nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Εγκύκλιος για την εφαρμογή του θεσμού της εργασιακής εφεδρείας σε 151 φορείς

 

Αθήνα 12.9.2011, 20:36

Εγκύκλιο σχετικά με το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας απέστειλε σήμερα σε 151 επιχειρήσεις και οργανισμούς του Δημοσίου ο ειδικός γραμματέας ΔΕΚΟ Γιώργος Κυριακός (θα την βρείτε παρακάτω).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι επικεφαλής των ΔΕΚΟ θα πρέπει να αποστείλουν έως τις 26 Σεπτεμβρίου στην ειδική γραμματεία, καταλόγους με το πλεονάζον προσωπικό, που πρέπει να είναι τουλάχιστον το 10% του συνόλου των εργαζομένων ανά ΔΕΚΟ.

Σε πρώτο στάδιο, η αναζήτηση του πλεονάζοντος προσωπικού θα πρέπει να γίνει κατ’ αρχήν µεταξύ όσων έχουν ήδη θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα, έχουν φθάσει σε συντάξιµη ηλικία και έχουν χαµηλά τυπικά προσόντα (κατηγορίες ΥΕ και ∆Ε). Πέραν αυτών τυχόν πλεονάζον προσωπικό µπορεί να αναζητηθεί κατά προτεραιότητα µεταξύ εργαζοµένων γενικών διοικητικών καθηκόντων, εργαζοµένων σε τµήµατα διοικητικής µέριµνας, γραµµατειακής υποστήριξης κ.λπ. Η πρόσληψη των εξωτερικών συμβούλων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός μηνός και το πόρισμα των εργασιών τους να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών από σήμερα. Βάσει του πορίσματος θα ενταχθεί συμπληρωματικά στην εργασιακή εφεδρεία επιπλέον προσωπικό.

Σε δεύτερη στάδιο, εάν ο φορέας απασχολεί περισσότερους των 100 εργαζοµένων, το σύνολο των υπολοίπων εργαζοµένων τίθεται σε διαδικασία αξιολόγησης µε την υποστήριξη εξωτερικών συµβούλων που θα προσληφθούν µε ευθύνη του φορέα και θα τελούν υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Η πρόσληψη των εξωτερικών συµβούλων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός µηνός και το πόρισµα των εργασιών τους να έχει ολοκληρωθεί εντός 2 µηνών το πολύ.

* Ακολουθεί η εγκύκλιος.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Πλεονάζον προσωπικό και εργασιακή εφεδρεία

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις απαιτούν την άµεση ενεργοποίηση και εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 37 του ν. 3986 περί εργασιακής εφεδρείας. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προβείτε ταχύτατα σε µια κατ’ αρχήν εκτίµηση πλεονάζοντος προσωπικού του φορέα σας που θα µπορούσε να τεθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.

H αναζήτηση του πλεονάζοντος προσωπικού θα πρέπει να γίνει κατ’ αρχήν µεταξύ όσων έχουν ήδη θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα, έχουν φθάσει σε συντάξιµη ηλικία και έχουν χαµηλά τυπικά προσόντα (κατηγορίες ΥΕ και ∆Ε). Πέραν αυτών τυχόν πλεονάζον προσωπικό µπορεί να αναζητηθεί κατά προτεραιότητα µεταξύ εργαζοµένων γενικών διοικητικών καθηκόντων, εργαζοµένων σε τµήµατα διοικητικής µέριµνας, γραµµατειακής υποστήριξης κοκ. Έως 26/9/2011 θα πρέπει να υποβληθούν στην Ειδική Γραµµατεία ∆ΕΚΟ του Υπουργείου Οικονοµικών οι κατά τα ανωτέρω προτάσεις σας, οι οποίες κατά κανόνα θα πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον 10% του συνόλου των εργαζοµένων του φορέα σας.

Σε δεύτερη φάση, εάν ο φορέας σας απασχολεί περισσότερους των 100 εργαζοµένων, το σύνολο των υπολοίπων εργαζοµένων τίθεται σε διαδικασία αξιολόγησης µε την υποστήριξη εξωτερικών συµβούλων που θα προσληφθούν µε ευθύνη του φορέα και θα τελούν υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Η πρόσληψη των εξωτερικών συµβούλων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός µηνός από τη λήψη της παρούσης και το πόρισµα των εργασιών τους να έχει ολοκληρωθεί εντός 2 µηνών το πολύ.

Η αξιολόγηση διερευνά την ύπαρξη πλεονάζοντος προσωπικού µε βάση τα διεθνώς ισχύοντα και τον επιχειρησιακό σχεδιασµό του φορέα. Η αξιολόγηση οδηγεί στην διαπίστωση τυχόν πλεονάζοντος προσωπικού που θα ενταχθεί συµπληρωµατικά προς τα προηγούµενα στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας.

Ο Ειδικός Γραµµατέας
Γιώργος Κυριακός


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
HELEXPO AE  
Invest in Greece (πρώην ΕΛΚΕ) ΑΕ  
ΑΕ∆ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  
«Αθηνά» Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης (πρώην ΚΕΤΕΠ)  
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ - ΜΠΕ) ΑΕ 
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας ΑΕ  
ΑΕ ∆ιώρυγας Κορίνθου  
ΑΕΜΥ ΑΕ - Ανώνυµη Εταιρεία Μονάδων Υγείας  
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 
ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ  
∆ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων ΑΕ
∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ΑΕ 
Εγνατία Οδός ΑΕ  
Eβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος  
Εθνική Λυρική Σκηνή  
Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ  
Εθνικό Θέατρο  
Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας  
Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών  
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου  
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης  
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης  
Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης ΑΕ  
Eθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ)  
Ειδικό Ταµείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών  
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ" ΚΑΒΑΛΑΣ  
Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα ΑΕ  
Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ  
Ελληνικές Αλυκές ΑΕ  
Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία ΑΕ 
Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων ΑΒΕ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  
Ελληνική Εταιρεία ∆ιαχείρισης ∆ικαιωµάτων Πνευµατικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ελληνικού ∆ηµοσίου ΑΕ  
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ΑΕ  
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ  
Ελληνικό Κέντρο Αργιλλοµάζης ΑΕ  
Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοϊας ΑΕ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ "ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ"  
Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου ΑΕ 
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών  
Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ  
Ελληνικός Οργανισµός Γάλακτος και Κρέατος  
Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου ΑΕ (ΟΠΕ ΑΕ)  
Ελληνικός Οργανισµός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας ΑΕ  
Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης ΑΕ  
ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΑΝΥ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ «ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΓΝΥΑ»  
Επαγγελµατική Κατάρτιση ΑΕ  
Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών  
ΕΡΓΑ ΟΣΕ (θυγατρική ΟΣΕ) ΑΕ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ"  
Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστηµών Αλ. Φλέµιγκ  
Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής  
Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών ΑΕ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ Β. ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
Εταιρεία Ανάπτυξης Αλιείας ΑΕ (ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)  
Εταιρεία Βιοµηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων ΑΕ (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ)  
Ε∆ΕΚΤ - ΑΕΠΕΥ ΑΕ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραµικών και Πυρίµαχων ΑΕ 
Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Ινών ΑΕ  
Εταιρεία Bιοµηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιοµηχανικών Τροφίµων ΑΕ  
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών  
Ηλεκτροµηχανική Κύµης (θυγατρική ΕΑΣ)  
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η∆ΙΚΑ ΑΕ)  
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ  
ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική ΑΕ  
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ"  
Ι∆ΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ  
Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι "ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"  
Ι∆ΡΥΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ "ΑΣΠΡΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ"  
Ι∆ΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ  
Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Ι∆ΡΥΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
Ι∆ΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"  
Ι∆ΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ Β. ΕΛΛΑ∆ΑΣ "Ο ΗΛΙΟΣ" - ΣΧΟΛΗ ΤΥΦΛΩΝ  
Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας  
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών  
Ινστιτούτο Υγείας και Παιδιού (Νοσοκομείο Αγία Σοφία)  
Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ  
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης ΑΕ  
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΥΣ ΠΡΟΣ ΑΡΜΟΣΤΩ Ν ΑΤΟΜΩΝ "Η ∆ΑΜΑΡΙΣ"  
Κέντρο ∆ιάδοσης Επιστηµών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ)  
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ "Η ΧΑΡΑ"  
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ"  
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας  
Κέντρο Ελληνικής Γούνας ΑΕ  
Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας  
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ "ΕΣΤΙΑ"  
Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών  
Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασµού ΑΕ (ΕΛΚΕ∆Ε)  
ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ  
Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  
Κτηµατική Εταιρεία ∆ηµοσίου ΑΕ 
Κτηµατολόγιο ΑΕ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  
Μεταλλουργική Βιοµηχανία Ηπείρου ΑΕ  
Μονάδα Οργάνωσης ∆ιαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων ΑΕ  
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΡΡΕ  
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑ ΛΑΛΑΟΥΝΗ  
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ  
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
Ο∆ΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΟΣΥ ΑΕ)  
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  
ΟΠΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ  
Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών ΑΕ  
Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας     
Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Υλικού ΑΕ     
Οργανισµός ∆ιεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδος ΑΕ     
Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων     
Οργανισµός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών ΑΕ     
Οργανισµός Λιµένος Αλεξανδρούπολης ΑΕ     
Οργανισµός Λιµένος Βόλου ΑΕ     
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας ΑΕ     
Οργανισµός Λιµένος Ηγουµενίτσας ΑΕ     
Οργανισµός Λιµένος Ηρακλείου ΑΕ  
Οργανισµός Λιµένος Καβάλας ΑΕ  
Οργανισµός Λιµένος Κέρκυρας ΑΕ  
Οργανισµός Λιµένος Λαυρίου ΑΕ  
Οργανισµός Λιµένος Πατρών ΑΕ  
Οργανισµός Λιµένος Ραφήνας ΑΕ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)  
Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδας ΑΕ  
Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ (ΟΣΚ ΑΕ)  
ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ  
Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική ΑΕ  
ΣΙΚΙΑΡΙ∆ΕΙΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ  
ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ)  
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (ΣΤΑΣΥ ΑΕ)  
ΣΤΕΓΗ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ "Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΗΣ" - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ     
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ "SOS"     
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ,ΠΑΙ∆ΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ "ΑΓΑΠΗ"     
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ" - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ     
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ANATOΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ  
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ "ΕΡΜΗΣ"  
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕΑ "Η ΑΡΓΩ"  
ΤΕΟ ΑΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΩΝ ΑΕ  
ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ  
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ  
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Β. ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved