nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Πώς αποσπάται και μετακινείται το ιατρικό προσωπικό

Αθήνα 27.3.2016, 16:34

Τη διαδικασία και τους όρους μετακίνησης και απόσπασης του ιατρικού προσωπικού περιγράφει απόφαση του υπουργείου Υγείας.

Η απόφαση δημοσιεύεται στο τεύχος Β' αρ. φύλλου 794/23ης Μαρτίου 2016 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.22407 (2)
Διαδικασία και όροι μετακίνησης και απόσπασης
ιατρικού προσωπικού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 39 και 40 παρ. 6 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21)
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις»,
β. του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ. του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. Υ25/2015 (Β΄ 2144) απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις και διαδικασία απόσπασης
ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.
α. Οι ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ μπορούν να
αποσπώνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών για
χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες συνολικά ανά θητεία,
σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία,
Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και Αποκεντρωμένες
Μονάδες Υγείας (στο εξής θα αποκαλούνται φορείς
παροχής υπηρεσιών υγείας) της ίδιας ή άλλης Δ.Υ.Πε.
Για τις αποσπάσεις μεταξύ φορέων παροχής υπηρεσιών
υγείας της ίδιας Δ.Υ.Πε. εκδίδεται απόφαση του Διοικη−
τή της Δ.Υ.Πε. ενώ για τις αποσπάσεις μεταξύ φορέων
παροχής υπηρεσιών διαφορετικών Δ.Υ.Πε, εκδίδεται
κοινή απόφαση των δυο Διοικητών.
β. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, μετά από εισήγη−
ση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, υποβάλλει στη
Δ.Υ.Πε. αίτημα κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών με από−
σπαση ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ.. Με απόφαση
του Διοικητή της Υ.Πε. αποσπάται ιατρός που υπηρετεί
σε φορέα της οικείας Δ.Υ.Πε. για την κάλυψη της εν
λόγω υπηρεσιακής ανάγκης.
Ο Διοικητής της Υ.Πε. απευθύνει αίτημα στις υπόλοι−
πες Δ.Υ.Πε. σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατό−
τητα κάλυψης της εν λόγω υπηρεσιακής ανάγκης από
ιατρό που υπηρετεί σε φορέα αρμοδιότητάς του. Με
κοινή απόφαση των Διοικητών των δυο εμπλεκόμενων
Υ.Πε. αποσπάται ιατρός για την κάλυψη της εν λόγω
υπηρεσιακής ανάγκης.
γ. Σε περίπτωση που οι Διοικητές των εμπλεκόμενων
Δ.Υ.Πε, διαφωνούν με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η
κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης, για την απόσπαση
αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας. Στην περίπτωση αυτή
διαβιβάζονται στο Υπουργείο Υγείας πλήρως αιτιο−
λογημένες εκθέσεις των Διοικητών των οικείων Υ.Πε.,
θετικές ή/και αρνητικές, στις οποίες αναγράφεται επι−
πλέον, αναλυτικά το σύνολο των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.
και των επικουρικών της συγκεκριμένης ειδικότητας
που υπηρετεί στους φορείς αρμοδιότητας της κάθε
Δ.Υ.Πε., αφαιρουμένων όσων απουσιάζουν για οποιονδή−
ποτε λόγο (μακροχρόνια αναρρωτική άδεια, άδεια άνευ
αποδοχών, εκπαιδευτική άδεια κ.α). Αιτήματα αποσπά−
σεων τα οποία δεν θα συνοδεύονται από τις ανωτέρω
αναφερόμενες αιτιολογικές εκθέσεις, επιστρέφονται
χωρίς να εξετάζονται.
δ. Η ανωτέρω απόσπαση μπορεί να παρατείνεται για
ακόμη ένα (1) έτος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος συναι−
νεί, μετά από απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε. ή κοινή
απόφαση των Διοικητών των Υ.Πε. και εισήγηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου στο οποίο ο
ιατρός κατέχει οργανική θέση αλλά και του νοσοκομεί−
ου στο οποίο αποσπάται.
ε. Από τις ανωτέρω διατάξεις εξαιρούνται οι μητέρες
ιατροί με παιδιά κάτω των έξι (6) ετών, οι οποίες μπο−
ρούν να αποσπώνται μόνον μετά από δική τους αίτηση
στις από το νόμο οριζόμενες περιπτώσεις.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις και διαδικασία απόσπασης
ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για λόγους υγείας
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, ιατρός κλάδου
Ε.Σ.Υ., μετά από σχετική αίτησή του, δύναται να αποσπά−
ται, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3)
ετών, για λόγους υγείας, οι οποίοι θα προκύπτουν μετά
από σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις, του ιδίου του/της
συζύγου ή των τέκνων του/της.
Η απόσπαση εντός της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρει−
ας, διενεργείται με απόφαση του Διοικητή της οικείας
Υ.Πε., ή με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων
Υ.Πε. όταν πρόκειται για άλλη Υγειονομική Περιφέρεια.
Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., οι οποίοι κατά την ημερομηνία
δημοσίευσης του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21) είναι αποσπα−
σμένοι, παραμένουν στις θέσεις τους έως τη λήξη της
απόσπασής τους.

Άρθρο 3
Διαδικασία μετακίνησης ειδικευμένων ιατρών
κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν
σε αποκεντρωμένες μονάδες των ΔΥ.Π.ε.
Ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν σε απο−
κεντρωμένες μονάδες των ΔΥ.Π.ε. (μονάδες υγείας ΠΕΔΥ)
δύνανται κατόπιν αιτήσεώς τους να μετακινούνται, με από−
φαση του Διοικητή της οικείας ΔΥ.Π.ε. σε άλλη αποκεντρω−
μένη μονάδα της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας για χρο−
νικό διάστημα ενός (1) έτους που μπορεί να ανανεώνεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved