nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Πώς γίνεται η εξειδίκευση ιατρών στην Υπερβαρική Ιατρική

Αθήνα 27.3.2016, 16:52

Τα σχετικά με την εξειδίκευση ιατρών στην Υπερβαρική Ιατρική περιγράφει απόφαση του υπουργείου Υγείας.

Η απόφαση δημοσιεύεται στο τεύχος Β' αρ. φύλλου 794/23ης Μαρτίου 2016 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Γ4β/Γ.Π./οικ. 20300 (4)
Καθορισμός εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α. Του αρθρ. 21 παρ. 5Β του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α΄ 134)
«Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατά−
ξεις».
β. Του αρθρ. 10 του Ν.δ. 3366/1955 (ΦΕΚ Α΄ 258) «Περί
ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ει−
δικοτήτων και άλλων τινών διατάξεων», όπως τροποποι−
ήθηκε με το αρθρ. 10 του Ν. 1821 (ΦΕΚ Α΄ 271) «Κύρωση
σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ελ−
ληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) και άλλες διατάξεις».
γ. Της αριθμ. Υ4α/οικ. 130724/05−12−2005 (ΦΕΚ Β΄ 1793)
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προδιαγραφών και
κανόνων ασφαλείας που πρέπει να πληρούν οι Μονάδες
Υπερβαρικής Ιατρικής (Μ.ΥΠ.Ι.)».
δ. Της αριθμ. Φ. 300/1/77239/29−11−2001 υπουργικής
απόφασης «Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Υγειονομικών
Αξιωματικών αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής Αξιω−
ματικών Σωμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 1679).
ε. Του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας» (ΦΕΚ Α΄ 173 ), όπως ισχύει.
στ. Του αριθμ. 73 Πρ. Δ/τος (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
ζ. Της αριθμ. Υ 25/2015 (ΦΕΚ Β΄ 2144) απόφασης του
Πρωθυπουργού « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».
η. Της αριθμ. 17 Απόφασης της 249ης/12−03−2015 Ολο−
μέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
(σχετική η αριθμ. Β1α/οικ. 17235/03−03−2016 εισήγηση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου, σύμφωνα με την παρ. 5 περ. ε΄ του αρθρ.
24 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός της εξειδίκευσης
στην Υπερβαρική Ιατρική
Καθορίζεται ως ειδικότερος τομέας εξειδίκευσης της
Παθολογίας, της Νευρολογίας, της Χειρουργικής (Γε−
νικής και Παιδοχειρουργικής) της Πνευμονολογίας, της
Αναισθησιολογίας και της Παιδιατρικής η Υπερβαρική
Ιατρική, με αντικείμενο την αντιμετώπιση των προβλη−
μάτων που προκύπτουν από την έκθεση σε υπερβαρικό
περιβάλλον και των κλινικών προβλημάτων που έχουν
ανάγκη θεραπείας με υπερβαρικό οξυγόνο.

Άρθρο 2
Εκπαιδευτικό αντικείμενο
για την εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική
Το εκπαιδευτικό αντικείμενο της εξειδίκευσης στην
Υπερβαρική Ιατρική, στο οποίο θα εκπαιδεύονται οι ια−
τροί είναι το ακόλουθο :
1. Ιστορία Υπερβαρικής και Καταδυτικής Ιατρικής
2. Φυσιολογία και Νοσολογία από έκθεση σε υπερ−
βαρικό περιβάλλον
Α Βασικές αρχές φυσικής που διέπουν την Υπερβαρική
και Καταδυτική Ιατρική
Β. Φυσιολογικές επιδράσεις της κατάδυσης
Γ. Παθοφυσιολογία της εμβύθισης
Δ.. Παθοφυσιολογία της συμπίεσης − αποσυμπίεσης
ΣΤ. Χρόνιες δυσβαρικές διαταραχές
Ζ. Βασικές αρχές Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας −
φυσιολογία και παθολογία
Η. Τοξικότητα Οξυγόνου
Θ. Πίεση και επιδράσεις αδρανών αερίων
Ι. Φάρμακα σε Υπερβαρικό περιβάλλον
ΙΑ. Μη δυσβαρική νοσολογία στις καταδύσεις
3. Καταδυτικός εξοπλισμός και ασφάλεια
Α. Βασικές αρχές ασφαλείας
Β. Είδη καταδύσεων και χαρακτηριστικά τους
Γ. Διαδικασίες στην κατάδυση
Δ.. Καταδυτικός εξοπλισμός
Ε. Καταδυτικοί πίνακες και υπολογιστές
ΣΤ. Κανονισμοί και κριτήρια καταδύσεων
Ζ. Εργασία σε υπερβαρικό περιβάλλον
Η. Ειδικές μορφές καταδύσεων
4. Καταλληλότητα (σωματική ικανότητα) για κατα−
δύσεις
Α. Κριτήρια καταλληλότητας για καταδύσεις − Αντεν−
δείξεις (για δύτες, εργαζόμενους σε υπερβαρικό περι−
βάλλον, ασθενείς που θα υποβληθούν σε υπερβαρική
οξυγονοθεραπεία, προσωπικό υπερβαρικών θαλάμων)
Β. Εκτίμηση − εξέταση καταδυτικής καταλληλότητας
Γ. Κριτήρια καταδυτικής καταλληλότητας (επαγγελ−
ματίες, αναψυχής)
5. Καταδυτικά ατυχήματα
Α. Καταδυτικά συμβάματα και ατυχήματα
Β. Πρώτες Βοήθειες (προ μεταφοράς στον υπερβαρικό
θάλαμο)
Γ. Νόσος εξ Αποσυμπιέσεως
Δ. Διαφορική διάγνωση συμπτωμάτων μετά από κα−
τάδυση
Ε. Μεταφορά ασθενούς από καταδυτικό ατύχημα
ΣΤ. Επείγουσα αντιμετώπιση Νόσου εξ Αποσυμπιέσε−
ως: θεραπευτικοί πίνακες και διαχείριση
Ζ. Άνοδος σε υψόμετρο, πτήση και κατάδυση
Η. Ελεύθερη Κατάδυση (breath−hold diving)
Θ. Αποκατάσταση σε υπολειμματική νόσο
Ι. Διερεύνηση καταδυτικού ατυχήματος
6. Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο (ΘΥΒΟ)
Α. Τύποι υπερβαρικών θαλάμων (πολυθέσιοι, μονοθέ−
σιοι, μεταφοράς, υγρή επαναπίεση)
Β. ΘΥΒΟ: Καθιερωμένες ενδείξεις
Γ. ΘΥΒΟ: Συνιστώμενες ενδείξεις
Δ. ΘΥΒΟ: Πειραματικές και άλλες ενδείξεις
Ε. Βασικές αρχές θεραπείας
ΣΤ. Βασικές αρχές χειρισμού υπερβαρικών θαλάμων
Ζ. Επιστημονικός εξοπλισμός εντός υπερβαρικών θα−
λάμων (διαγνωστικές, θεραπευτικές και συσκευές πα−
ρακολούθησης)
Η. Εκτίμηση κινδύνου, παρακολούθηση και σχέδιο
ασφαλείας για υπερβαρικούς θαλάμους
Θ. Κανονισμοί ασφαλείας υπερβαρικών θαλάμων
Ι. Επίβλεψη σωστής λειτουργίας του θαλάμου και του
μηχανοστασίου
7. Πρακτική εξάσκηση
Α. Καταλληλότητα υποψηφίων για εργασία σε υπερ−
βαρικό περιβάλλον
Β. Πρακτική άσκηση στην κλινική εκτίμηση, διάγνωση,
διαφορική διάγνωση, θεραπευτικό σχεδιασμό
Γ. Πρακτική άσκηση στη ΘΥΒΟ, περιλαμβάνεται και
δοκιμασία ανοχής πίεσης (τεστ πίεσης)
Δ.. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
Ε. Πρακτική άσκηση στην επείγουσα αντιμετώπιση
Νόσου εξ Αποσυμπιέσεως
ΣΤ. Καταδυτική εμπειρία (επιλογή) και ξηρά κατάδυση

Άρθρο 3
Χρόνος και τρόπος εξειδίκευσης
1. Ο χρόνος άσκησης για την απόκτηση εξειδίκευσης
στην Υπερβαρική Ιατρική είναι δύο (2) χρόνια.
2. Δικαίωμα στην εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική
έχουν οι ειδικευμένοι ιατροί, κάτοχοι τίτλου ιατρικής ει−
δικότητας Παθολογίας, Νευρολογίας, Χειρουργικής (Γε−
νικής και Παιδοχειρουργικής), Πνευμονολογίας, Αναισθη−
σιολογίας και Παιδιατρικής. Προϋπόθεση για την έναρξη
εξειδίκευσης αποτελεί η αποδεδειγμένη εκπαίδευση ή
προϋπηρεσία σε ΜΕΘ για έξι (6) μήνες η οποία, προκει−
μένου να αποκτηθεί θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι ιατροί
να εκπαιδευτούν αντιστοίχως ως άμισθοι υπεράριθμοι.
3. Η εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική γίνεται σε
Μονάδες Υπερβαρικής Ιατρικής (Μ.ΥΠ.Ι) Νοσοκομείων
του ΕΣΥ ή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Α.Ε.Ι.) ή Στρατιωτικών Νοσοκομείων, οι οποίες πληρούν
τις προδιαγραφές και τους κανόνες ασφαλείας όπως
περιγράφονται στην αριθμ. Υ4α/οικ 130724/05−12−2005
απόφαση Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1793/Β΄/20−12−2005) και
επιπλέον πρέπει:
α) Να έχουν στην οργανική τους δύναμη ιατρό που
έχει την εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική.
β) Να έχουν τουλάχιστον έναν (1) πολυθέσιο θάλαμο.
γ) Να νοσηλεύουν ασθενείς με ευρύ φάσμα νοσο−
λογίας που προκύπτει από την έκθεση σε υπερβαρικό
περιβάλλον.
δ) Να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν Θεραπεία
με Υπερβαρικό Οξυγόνο σε όλο το φάσμα των ενδείξε−
ων αυτής (να μπορούν να υποστηρίζουν ασθενείς που
χρήζουν εντατικής παρακολούθησης και θεραπείας).
ε) Στην ευθύνη των Μονάδων να υπάγεται Εξωτερικό
ιατρείο Υπερβαρικής Ιατρικής.
4. Η αναγνώριση των Μονάδων Υπερβαρικής Ιατρι−
κής ως κατάλληλων για εξειδίκευση των γιατρών στην
Υπερβαρική Ιατρική ορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ.
5. Ο αριθμός των εξειδικευομένων στην Υπερβαρι−
κή Ιατρική ορίζεται σε δύο (2) ιατρούς: ένας (1) ιατρός
του ΕΣΥ ή μέλος ΔΕΠ ή στρατιωτικός ιατρός με τη
διαδικασία των εκπαιδευτικών αδειών και ένας (1) εξει−
δικευόμενος.
6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται η
διαδικασία τοποθέτησης των ειδικευομένων ιατρών για
εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική.
Ως υπεράριθμοι δύνανται να μετεκπαιδεύονται στρα−
τιωτικοί ιατροί ή υπότροφοι ξένων χωρών.
Σε περίπτωση μη κάλυψης μίας εκ των δύο ανωτέρω
θέσεων από την αντίστοιχη κατηγορία, η θέση μπορεί
να καλυφθεί από ιατρό της άλλης κατηγορίας.
Οι ιατροί που τοποθετούνται στις ανωτέρω θέσεις
για Εξειδίκευση, εφόσον υπηρετούν στο Δημόσιο, σε
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Νοσηλευτικά Ιδρύματα εποπτευόμενα
από το Υπουργείο Υγείας, διατηρούν τις αποδοχές της
οργανικής τους θέσης.
Ιατροί ειδικότητας Παθολογίας, Νευρολογίας, Χει−
ρουργικής (Γενικής και Παιδοχειουργικής), Πνευμονολο−
γίας, Αναισθησιολογίας και Παιδιατρικής οι οποίοι έχουν
μετεκπαιδευτεί σε αναγνωρισμένα κέντρα εξειδίκευσης
στην Υπερβαρική Ιατρική της αλλοδαπής για χρόνο μι−
κρότερο των δυο (2) ετών, δύνανται να αναγνωρίσουν
το χρόνο μετεκπαίδευσης ως χρόνο εξειδίκευσης, μετά
από γνώμη του ΚΕΣΥ και με απόφαση του Υπουργού
Υγείας. Για τη συμπλήρωση του υπολειπόμενου χρόνου
Εξειδίκευσης τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται
στο εν λόγω άρθρο.

Άρθρο 4
Απόκτηση πιστοποιητικού Εξειδίκευσης
Η Εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική αποκτάται
μετά από επιτυχείς εξετάσεις ενώπιον Τριμελούς Εξε−
ταστικής Επιτροπής. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με
απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του
ΚΕΣΥ, αποτελείται δε από έναν (1) Καθηγητή με εξει−
δίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική, έναν (1) Διευθυντή
Μ.ΥΠ.Ι Νοσοκομείου ΕΣΥ με εξειδίκευση στην Υπερ−
βαρική Ιατρική και έναν (1) Διευθυντή Μ.ΥΠ.Ι Ναυτικού
Νοσοκομείου Αθηνών ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου με
εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική, καθώς και ισάριθ−
μους αναπληρωτές τους κατά αντιστοιχία.
Σε έλλειψη Καθηγητών ή Διευθυντών με εξειδίκευση
στην Υπερβαρική Ιατρική δύναται να οριστούν μέλη της
Επιτροπής αμέσως κατώτερης βαθμίδας ή Καθηγητές
και Δ/ντές ανάλογων ειδικοτήτων την έναρξη εξειδίκευ−
σης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραμματέας ο
οποίος είναι υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας.
Οι εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών Εξει−
δίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική είναι γραπτή και
προφορική εξέταση, διενεργούνται δε τρεις (3) φορές
το χρόνο, κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώ−
βριο.
Στην Εξεταστική Επιτροπή υποβάλλονται από τον εν−
διαφερόμενο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα
οποία είναι τα εξής:
1. Βεβαίωση από τον Διευθυντή της Μ.ΥΠ.Ι που έχει
πραγματοποιήσει την Εξειδίκευση ο υποψήφιος ιατρός,
στην οποία να φαίνεται ότι ο ιατρός συμπλήρωσε τον
απαιτούμενο χρόνο Εξειδίκευσης.
2. Πλήρες βιβλίο εκπαίδευσης εξειδικευομένου στο
οποίο θα αναγράφονται όλες οι ιατρικές πράξεις που
έλαβε μέρος και οι εκπαιδευτικοί στόχοι που εκπληρώ−
θηκαν κατά την εκπαίδευσή του, υπογεγραμμένο από
το Διευθυντή Μ.ΥΠ.Ι και το Διευθυντή Ιατρικής Υπη−
ρεσίας του Νοσοκομείου όπου πραγματοποιήθηκε η
Εξειδίκευση.
3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
4. Τυχόν υπάρχουσες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά με−
τεκπαίδευσης στο εσωτερικό ή εξωτερικό με πλήρη
καταγραφή της εκεί εκπαίδευσης και δραστηριότητας
στην Υπερβαρική Ιατρική.
Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις για την από−
κτηση της εξειδίκευσης, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότη−
τα να προσέλθει εκ νέου για εξέταση σύμφωνα με τα
οριζόμενα για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας
(άρθρο 10 του Ν. 3366/1955 − ΦΕΚ 258Α’ και άρθρο 10
του Ν. 1821/1988 − ΦΕΚ 271Α΄).
Το πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ια−
τρική (υπόδειγμα του παραρτήματος, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης) χορη−
γείται από τον Υπουργό Υγείας.
Ιατροί ειδικότητας Παθολογίας, Νευρολογίας, Χει−
ρουργικής (Γενικής και Παιδοχειρουργικής), Πνευμονο−
λογίας, Αναισθησιολογίας και Παιδιατρικής οι οποίοι
έχουν μετεκπαιδευτεί σε αναγνωρισμένες μονάδες
εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική της αλλοδαπής
για δύο χρόνια στο αντικείμενο της Υπερβαρικής Ιατρι−
κής, δύνανται να αναγνωρίζουν την Εξειδίκευση στην
Υπερβαρική Ιατρική μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ και να
αποκτήσουν πιστοποιητικό Εξειδίκευσης μετά από επι−
τυχείς εξετάσεις ενώπιον της τριμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής.
Ιατροί ειδικότητας Παθολογίας, Νευρολογίας, Χει−
ρουργικής (Γενικής και Παιδοχειρουργικής), Πνευμονο−
λογίας, Αναισθησιολογίας και Παιδιατρικής οι οποίοι
έχουν αποκτήσει ή θα αποκτήσουν τίτλο Εξειδίκευσης
στην Υπερβαρική Ιατρική του Εξωτερικού και εφόσον
η μετεκπαίδευση έγινε σε αναγνωρισμένες μονάδες
εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική, της αλλοδαπής
για δύο (2) χρόνια στο αντικείμενο της Υπερβαρικής
Ιατρικής, δύνανται να αναγνωρίζουν την Εξειδίκευση
στην Υπερβαρική Ιατρική μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ
(χωρίς εξετάσεις) για να αποκτήσουν πιστοποιητικό
Εξειδίκευσης.

Άρθρο 5
Βιβλίο εκπαίδευσης εξειδικευομένου
Ο υποψήφιος Ιατρός Υπερβαρικής οφείλει να καταθέ−
σει στην επιτροπή εξετάσεων βιβλίο εκπαίδευσης στο
οποίο αναλυτικά θα καταγράφεται η εκπλήρωση εκπαι−
δευτικών στόχων και οι ιατρικές πράξεις στις οποίες
έλαβε μέρος.
1. Ο εν λόγω εξειδικευόμενος θα πρέπει να έχει συμ−
μετάσχει σε τουλάχιστον διακόσιες (200) προγραμμα−
τισμένες συνεδρίες Θεραπείας με Υπερβαρικό Οξυγόνο
και τριάντα (30) επείγουσες θεραπευτικές συνεδρίες
με Υπερβαρικό Οξυγόνο (καταδυτικών και υπερβαρικών
περιστατικών). Επίσης, θα πρέπει να έχει πραγματο−
ποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) κλινικές εκτιμήσεις
ασθενούς ως εξής:
Α. Εξέταση ασθενούς με ένδειξη Θεραπείας με Υπερ−
βαρικό Οξυγόνο, τουλάχιστον είκοσι (20).
Β. Εξέταση δύτη για πιστοποίηση καταδυτικής καταλ−
ληλότητας, ή/και έλεγχο υποψηφίου για τεστ πιέσεως,
τουλάχιστον δέκα (10).
Γ. Εξέταση ασθενούς με συμπτώματα μετά από κα−
τάδυση, τουλάχιστον δέκα (10).
2. Άλλες ιατρικές πράξεις που θα πρέπει να καταγρά−
φονται είναι: διαδερμική οξυμετρία, τοποθέτηση κεντρι−
κού αγγειακού καθετήρα, καθετηριασμός ουροδόχου
κύστεως, βυθοσκόπηση, μυριγγοτομή, θωρακοκέντηση
με βελόνα, τοποθέτηση θωρακικού σωλήνα, χειρουργι−
κός καθαρισμός τραύματος, εξειδικευμένη υποστήριξη
αεραγωγού, μηχανική υποστήριξη αναπνοής κατά τη
διάρκεια Θεραπείας με Υπερβαρικό Οξυγόνο. Τουλάχι−
στον είκοσι (20) πράξεις αυτής της κατηγορίας.
3. Επείγουσες διαδικασίες:
Α. Διαχείριση τοξικότητας οξυγόνου
Β. Απώλεια πίεσης θαλάμου ή απρόσμενη αύξηση πί−
εσης θαλάμου
Γ. Καρδιακή ανακοπή
Δ. Εκκένωση λόγω πυρκαγιάς
Ε. Πνευμοθώρακας
ΣΤ. Υπογλυκαιμία / απώλεια αισθήσεων
Ζ. Βαρότραυμα (ους, παραρρίνιοι κόλποι)
Η. Βρογχόσπασμος
4. Κάλυψη γνωστικών αντικειμένων άρθρου 2 «Εκπαι−
δευτικό αντικείμενο για την εξειδίκευση στην Υπερβαρι−
κή Ιατρική» με ενυπόγραφη επιβεβαίωση του διδάσκοντα
στο Βιβλίο εκπαίδευσης εξειδικευομένου.
5. Εκπαιδευτική/επιστημονική δραστηριότητα. Μπορεί
να περιλαμβάνει:
Α. Παρουσίαση θέματος Υπερβαρικής Ιατρικής σε συ−
νέδριο ή συμπόσιο ή επιστημονική εκδήλωση της ημε−
δαπής ή αλλοδαπής.
Β. Δημοσίευση θέματος Υπερβαρικής Ιατρικής σε ελ−
ληνικό ή ξενόγλωσσο επιστημονικό περιοδικό
Γ. Διδασκαλία θέματος Υπερβαρικής Ιατρικής σε εκ−
παιδευτικό σεμινάριο.

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες των εξειδικευμένων ιατρών
στην Υπερβαρική Ιατρική
Ο ιατρός κάτοχος πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στην
Υπερβαρική Ιατρική:
1. Διαγιγνώσκει, διαχειρίζεται και θεραπεύει τη Νόσο εξ
Αποσυμπιέσεως και άλλα καταδυτικά συμβάντα, καθώς
και προβλήματα υγείας που προκύπτουν από την έκθεση
σε μεταβολή περιβαλλοντικής πίεσης (π.χ. εργαζόμενοι σε
κατασκευή σηράγγων, προσωπικό υπερβαρικών θαλάμων).
2. Είναι αρμόδιος μετά από κλινική αξιολόγηση, κατάλ−
ληλο εργαστηριακό έλεγχο και όπου απαιτείται συνερ−
γασία με άλλες ιατρικές ειδικότητες, για τον καθορισμό
ιατρικής καταλληλότητας ατόμου για καταδύσεις ή έκ−
θεση σε υπερβαρικό περιβάλλον.
3. Πραγματοποιεί την αρχική εκτίμηση, διαχείριση και
παρακολούθηση των ασθενών που χρήζουν Θεραπείας
με Υπερβαρικό Οξυγόνο προτείνοντας όπου απαιτείται
περαιτέρω κλινικοεργαστηριακό έλεγχο ή πρόσθετη
φαρμακευτική αγωγή.
4. Προτείνει το θεραπευτικό πλάνο Υπερβαρικής Οξυγο−
νοθεραπείας, επιβλέπει την εφαρμογή του και το τροπο−
ποιεί όταν απαιτείται με γνώμονα το όφελος του ασθενούς.
5. Παρακολουθεί και είναι υπεύθυνος για την ορθή και
ασφαλή διενέργεια της θεραπείας ασθενών, κατά τη στιγμή
που λαμβάνει χώρα η Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο.
6. Εκτελεί κλινική εκτίμηση, αξιολόγηση, διερεύνηση
και αντιμετώπιση επιπλοκών της θεραπευτικής παρέμ−
βασης σε υπερβαρικές συνθήκες.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική
μπορούν να λάβουν κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του
ΚΕΣΥ χωρίς εξετάσεις οι κάτωθι ιατροί:
1. Κάτοχοι τίτλου ειδικότητας Παθολογίας, Νευρο−
λογίας, Χειρουργικής (Γενικής και Παιδοχειρουργικής),
Πνευμονολογίας, Αναισθησιολογίας, Παιδιατρικής, ια−
τροί εξειδικευμένοι στην Εντατικολογία, οι οποίοι κατά
τη δημοσίευση του παρόντος έχουν αποδεδειγμένα έξι
(6) μήνες τουλάχιστον εκπαίδευση ή προϋπηρεσία σε
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και έχουν εργαστεί επί
δύο (2) έτη τουλάχιστον σε Μονάδες Υπερβαρικής Ια−
τρικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και έχουν εκ−
πληρώσει ιατρικές πράξεις και εκπαιδευτικά αντικείμενα
όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσης.
2. Οι ιατροί των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν εκπαι−
δευθεί στην Υπερβαρική Ιατρική σύμφωνα με τις δια−
τάξεις της αριθμ Φ.300/1/77239 (ΦΕΚ 1679/Β΄/17−12−2001)
απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Μεταπτυχιακή εκ−
παίδευση Υγειονομικών Αξιωματικών αποφοίτων Στρατι−
ωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων», μετά από πρότα−
ση του Δ/ντου της αντίστοιχης ΔΥΓ και επικύρωση του
Ανώτατου Συμβουλίου του Κλάδου, και οι οποίοι κατά τη
δημοσίευση του παρόντος έχουν αποδεδειγμένα έξι (6)
μήνες τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας και έχουν εργαστεί επί δύο (2) έτη τουλάχι−
στον σε Μονάδες Υπερβαρικής Ιατρικής Στρατιωτικών
Νοσοκομείων και έχουν εκπληρώσει ιατρικές πράξεις
και εκπαιδευτικά αντικείμενα όπως αναφέρονται στο
άρθρο 5 της παρούσης.
Για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου αυτού
οι ενδιαφερόμενοι ιατροί ειδικότητας Παθολογίας,
Νευρολογίας και Χειρουργικής (Γενικής και Παιδοχει−
ρουργικής), Πνευμονολογίας, Αναισθησιολογίας και
Παιδιατρικής, ιατροί εξειδικευμένοι στην εντατικολογία
προκειμένου να αποκτήσουν πιστοποιητικό εξειδίκευσης
πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα σε προθε−
σμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας
στο Υπουργείο Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved