nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Ρυθμίσεις για το καθεστώς εργασίας των ιατρών 3/3/09


Αθήνα 3.3.2009, 09:45
Σημαντικές ρυθμίσεις γύρω από το καθεστώς εργασίας των ιατρών "πέρασε" το υπουργείο Υγείας στο νόμο "Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις", που ψηφίστηκε πρόσφατα από την Βουλή και αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις προσεχείς ημέρες.

Στον ίδιο νόμο περιλαμβάνονται διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα νοσοκομείων, φαρμακείων και διοριστέων ορισμένων προκηρύξεων ΑΣΕΠ.

Αναλυτικά, οι κυριώτερες ρυθμίσεις είναι οι εξής:

Ιατροί
- Ιατροί που ακούν ή ασκούσαν καθήκοντα ως μετακλητοί σε θέσεις προσωπικού ειδικών θέσεων και κατά το χρόνο αυτόν εκλήθησαν να αρχίσουν ή να ολοκληρώσουν την ιατρική τους ειδίκευση, γίνονται δεκτοί, μετά την αποχώρησή τους από τη μετακλητή θέση, ως υπεράριθμοι στις θέσεις της ιατρικής ειδικότητας στις οποίες εκλήθησαν.

- Ιατροί του κλάδου ΕΣΥ που έχουν λάβει ειδικότητα και έχουν συμπληρώσει σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας άγονων Α' περιοχών 15 έτη υπηρεσίας, μπορούν ύστερα από αίτησή τους να μετατίθενται, σε ομοιόβαθμη θέση, σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας αντίστοιχα, των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, με απόφαση του υπουργού Υγείας, εφόσον έχουν ανήλικα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 100%. Οι μετατιθέμενοι καταλαμβάνουν κενή ομοιόβαθμη θέση.

- Κατά την κρίση των υποψηφίων για πρόσληψη σε θέση κλάδου ιατρού ΕΣΥ, ο χρόνος εξειδίκευσης σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή αντίστοιχη μονάδα νεογνών και παίδων θεωρείται ως χρόνος προϋπηρεσίας στο ΕΣΥ. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή για τους ιατρούς που ειδικέυονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή αντίσοιχη μονάδα νεογνών και παίδων μετά την έναρξη του παρόντος.

- Ιατροί μέλη ΔΕΠ, που συμπληρώνουν δύο έτη υπηρεσίας σε κλινικές εντατικής θεραπείας ή αντίστοιχη μονάδα νεογνών και παίδων, δύνανται να λάβουν τον τίτλο της εξειδίκευσης στην εντατική θεραπεία, μετά από συμμετοχή σε εξετάσεις κατά τα ισχύοντα για τους γιατρούς του ΕΣΥ.

- Ιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ως υπεράριθμοι, δύνανται, ύστερα από αίτησή τους και γνώμη των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών, να μετατεθούν με απόφαση του υπουργού Υγείας σε νοσοκομεία και κέντρα της ελληνικής επικράτειας.

- Σε περίπτωση που ειδικευόμενος ιατρός λάβει άδεια για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών ή άδεια κύησης και λοχείας και η άδεια αυτή υπερβαίνει τις 30 ημέρες, τοποθετείται στη θέση του ο επόμενος ειδικευόμενος ιατρός ως υπεράριριθμος σε προσωποπαγή θέση ειδικευόμενου ιατρού που συνιστάται με απόφαση του υπουργού υγείας. Η θέση αυτή καταργείται με την ολοκλήρωση του χρόνου ειδικότητας του προηγούμενου ειδικευόμενου ιατρού, οπότε ο διορισμένος στην προσωποπαγή θέση ειδικευόμενος ιατρός τοποθετείται στην κενωθείσα θέση για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται για την ολοκλήρωση του χρόνου της ειδικότητάς του. Η διάταξη αυτή δύναται να ισχύσει άπαξ για κάθε ειδικευόμενο ιατρό και δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στις περιπτώσεις ειδικευομένων ιατρών που έχουν τοποθετηθεί, ως εκ της εφαρμογής του. Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή και στους ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου. Οι σχετικές λεπτομέρειες μπορούν να ρυθμιστούν με απόφαση του υπουργού Υγείας.

- Ιατροί που οφείλουν μέχρι έξι μήνες χρόνο ειδικεύσεως, δύντανται, προς ολοκλήρωση του οφειλόμενου χρόνου, με αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων να τοποθετηθούν ως άμισθοι υπεράριθμοι σε κατάλληλη για τον οφειλόμενο χρόνο κλινική ή εργαστήριο. Ο οφειλόμενος χρόνος δύναται να αφορά είτε το εισαγωγικό είτε το κύριο μέρος της ειδικότητας. Ο αριθμός αυτών των άμισθών υπεράριθμων ειδικευομένων ανά κλινική ή εργαστήριο δεν μπορεί να υπερβαίνει του δύο.

- Η κατά το άρθρο 1 του α.ν. 67/1968 (ΦΕΚ 303 Α') υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ορίζεται δωδεκάμηνη για τους υπόχρεους γιατρούς. Οι ιατροί αυτοί υπηρετούν υποχρεωτικώς το πρώτο τρίμηνο από αυτό το χρονικό διάστημα, στον παθολογικό και χειρουργικό τομέα του νοσοκομείου, στο οποίο υπάγεται το Περιφερειακό Ιατρείο ή Κέντρο Υγείας, όπου έχουν τοποθετηθεί και αμείβονται κατά το χρονικό αυτόι διάστημα ως υπεράριθμοι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου, σε προσωρινά συνιστώμενες με την απόφαση του διορισμού τους θέσεις. Το υπόλοιπο εννεάμηνο ο υπόχρεος υπηρετεί στο Περιφερειακό Ιατρείο ή Κέντρο Υγείας, όπου έχει τοποθετηθεί. Κατά την περίοδο της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ο ιατρός δικαιούται κανονικής άδειας 15 ημερών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητή του Νοσοκομείου στο οποίο υπάγονται, η τρίμηνη τοποθέτηση των υπόχρεων γιατρών στον παθολογικό και χειρουργικό τομέα δύναται να λάβει χώρα και μετά το πρώτο τρίμηνο της υποχρεωτικής δωδεκάμηνης υπηρεσίας υπαίθρου και έως 3 μήνες πριν τη λήξη αυτής. Η παραπάνω δωδεκάμηνη υποχρεωτική υπηρεσία δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται με απόφαση του υπουργού Υγείας, που δημοσιεύεται στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά κατηγορίες υπόχρεων ή υγειονομικών υπηρεσιών.

Νοσοκομεία
Με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια, τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας δύνανται να αναθέτουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τη μηχανοργάνωσή τους, την τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων για την εφαρμογή της γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλέυσεως που προβλέπονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Δημοσίων Μονάδων Υγείας (π.δ. 146/2003, ΦΕΚ 122 Α') και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Φαρμακεία
Η ελάχιστη απόσταση φαρμακείου που λειτουργεί ή λειτουργούσε στο ίδιο κατάστημα περισσότερο από 12 χρόνια και μεταφέρεται λόγω τελεσίδικής εξωστικής δικαστικής αποφάσεως για ανοικοδόμηση, ιδιόχρηση ή κατεδάφιση, πρέπει να είναι είκοσι μέτρα από τα λειτουργούντα φαρμακεία.

Διοριστέοι ΑΣΕΠ
Οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες διοριστέων για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας των Υγειονομικών Περιφερειών (προκηρύξεις ΑΣΕΠ 8Κ/2005, 9Κ2005, 9Κ/2006) διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις και, σε περίπτωση μη υφιστάμενης κενής ή προβλεπόμενης οργανικής θέσης αντίστοιχου κλάδου, σε συνιστώμενη με την πράξη διορισμού οργανική θέση του ίδιου κλάδου στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας (άρθρα 14 επ., όπως αυτά ισχύουν, του ν. 3329/2005), όπου έχουν επιτύχει.

Έτερος νόμος
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέσα στην εβδομάδα πρόκειται να ψηφισθεί από την Βουλή ένας ακόμη
νόμος που αφορά το καθεστώς εργασίας των ιατρών, με τίτλο: "Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ σύμφωνα με το Π.Δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved