενται 100 μόρια.
8. Βαθμός Πτυχίου
Ο βαθμός πτυχίου λαμβάνεται υπόψη, εφόσον οι υποψήφιοι ισοβαθμούν στους πίνακες αξιολόγησης και προηγείται ο έχων μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.
Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμός πτυχίου αλλά υπάρχει μόνον ο χαρακτηρισμός ΚΑΛΩΣ, Λ. ΚΑΛΩΣ και ΑΡΙΣΤΑ ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται ως εξής:
ΚΑΛΩΣ = 5
Λ. ΚΑΛΩΣ = 6,5
ΑΡΙΣΤΑ = 8,5
Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει βεβαίωση αντιστοιχίας του βαθμού σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λπ.)
Σε περίπτωση που ο βαθμός δεν αναφέρεται σε δεκαβάθμια κλίμακα ή δε συνοδεύεται από βεβαίωση αντιστοιχίας του από αρμόδιο φορέα ως βαθμός πτυχίου θεωρείται το πέντε (5).

ΣΤ. Δημιουργία Πινάκων Αξιολόγησης
Κατά την αξιολόγηση δημιουργούνται πίνακες ανέργων και εργαζομένων.
Στους πίνακες ανέργων εντάσσονται οι έχοντες κάρτα ανεργίας ή για όσους δεν εκδίδεται κάρτα ανεργίας (γιατροί, φαρμακοποιοί, μηχανικοί ΑΕΙ, δικηγόροι) οι έχοντες εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος όπως ορίζεται στην παράγραφο Β.2.
Στους πίνακες εργαζομένων εντάσσονται όσοι δε διαθέτουν τις προηγούμενες προϋποθέσεις.
Aξιολογούνται και όσοι προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα με τα αναφερόμενα κριτήρια και προτάσσονται των πινάκων, η δε αξιολόγησή τους γίνεται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.
1ο Κλάδοι ΠΕ & ΤΕ
α) Άνεργοι
− Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας, σε ΤΕΕ ή Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., σε Β΄ βάθμια εκπαίδευση, των μορίων της επαγγελματικής εμπειρίας, των μορίων του παιδαγωγικού τίτλου, εφόσον υπάρχει, των μορίων του Μεταπτυχιακού Τίτλου, εφόσον υπάρχει και των μορίων της οικογενειακής κατάστασης, εφόσον υπάρχουν.
− Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.
− Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.
β) Εργαζόμενοι
− Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι των προηγούμενων πινάκων προσλαμβάνονται από νέο πίνακα υποψήφιοι εργαζόμενοι. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού μετά Proslipsis την εξάντληση των προηγούμενων πινάκων γίνεται επαναπροκήρυξη και δύναται να προσλαμβάνονται και υποψήφιοι συνταξιούχοι και όσοι πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των ΝΠΔΔ υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3528/2007, που αξιολογούνται με τα ίδια ως άνω κριτήρια.
Η επιλογή εκπαιδευτικών της αυτής ή συναφούς ειδικότητας άλλου κλάδου, Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., που είναι ενταγμένοι σε διαφορετικούς πίνακες και διδάσκουν τα ίδια μαθήματα σε πρώτη ανάθεση, γίνεται με κριτήριο την ανεργία και το εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους.
2ο Κλάδοι ΔΕ
Για τους υποψήφιους κατηγορίας ΔΕ.
− Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περατώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση του ν. 1566/1985.
α) Άνεργοι
− Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας στα ΤΕΕ ή Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ., της Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης, των μορίων της επαγγελματικής εμπειρίας, των μορίων του απολυτηρίου Λυκείου ή απολυτηρίου ΤΕΕ Α΄ κύκλου ή ισότιμου, εφόσον υπάρχει και των μορίων της οικογενειακής κατάστασης, εφόσον υπάρχουν.
− Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο έχων μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία.
− Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.
β) Εργαζόμενοι
− Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι των προηγούμενων πινάκων προσλαμβάνονται από νέο πίνακα υποψήφιοι εργαζόμενοι. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού μετά την εξάντληση των προηγούμενων πινάκων γίνεται επαναπροκήρυξη και δύναται να προσλαμβάνονται και συνταξιούχοι και όσοι πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ. υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 3528/2007, που αξιολογούνται με τα ίδια ως άνω κριτήρια.
Για όλους τους κλάδους (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) και τις ειδικότητες που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βιβλιάριο υγείας είναι απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμα επικυρωμένου φωτοαντιγράφου.
Ειδικά για τις περιπτώσεις υποψηφίων ΔΕ με επάρκεια διδασκαλίας ξένων γλωσσών, οι υποψήφιοι θα αξιολογούνται με τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων ΠΕ της αντίστοιχης ειδικότητας και θα εντάσσονται σε ξεχωριστό πίνακα.

Ζ. Σειρά Προτεραιότητας Επιλογής
Η σειρά προτεραιότητας των υποψήφιων εκπαιδευτικών για την πρόσληψή τους είναι η εξής :
1ον Του ν. 2190/1994 – ν. 3552/2007 (παράγραφος Α΄).
2ον Καινοτόμοι χαμηλού εισοδήματος (παράγραφος Α΄).
3ον Επιδοτούμενοι άνεργοι με λήξη επιδότησης μετά την έναρξη των μαθημάτων (παράγραφος Β.2).
4ον Άνεργοι – χαμηλό εισόδημα (παράγραφος ΣΤ).
5ον Εργαζόμενοι (παράγραφος ΣΤ).
6ον Δημόσιοι Υπάλληλοι ή συνταξιούχοι.

Η. Σε περίπτωση που για τη λειτουργία και την ολοκληρωμένη εκπαίδευση κάποιας ειδικότητας απαιτούνται αυξημένα τυπικά προσόντα για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, αυτά θα αναφέρονται σαφώς στην προκήρυξη της αντίστοιχης ειδικότητας, θα δημιουργείται ειδικός πίνακας αξιολόγησης των υποψηφίων, οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα αυξημένα τυπικά προσόντα, και από τον πίνακα αυτό θα γίνεται και η επιλογή των ωρομισθίων εκπαιδευτικών.
Η ανάγκη ύπαρξης των αυξημένων τυπικών προσόντων, που μπορεί να προκύπτει από την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων ή την ιδιαιτερότητα λειτουργίας κάποιας ειδικότητας σε συγκεκριμένη Εκπαιδευτική Μονάδα κ.λπ., θα κρίνεται από το Διευθυντή της Εκπαιδευτικής Μονάδας, ο οποίος θα υποβάλει σχετική πρόταση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Ο.Α.Ε.Δ. πλήρως αιτιολογημένη και τελικά θα εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, όταν για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων απαιτούνται αυξημένα τυπικά προσόντα για όλες τις ειδικότητες των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και για το σύνολο των ΕΠΑΣ, δημιουργεί ειδικό πίνακα χωρίς σχετική πρόταση των εκπαιδευτικών μονάδων.

Θ. Για τη λειτουργία εργαστηρίων που χρησιμοποιεί ο Ο.Α.Ε.Δ. και ανήκουν σε εγκαταστάσεις άλλων φορέων, όπως Ναύσταθμος Σαλαμίνας, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ κ.τλ., μπορεί ο Οργανισμός με απόφαση Διοικητή να προσλαμβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό που προτείνουν οι φορείς στους οποίους ανήκουν οι εγκαταστάσεις, εφόσον οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα που απαιτούνται από το αναλυτικό πρόγραμμα της ειδικότητας.
Ι. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον δημιουργηθούν ανάγκες εκπαιδευτικού προσωπικού και εξαντληθούν όλοι οι υποψήφιοι των αντίστοιχων πινάκων αξιολόγησης, δύναται ο Ο.Α.Ε.Δ. να προσλαμβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό με κατευθείαν πρόσληψη. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν τα προσόντα των θέσεων που καλύπτουν, όπως αυτά έχουν καθοριστεί με την αρχική προκήρυξη.
Η πρόσληψη των επιλεγόμενων ωρομισθίων εκπαιδευτικών κατά ΕΠΑ.Σ γίνεται με απόφαση του Πρoïσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. Η υπ’ αριθμ. 190614/29.6.2007 (ΦΕΚ 1151/τ.Β΄) απόφαση παύει να ισχύει από την δημοσίευση της παρούσας η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα απόφαση και προκύπτει κατά την διαδικασία επιλογής έκτατου εκπαιδευτικού προσωπικού των ΕΠΑ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ. ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 1 Απριλίου 2008

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φ. ΠΑΛΛΗ− ΠΕΤΡΑΛΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved