ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Άδεια οδήγησης στους δόκιμους Πυροσβέστες (23/7/08)


Αθήνα 23.7.2008, 16:42
Υπηρεσιακή άδεια οδήγησης θα χορηγείται στους δόκιµους πυροσβέστες, οι οποίοι κατετάγησαν στο Πυροσβεστικό Σώµα ως οδηγοί και έχουν ολοκληρώσει µε επιτυχία τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην οδήγηση και στο χειρισµό αντλιών και λοιπών εξαρτηµάτων των πυροσβεστικών οχηµάτων.

Τα παραπάνω προβλέπει το υπ. αριθμ. 91/2008 προεδρικό διάταγμα (θα το βρείτε παρακάτω) που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α' αρ. 149/21 Ιουλίου 2008.

Στο π.δ. αναφέρεται επίσης ότι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης µε ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικού οχήµατος ασκούν τα καθήκοντα τους µόνο εφόσον κατέχουν υπηρεσιακή άδεια ικανότητας οδηγού πυροσβεστικού οχήµατος. Για την απόκτηση άδειας οι εποχικοί πυροσβέστες µε ειδικότητα οδηγού υποβάλλουν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όπου υπηρετούν ή στην αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται το Πυροσβεστικό Κλιµάκιο όπου υπηρετούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του π.δ. 

 

*  *  *

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 91/2008
Ρύθµιση θεµάτων χορήγησης αδειών ικανότητας οδηγού στο πυροσβεστικό προσωπικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 1481/1984 «Οργανισµός Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
β. Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1481/1984 (Α΄ 152) «Οργανισµός Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις».
γ. Του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
δ. Της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).
ε. Του άρθρου 6 του ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνοµία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 23).
στ. Της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄ 231).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
3. Την υπ’ αριθµ. 143/2008 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του π.δ. 349/1990 (ΦΕΚ Α΄ 139) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η υπηρεσιακή άδεια οδήγησης χορηγείται στους δόκιµους πυροσβέστες, οι οποίοι κατετάγησαν στο Πυροσβεστικό Σώµα, ως οδηγοί, και έχουν ολοκληρώσει µε επιτυχία τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην οδήγηση και στο χειρισµό αντλιών και λοιπών εξαρτηµάτων των πυροσβεστικών οχηµάτων, κατά το άρθρο 121 παράγραφος 1 περίπτωση β του π.δ. 174/1983 στα πλαίσια φοίτησής τους στη Σχολή Πυροσβεστών. Η Σχολή Πυροσβεστών αµέσως µετά την ολοκλήρωση των τµηµατικών εξετάσεων της ανωτέρω βασικής εκπαίδευσης, υποβάλλει στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος φωτοαντίγραφο της επαγγελµατικής άδειας του υποψηφίου µε δύο πρόσφατες φωτογραφίες µε στολή, καθώς και πρακτικό της επιτροπής της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 121 του π.δ. 174/1983 «Κανονισµός Πυροσβεστικής Σχολής» (ΦΕΚ Α΄ 68), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, στο οποίο αναγράφεται η προτεινόµενη κατηγορία άδειας οδήγησης και η βαθµολογία µε την οποία κρίθηκε ικανός ο υποψήφιος».

Άρθρο 2
Τροποποιούνται διατάξεις του π.δ. 124/2003 (Α΄ 108) ως ακολούθως:
Στο τέλος της Κατηγορίας Β΄ της παρ. 3 του άρθρου
1, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης µε ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικού οχήµατος, ασκούν τα καθήκοντα τους µόνο εφόσον κατέχουν υπηρεσιακή άδεια ικανότητας οδηγού πυροσβεστικού οχήµατος. Για την απόκτηση υπηρεσιακής άδειας ικανότητας οδηγού πυροσβεστικών οχηµάτων, οι εποχικοί πυροσβέστες µε ειδικότητα οδηγού, υποβάλλουν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όπου υπηρετούν ή στην αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται το Πυροσβεστικό Κλιµάκιο όπου υπηρετούν, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία αναγράφεται ο αύξων αριθµός της άδειας οδήγησης που κατέχουν, η Κατηγορία αυτής καθώς και ότι η άδειά τους είναι σε ισχύ.
2. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.»
Για τη χορήγηση της άδειας αυτής η αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία συγκροτεί Τριµελή Επιτροπή αποτελούµενη από το Διοικητή ή τον αναπληρωτή αυτού, τον Προϊστάµενο Κίνησης και τον αρχαιότερο πυροσβεστικό υπάλληλο µε ειδικότητα οδηγού. Η Επιτροπή καθορίζει ηµεροµηνία εξετάσεων και καλεί τους εποχικούς πυροσβέστες προκειµένου να υποβάλλει αυτούς σε πρακτική εξέταση που περιλαµβάνει οδήγηση του πυροσβεστικού οχήµατος, κανονική και σε συνθήκες πυροσβεστικής επιχείρησης καθώς και εξέταση ως προς την ικανότητα χειρισµού της πυροσβεστικής αντλίας και του λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού, υλικών και µέσων του οχήµατος. Η Επιτροπή αµέσως µετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, αποφαίνεται για την ικανότητα ή µη του οδηγού, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Στους κρινόµενους ως ικανούς χορηγείται άδεια οδήγησης πυροσβεστικών οχηµάτων, από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για το µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό. Για τους κρινόµενους ως µη ικανούς συντάσσεται σχετικό πρακτικό επαρκώς αιτιολογηµένο και προβλέπεται η υποβολή αίτησης επανεξέτασης, για µία µόνο φορά, µετά από δέκα (10) ηµέρες. Σε περίπτωση που πυροσβέστης εποχικής απασχόλησης κριθεί κατά τη µόνη επιτρεπόµενη επανεξέταση ως µη ικανός για την απόκτηση της εν λόγω άδειας καταγγέλεται η σύµβαση εργασίας του από την Υπηρεσία. Η άδεια οδήγησης πυροσβεστικών οχηµάτων πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης αφαιρείται οριστικά στις περιπτώσεις εκείνες που ισχύουν για το µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό».

Άρθρο 3
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved