ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς θα προσλαμβάνονται οι συνοριακοί φύλακες (2/7/08)


Αθήνα 2.7.2008, 16:32
Τον τρόπο που θα γίνονται στο εξής οι προσλήψεις συνοριακών φυλακών καθορίζει προεδρικό διάταγμα, που παρουσιάζει παρακάτω η Proslipsis.

Πρόκειται για το π.δ. 84/2008, που ήδη τέθηκε σε ισχύ. Σύμφωνα με αυτό, σε θέσεις συνοριακών φυλάκων προσλαμβάνονται απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται και μερικά από τα λεγόμενα "κοινωνικά", όπως η πολυτεκνία, ενώ οι υποψήφιοι θα υποβάλλονται και σε υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές - αθλητικές δοκιμασίες.

Η σχετική προκήρυξη θα εκδίδεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και θα καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών, ενώ θα αποστέλλεται και στις κατά τόπους υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στα Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και στα κατά τόπους γραφεία του ΟΑΕΔ των νομών πρόσληψης, για την όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Οι συνοριακοί φύλακες, μετά τη συμπλήρωση της πενταετούς θητείας τους στην Ελληνική Αστυνομία, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος βασικής εκπαίδευσης, μπορούν να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον κριθούν ικανοί από τα αρμόδια συμβούλια.

Από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος 84/2008 (9 Ιουνίου 2008) καταργείται το παλαιότερο π.δ. 311/1998 (ΦΕΚ Α΄ 215).

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του προεδρικού διατάγματος.

 

*  *  *  *  *

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 84
Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης συνοριακών φυλάκων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του ν.2622/1998 «Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης – Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 231).
4. Το άρθρο 1 του π.δ/τος 215/2007 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 241).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την υπ’ αριθμ. 88/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προσόντα - Προϋποθέσεις

1. Ως συνοριακοί φύλακες προσλαμβάνονται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες) για κάθε νομό ή νησί ξεχωριστά, από υποψη φίους που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους στο συγκεκριμένο νομό ή νησί, όπου λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης και κατά προτίμηση ή αποκλειστικά στις περιοχές αυτών, που περιλαμβάνονται στην τοπική αρμοδιότητα των εν λόγω Υπηρεσιών (άρθρο 3 ν. 2622/1998, ΦΕΚ 138/Α΄).
2. Επιπλέον οι υποψήφιοι απαιτείται να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα − προϋποθέσεις:
α. Να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού. Από τον αριθμό των προσλαμβανομένων ποσοστό 80% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. Το υπόλοιπο ποσοστό 20% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Β΄ Κύκλου Σπουδών. Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν καλύπτονται, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από υποψηφίους της άλλης κατηγορίας.
β. Να μην υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους.
Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ως άνω υποψηφίων ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης (παρ. 1 του άρθρου 3 του 2622/1998, όπως αντικαταστάθηκε με τη παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.3181/2003).
γ. Οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης πρόσληψης. Δεν θεωρείται ότι εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του
υποχρεώσεις ο υποψήφιος που έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
δ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων δοκίμων αστυφυλάκων.
ε. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
στ. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα.
ζ. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές ή άλλες δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
η. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.
Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
θ. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους, με την επιφύλαξη του άρθρου 66 του Π.Κ.
ι. Να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.).
3. Πρόσθετα προσόντα αποτελούν:
α. Η γνώση ξένης γλώσσας.
β. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά προτίμηση ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης, στις Ένοπλες Δυνάμεις.
γ. Ο υποψήφιος να είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει δολοφονηθεί ή τραυματισθεί θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.
δ. Η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου.
ε. Η κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας».
στ. Ο υποψήφιος να είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

Άρθρο 2
Αριθμός προσλαμβανομένων
Ο αριθμός των εκάστοτε προσλαμβανόμενων συνοριακών φυλάκων από κάθε νομό ή νησί, όπου έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται υποχρεωτικά πριν από την προκήρυξη. Αύξηση του αριθμού των προσλαμβανομένων δεν επιτρέπεται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Άρθρο 3
Προκήρυξη
1. Για την πρόσληψη των συνοριακών φυλάκων εκδίδεται προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία αναφέρονται:
α. ο αριθμός των προσλαμβανομένων συνολικά και κατά νομό ή νησί
β. τα απαιτούμενα προσόντα
γ. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους
δ. η διαδικασία διενέργειας των προκαταρκτικών εξετάσεων και πρόσληψης των επιτυχόντων
ε. η δυνατότητα μονιμοποίησης και απόλυσής τους και
στ. κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2. Η προκήρυξη καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και αποστέλλεται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στα Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και στα κατά τόπους γραφεία του ΟΑΕΔ των νομών πρόσληψης, για την όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά υποψηφίων
1. Οι επιθυμούντες να προσληφθούν ως συνοριακοί φύλακες υποβάλλουν, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη, τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση συμμετοχής με φωτογραφία.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας. Σε περίπτωση που στοιχεία του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση.
γ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών – απολυτηρίου λυκείου. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών σχολικών μονάδων αλλοδαπής, πρέπει να συνυποβάλλουν βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ΄ έως και ι΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και οι άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.
ε. Βεβαίωση του δήμου ή της κοινότητας, ότι κατοικούν την τελευταία διετία πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε νομό ή νησί που ορίζεται με την απόφαση του άρθρου 2.
2. Επιπλέον, οι υποψήφιοι που κατέχουν τα πρόσθετα προσόντα της παραγράφου 3 του άρθρου 1 υποβάλλουν κατά περίπτωση:
α. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πτυχίου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας».
β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει ότι υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως εθελοντές 5ετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.), στις Ένοπλες Δυνάμεις.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι είναι τέκνα προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.
δ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π. δ/τος 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39), όπως ισχύει κάθε φορά, συνοδευόμενα απαραιτήτως από επίσημη μετάφραση.
ε. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου.
στ. Βεβαίωση του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή όπου δεν υπάρχει του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.
ζ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εάν ο υποψήφιος είναι γονέας ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, ή ο υποψήφιος είναι έγγαμος με παιδιά ή τελεί σε διάσταση ή χηρεία. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις, για όσους υποψηφίους δηλώσουν στην αίτηση συμμετοχής τους ότι επιθυμούν την ως άνω αυτεπάγγελτη αναζήτηση, καθώς και το δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα, όπως και το δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα τα τυχόν ετεροθαλή τους αδέλφια.
3. Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση και καλούνται για πρόσληψη υποβάλλουν στις Υπηρεσίες που είχαν καταθέσει τα αρχικά δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 2.
4. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας ή οι Αστυνομικές Διευθύνσεις αναζητούν αυτεπάγγελτα για τους υποψηφίους που καλούνται τελικά για πρόσληψη τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης (άρθρο 577 του Κ.Π.Δ).
β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, μόνο για τους άνδρες, που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 4 παράγραφος 2 εδάφιο β΄ και έχουν δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής, ότι επιθυμούν την ως άνω αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

Άρθρο 5
Υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών
1. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας τους την αίτηση και τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2, μέσα στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής ή δικαιολογητικά.
2. Ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος ή άλλος αξιωματικός, που ορίζεται για την παραλαβή των δικαιολογητικών, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α. Παραδίδει στους υποψηφίους ένα έντυπο αίτησης και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τη συντάξουν ιδιοχείρως και να την προσκομίσουν μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
β. Ελέγχει τα στοιχεία που σημείωσαν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους, μεριμνά για την ορθή συμπλήρωση αυτών, καθώς και για την ακρίβεια, την πληρότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών που προσκομίζουν οι υποψήφιοι. Proslipsis.gr
γ. Μετράει το ανάστημα κάθε υποψηφίου και συντάσσει σχετική βεβαίωση στο έντυπο της αίτησης.
δ. Υπογράφει ότι παρέλαβε την αίτηση και θέτει το ονοματεπώνυμο και το βαθμό του κάτω από την ημερομηνία αυτής.
ε. Επιστρέφει, χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαιολογητικά στους υποψηφίους που δεν έχουν το απαιτούμενο ανάστημα ή στερούνται κάποιου από τα λοιπά προσόντα και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1, πλην της αίτησης συμμετοχής.
στ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αμφισβητεί το ύψος που βεβαιώθηκε, υποβάλλει αυθημερόν στο ίδιο Αστυνομικό Τμήμα αίτηση για νέα μέτρηση του αναστήματος. Ο αρμόδιος για την παραλαβή των δικαιολογητικών αξιωματικός του Αστυνομικού Τμήματος υποβάλλει τα δικαιολογητικά και τη βεβαίωση μέτρησης του αναστήματος στη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Αστυνομική Διεύθυνση, με μέριμνα της οποίας διενεργείται νέα μέτρηση του αναστήματος για την άρση της αμφισβήτησης.
ζ. Υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά την επομένη της παραλαβής στην Προϊσταμένη Υπηρεσία επιπέδου Αστυνομικής Διεύθυνσης, τηρώντας στο αρχείο της Υπηρεσίας του φωτοτυπίες των αιτήσεων συμμετοχής.
3. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις ελέγχουν τα δικαιολογητικά, μεριμνούν για τη συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων των κατατεθέντων δικαιολογητικών και υποβάλλουν αυτά στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Ε.Α.), με καταστάσεις κατά κατηγορία (80% και 20%) και κατά αλφαβητική σειρά.

Άρθρο 6
Κριτήρια πρόσληψης − Πίνακες επιτυχόντων
1. Η πρόσληψη των συνοριακών φυλάκων γίνεται με βάση τα κατωτέρω αντικειμενικά κριτήρια:
α. Το γενικό βαθμό απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή Τ.Ε.Ε. (ΦΕΚ Β΄ κύκλου).
β. Την περιοχή κατοικίας τους.
γ. Την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως Ε.Π.Υ., στις Ένοπλες Δυνάμεις.
δ. Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας.
ε. Την κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας». Τίτλοι σπουδών ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. έστω και αν χαρακτηρίζονται ισότιμοι δεν λαμβάνονται υπόψη.
στ. Την κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου.
ζ. Αν είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.
η. Αν είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.
2. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας συγκροτείται τριμελής επιτροπή για την πρόσληψη των υποψηφίων, η οποία συνεδριάζει στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και αποτελείται από έναν ανώτατο αξιωματικό ως Πρόεδρο και δύο ανώτερους αξιωματικούς ως μέλη, με ισάριθμους αναπληρωματικούς, προερχόμενους από τις Διευθύνσεις του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται αξιωματικός ως γραμματέας.
3. Η Επιτροπή παραλαμβάνει από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν προσκομίσει οι υποψήφιοι και συντάσσει κατ΄ αλφαβητική σειρά, πίνακες υποψηφίων που πληρούν και πίνακες υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, κατά κατηγορία. Η Διεύθυνση Πληροφορικής/Α.Ε.Α. επικουρεί το έργο της ως άνω Επιτροπής στη σύνταξη των πινάκων.
4. Στη συνέχεια η Επιτροπή συντάσσει πίνακα σειράς επιτυχίας των υποψηφίων κατά νομό ή νησί με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από το γενικό βαθμό του απολυτηρίου Λυκείου στον οποίο προστίθενται:
α. Πέντε μονάδες για όσους υποψηφίους κατοικούν την τελευταία διετία σε δήμο ή κοινότητα που ανήκει στην τοπική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης ή κατοικούσαν εκεί από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους.
β. Τέσσερις μονάδες στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έφεδρος αξιωματικός, τέσσερις μονάδες στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις σε ειδικές δυνάμεις και μία μονάδα στον υποψήφιο που έχει υπηρετήσει ως εθελοντής 5ετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.), στις Ένοπλες Δυνάμεις.
γ. Τρεις μονάδες στους έχοντες άριστη γνώση, δύο μονάδες στους έχοντες πολύ καλή γνώση και μία μονάδα στους έχοντες καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας. Η γνώση αυτή αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39), ως ισχύει.
δ. Μία μονάδα στον υποψήφιο που έχει τουλάχιστον καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
ε. Δύο μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει Πτυχίο Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας».
στ. Μία μονάδα στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου και δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας.
ζ. Μία μονάδα στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας και δύο μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ΄ ή Δ΄ ή Ε΄.
η. Δέκα μονάδες στον υποψήφιο που είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού (άρθρο 3 παρ. 1 του ν.2622/1998 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 ν.3181/2003, ΦΕΚ Α΄ 218).
θ. Έξι μονάδες στον υποψήφιο που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, τέσσερις μονάδες στον υποψήφιο που είναι γονέας τριών τέκνων, τρεις μονάδες στον υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης
οικογένειας και δύο μονάδες στον υποψήφιο που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας.
Για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις στ΄, ζ΄ και θ΄ που στο πρόσωπο του υποψήφιου συντρέχουν περισσότερα του ενός από τα κατά περίπτωση κριτήρια, προστίθεται μόνο ο μεγαλύτερος αριθμός μονάδων ανά περίπτωση.
5. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή 100. Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου Τ.Ε.Λ. ή Τ.Ε.Ε. (ΦΕΚ Β΄ κύκλου) και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο έγγαμος ή ο τελών εν διαστάσει ή χηρεία που έχει τα περισσότερα ανήλικα τέκνα και μεταξύ αυτών που έχουν ίδιο αριθμό ανήλικων τέκνων, ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης. Αν προκύψει νέα ισοβαθμία, προηγείται ο υποψήφιος που λαμβάνει περισσότερα μόρια σε κάθε κριτήριο των περιπτώσεων γ΄ έως και στ΄ της παρ. 1 κατά τη σειρά αναγραφής τους. Αν και πάλι προκύψει ισοβαθμία υποψηφίων, η σειρά αυτών καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται από την ίδια ως άνω Επιτροπή, με μέριμνα της οποίας ειδοποιούνται να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους που ορίζεται με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986. Η κλήρωση πραγματοποιείται ανεξαρτήτως της παρουσίας των ενδιαφερομένων ή των εκπροσώπων τους. Για το αποτέλεσμα της κλήρωσης συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
6. Στους πίνακες των επιτυχόντων, καταχωρίζονται αναλυτικά οι βαθμολογίες κατά κριτήριο και η συνολική βαθμολογία. Οι πίνακες των επιτυχόντων και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και τον Γραμματέα και παραδίδονται από τον Πρόεδρο αυτής, με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.. Αντίγραφα των ως άνω πινάκων αποστέλλονται στις Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις που έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους οι υποψήφιοι. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται σε εμφανές μέρος των καταστημάτων τους για ενημέρωση των υποψηφίων.
7. Οι υποψήφιοι δικαιούνται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ανάρτηση των πινάκων να υποβάλουν απευθείας στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. αίτηση διόρθωσης των στοιχείων του πίνακα που θεωρούν ότι δεν έχουν υπολογιστεί ορθά επί της οποίας αποφαίνεται η Επιτροπή της παραγράφου 2, εντός 30 ημερών. Στη συνέχεια ενεργούνται αν απαιτείται οι αναγκαίες διορθώσεις, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος και οι αναμορφωμένοι πίνακες κυρώνονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, καθώς και όσων δεν κατατάσσονται επιστρέφονται στις Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις στις οποίες κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά.
8. Οι πίνακες επιτυχόντων κατά κατηγορία, σε ηλεκτρονική μορφή, διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, για την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Υπουργείου.

Άρθρο 7
Υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές - αθλητικές δοκιμασίες
1. Οι υποψήφιοι, που περιλαμβάνονται στους κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων, καλούνται κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό που καθορίζεται στην προκήρυξη, με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, να προσέλθουν μέσα σε ορισμένες προθεσμίες, προκειμένου να εξετασθούν στα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα από τις αντίστοιχες επιτροπές του άρθρου 5 του π.δ/τος 4/1995 (ΦΕΚ Α΄ 1).
2. Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες. Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες προηγούνται των υγειονομικών εξετάσεων και των αθλητικών δοκιμασιών. Οι υποψήφιοι παραπέμπονται στις ψυχοτεχνικές επιτροπές και υποβάλλονται σε ψυχομετρικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου.
3. Όσοι κρίνονται ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες παραπέμπονται στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών για να υποβληθούν στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις και στη συνέχεια παρουσιάζονται ενώπιον τη αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης, για να κριθεί η καταλληλότητά τους.
4. Όσοι υποψήφιοι κρίνονται ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις, παραπέμπονται στη συνέχεια στις αθλητικές επιτροπές για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης. Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται στα εξής αγωνίσματα:
α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).
β. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).
γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
Οι ίδιες Επιτροπές είναι αρμόδιες να προβαίνουν στην εκ νέου μέτρηση του αναστήματος κάθε υποψήφιου εκτός αυτών που υποβλήθηκαν σε δεύτερη μέτρηση αναστήματος κατ’ εφαρμογή της περίπτ. (στ) της παρ.
2 του άρθρου 5. Οι υποψήφιοι που διαπιστώνεται ότι δεν έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα κρίνονται ως ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ. Υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, αποκλείονται των περαιτέρω δοκιμασιών.
5. Οι υποψήφιοι, που κρίνονται μη ικανοί, καταχωρίζονται από την αρμόδια Επιτροπή σε ειδικό πίνακα, ο οποίος αναρτάται σε εμφανές σημείο στο χώρο της εξέτασης προς ενημέρωσή τους, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται αυθημερόν στο αρμόδιο Γραφείο της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.
6. Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., μεριμνά για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων που δημιουργούνται από τους κριθέντες μη ικανούς, με βάση τους πίνακες επιτυχόντων κατά κατηγορία.

Άρθρο 8
Πρόσληψη επιλεγομένων

1. Οι υποψήφιοι που κρίνονται ως ικανοί από τις Υγειονομικές, Ψυχοτεχνικές και Αθλητικές Επιτροπές, προσλαμβάνονται ως συνοριακοί φύλακες με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η πρόσληψη γίνεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Αστυνομική Διεύθυνση όπου υπάγονται οι Υπηρεσίες στις οποίες οι υποψήφιοι είχαν υποβάλλει τα δικαιολογητικά, σε ημερομηνία που ορίζεται με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α.
3. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις μετά τη λήψη της διαταγής πρόσληψης ενεργούν ως εξής:
α. Ειδοποιούν, με αποδεικτικό, μέσω των κατά τόπους Αστυνομικών Τμημάτων, τους υποψηφίους που προσλαμβάνονται να μεταβούν σ΄ αυτές την καθορισμένη με την απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. ημερομηνία.
β. Ενεργούν αμέσως δακτυλοσκόπηση των υποψηφίων δια των γραφείων Εγκληματολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.) ή εξειδικευμένου στη λήψη των αποτυπωμάτων προσωπικού και υποβάλλουν τα δακτυλικά δελτία εις διπλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αφού προηγουμένως ενεργηθεί σχετικός έλεγχος στο αρχείο των οικείων Γραφείων Εγκληματολογικών Ερευνών. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αποστέλλει πριν από την ημερομηνία κατάταξης τις απαντήσεις της στις ανωτέρω Υπηρεσίες.
γ. Καλούν όσους έχουν δικαίωμα πρόσληψης, να δώσουν τον προβλεπόμενο όρκο, ή σχετική διαβεβαίωση εφόσον από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τη δακτυλοσκοπική εξέταση δεν προκύπτει κώλυμα πρόσληψης, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 1, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους προσλαμβανόμενους, πρακτικό πρόσληψης και ορκωμοσίας, καθώς και Φύλλο Μητρώου. Τα ονοματεπώνυμα των προσληφθέντων και μη προσληφθέντων, για οποιονδήποτε λόγο, αναφέρονται αμέσως στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. Ο υποψήφιος για τον οποίο διαπιστώνεται ότι στερείται έστω και ένα από τα προσόντα για πρόσληψη δεν προσλαμβάνεται.
δ. Υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρόσληψης των προσληφθέντων, τα πρωτότυπα των πρακτικών πρόσληψης και ορκωμοσίας και τα Φύλλα Μητρώου και κοινοποιούν:
i. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
ii. Στη Διαχείριση Χρηματικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με δύο αντίγραφα Φύλλου Μητρώου.
iii. Στα Στρατολογικά Γραφεία του τόπου γέννησης των προσληφθέντων, με αντίγραφα του πρακτικού πρόσληψης και ορκωμοσίας, του Φύλλου Μητρώου και του Φύλλου Πορείας.
iv. Στη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με αντίγραφο του πρακτικού πρόσληψης και ορκωμοσίας και του Φύλλου Μητρώου, για την ενημέρωση του ασφαλιστικού τους ταμείου.
v. Στα οικεία Τμήματα Ασφαλείας, με τα δελτία ταυτότητας των προσληφθέντων.
ε. Χορηγούν στους προσληφθέντες Φύλλο Πορείας για να παρουσιασθούν προς εκπαίδευση.
στ. Επιστρέφουν στους μη προσληφθέντες για οποιοδήποτε λόγο τα δικαιολογητικά τους, πλην αυτών που συνέταξε η Υπηρεσία.
4. Με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, διαγράφονται από τον κυρωμένο πίνακα επιτυχόντων οι υποψήφιοι που:
α. Στερούνται έστω και ένα από τα προσόντα για πρόσληψη.
β. Καλούνται και δεν προσέρχονται για υγειονομική, ψυχοτεχνική και αθλητική εξέταση ή για πρόσληψη μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες, εκτός των περιπτώσεων διαπιστωμένης ανώτερης βίας, όχι όμως πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών.
γ. Κρίνονται ως μη ικανοί από τις Υγειονομικές, Ψυχοτεχνικές και Αθλητικές Επιτροπές Κατάταξης, ή όσοι παραιτηθούν μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης.
5. Η συμπλήρωση των θέσεων που μένουν κενές στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 ή λόγω παραίτησης από την εκπαίδευση εντός δεκαημέρου από την ημερομηνία έναρξης αυτής, γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. από επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α΄.
6. Όλοι οι προσλαμβανόμενοι ως συνοριακοί φύλακες, εγγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά σε Γενικό Μητρώο συνοριακών φυλάκων και καταχωρίζονται σε ξεχωριστή μερίδα του Βιβλίου Γενικού Μητρώου, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτότητας, προϋπηρεσία στο Στρατό, ημερομηνία πρόσληψης, ανακατάταξη και κάθε άλλη υπηρεσιακή μεταβολή. Για κάθε συνοριακό φύλακα καταρτίζεται και τηρείται ατομικός φάκελος και ατομικό βιβλιάριο.

Άρθρο 9
Μονιμοποίηση και απόλυση των συνοριακών φυλάκων

1. Οι συνοριακοί φύλακες, μετά τη συμπλήρωση της πενταετούς θητείας τους στην Ελληνική Αστυνομία, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος βασικής εκπαίδευσης, μπορούν να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον κριθούν ικανοί από τα αρμόδια συμβούλια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 303/2003 (ΦΕΚ Α΄ −257).
2. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, απολύονται από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη λήξη της πενταετούς θητείας τους οι συνοριακοί φύλακες, οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση για μονιμοποίηση ή δεν κρίνονται ικανοί για μονιμοποίηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 303/2003.
3. Οι συνοριακοί φύλακες απολύονται από την Υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του ν.2622/1998, όπως το εδάφιο στ΄ της παραγράφου αυτής τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 78 του ν.2910/2001 (ΦΕΚ Α΄ 91) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του ν. 3181/2003 (ΦΕΚ Α΄ 218), καθώς και σύμφωνα με το π.δ.
303/2003.

Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγματος καταργείται το π.δ. 311/1998 (ΦΕΚ Α΄ 215), ως ισχύει.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved