nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Οδηγίες υπουργείου Εσωτερικών προς δημόσιες υπηρεσίες για προγραμματισμό προσλήψεων (σχετικοί πίνακες) 14/1/09
 


Αθήνα 14.1.2009, 14:56
Οδηγίες προς τις δημόσιες υπηρεσίες για τον προγραμματισμό των προσλήψεών τους το έτος 2009 ανακοίνωσε με την μορφή εγκυκλίου το υπουργείο Εσωτερικών.

Σε σχετική ανακοίνωσή του το υπουργείο σημειώνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου έχουν τη δυνατότητα πέραν της πρόσληψης προσωπικού να καλύψουν κενές θέσεις τους με μετάταξη, σε εφαρμογή του άρθρου 71 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/07), ύστερα από πρόσκληση - ανακοίνωση. Επίσης, ότι υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης παγίων αναγκών και πέραν των οργανικών θέσεων με μετάταξη προσωπικού από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, βάσει ειδικών διατάξεων, όπου προβλέπονται, σε προσωποπαγείς θέσεις π.χ. Ταμείου Εθνικής Οδοποϊας Α.Ε.

Τέλος, υπενθυμίζει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση των προσλήψεων είναι η βεβαίωση ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου. Στο τέλος του κειμένου θα βρείτε συνημμένο αρχείο με τους πίνακες προγραμματισμού των προσλήψεων.

 

*  *  *

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2008

 Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε εγκύκλιο με θέμα: «Προγραμματισμός Προσλήψεων 2009», η οποία εστάλη προς τα γραφεία των Υπουργών και των Υφυπουργών και τις Διευθύνσεις Διοικητικού όλων των Υπουργείων.
 Επισυνάπτονται τα Παραρτήματα Α΄ (Προγραμματισμός Προσλήψεων 2009) και Β΄ (Υλοποίηση Εγκριτικών Αποφάσεων 2008). Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:
  

Θέμα: Προγραμματισμός Προσλήψεων 2009

Στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου δράσης που αφορά στον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση, το Υπουργείο Εσωτερικών αναλαμβάνει σειρά ενεργειών που στοχεύουν στον ορθολογικό προγραμματισμό των προσλήψεων και στην κατανομή του προσωπικού σε σχέση με τις υπαρκτές υπηρεσιακές ανάγκες των Φορέων του Δημοσίου τομέα.
Ο προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό συμβάλλει καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθμιση και στο λειτουργικό εκσυγχρονισμό της διοίκησης, σύμφωνα με τις βασικές διοικητικές αρχές της αποτελεσματικότητας, της αξιοπιστίας και της διαφάνειας και αναδεικνύει την αναγκαιότητα ενός διοικητικού μοντέλου προσλήψεων τέτοιου που να καθιστά εφικτή τη μέτρηση, αξιολόγηση και τον έλεγχο για την ορθή αξιοποίηση των πόρων.

Σύμφωνα προς τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (παρ. 1, άρθρο 11 του ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄/9-2-2007)) τα αιτήματα προσλήψεων που υποβάλλονται κάθε έτος στην υπηρεσία μας θα πρέπει να συνοδεύονται από αιτιολογημένη έκθεση αναγκαιότητας για την οποία ζητείται και η γνώμη της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 2009»
Με τη νέα ΠΥΣ 17/18.12.2008 παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α΄) έως 31-12-2009. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΠΥΣ 33/2006 ως έχει.

Επιπλέον σημειώνουμε ότι οι δημόσιες υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου έχουν τη δυνατότητα πέραν της πρόσληψης προσωπικού να καλύψουν κενές θέσεις τους με μετάταξη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 71 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/07), ύστερα από πρόσκληση-ανακοίνωση. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης παγίων αναγκών και πέραν των οργανικών θέσεων με μετάταξη προσωπικού από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, βάσει ειδικών διατάξεων, όπου προβλέπονται, σε προσωποπαγείς θέσεις π.χ. ΤΕΟ Α.Ε.

Υπενθυμίζουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης και προώθησης προς υπογραφή της εγκριτικής απόφασης της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/06 είναι η βεβαίωση ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Κατόπιν των ανωτέρω  καλούνται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι λοιποί φορείς του δημόσιου τομέα να υποβάλουν στην υπηρεσία μας τον προγραμματισμό των αναγκών τους σε τακτικό και έκτακτο προσωπικό καθώς και για συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2009 έως 15/3/2009 το αργότερο. Επισημαίνεται ότι στον προγραμματισμό θα πρέπει να αναφέρεται ότι ζητήθηκε από την υπηρεσία η γνώμη της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.  
 
Συγκεκριμένα:
Α) Κάθε Υπουργείο πρέπει να υποβάλει συνολικό αίτημα τακτικού και έκτακτου προσωπικού, τόσο για τις δικές του ανάγκες σε προσωπικό όσο και για τις ανάγκες των φορέων που εποπτεύει επισυνάπτοντας και τα αναλυτικά στοιχεία των φορέων, με βάση τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων και τις προβλεπόμενες μεταβολές στο προσωπικό. Τα εν λόγω αιτήματα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένα ως προς την ύπαρξη πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας ή του φορέα.

Το συνολικό αίτημα υποβάλλεται  δια του αρμοδίου Υπουργού  προς:
1) Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δ/νση Προσλήψεων Προσωπικού – Βασ.Σοφίας 15, 106 74, Αθήνα,
2)  Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Δ/νση 20η Προϋπολογισμού – Πανεπιστημίου 37, 101 65 Αθήνα,
με κοινοποίηση στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.  
 Η αποστολή των αιτημάτων, καθώς και των πινάκων που περιγράφονται κατωτέρω, πρέπει να αποστέλλονται στην υπηρεσία μας τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου αποθήκευσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
dipp@ypes.gov.gr) προκειμένου να τύχουν άμεσης και ευχερέστερης επεξεργασίας.

Β) Tα αιτήματα των Περιφερειών αποστέλλονται στη  Δ/νση Διοίκησης/ ΥΠ.ΕΣ. (Σταδίου 27- Αθήνα), ενώ  τα αιτήματα των  Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄ βαθμού  υποβάλλονται, μέσω της οικείας Περιφέρειας, στη Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ / ΥΠ.ΕΣ. (Σταδίου 27- Αθήνα) .

Γ) Τα αιτήματα των Επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  υποβάλλονται για έγκριση, απ΄ ευθείας, μέσω του οικείου ΟΤΑ, στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την έγκρισή τους.
Ανάλογα με την σχέση εργασίας του προσωπικού, για το οποίο ζητείται η έγκριση, θα συμπληρώνονται από την οικεία υπηρεσία και θα υποβάλλονται οι αντίστοιχοι πίνακες ως εξής:
- ένας για το αιτούμενο Τακτικό προσωπικό (Παράρτημα Α΄ - Πίνακας  1), 
- ένας για το αιτούμενο Έκτακτο προσωπικό  (Παράρτημα Α΄ - Πίνακας 2),
- ένας με στοιχεία που αφορούν σε όλους τους κλάδους τακτικού προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των κλάδων  για τους οποίους  δεν υποβάλλεται  αίτημα πρόσληψης προσωπικού (Παράρτημα Α΄ - Πίνακας 3) και
- ένας με στοιχεία που αφορούν σε κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού κατά κλάδο ή ειδικότητα και έτη υπηρεσίας ( Παράρτημα Α΄ - Πίνακας 4).
Η κάθε Υπηρεσία πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσει και να αποστείλει μαζί με το αίτημα, τους πίνακες αυτούς και ειδικότερα τους πίνακες 1, 3 και 4, του Παραρτήματος Α΄, όταν το αίτημα αφορά σε έγκριση πρόσληψης τακτικού προσωπικού, τους πίνακες 2 και 3, του ιδίου Παραρτήματος, όταν αφορά σε  έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού και όλους τους πίνακες του Παραρτήματος Α΄(1, 2, 3 και 4)  όταν αφορά σε τακτικό και έκτακτο προσωπικό.
Τα αιτήματα για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου  πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση της νομικής υπηρεσίας ή του νομικού συμβούλου της οικείας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, με την οποία να βεβαιώνεται ότι πρόκειται  για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία.
Εξάλλου οι φορείς πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά την περιγραφή του αντικειμένου  της σύμβασης έργου καθόσον αυτό δεν πρέπει να ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα  και να μην καλύπτονται με αυτές πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα (άρθρο  6 του ν.2527/97) .
Επιπλέον στο αίτημα του φορέα για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου πρέπει να παρατίθεται σαφής και πλήρης  αιτιολογία για τους λόγους που το έργο δεν μπορεί να εκτελεστεί από υπαλλήλους του.

Δ) Όταν το αίτημα αφορά σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ν.π.ι.δ.)  πρέπει να αναφέρεται σε αυτό , αν ο φορέας ανήκει στο κράτος ή επιχορηγείται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού του.

Ε) Σύμφωνα προς τις διατάξεις του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α΄/25-9-2008) και συγκεκριμένα με το άρθρο 33 τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α΄/27-12-2005) που ίσχυε ως προς το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό των Δημοσίων Επιχειρήσεων και πλέον δεν απαιτούνται οι εγκριτικές αποφάσεις της τριμελούς Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα προς την παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α΄/25-9-2008), κατά τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού των δημοσίων επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄ & Β΄ του ν. 3429/2005, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006 για την πρόσληψη κάθε είδους προσωπικού, τακτικού, έκτακτου ή με σύμβαση έργου.
 Εξάλλου, με την παρ. 5 του άρθρου 33 του ως άνω νόμου προβλέφθηκε η συμμετοχή, τόσο του Υπουργού Εσωτερικών όσο και του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, στις συνεδριάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων με αντικείμενο την παροχή έγκρισης για πρόσληψη πάσης φύσεως προσωπικού (δηλ. τακτικού, έκτακτου) ή τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από τις δημόσιες επιχειρήσεις των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του ν. 3429/05. Στις περιπτώσεις αυτές, η Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ, η οποία είναι αρμόδια για την σύνταξη της προβλεπόμενης ΚΥΑ, αποστέλλει στην υπηρεσία μας την απόφαση για συνυπογραφή από τον Υπουργό Εσωτερικών.

ΣΤ) Επίσης, σε όλα τα  αιτήματα πρέπει να αναφέρονται:
1) Οι συγκεκριμένες διατάξεις που προβλέπουν τη δυνατότητα και τη διαδικασία πρόσληψης, διορισμού, καθώς και οι ειδικότερες διατάξεις, όπου ισχύουν, για τη σύναψη σύμβασης έργου.
Επισημαίνεται δε ότι σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3488/2006 (ΦΕΚ 191/Α/11-9-2006) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους καις τις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις» καταργείται αυτοδίκαια κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού, που αφορά στην εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, τους όρους και στις συνθήκες εργασίας.
2) Σε ποιο ποσό ανέρχονται οι δαπάνες για τη μισθοδοσία του υπό πρόσληψη ή διορισμό προσωπικού για το τρέχον και τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη καθώς και  την αμοιβή των αναδόχων με σύμβαση μίσθωσης έργου.
3) Αν για το σκοπό αυτό έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό του φορέα ή άλλου φορέα, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, στον προϋπολογισμό Ειδικού Λογαριασμού, στο πρόγραμμα εκτέλεσης έργων χρηματοδοτούμενων από Διεθνείς Οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ ή θα καλυφθούν από άλλους πόρους.
 
Ζ) Επισημαίνεται ότι οι θέσεις τακτικού προσωπικού του προγραμματισμού έτους 2008 που δεν έχουν εγκριθεί, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό του έτους 2009, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες του φορέα εξακολουθούν να υφίστανται.

Η) Τέλος, τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οι φορείς που εξαιρούνται από την αναστολή διορισμών, προσλήψεων και σύναψης συμβάσεων έργου με φυσικά πρόσωπα (άρθρο 4 της ΠΥΣ 33/2006) ή άλλες ειδικές διατάξεις οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα κάθε ένα από τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της  ΠΥΣ 33/2006 καθώς και τη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών για τον ακριβή αριθμό του εκάστοτε προσλαμβανομένου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα τήρησης των απαραιτήτων στατιστικών στοιχείων για τον ακριβή αριθμό των προσλήψεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β
«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ»
Η υπηρεσία μας με την εγκύκλιό της αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/οικ. 13407/20-5-2008 για την «Παρακολούθηση της διαδικασίας των προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» απέστειλε οδηγίες σε όλες τις υπηρεσίες προκειμένου να παρακολουθήσει την εξέλιξη των εγκριτικών αποφάσεων της  τελευταίας διετίας (2006 & 2007), κατά πόσο δηλ. έχουν πραγματοποιηθεί οι προσλήψεις για τις οποίες δόθηκαν οι σχετικές εγκρίσεις.

Δείκτη Παρακολούθησης της εφαρμογής των εγκριτικών αποφάσεων ανά κατηγορία προσωπικού συνιστά η αναλογία των εγκριθέντων αιτημάτων για προσλήψεις των οικείων φορέων σε σχέση με τον αριθμό των πραγματοποιούμενων προσλήψεων.

Η παρακολούθηση του Δείκτη αυτού θα επιτρέψει στην υπηρεσία μας να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για την αναγκαιότητα των υποβληθέντων αιτημάτων όσο και για την ταχύτητα των διαδικασιών πρόσληψης.

Η διαδικασία της συμπλήρωσης και ηλεκτρονικής αποστολής των σχετικών πινάκων (όπως αυτοί επισυνάπτονται στο Παράρτημα Β)  για το έτος 2008 θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως 31-3-2009.

Ειδικότερα, παρακαλούμε για:
1) Τη συμπλήρωση των στηλών του συνημμένου Πίνακα Παραρτήματος Β από τους οικείους Φορείς ως προς τα αιτούμενα στοιχεία έτους 2008 για το τακτικό προσωπικό, πλην των ΟΤΑ Α΄ βαθμού.
2) Τη συμπλήρωση του συνημμένου Πίνακα Παραρτήματος Β από τους οικείους Φορείς ως προς τα αιτούμενα στοιχεία έτους 2008 για το έκτακτο προσωπικό, πλην των ΟΤΑ Α΄ βαθμού.
3) Τη συμπλήρωση του συνημμένου Πίνακα του Παραρτήματος Β από τους οικείους Φορείς ως προς τα αιτούμενα στοιχεία έτους 2008 για τους συμβασιούχους μίσθωσης έργου, πλην των ΟΤΑ Α΄  βαθμού.
4) Φορείς που υποχρεούνται σε άμεση συμπλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή των σχετικών στοιχείων των συνημμένων πινάκων του Παραρτήματος Β είναι αναλυτικότερα οι εξής:
Υπουργεία, Γενικές ή Ειδικές Γραμματείες, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Περιφέρειες, ΟΤΑ Β΄ Βαθμού, νπδδ & νπιδ.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄/31-7-1990), οι δημόσιες υπηρεσίες  υποχρεούνται proslipsis.gr να συνδράμουν ή να αποστέλλουν τα στοιχεία που ζητούνται και τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση κυβερνητικών αποφάσεων, μέτρων ή την έκδοση πράξεων προκειμένου να ασκηθεί με αποτελεσματικό τρόπο το συντονιστικό έργο του ΥΠΕΣ.

Κατά συνέπεια η σχετική αποστολή στοιχείων, όπως υποδεικνύεται ανωτέρω,  πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση της υπηρεσίας μας dipp@ypes.gov.gr έως την προαναφερθείσα ημερομηνία, δηλ. έως 31-3-2009. 

Τέλος, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά όλες τις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύετε, με τον προσφορότερο τρόπο, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail). Ειδικότερα, οι Διευθύνσεις Διοικητικού στις οποίες απευθύνεται η παρούσα να ενημερώσουν σχετικά όλα τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύουν, τόσο για τη συμπλήρωση των πινάκων των σχετικών με τις προσλήψεις προσωπικού 2009 (υπό ενότητα Α - Παράρτημα Α΄) όσο και των σχετικών στηλών των πινάκων παρακολούθησης υλοποίησης εγκριθεισών προσλήψεων 2008 (υπό ενότητα Β - Παράρτημα Β΄).

Η παρούσα εγκύκλιος με τα συνημμένα Παραρτήματα Α΄ (Προγραμματισμός Προσλήψεων 2009) και Β΄ (Υλοποίηση Εγκριτικών Αποφάσεων 2008) διατίθεται και μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. (ηλ. δ/νση www. gspa.gr. Θεματική Ενότητα «Προσλήψεις»).

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Προκόπιος Παυλόπουλος


* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τους πίνακες του προγραμματισμού.

 

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Οι πίνακες προγραμματισμού προσλήψεων (αρχείο excel 105 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved