nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Ελευθέρας για μηχανικούς από Ε.Ε.
 

 

Αθήνα 13.4.2012, 19:23

Την προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες μηχανικούς υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010, ρυθμίζει απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Παιδείας και Μεταφορών.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και οι διατάξεις της διατάξεις της αφορούν την προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων και των Ελλήνων υπηκόων, οι οποίοι είναι νόμιμα εγκατεστημένοι στα κράτη αυτά και διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για την εκεί άσκηση επαγγέλματος (περιγράφονται στο παράρτημα Α' που θα βρείτε στα συνημμένα).

Ο προσωρινός και περιστασιακός χαρακτήρας της παροχής εκτιμάται κατά περίπτωση από την αρμόδια αρχή, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), ιδίως σε συνάρτηση με τη διάρκεια, τη συχνότητα, την περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της συγκεκριμένης παροχής.

Ως αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται η δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών για τα επαγγέλματα του παραρτήματος Α', ορίζεται το ΤΕΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν με οποιοδήποτε μέσο, π.χ. συστημένη επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αυτοπροσώπως, έγγραφη δήλωση στο ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Β', συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται σε αυτό. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

Για τη διαδικασία εξέτασης δήλωσης και δικαιολογητικών προβλέπονται τα εξής:

α. Έλεγχος δικαιολογητικών
Το ΤΕΕ εξετάζει τη δήλωση και τα δικαιολογητικά και εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις και δεν τυγχάνει εφαρμογής η παράγραφος β΄ του παρόντος άρθρου, χορηγεί, εντός επτά εργάσιμων ημερών από την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών, βεβαίωση στον πάροχο υπηρεσιών, σύμφωνα με την παράγραφο γ΄.
Η εν λόγω βεβαίωση δεν συνιστά προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, το οποίο κτάται με μόνη την υποβολή της έγγραφης δήλωσης του άρθρου 4 συνοδευόμενης, στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του π.δ. 38/2010, από τα προβλεπόμενα σε αυτή δικαιολογητικά, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στο παράρτημα Β΄.
Σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για τη γνησιότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το ΤΕΕ το γνωστοποιεί εγγράφως στον πάροχο και ορίζει περαιτέρω εύλογη προθεσμία για τη χορήγηση της βεβαίωσης, προκειμένου να διερευνηθεί το θέμα.
Κατά τον έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών, το ΤΕΕ δύναται να ζητεί τη συνδρομή άλλων αρμόδιων αρχών του κράτους - μέλους εγκατάστασης ή της Ελλάδας.

β. Εξέταση των επαγγελματικών προσόντων
Κατά την πρώτη παροχή και επειδή τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα του παραρτήματος Α έχουν επιπτώσεις στη δημόσια ασφάλεια και δεν τυγχάνουν αυτόματης αναγνώρισης, το ΤΕΕ για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ασφάλειας του αποδέκτη της υπηρεσίας, διενεργεί, πριν από την πρώτη παροχή υπηρεσιών, έλεγχο των επαγγελματικών προσόντων του παρόχου, για το οικείο επάγγελμα του παραρτήματος Α.

Εντός μηνός από την παραλαβή της δήλωσης και των συνοδευτικών εγγράφων το ΤΕΕ χορηγεί στον πάροχο τη βεβαίωση για τη σύννομη παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την παράγραφο γ΄ του παρόντος ή τον ενημερώνει σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενήργησε.

Εάν υπάρχει δυσκολία, η οποία συνεπάγεται καθυστέρηση, το ΤΕΕ γνωστοποιεί στον πάροχο εντός του πρώτου μηνός το λόγο της καθυστέρησης και την προθεσμία για τη λήψη απόφασης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες από την παραλαβή όλων των εγγράφων.

Σε περίπτωση που το ΤΕΕ κατά τον έλεγχο διαπιστώνει ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου και την απαιτούμενη εκπαίδευση στην Ελλάδα και κρίνει ότι αυτό μπορεί να αποβεί επιβλαβές για τη δημόσια ασφάλεια, ζητεί από τον πάροχο να αποδείξει ότι κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες, μέσω δοκιμασίας επάρκειας, η οποία πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του π.δ. 38/2010.

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, το ΤΕΕ μπορεί να ζητήσει τη γνώμη του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του άρθρου 54 του π.δ. 38/2010.

Σε κάθε περίπτωση, ο πάροχος δύναται να παρέχει υπηρεσίες από τον επόμενο μήνα από την ημερομηνία από την οποία λαμβάνεται η απόφαση για τη χορήγηση της βεβαίωσης με την προϋπόθεση ότι έχει επιτύχει στη δοκιμασία επάρκειας, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.

γ. Χορήγηση βεβαίωσης
Μετά την επαλήθευση των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο πάροχος εγγράφεται στο Ειδικό Μητρώο που τηρείται από το ΤΕΕ και του χορηγείται βεβαίωση στην οποία πιστοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών, προσδιορίζεται ο τίτλος που χρησιμοποιεί ο πάροχος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του π.δ. 38/2010 και τα στοιχεία που προβλέπονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος Γ' (θα το βρείτε στα συνημμένα).

Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί κατάσταση στην οποία θα αναφέρεται ο τόπος και η διάρκεια της εκάστοτε παροχής της υπηρεσίας. Η παραπάνω κατάσταση παραδίδεται στο ΤΕΕ, εφόσον ζητηθεί, συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις του παραρτήματος Γ'.

Ο πάροχος υπηρεσιών υπόκειται στους επαγγελματικούς κανόνες που αφορούν τα επαγγελματικά προσόντα, όπως ο ορισμός του επαγγέλματος, η χρήση τίτλων και η βαριά επαγγελματική αμέλεια που συνδέονται άμεσα και συγκεκριμένα με την προστασία και την ασφάλεια του αποδέκτη των υπηρεσιών, καθώς και στις πειθαρχικές διατάξεις οι οποίες ισχύουν για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς που ασκούν το ίδιο επάγγελμα στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση ο πάροχος υπηρεσιών στην Ελλάδα θα πρέπει να τηρεί τον Επαγγελματικό Κώδικα Δεοντολογίας των Ελλήνων Μηχανικών.

Στις περιπτώσεις που η παροχή πραγματοποιείται βάσει του επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους εγκατάστασης ή βάσει του τίτλου εκπαίδευσης του παρόχου, πέραν των άλλων απαιτήσεων ενημέρωσης που προβλέπονται στο κοινοτικό δίκαιο, ο πάροχος υποχρεούται να παρέχει στον αποδέκτη των υπηρεσιών τις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 38/2010, όπως ειδικότερα ορίζεται στη βεβαίωση του παραρτήματος Γ΄.

Ο πάροχος υπηρεσιών απαλλάσσεται από τις απαιτήσεις αδειοδότησης, εγγραφής ή προσχώρησης σε επαγγελματική οργάνωση που προβλέπονται για τους επαγγελματίες που ασκούν το ίδιο επάγγελμα στη χώρα. Ομοίως απαλλάσσεται από την υποχρέωση εγγραφής σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ωστόσο οφείλει να ενημερώνει το φορέα αυτό σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πριν ή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μετά την εν λόγω παροχή.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' αρ. 1122/10 Απριλίου 2012).

Αντισταθμιστικά
Με άλλη απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Παιδείας και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία διενέργειας των αντισταθμιστικών μέτρων, σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 (θα την βρείτε παρακάτω).

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την απόφαση για τα αντισταθμιστικά μέτρα και -στο συνημμένο αρχείο- τα Παραρτήματα των αποφάσεων (κατάλογο με τα επαγγέλματα, βεβαιώσεις, κ.λπ).

 

Αριθμ. 36650/ΙΑ (2)
Όροι και διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 6 του άρθρου 7 και της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78 Α΄).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), και
γ) του π.δ.της 27−11/14−12−1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ 430 Α΄).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης αφορούν τον προσδιορισμό των όρων και της διαδικασίας διενέργειας αντισταθμιστικών μέτρων που επιβάλλονται, είτε στο πλαίσιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του π.δ. 38/2010 είτε βάσει του άρθρου 14 του π.δ. 38/2010, στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν πρόσβαση σε επάγγελμα του Παραρτήματος Α.

Άρθρο 2
Αρμόδια επαγγελματική οργάνωση
Αρμόδια επαγγελματική οργάνωση για την διενέργεια της δοκιμασίας επάρκειας και την επίβλεψη της πρακτικής άσκησης προσαρμογής ορίζεται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.).
Το Τ.Ε.Ε. είναι επίσης αρμόδιο για την αξιολόγηση της δοκιμασίας επάρκειας και της πρακτικής άσκησης προσαρμογής και την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) της παραγράφου 1 του
άρθρου 54 του π.δ. 38/2010, προκειμένου το τελευταίο να εκδώσει την απόφαση του επί αιτημάτων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.

Άρθρο 3
Πρακτική άσκηση προσαρμογής
1. Η πρακτική άσκηση προσαρμογής πραγματοποιείται κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου σε φορέα του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, στον οποίο ασκούνται νόμιμα επαγγελματικές δραστηριότητες την πρόσβαση στις οποίες επιδιώκει ο αιτών την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.
Η επιλογή του φορέα τελεί υπό την έγκριση του Τ.Ε.Ε., το οποίο εξετάζει εάν πληρούνται οι απαιτούμενες για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης προσαρμογής προδιαγραφές, και ιδίως εάν οι επαγγελματικές δραστηριότητες του φορέα καλύπτουν τους τομείς γνώσεων για τους οποίους έχουν επιβληθεί αντισταθμιστικά μέτρα.
Ο συνολικός χρόνος της πρακτικής άσκησης δεν μπορεί να υπολείπεται ή να υπερβαίνει τον χρόνο που ορίζεται με την απόφαση επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του π.δ. 38/2010.
2. Ο επιλεγής φορέας ορίζει υπεύθυνο υπό την επίβλεψη του οποίου πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση προσαρμογής. Ο υπεύθυνος συντάσσει σχετική εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης, την οποία υποβάλλει αμελλητί στο Τ.Ε.Ε..
Ο υπεύθυνος του φορέα οφείλει να ενημερώνει τον Συντονιστή της παραγράφου 3 για κάθε πρόβλημα που ανακύπτει κατά την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης προσαρμογής.
3. Το Τ.Ε. Ε. ορίζει Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης Προσαρμογής, ο οποίος ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα αν πραγματοποιείται κανονικά η άσκηση, ενημερώνοντας σχετικά το «Βιβλίο Ασκούμενων» της παραγράφου 5. Ο Συντονιστής ενημερώνεται από τον υπεύθυνο του φορέα όπου πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια αυτής και συνυπογράφει με τον υπεύθυνο του φορέα το πιστοποιητικό ευδόκιμης πρακτικής άσκησης της παραγράφου 6.
4. Η έναρξη της πρακτικής άσκησης προσαρμογής γνωστοποιείται στο Τ.Ε.Ε. με δήλωση του αιτούντα, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη και θεωρημένη από αρμόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής. Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρονται:
i) η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης προσαρμογής,
ii) το όνομα του υπεύθυνου του φορέα, σύμφωνα με την παράγραφο 2.
β) Ακριβές αντίγραφο της απόφασης του Σ.Α.Ε.Π. περί της επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων και του προσδι−
ορισμού της διάρκειας της πρακτικής άσκησης.
γ) Απλό φωτοαντίγραφο της δήλωσης του αιτούντα προς το Σ.Α.Ε.Π., με την οποία επελέγη το αντισταθμιστικό μέτρο της πρακτικής άσκησης προσαρμογής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του π.δ. 38/2010.
δ) Βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα περί δημόσιας ή ιδιωτικής ασφάλισης του ασκουμένου κατά του κινδύνου ατυχήματος.
5. Το Τ.Ε.Ε. τηρεί «Βιβλίο Ασκουμένων», στο οποίο αναγράφονται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης έναρξης της πρακτικής άσκησης προσαρμογής της παραγράφου 4, ο αριθμός μητρώου και τα στοιχεία του φορέα που θα πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση προσαρμογής (επωνυμία και έδρα), καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου του φορέα. Στο Βιβλίο Ασκουμένων επίσης καταχωρείται και η έκθεση αξιολόγησης της προόδου της πρακτικής άσκησης προσαρμογής, που συντάσσεται από τον υπεύθυνο του φορέα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2.
6. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης προσαρμογής, ο ασκούμενος υποχρεούται να προσκομίσει στο Τ.Ε.Ε. πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης, που εκδίδεται από τον φορέα στον οποίο αυτή έχει πραγματοποιηθεί.
Η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης προσαρμογής γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης του ενδιαφερόμενου, συνοδευόμενη από τα αναφερόμενα στις παραγράφους 4 και 5, από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που ορίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και αποσκοπεί στην επιβεβαίωση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης από τα προσκομιζόμενα στοιχεία, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία.
Η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης προσαρμογής ολοκληρώνεται με προφορική συνέντευξη του ενδιαφερομένου, διάρκειας δύο (2) ωρών κατ’ ανώτατο, στην ελληνική γλώσσα, από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης.
Η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης θα αποτελείται από τακτικά μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας εγνωσμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους με ανάλογη ειδικότητα προς το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης προσαρμογής.
7. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Άρθρου 3, το Τ.Ε.Ε. χορηγεί στον ασκούμενο «Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης Προσαρμογής», ο τύπος της οποίας ορίζεται στο Παράρτημα Β΄.
8. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει τη χορηγηθείσα βεβαίωση στο Σ.Α.Ε.Π. για την έκδοση της απόφασης αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 54 του π.δ. 38/2010.
9. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο ενδιαφερόμενος δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επαναλάβει την πρακτική άσκηση προσαρμογής.

Άρθρο 4
Δοκιμασία Επάρκειας
1. Η δοκιμασία επάρκειας διεξάγεται ενώπιον Ειδικών Επιτροπών του Τ.Ε.Ε., οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και αποτελούνται από τακτικά μέλη του Τ.Ε.Ε., εγνωσμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους, με ειδικότητα συναφή με το εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο.
2. Οι Ειδικές Επιτροπές της παραγράφου 1 είναι τριμελείς για κάθε ειδικότητα του Παραρτήματος Α και ένα μέλος τους μπορεί να είναι εν ενεργεία μέλος του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) Τμήματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) ή οποιασδήποτε Πολυτεχνικής σχολής της χώρας.
3. Η δοκιμασία επάρκειας είναι γραπτή, διαρκεί κατ’ ανώτατο όριο, οκτώ (8) ώρες ανά δραστηριότητα και διενεργείται στην ελληνική γλώσσα.
4. Η δοκιμασία επάρκειας περιορίζεται στην εξέταση του τομέα ή των τομέων γνώσεων για τους οποίους απαιτείται η υποβολή του αιτούντα σε αντισταθμιστικά μέτρα, σύμφωνα με απόφαση του Σ.Α.Ε.Π.
5. Η εξεταζόμενη ύλη στο πλαίσιο της δοκιμασίας επάρκειας ορίζεται από το Τ.Ε.Ε. και ανακοινώνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. Με την ίδια ανακοίνωση παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή της δοκιμασίας επάρκειας, όπως ιδίως ο ακριβής χρόνος και χώρος διεξαγωγής της δοκιμασίας, βοηθήματα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν οι ενδιαφερόμενοι κατά την εξέταση τους, κ.λπ..
6. Η αξιολόγηση της δοκιμασίας επάρκειας γίνεται από την Ειδική Επιτροπή της παραγράφου 1 σε βαθμολογική κλίμακα από ένα έως δέκα ή πολλαπλάσιο του. Επιτυχών θεωρείται αυτός που συγκέντρωσε βαθμολογία ίση τουλάχιστον με ποσοστό 50% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο ενδιαφερόμενος δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επαναλάβει τη δοκιμασία επάρκειας σε επόμενες εξεταστικές περιόδους.
7. Η δοκιμασία επάρκειας διενεργείται τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο, σύμφωνα με απόφαση του Τ.Ε.Ε., τα αποτελέσματα της ανακοινώνονται εντός εικοσαημέρου από την ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας και κοινοποιούνται ταυτόχρονα στο Σ.Α.Ε.Π.
8. Για τη συμμετοχή του στη δοκιμασία επάρκειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Τ.Ε.Ε. σχετική αίτηση, που συνοδεύεται από ακριβές αντίγραφο της απόφασης του Σ.Α.Ε.Π. με την οποία επιβλήθηκαν αντισταθμιστικά μέτρα στον αιτούντα, καθώς και απλό φωτοαντίγραφο της δήλωσης του τελευταίου προς το Σ.Α.Ε.Π., με την οποία επελέγη το αντισταθμιστικό μέτρο της δοκιμασίας επάρκειας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του π.δ. 38/2010.

Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις
Όσοι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αντιστάθμισης βάσει απόφασης του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.), που καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του π.δ. 38/2010, υπάγονται εφεξής στην αρμοδιότητα του Σ.Α.Ε.Π..

Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Τα Παραρτήματα (αρχείο pdf 230 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved