nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Οι προτάσεις της ΚΕΔΚΕ για τις προσλήψεις 9/12/09


Αθήνα 9.12.2009, 14:36
Στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής θα καταθέσει σήμερα στις 5 το απόγευμα η ΚΕΔΚΕ τις παρατηρήσεις της (θα τις βρείτε παρακάτω) επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας θα είναι  ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΚΕ Β. Κορομάντζος.

Αύριο Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ θα συνεδριάσει στα γραφεία της Ένωσης (Γενναδίου 8 και Ακαδημίας 65, 3ος όροφος). Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
- Ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ Ν. Κακλαμάνη για τα αποτελέσματα των συναντήσεων με τους υπουργούς Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου και Εσωτερικών Γ. Ραγκούση.
- Το σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». Εισηγητής: Π. Ζυγούρης, νομικός σύμβουλος της ΚΕΔΚΕ.
- Το πρόγραμμα «Θησέας». Εισηγητής: Ρ. Γκέκας, σύμβουλος ΚΕΔΚΕ.

* Ακολουθούν οι παρατηρήσεις της επί του σχεδίου νόμου.

 

Α. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ»
Ι. Το άρθρο 4 του Σχεδίου Νόμου υπό τον τίτλο «Κατάργηση της προσαύξησης μοριοδότησης  λόγω εμπειρίας» προβλέπει τα ακόλουθα:

Καταργούνται οι διατάξεις:
α. των εδαφίων από δέκατο τέταρτο έως και τελευταίο της περίπτωσης Β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α) όπως είχαν αντικατασταθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48Α),
β. της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48Α), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263Α),
γ. οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48Α).

Οι δε καταργούμενες διατάξεις έχουν ως προς το γράμμα τους ως ακολούθως:

Ι. Το μεν άρθρο 18 του Ν. 2190/1994 αφορά σε πλήρωση θέσεων βάσει προτεραιότητας, όπως καθίσταται σαφές από την παράγραφο 1 αυτού:
Άρθρο 18
Πλήρωση θέσεων βάσει προτεραιότητας
Διαδικασία - Διορισμός
"1. Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται οι θέσεις τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ και προσωπικού αντίστοιχων προσόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Τα δε καταργούμενα εδάφια είναι τα ακόλουθα:
Αν ο χρόνος της αποκτηθείσας εμπειρίας, σε καθήκοντα της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας με αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης, διανύθηκε σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 και είναι, αθροιστικά, ίσος ή μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων μηνών, ο αριθμός των μονάδων για το κριτήριο της κατά τα ανωτέρω αποκτηθείσας εμπειρίας προσαυξάνεται κατά 50%.
Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, προσαύξηση στη βαθμολογία για το κριτήριο της εμπειρίας συνεπάγεται και ο χρόνος συμμετοχής σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, τα οποία, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων, υλοποιούνται στους Ο.Τ.Α., μέσω δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή ανωνύμων εταιρειών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ειδικώς για την πλήρωση θέσεων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), οι μονάδες του χρόνου εμπειρίας του υποψηφίου που έχει πράγματι διανυθεί σε Κ.Ε.Π. του φορέα, στον οποίο ανήκει το Κ.Ε.Π. του οποίου θέσεις προκηρύσσονται, προσαυξάνονται κατά 55%, εφόσον ο υποψήφιος έχει προϋπηρεσία 18 τουλάχιστον μηνών σε αυτό ή σε άλλο, το οποίο έχει καταργηθεί.

Καθίσταται έτσι σαφές ότι το άρθρο 4 του σχεδίου νόμου θίγει την «περαιτέρω» προσαύξηση 50 %.
ΙΙ. Το αυτό, δηλαδή η κατάργηση της επιπλέον μοριοδότησης 50 %, πραγματώνεται και με το εδάφιο β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 ως προς τα χωρία του Ν. 3320/2005 που προβλέπουν αντίστοιχη προσαύξηση. Συγκεκριμένα με το σχέδιο νόμου καταργούνται τα ακόλουθα:

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για την αξιολόγηση υποψηφίων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης του παρόντος άρθρου, βάσει προκηρύξεων που θα εκδοθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007 και για χρόνο εμπειρίας που αποκτήθηκε από το 1990 μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του νόμου αυτού", με εξαίρεση την πλήρωση θέσεων των Κ.Ε.Π. για τις οποίες δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί της παρούσας παραγράφου.
3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν και στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό για την προσαύξηση των μονάδων εμπειρίας που συγκεντρώνει ο υποψήφιος βάσει των διατάξεων των περιπτώσεων δ΄ έως και ιγ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
 4. Εκκρεμείς διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης σύμφωνα με το σύστημα προσλήψεων προσωπικού του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για τις οποίες η σχετική προκήρυξη εκδόθηκε πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ολοκληρώνονται βάσει των ισχυουσών κατά το χρόνο έκδοσης της προκήρυξης διατάξεων.

Οι δε διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου είναι ακριβώς το σύστημα προσαύξησης 50 %, το οποίο με το σχέδιο νόμου έρχεται να καταργηθεί και για το πεδίο εφαρμογής του Ν. 3320/2005, που είναι το εξής:

Άρθρο 1 Ν. 3320/2005
 Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
1. Το προσωπικό με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου ή άλλη σχέση του Δημοσίου, των Ν.Π.Ν.Ν. και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, του οποίου οι συμβάσεις συνιστούν συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του π.δ. 164/2004, κατατάσσεται σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας αντίστοιχης ή παρεμφερούς προς την ειδικότητα της σύμβασής του.

ΙΙΙ. Όμως και τα προηγούμενα εδάφια της περίπτωσης Β’ της παραγράφου 2 του Ν. 2190/1994, τα οποία θεσμοθετούν τον συνυπολογισμό και ορίζουν ακριβώς τον τρόπο υπολογισμού της επίμαχης εμπειρίας επηρεάζονται από το σχέδιο νόμου. Αυτά έχουν προς το παρόν ως εξής:

Β. Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης
Για τους πρώτους δώδεκα μήνες: πέντε (5) μονάδες ανά μήνα.
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: οκτώ (8) μονάδες ανά μήνα.
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: εννέα (9) μονάδες ανά μήνα.
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: οκτώ (8) μονάδες ανά μήνα.
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: πέντε (5) μονάδες ανά μήνα.

Το άρθρο 6 παράγραφος 4 του Σχεδίου Νόμου εισάγει την ακόλουθη τροποποίηση:
4.Τα πέντε πρώτα εδάφια της περίπτωσης «Β. Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης» της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν.3051/2002 με τα οποία τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.2190/1994 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι εξήντα (60) μήνες.»
Συνεπώς, αν υιοθετηθεί αυτή η τροποποιητική διάταξη, θα ανατραπεί η κλιμάκωση της μοριοδοτούμενης εμπειρίας βάσει της χρονικής διάρκειάς της και θα καθιερωθεί η μοριοδότηση με 7 μονάδες ανά μήνα και μόνο για τους 60 πρώτους μήνες εμπειρίας.

ΙV. Στο άρθρο 18 παράγραφος 2 περίπτωση Β’ εδάφιο 10 Ν. 2190/1994 ορίζονται τα ακόλουθα:
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που κατά τον οργανισμό ή κανονισμό του οικείου φορέα η εμπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισμού, καθώς και εκείνες που προβλέπεται, ως τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης, η κατάταξη όλων των υποψηφίων, εχόντων και μη εχόντων εμπειρία, γίνεται με βάση τη βαθμολογία τους σε όλα τα βαθμολογούμενα κριτήρια και μόνο για το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των θέσεων που προκηρύσσονται κατά κλάδο ή ειδικότητα ή για όσο μικρότερο ποσοστό θέσεων έως το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), μετά την ισχύ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3260/2004, ορίζεται στην προκήρυξη από το Α.Σ.Ε.Π. σε συνεργασία με τον οικείο φορέα, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες για ανανέωση του προσωπικού των θέσεων αυτών, η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη ως βαθμολογούμενο κριτήριο.

Το εδάφιο αυτό τροποποιείται βάσει του άρθρου 7 του Σχεδίου Νόμου ως ακολούθως:
α. Η κατάταξη όλων των υποψηφίων, εχόντων και μη εχόντων εμπειρία, γίνεται με βάση τη βαθμολογία τους σε όλα τα βαθμολογούμενα κριτήρια. Η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη  ως βαθμολογούμενο κριτήριο για το πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων που προκηρύσσονται ανά φορέα, κλάδο ή ειδικότητα. Για κλάσμα μισής μονάδας και πάνω, διατίθεται μία θέση στην κατηγορία όσων  έχουν εμπειρία.
β. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που  από ειδική διάταξη νόμου ή κατά τον οργανισμό ή κανονισμό του οικείου φορέα, η εμπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισμού ή πρόσληψης
Συνεπώς, ενώ υπό το καθεστώς του Ν. 2190 η εμπειρία δε λαμβανόταν υπόψη το πολύ για το 35 % των θέσεων, το Σχέδιο Νόμου επιτάσσει τη μη λήψη υπόψη της εμπειρίας για το 50 % των προκηρυσσομένων θέσεων.

V. Ως προς το άρθρο 17 του Ν. 2190/1994, το οποίο αφορά στη διενέργεια γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού είτε με σχέση δημοσίου δικαίου, είτε με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (βλ. άρθρο 15 παράγραφος 1 Ν. 2190/1994), επέρχεται με το σχέδιο νόμου η ακόλουθη τροποποίηση:

Άρθρο 6 
Ρυθμίσεις για τη μοριοδότηση
Η περίπτωση ι της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«ι. Κατά τέσσερις μονάδες λόγω εμπειρίας πέντε τουλάχιστον ετών.»
Οι περιπτώσεις ια, ιβ, ιγ της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, καταργούνται.

Το ισχύον νομικό καθεστώς βάσει του άρθρου 17, παράγραφος 8 Ν. 2190/1994 είναι το εξής:
Για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες κατάταξης υποψηφίων, η βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού προσαυξάνεται ως ακολούθως: (…)
δ. Κατά μισή (0,5) μονάδα λόγω εμπειρίας ενός (1) τουλάχιστον εξαμήνου.
ε. Κατά μία (1) μονάδα λόγω εμπειρίας δύο (2) τουλάχιστον εξαμήνων.
στ. Κατά μιάμιση (1,5) μονάδα λόγω εμπειρίας τριών (3) τουλάχιστον εξαμήνων.
ζ. Κατά δύο (2) μονάδες λόγω εμπειρίας τεσσάρων (4) τουλάχιστον εξαμήνων.
η. Κατά δυόμισι (2,5) μονάδες λόγω εμπειρίας τριών (3) τουλάχιστον ετών.
θ. Κατά τρεις (3) μονάδες λόγω εμπειρίας τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών.
ι. Κατά τριάμισι (3,5) μονάδες λόγω εμπειρίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών.
ια. Κατά τέσσερις (4) μονάδες λόγω εμπειρίας έξι (6) τουλάχιστον ετών.
ιβ. Κατά πέντε (5) μονάδες λόγω εμπειρίας οκτώ (8) τουλάχιστον ετών.
ιγ. Κατά έξι (6) μονάδες λόγω εμπειρίας δέκα (10) ετών και άνω.

Άρα με το σχέδιο νόμου αφενός «ενισχύεται» η πενταετής εμπειρία (ανερχόμενη από 3,5 σε 4 μονάδες), αφετέρου όμως καταργείται η μοριοδότηση  της περαιτέρω των 5 ετών  εμπειρίας.

VI. Με το άρθρο 9 του Σχεδίου Νόμου, φέρον τον τίτλο «Ρυθμίσεις που αφορούν στην πρόσληψη  προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» γίνεται απόπειρα αναμόρφωσης του ισχύοντος καθεστώτος ως προς το παρόν θέμα. Συγκεκριμένα:

►Στο πεδίο ισχύος του άρθρου 21 παράγραφος 3 εντάσσονται και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Η ισχύουσα ρύθμιση έχει ως εξής:
Κατ` εξαίρεση, επίσης, η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για περιοδική απασχόληση προσωπικού σχολείων και εκπαιδευτηρίων του Δημοσίου και των λοιπών Φορέων του άρθρου 14 παρ. 1, πέραν του εκπαιδευτικού ή διδακτικού προσωπικού, μπορεί να είναι ίση με την αντίστοιχη σχολική περίοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου σχολείου ή εκπαιδευτηρίου, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου
Αντικαθίσταται δε ως ακολούθως:
Κατ’ εξαίρεση, η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για περιοδική απασχόληση προσωπικού σχολείων, εκπαιδευτηρίων και βρεφονηπιακών σταθμών  του Δημοσίου και των λοιπών φορέων  που αναφέρονται στο άρθρο 14 παρ. 1, πέραν του εκπαιδευτικού ή διδακτικού προσωπικού μπορεί να είναι ίση με την αντίστοιχη σχολική περίοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου σχολείου ή εκπαιδευτηρίου ή βρεφονηπιακού σταθμού. Αποκλείεται η αναγνώριση  των συμβάσεων  αυτών, ως συμβάσεων  αορίστου χρόνου

►Η διάταξη περί χρόνου ανεργίας που έχει ως εξής
   Χίλιες (1.000) μονάδες για τέσσερις μήνες ανεργίας και πενήντα (50)
μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των τεσσάρων (4) μηνών, με ανώτατο όριο τους δώδεκα (12) μήνες
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Χρόνος ανεργίας. Διακόσιες (200) μονάδες για τέσσερις μήνες ανεργίας και εβδομήντα πέντε (75) μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των τεσσάρων μηνών, με ανώτατο όριο τους δώδεκα (12) μήνες,
βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 9 Σχεδίου Νόμου .

►Εισάγεται πριμοδότηση του υποψηφίου γονέα μονογονεϊκής οικογένειας βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Σχεδίου Νόμου:
4.  Μονογονεϊκές οικογένειες.
α) Πενήντα (50) μονάδες για κάθε τέκνο, προκειμένου για υποψήφιο που έχει την ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας
β) Πενήντα (50) μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας.
Τις ανωτέρω μονάδες δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος της ιδίας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα.
Η διάταξη αριθμείται ως υποπερίπτωση 4 της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994.

►Ενισχύεται στο διπλάσιο η μοριοδότηση του βασικού τίτλου σπουδών, ήτοι:
Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό σαράντα (40) και εκείνες του βαθμού του τίτλου της κατηγορίας ΔΕ με τον αριθμό είκοσι (20). Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούμενος από την ανακοίνωση
Η διάταξη αναριθμείται ως υποπερίπτωση 5 της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994.Κατά τον ισχύοντα Ν. 2190/1994 τούτη η μοριοδότηση έχει ως εξής:
Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό είκοσι (20) και εκείνες του βαθμού του τίτλου της κατηγορίας ΔΕ με τον αριθμό δέκα (10).
Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούμενος από την ανακοίνωση.

►Με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 επέρχεται κατάργηση της προβλεπόμενης από την υποπερίπτωση 5 της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 ακόλουθης περί ηλικίας μοριοδότησης:
5. Ηλικία
   Για υποψηφίους ηλικίας έως τριάντα (30) ετών τρεις (3) μονάδες ανά
έτος με αφετηρία υπολογισμού το κατά περίπτωση κατώτερο όριο ηλικίας, όπως αυτό καθορίζεται με την οικεία ανακοίνωση.
   Για υποψηφίους άνω των τριάντα (30) ετών δύο (2) μονάδες ανά έτος.
   Ο υπολογισμός της ηλικίας γίνεται με βάση το έτος γέννησης.

►Αναμορφώνεται ριζικά το καθεστώς προσμέτρησης της εμπειρίας, που έχει κατά την υποπερίπτωση 6 της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 ως εξής:
6. Εμπειρία
   Τριάντα (30) μονάδες για έξι (6) μήνες εμπειρίας και πέ ντε (5) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας άνω του εξαμήνου, με ανώτατο όριο τα πέντε (5) έτη.
   Οι μονάδες της εμπειρίας προσμετρώνται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία αυτή ορίζεται ως προσόν από την οικεία ανακοίνωση απασχόλησης.

Κατά το Σχέδιο Νόμου:
6. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης 6 (Εμπειρία) της περίπτωσης Α΄ της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Εμπειρία. Επτά (7) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και για συνολική εμπειρία μέχρι εξήντα (60) μήνες.»
7. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της υποπερίπτωσης 6 (Εμπειρία) της περίπτωσης Α΄ της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 καταργείται.
Καθιερώνεται συνεπώς ενιαίο καθεστώς υπολογισμού 7 μονάδων ανά μήνα και ταυτόχρονα μέγιστο όριο μοριοδότησης 60 μηνών.

►Στην παράγραφο 8 του άρθρου 9 του Σχεδίου Νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα:
8.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας έξι μηνών, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, ύστερα από πρόταση του οικείου φορέα και γνώμη του ΑΣΕΠ, εξειδικεύονται, ανά υπηρεσία ή φορέα,  οι εποχικές ανάγκες και προσδιορίζεται ο αριθμός του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απαιτείται για την κάλυψή τους.

►Με την παράγραφο 9 του άρθρου 9 του Σχεδίου Νόμου γίνεται επανάληψη του περιεχομένου της παραγράφου 1 του άρθρου 20 Ν. 2190/1994 με τίτλο «Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες» με την προσθήκη όμως μιας ακόμα (ήτοι της  τονισμένης και υπογραμμισμένης) περίπτωσης:
1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 103 παρ.2 του Συντάγματος από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ και τους ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού καθώς και από όλα τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος, για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και επειγουσών αναγκών επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές.  Επιτρέπεται επίσης  η πρόσληψη από τις πιο πάνω υπηρεσίες και φορείς ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Β. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΘΡΑ 10 & 14 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
Το άρθρο 6 παράγραφος 1 του Ν. 2527/1997 μένει ως έχει:
Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από υπηρεσίες και νομικό πρόσωπα του δημόσιου τομέα με φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα ή με άλλες ειδικές διατάξεις, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων που θα απασχοληθούν, το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου, το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, καθώς και ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και αιτιολογία για τους λόγους που δεν μπορεί να εκτελεστεί από υπαλλήλους του. Με τη σύμβαση μίσθωσης έργου καθορίζονται οι τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια, σχετικώς με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Σύμβαση μίσθωσης έργου που καλύπτει πάγιες και διαρκείς  ανάγκες είναι αυτοδικαίως και καθ`ολοκληρίαν άκυρη.

Με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του Σχεδίου Νόμου ορίζονται περαιτέρω τα ακόλουθα:
Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 προστίθενται παράγραφοι 2,3 και 4 ως ακολούθως:
«2. Δεν επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου:
α) για κάλυψη διοικητικών αναγκών ή γραμματειακής εξυπηρέτησης του φορέα
β) εφόσον από τις διατάξεις του οικείου οργανισμού ή κανονισμού προβλέπονται οργανικές θέσεις ειδικότητας αντίστοιχης με αυτές για τις οποίες προτείνεται η κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα.
3. Η επιλογή των προσώπων που θα εκτελέσουν το έργο με αντίστοιχη σύμβαση γίνεται από την οικεία υπηρεσία ή τον φορέα με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που ορίζουν τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύουν.
4. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:
α. οι ιατροί, οι οδοντίατροι, οι ελεγκτές ιατροί, οι θεραπευτές ιατροί των ασφαλιστικών  ταμείων.
β. οι ιατροί και νοσηλευτές των δημοτικών ιατρείων, των ΚΑΠΗ και των Κοινωνικών Δομών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και  δεύτερου βαθμού .
γ. οι καλλιτέχνες όλων των ειδικοτήτων
2.    Η παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 αναριθμείται σε  5 και αντικαθίσταται ως ακολούθως:
« 5. Για την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθώς και για την προηγούμενη έγκριση, όπου αυτή προβλέπεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου απαιτείται βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτή πάγιες και διαρκείς ανάγκες»
3. Οι επόμενες παράγραφοι του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 αναριθμούνται σε  6, 7, 8, 9, 10 και 11.

Περαιτέρω με το άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις» του Σχεδίου Νόμου   ορίζεται ότι:
1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ύστερα από πρόταση του ΑΣΕΠ μπορεί: α) να ορίζεται, κατά περίπτωση, μεταγενέστερη ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου, από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του και πάντως σε καμία περίπτωση μετά τις 31.12.2010. Ειδικά για τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού η καταληκτική ημερομηνία είναι στις 31.12.2011.
Οι πιο πάνω αποφάσεις εκδίδονται ύστερα από αίτημα της οικείας υπηρεσίας ή του φορέα που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη του παρόντος νόμου.
2. Συμβάσεις μίσθωσης έργου οι οποίες λήγουν ή έληξαν εντός του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2009 και εντός του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2010, παρατείνονται από τη λήξη τους και μέχρι τις 30.4.2010, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των αναδόχων με σύμβαση μίσθωσης έργου είναι μεγαλύτερος του πενήντα τοις εκατό  (50 %) του συνολικού αριθμού του υπηρετούντος πάσης φύσεως προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των συμβασιούχων μίσθωσης έργου) του οικείου φορέα.
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, κάθε ΚΕΠ νοείται ως διακριτός φορέας.

Καθίσταται εκ των ανωτέρω σαφές ότι οι υφιστάμενες συμβάσεις έργου καθώς και συμβάσεις έργου των οποίων η σύναψη έχει εγκριθεί αρμοδίως (απόφαση Γ.Γ.Π., κτλ) δεν επηρεάζονται από το επερχόμενο νομοθετικό καθεστώς, το οποίο έρχεται να ρυθμίσει τη μελλοντική σύναψη συμβάσεων, δηλαδή τη σύναψη νέων συμβάσεων από τη δημοσίευση του νέου νόμου και πέρα. Συνεπώς για τη σύναψη νέων συμβάσεων εφαρμόζεται εφεξής η προαναφερθείσα παράγραφος 2 του άρθρου 10 του Σχεδίου Νόμου, που προβλέπει ως προϋπόθεση τη βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου. Από το καθεστώς του νέου νόμου – βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου – θα διέπεται και η ανανέωση συμβάσεων έργου.

► Διαχωρισμός πρέπει να γίνει ως προς τη σύναψη συμβάσεων έργου για ζητήματα, τα οποία μπορούν να αναληφθούν από το υπάρχον εργατικό δυναμικό των ίδιων των υπηρεσιών. Η σύναψη τέτοιων συμβάσεων έργου θα απαγορεύεται από τη δημοσίευση του νέου νόμου (βάσει της  εισαγόμενης με το άρθρο 10 παράγραφος 1 νέας παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997). Πλην όμως, από το άρθρο 14 παράγραφος 1 του Σχεδίου Νόμου προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ύστερα από πρόταση του ΑΣΕΠ για μεταγενέστερη ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του νέου καθεστώτος μόνο ως προς αυτή την κατηγορία συμβάσεων έργου. Για τους ΟΤΑ αυτή η παράταση, δηλ. η μη επιβολή απαγόρευσης συνάψεως - μόνο για αυτή την κατηγορίας συμβάσεων – μπορεί να φθάσει ως της 31.12.2011. Και πάλι όμως η σύναψη γίνεται με βεβαίωση του ΑΣΕΠ. Τέτοια απόφαση του Υπουργού δύναται να προκληθεί από σχετικό αίτημα της οικείας υπηρεσίας του φορέα εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του νέου νόμου.

Τέλος στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Σχεδίου Νόμου ορίζονται τα ακόλουθα:
2. Συμβάσεις μίσθωσης έργου οι οποίες λήγουν ή έληξαν εντός του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2009 και εντός του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2010, παρατείνονται από τη λήξη τους και μέχρι τις 30.4.2010,  με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των αναδόχων με σύμβαση μίσθωσης έργου είναι μεγαλύτερος του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού αριθμού του υπηρετούντος πάσης φύσεως προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των συμβασιούχων μίσθωσης έργου) του οικείου φορέα.
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, κάθε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών νοείται ως διακριτός φορέας.

Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
Ειδικά όσον αφορά στους ΟΤΑ προτείνεται η διάταξη να τροποποιηθεί ώστε να λαμβάνεται επιπλέον υπ’ όψιν η προηγούμενη εμπειρία που αποκτήθηκε στον ίδιο ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ αυτού. Τούτο διότι οι εργαζόμενοι αυτοί, έχοντας απασχοληθεί υπό τις ίδιες συνθήκες και στο ίδιο περιβάλλον με αυτό όπου πρόκειται να εργαστούν έχουν εξ αντικειμένου αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία και είναι καταλληλότεροι για την κατάληψη της θέσης. Πρόκειται για αναγκαία πρακτική εναρμόνιση των αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας με την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved