nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επιλογή προϊσταμένων

 

Αθήνα 5.3.2010, 13:11

Κατατέθηκε ως κατεπείγον σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο νόμου  «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)» και λοιπές διατάξεις».

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου είναι τα εξής:

- Ιδρύεται το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων για την επιλογή των Γενικών Διευθυντών (ΕΙΣΕΠ). Τα μέλη του προέρχονται αποκλειστικά από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και το Συνήγορο του Πολίτη ύστερα από πρόταση των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών αυτών. Για πρώτη φορά κανένας αξιολογητής δεν ορίζεται με πρόταση του Υπουργού. Ουτσιαστικά η συντριπτική πλειοψηφία του οργάνου  έχει επιλεγεί από τα 4/5 της Βουλής αφού προέρχεται από το ΑΣΕΠ.

- Οι Διευθυντές επιλέγονται μόνο από Γενικούς Διευθυντές (ΣΕΠ). Συστήνονται τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων τα οποία στελεχώνονται αποκλειστικά από Γενικούς Διευθυντές που έχουν επιλεγεί με τις διαδικασίες του ΕΙΣΕΠ. Τα ΣΕΠ είναι τριμελή και 1 μέλος τους προέρχεται από άλλη υπηρεσία για τη διασφάλιση της.

- Οι Τμηματάρχες επιλέγονται αποκλειστικά από Διευθυντές (Υπηρεσιακά Συμβούλια). Τα νέα Υπηρεσιακά Συμβούλια επιλογής τμηματαρχών αποτελούνται αποκλειστικά από Διευθυντές. Κανένα μέλος δεν μπορεί να είαι χαμηλότερης βαθμίδας, να ορίζεται από τον Υπουργό και εξαιτίας ατου ορισμού του να έχει γρηγορότερη εξέλιξη όπως συμβαίονει σήμερα.

- Πενταετής θητεία αποσυνδεδεμένη από την κομματική εναλλαγή. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για καμία από τις παραπάνω βαθμίδες υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή για παραπτώματα που μπορεί να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης (π.χ. παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόμους, αποδοχή οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγματος για το χειρισμό υπόθεσης από υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του, παραβίαση απορρήτων της υπηρεσίας κατά τις κείμενες διατάξεις κλπ).

- Οι συχνές απουσίες και πειθαρχικές ποινές κοστίζουν: Περιπτώσεις συστηματικών απουσιών με επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες ή η ύπαρξη πειθαρχικών ποινών λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη και μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και σε μείωση 100 μορίων από τον υποψήφιο.

- Γραπτή εξέταση διοικητικών ικανοτήτων και γνώσεων από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Όλοι οι υποψήφιοι Γενικοί Διευθυντές, Διευθυντές και τμηματάρχες περνούν από γραπτή εξέταση πολλαπλών επιλογών (multiple choice) των ικανοτήτων και των γνώσεών τους. Η γραπτή εξέταση μετρά με βαρύτητα αντίστοιχη της συνέντευξης ως προς τα μόρια.

- Συνέντευξη με οριοθετημένο περιεχόμενο και αιτιολόγηση. Η διαδικασία της συνέντευξης υποχρεωτικά περιλαμβάνει 3 στάδια ερωτήσεων:
α. Επαγγελματική Δράση
β. Γνώση θεμάτων του φορέα
γ. Ικανότητα διοίκησης
Πραγματοποιείται με την παρουσία των υπολοίπων  συνυποψηφίων. Εάν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστωθεί ότι ένας υποψήφιος είναι εμφανώς ακατάλληλος μπορεί να αποφασίσει τη μη επιλογή του με ομόφωνη και αιτιολογημένη απόφαση

- Υποχρέωση δημοσίευσης των πρακτικών με αιτιολόγηση. Το ΕΙΣΕΠ. και το ΣΕΠ υποχρεούνται να δημοσιεύουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων επιλογής τα οποία να περιλαμβάνουν αιτιολόγηση των αποφάσεών τους εντός 2 μηνών.

- Ετήσια έκθεση των ΕΙΣΕΠ και των ΣΕΠ για αξιολόγηση και προτάσεις επί του συστήματος αξιλόγησης και τη βελτίωση της λειτουργίας τους.

Πρόβλεψη για απαλλαγή από τα καθήκοντα με απόφαση των ΕΙΣΕΠ, ΣΕΠ και των Νέων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Οποιοσδήποτε προϊστάμενος μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του και πριν από τη λήξη της θητείας, για σοβαρό λόγο αναγόμενο στην πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και ιδιαίτερα για αδικαιολόγητη επιείκεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, για πλημμελή άσκηση ή αδυναμία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, για μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυμία για την εφαρμογή νέων μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, κακή συνεργασία με λοιπούς προϊσταμένους και μειωμένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση.

- Εξορθολογίζεται η κατανομή των μορίων. Δίνεται βαρύτητα στους μεταπτυχιακούς τίτλους και στις πραγματικές δεξιότητες και διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου

* Ακολουθούν το σχέδιο νόμου και η αιτιολογική έκθεση.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:
Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια- Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)» και λοιπές διατάξεις

Άρθρο πρώτο
«Τα άρθρα 84 έως 87 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Υ.Κ.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3528/2007 (ΦΕΚ  Α΄ 26) αντικαθίστανται ως εξής:
Άρθρο 84
Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων
1. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α’, εφόσον:
α. έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή
β. έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή
γ. έχουν δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας και έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Διεύθυνσης για ένα (1) τουλάχιστον έτος.
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία και το διάστημα που υπολείπεται είναι  μικρότερο των δύο (2) ετών κατά την πρώτη  ημέρα συνεδρίασης του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων  (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) που συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου 157 του Υ.Κ. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης που υπηρετούν κατά το χρόνο της πρώτης συνεδρίασης του ΕΙ.Σ.Ε.Π.
2. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α`, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος για τρία (3) τουλάχιστον έτη. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τρία (3) έτη υπηρεσίας προϊσταμένου τμήματος επιλέγονται υπάλληλοι με ένα (1) τουλάχιστον έτος υπηρεσίας προϊσταμένου τμήματος. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με ένα (1) τουλάχιστον έτος υπηρεσίας προϊσταμένου τμήματος, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α’.
3. Ως προϊστάμενοι Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α`. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β`, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β` τέσσερα (4) έτη. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις για την κάλυψη των θέσεων επιλέγονται υπάλληλοι με λιγότερο χρόνο στο βαθμό Β’.
4. Τον προϊστάμενο μη αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου μη αυτοτελούς οργανικής μονάδας ορίζει, με αιτιολογία, ο προϊστάμενος της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας από τους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτόν και έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3, χωρίς επιλογή από το υπηρεσιακό συμβούλιο.
5. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 109.
6. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν  κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η ημερομηνία αυτή λαμβάνεται υπόψη και για τη μοριοδότηση των υποψηφίων, όπου απαιτείται. Το κώλυμα επιλογής της παρ. 5 δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.
7. Με τους οργανισμούς των οικείων υπηρεσιών καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. Οργανικές μονάδες είναι η γενική διεύθυνση, η διεύθυνση, το τμήμα, το αυτοτελές τμήμα,  το αυτοτελές γραφείο, το μη αυτοτελές τμήμα, το μη αυτοτελές γραφείο, καθώς και τυχόν ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις.
Άρθρο 85
Κριτήρια επιλογής
1. Η επιλογή των Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης γίνεται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται ως ακολούθως:
α. Επαγγελματικά – Τεχνικά προσόντα
- Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 25
-Το διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας : μόρια 200
- Το διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο : μόρια 100
- Ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας : μόρια 160
- Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ή από την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.: μόρια 180
Εάν υπάλληλος έχει αποφοιτήσει και από τις δύο ως άνω σχολές, μοριοδοτείται μόνο για τη μια από αυτές.
Αν υποψήφιος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο ή περισσότερα του ενός διδακτορικά διπλώματα ή μεταπτυχιακούς τίτλους ή έχει αποφοιτήσει από την Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο, υπολογίζεται το προσόν με τα περισσότερα μόρια, καθώς και το 1/3 των μορίων του άλλου ή άλλων προσόντων.
- Ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε άλλο γνωστικό αντικείμενο : μόρια 80
- Η άριστη γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 80       
- Η πολύ καλή γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 50   
- Η καλή γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 30 
-Η άριστη γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 50
- Η πολύ καλή γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 30
Μοριοδοτούνται αθροιστικά μέχρι δύο (2) ξένες γλώσσες
-Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλες σχολές του Δημοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό: μέχρι 30 μόρια (ανά ημέρα επιμόρφωσης ένα (1) μόριο με ανώτατο όριο τα 30 μόρια). Στην πιστοποιημένη  επιμόρφωση που  μοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνονται  και τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλων σχολών επιμόρφωσης του Δημοσίου που έχουν αποκτηθεί μέχρι 15.05.2009 (ημερομηνία έναρξης πιστοποιημένης επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).
β. Εργασιακή – Διοικητική εμπειρία
- Ο χρόνος υπηρεσίας: μέχρι 300 μόρια (για κάθε έτος υπηρεσίας 10 μόρια με ανώτατο όριο τα 30 έτη). Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης: μέχρι 380 μόρια ( για κάθε συμπληρωμένο μήνα 2,11 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες).
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου : μέχρι 300 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 1,67 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες).
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου : μέχρι 200 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 1,11 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες).
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει υποψήφιος από το χρόνο υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Τμήματος υπολογίζονται με ανώτατο όριο τους 180 μήνες και δεν μπορεί να υπερβεί τα 380 μόρια.
γ. Ικανότητες – δεξιότητες
(1) Υπηρεσιακή αξιολόγηση: μέχρι 300 μόρια
Τα κριτήρια της έκθεσης αξιολόγησης αξιολογούνται βάσει της βαθμολόγησης τους στις εκθέσεις αξιολόγησης και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος αυτής για κάθε κριτήριο με συντελεστή βαρύτητας 6.
(2) Οι κάτωθι ειδικές δραστηριότητες, μέχρι 80 μόρια συνολικά:
- συγγραφικό έργο (άρθρα, μελέτες, προτάσεις) που σχετίζεται με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα
- εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κλπ συναφείς με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα
- εκπροσώπηση σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχομένου
- μέλη Δ.Σ., Πρόεδροι, Διοικητές και λοιπά όργανα διοίκησης νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα.
 (3) Η ηθική αμοιβή του επαίνου ή το μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων εφόσον σχετίζονται με το αντικείμενο της υπηρεσίας: 70 μόρια 
 (4) Συνέντευξη: μέχρι 350 μόρια.
Ο βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από την ορθότητα και την πληρότητα των απαντήσεων.
Σκοπός της συνέντευξης είναι να μορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης για την οποία κρίνεται.
Περιεχόμενο της συνέντευξης αποτελούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:
1. Δραστηριότητες του υποψηφίου με βάση το περιεχόμενο του βιογραφικού του.
2. Η γνώση του αντικειμένου του φορέα, της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα.
3. Οι διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. 
Το περιεχόμενο της συνέντευξης αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του ΕΙ.Σ.Ε.Π., χωρίς την παράλειψη κρίσιμων και ουσιαστικών σημείων και η βαθμολογία για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά αιτιολογείται συνοπτικά από το κάθε μέλος. Στη συνέντευξη μπορεί να παρίστανται οι λοιποί συνυποψήφιοι. 
(5) Γραπτή εξέταση: μέχρι 300 μόρια.
Η γραπτή εξέταση διενεργείται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., έχει τη μορφή ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών και η κλίμακα βαθμολόγησης είναι από 0-100. Η τελική βαθμολογία πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή 3. Η γραπτή εξέταση αποσκοπεί στη διακρίβωση των γνώσεων του υποψηφίου σε θέματα αρμοδιότητας του φορέα στον οποίο υπηρετεί και την ικανότητα συνθετικής και αναλυτικής σκέψης που του επιτρέπει να προτείνει αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύπτουν κατά το χειρισμό υποθέσεων αρμοδιότητας του φορέα που προκηρύσσει τη θέση. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ, ρυθμίζονται οι διαδικασίες, ο τρόπος διεξαγωγής και όλες οι λεπτομέρειες που διασφαλίζουν το αδιάβλητο της γραπτής αυτής εξέτασης.
2. Η επιλογή των προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου  ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας γίνεται από το Σ.Ε.Π. βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται ως ακολούθως:
 α. Επαγγελματικά – Τεχνικά προσόντα
- Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών με συντελεστή βαρύτητας  25 για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και  16 για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ.
-Το διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας : μόρια 200
- Το διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο : μόρια 100
- Ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας : μόρια 160
- Ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε άλλο γνωστικό αντικείμενο : μόρια 80
- Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ή από την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.: μόρια 180
Εάν υπάλληλος έχει αποφοιτήσει και από τις δύο ως άνω σχολές, μοριοδοτείται μόνο για τη μια από αυτές.
Αν υποψήφιος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο ή περισσότερα του ενός διδακτορικά διπλώματα ή μεταπτυχιακούς τίτλους ή έχει αποφοιτήσει από την Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο, υπολογίζεται το προσόν με τα περισσότερα μόρια, καθώς και το 1/3 των μορίων του άλλου ή άλλων προσόντων.
- Η άριστη γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 80       
- Η πολύ καλή γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 50   
- Η  καλή γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 30 
-Η άριστη γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 50
- Η πολύ καλή γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 30
Μοριοδοτούνται αθροιστικά μέχρι δύο (2) ξένες γλώσσες
-Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλες σχολές του Δημοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό: μέχρι 30 μόρια (ανά ημέρα επιμόρφωσης ένα (1) μόριο με ανώτατο όριο τα 30 μόρια). Στην πιστοποιημένη επιμόρφωση που μοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνονται  και τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλων σχολών επιμόρφωσης του Δημοσίου που έχουν αποκτηθεί μέχρι 15.05.2009 (ημερομηνία έναρξης πιστοποιημένης επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).
β. Εργασιακή – Διοικητική εμπειρία
- Ο χρόνος υπηρεσίας: μέχρι 300 μόρια (για κάθε έτος υπηρεσίας 10 μόρια με ανώτατο όριο τα 30 έτη). Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης: μέχρι 380 μόρια ( για κάθε συμπληρωμένο μήνα 2,11 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες).
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου : μέχρι 300 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 1,67 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες).
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου : μέχρι 200 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 1,11 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες).
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει υποψήφιος από το χρόνο υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Τμήματος υπολογίζονται με ανώτατο όριο τους 180 μήνες και δεν μπορεί να υπερβεί τα 380 μόρια.
γ. Ικανότητες – δεξιότητες
(1) Υπηρεσιακή αξιολόγηση: μέχρι 300 μόρια
Τα κριτήρια της έκθεσης αξιολόγησης αξιολογούνται βάσει της βαθμολόγησης τους στις εκθέσεις αξιολόγησης και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος αυτής για κάθε κριτήριο με συντελεστή βαρύτητας 6.
(2) Οι κάτωθι ειδικές δραστηριότητες, μέχρι 80 μόρια συνολικά:
- συγγραφικό έργο (άρθρα, μελέτες, προτάσεις) που σχετίζεται με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα
- εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κλπ συναφείς με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα
- εκπροσώπηση σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχομένου
- μέλη Δ.Σ., Πρόεδροι, Διοικητές και λοιπά όργανα διοίκησης νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα.
 (3) Η ηθική αμοιβή του επαίνου καθώς και μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων, εφόσον σχετίζεται με το αντικείμενο της υπηρεσίας: 70 μόρια .
(4) Συνέντευξη: μέχρι 350 μόρια.
Ο βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από την ορθότητα και την πληρότητα των απαντήσεων.
Σκοπός της συνέντευξης είναι να μορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης για την οποία κρίνεται.
Περιεχόμενο της συνέντευξης αποτελούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:
1. Οι δραστηριότητες του υποψηφίου με βάση το περιεχόμενο του βιογραφικού του.
2. Η γνώση του αντικειμένου του φορέα και της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα.
3. Οι διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. 
Το περιεχόμενο της συνέντευξης αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του ΕΙ.Σ.Ε.Π., χωρίς την παράλειψη κρίσιμων και ουσιαστικών σημείων και η βαθμολογία για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά αιτιολογείται συνοπτικά από το κάθε μέλος. Στη συνέντευξη μπορεί να παρίστανται οι λοιποί συνυποψήφιοι.
(5) Γραπτή εξέταση: μέχρι 300 μόρια.
Η γραπτή εξέταση διενεργείται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., έχει τη μορφή ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών και η κλίμακα βαθμολόγησης είναι από 0-100. Η τελική βαθμολογία πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή 3. Η γραπτή εξέταση αποσκοπεί στη διακρίβωση των γνώσεων του υποψηφίου σε θέματα αρμοδιότητας του φορέα στον οποίο υπηρετεί και την ικανότητα συνθετικής και αναλυτικής σκέψης που του επιτρέπει να προτείνει αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύπτουν κατά το χειρισμό υποθέσεων αρμοδιότητας του φορέα που προκηρύσσει τη θέση. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ, ρυθμίζονται οι διαδικασίες, ο τρόπος διεξαγωγής και όλες οι λεπτομέρειες που διασφαλίζουν το αδιάβλητο της γραπτής αυτής εξέτασης.
3. Η επιλογή των προϊσταμένων Τμήματος, Αυτοτελούς Γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 159 βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται ως ακολούθως:
α. Επαγγελματικά – Τεχνικά προσόντα
- Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών με συντελεστή βαρύτητας 25 για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, 16 για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ και 6 για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ.
-Το διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας : μόρια 200
- Το διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο : μόρια 100
- Ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας : μόρια 160
- Ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε άλλο γνωστικό αντικείμενο : μόρια 80
- Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ή από την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.: μόρια 180
Εάν υπάλληλος έχει αποφοιτήσει και από τις δύο ως άνω σχολές, μοριοδοτείται μόνο για τη μια από αυτές.
Αν υποψήφιος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο ή περισσότερα του ενός διδακτορικά διπλώματα ή μεταπτυχιακούς τίτλους ή έχει αποφοιτήσει από την Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο, υπολογίζεται το προσόν με τα περισσότερα μόρια, καθώς και το 1/3 των μορίων του άλλου ή άλλων προσόντων.
- Η άριστη γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 80       
- Η πολύ καλή γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 50   
- Η καλή γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 30
- Η άριστη γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 50
- Η πολύ καλή γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 30
Μοριοδοτούνται αθροιστικά μέχρι δύο (2) ξένες γλώσσες
-Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλες σχολές του Δημοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό: μέχρι 30 μόρια (ανά ημέρα επιμόρφωσης ένα (1) μόριο με ανώτατο όριο τα 30 μόρια). Στην πιστοποιημένη επιμόρφωση που  μοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνονται  και τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλων σχολών επιμόρφωσης του Δημοσίου που έχουν αποκτηθεί μέχρι 15.05.2009 (ημερομηνία έναρξης πιστοποιημένης επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).
β. Εργασιακή – Διοικητική εμπειρία
- Ο χρόνος υπηρεσίας: μέχρι 300 μόρια (για κάθε έτος υπηρεσίας 10 μόρια με ανώτατο όριο τα 30 έτη). Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης: μέχρι 380 μόρια ( για κάθε συμπληρωμένο μήνα 2,11 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες).
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου : μέχρι 300 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 1,67 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες).
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου : μέχρι 200 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 1,11 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες).
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει υποψήφιος από το χρόνο υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Τμήματος υπολογίζονται με ανώτατο όριο τους 180 μήνες και δεν μπορεί να υπερβεί τα 380 μόρια.
γ. Ικανότητες – δεξιότητες
(1) Υπηρεσιακή αξιολόγηση: μέχρι 300 μόρια
Τα κριτήρια της έκθεσης αξιολόγησης αξιολογούνται βάσει της βαθμολόγησης τους στις εκθέσεις αξιολόγησης και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος αυτής για κάθε κριτήριο με συντελεστή βαρύτητας 6. Το κριτήριο «Διοικητικές ικανότητες» δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την κρίση για την επιλογή προϊσταμένων τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας όταν αυτό δεν υπάρχει. Στην περίπτωση αυτή τα υπόλοιπα κριτήρια αξιολογούνται και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος για κάθε κριτήριο με συντελεστή βαρύτητας 7,5.
(2) Οι κάτωθι ειδικές δραστηριότητες, μέχρι 80 μόρια συνολικώς:
- συγγραφικό έργο (άρθρα, μελέτες, προτάσεις) που σχετίζεται με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα
- εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κλπ συναφείς με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα
- εκπροσώπηση σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχομένου
- μέλη Δ.Σ., Πρόεδροι, Διοικητές και λοιπά όργανα διοίκησης νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα.
 (3) Η ηθική αμοιβή του επαίνου και  το μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων εφόσον σχετίζεται με το αντικείμενο της υπηρεσίας: 70 μόρια, εφόσον σχετίζεται με το αντικείμενο της υπηρεσίας.
(4) Γραπτή εξέταση: μέχρι 300 μόρια.
Η γραπτή εξέταση διενεργείται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., έχει τη μορφή ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών και η κλίμακα βαθμολόγησης είναι από 0-100. Η τελική βαθμολογία πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή 3. Η γραπτή εξέταση αποσκοπεί στη διακρίβωση των γνώσεων του υποψηφίου σε θέματα αρμοδιότητας του φορέα στον οποίο υπηρετεί και την ικανότητα συνθετικής και αναλυτικής σκέψης που του επιτρέπει να προτείνει αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύπτουν κατά το χειρισμό υποθέσεων αρμοδιότητας του φορέα που προκηρύσσει τη θέση. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ, ρυθμίζονται οι διαδικασίες, ο τρόπος διεξαγωγής και όλες οι λεπτομέρειες που διασφαλίζουν το αδιάβλητο της γραπτής αυτής εξέτασης.
4. Οι συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες και οι πειθαρχικές ποινές λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, τα οποία μειώνουν κατά την κρίση των μελών τους την βαθμολογία των υποψηφίων μέχρι 100 μόρια, ανάλογα με τον αριθμό των αναρρωτικών αδειών και τη βαρύτητα ή τον αριθμό των πειθαρχικών ποινών.
5. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων των περιπτώσεων β` και γ` των παραγράφων 1, 2 και 3 εξάγεται με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων.
 6. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης που προβλέπεται στην περίπτωση α` των παραγράφων 1, 2 και 3 λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση της τελευταίας εικοσαετίας.
 7. Η βαθμολογία του κριτηρίου της υπηρεσιακής αξιολόγησης που προβλέπεται γ` των παραγράφων 1, 2 και 3 εξάγεται με βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης που υπάρχουν στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου.
 8. Την τελική βαθμολογία του κριτηρίου της συνέντευξης της περίπτωσης γ` της παρ. 1 και 2, των ειδικών δραστηριοτήτων της περίπτωσης  γ` των παραγράφων 1, 2 και 3 καθώς και της παραγράφου 4 αποτελεί ο μέσος όρος του βαθμού των μελών του ΕΙ.Σ.Ε.Π., του Σ.Ε.Π. και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αντίστοιχα.
9. Όπου στα άρθρα του παρόντος Κώδικα αναφέρονται κριτήρια ή μόρια νοούνται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου αυτού.
Άρθρο 86
Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων
1. Η κατάταξη γίνεται βάσει της βαθμολογίας που ο κάθε υποψήφιος λαμβάνει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο και η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων. Αν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τα μέλη του ΕΙ.Σ.Ε.Π. ή των Σ.Ε.Π. διαπιστώσουν ότι ο υποψήφιος είναι ακατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας, μπορούν με πλήρως αιτιολογημένη ομόφωνη απόφασή τους  να τον αποκλείσουν από την επιλογή, ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξής του με βάση τη βαθμολογία που συγκέντρωσε. Όμοια απόφαση αποκλεισμού από την επιλογή μπορεί να εκδώσουν και τα υπηρεσιακά συμβούλια, αν από προσωπική γνώση και αντίληψη των μελών τους,  κρίνουν ότι ο υποψήφιος είναι ακατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας
2. α) Η επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων γίνεται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π. ύστερα από κοινή απόφαση-προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού και προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργού που το εποπτεύει, με την οποία προσδιορίζονται οι κενές θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής.
 β) Η προκήρυξη εκδίδεται πέντε (5) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και περίληψη της δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας. Εάν πρόκειται για Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει εκτός Αθηνών, η περίληψη δημοσιεύεται και σε μία εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία της έδρας του Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον εκδίδεται.
Ο οικείος φορέας καταχωρίζει την προκήρυξη στην ιστοσελίδα του. Η μη καταχώριση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα δεν επηρεάζει το κύρος της σχετικής διαδικασίας.
γ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι των δημόσιων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στο βαθμολογικό σύστημα του παρόντος Κώδικα ή η συμμετοχή τους προβλέπεται από ειδική διάταξη. Ειδικά για τις Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης, ο υποψήφιος από άλλη υπηρεσία πρέπει να έχει τα προσόντα που περιγράφονται στις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας που προκηρύσσει τη θέση ή στις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας από την οποία προέρχεται. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου.
δ) Με απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π. οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και  της προκήρυξης αποκλείονται  από την περαιτέρω διαδικασία. Στη συνέχεια το ΕΙ.Σ.Ε.Π.  μοριοδοτεί κάθε υποψήφιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 85. Για τη συνέντευξη, το ΕΙ.Σ.Ε.Π καλεί κάθε υποψήφιο χωριστά.
ε) Οι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων των οποίων η θητεία λήγει, εξακολουθούν να διατηρούν τη θέση τους και να ασκούν τα καθήκοντα τους έως την επιλογή και τοποθέτηση νέων Προϊσταμένων.
στ) Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος ή συσταθεί νέα, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη κένωσή της ή από τη σύστασή της και επιλέγεται νέος  προϊστάμενος για το υπόλοιπο της θητείας, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις. 
3. α) Η επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων αντιστοίχου ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας,  Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων γίνεται από το οικείο Σ.Ε.Π. ή το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο αντίστοιχα, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της θητείας τους.  Για την προκήρυξη των θέσεων προϊσταμένων εκδίδεται απόφαση – προκήρυξη, με την οποία τίθεται αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας. Προκειμένου για υπηρεσίες που έχουν περιφερειακές μονάδες, μπορεί να καθορίζεται αποκλειστική προθεσμία έως είκοσι (20) εργασίμων ημερών. Η απόφαση-προκήρυξη τοιχοκολλάται με σχετικό αποδεικτικό στον  πίνακα ανακοινώσεων της οικείας υπηρεσίας και  κοινοποιείται και σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται. Η υποβολή αίτησης συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του αιτούντος το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου.
β) Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις, το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει υπάλληλο που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και υπηρετεί στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου.
γ) Το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μοριοδοτεί τους υποψηφίους για τις θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων, αντιστοίχου ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας,  Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 αντίστοιχα, του άρθρου 85.
4. Όσοι επιλέγονται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια τοποθετούνται, με απόφαση του οικείου οργάνου, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους, ως προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες για θητεία πέντε (5) ετών. Αν υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. επιλεγεί ως προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, με την τοποθέτηση του αποσπάται αυτοδίκαια στην υπηρεσία για την οποία έχει επιλεγεί. Ο χρόνος της θητείας του αποσπασμένου υπαλλήλου ως προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Οι τοποθετούμενοι ως προϊστάμενοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους ως την επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση του νέου προϊσταμένου.
5. Με απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π., του Σ.Ε.Π. και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά περίπτωση, ο προϊστάμενος οργανικής μονάδας μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του πριν από τη λήξη της θητείας, για σοβαρό λόγο αναγόμενο στην πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και ιδιαίτερα για αδικαιολόγητη επιείκεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, για πλημμελή άσκηση ή αδυναμία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, για μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυμία για την εφαρμογή νέων μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, κακή συνεργασία με λοιπούς προϊσταμένους και μειωμένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση. Ο προϊστάμενος μπορεί, επίσης, να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του με αίτηση του, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου συμβουλίου, που συνεκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες. Στην περίπτωση αυτή και ανεξάρτητα από τους λόγους της απαλλαγής του στερείται του δικαιώματος επιλογής του ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας για μία τριετία από την επομένη της έκδοσης της απόφασης απαλλαγής του από τα καθήκοντα προϊσταμένου.
6. Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου πριν από τη λήξη της θητείας ή συσταθεί νέα, το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει νέο προϊστάμενο για το υπόλοιπο της θητείας. Η επιλογή προϊσταμένων για τις θέσεις που κενώθηκαν ή συστάθηκαν γίνεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τότε που οι θέσεις κενώθηκαν ή συστάθηκαν με τη διαδικασία της παραγράφου 3. Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αναθέτει καθήκοντα σε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις επιλογής για τη θέση που προκηρύσσεται και υπηρετεί κατά προτίμηση στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου.
7. Οι διατάξεις για την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που από τις οργανικές διατάξεις προβλέπονται ενδιάμεσου επιπέδου οργανικές μονάδες μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος.
Άρθρο 87
Αναπλήρωση προϊσταμένων
1. Τον προϊστάμενο, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις και επί ομοιοβάθμων ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου. Το αρμόδιο για την τοποθέτηση προϊσταμένων όργανο μπορεί, τηρουμένου του προβαδίσματος των βαθμών, να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας, που απουσιάζει ή κωλύεται, έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων.
2. Αν δεν υπάρχουν υποκείμενες οργανικές μονάδες, τον προϊστάμενο αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα, εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις. Αν υπηρετούν περισσότεροι υπάλληλοι με τον ίδιο βαθμό, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον προϊστάμενο της αμέσως υπερκείμενης μονάδας ή αρχής.
3. Το αρμόδιο για την τοποθέτηση όργανο μπορεί με απόφαση του να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας τον προϊστάμενο άλλης οργανικής μονάδας του ίδιου επιπέδου.
4. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδος, έως την επιλογή και τοποθέτηση νέου προϊσταμένου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2. Ο αναπληρωτής προϊσταμένου οργανικής μονάδας κατά την παράγραφο αυτή δικαιούται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα από την έναρξη της αναπλήρωσης.
 
Άρθρο δεύτερο
«Τα άρθρα 157 έως 162 του Κεφαλαίου Α’ του μέρους Ζ’ του Υ.Κ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 26), αντικαθίστανται ως εξής:
Άρθρο 157
Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το οποίο εδρεύει στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των ανωτάτων υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με εξαίρεση την Ακαδημία Αθηνών, τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι.
3. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι πενταμελές και αποτελείται από:
α)  έναν (1) Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του και τρία (3) μέλη με τους αναπληρωτές τους. Ο αναπληρωτής του Προέδρου και τα μέλη με τους αναπληρωτές τους είναι μέλη του Α.Σ.Ε.Π. και προτείνονται από τον Πρόεδρό του.
β) έναν (1)  Βοηθό Συνηγόρου του Πολίτη που προτείνεται από το Συνήγορο του Πολίτη με τον αναπληρωτή του, επίσης βοηθό Συνηγόρου του Πολίτη. 
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα μέλη του ΕΙ.Σ.Ε.Π. με τους οι αναπληρωτές τους καθώς και ο Γραμματέας του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, καθορίζεται η αποζημίωση του προέδρου, των μελών και του γραμματέα του ΕΙ.Σ.Ε.Π.   
Άρθρο 158
Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων
1. Με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας αντίστοιχα, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται σε κάθε υπουργείο  και κάθε περιφέρεια της χώρας, ένα  Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.). Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η σύσταση περισσοτέρων συμβουλίων, όταν αυτό επιβάλλεται από ειδικότερους υπηρεσιακούς λόγους ή ειδικές συνθήκες. Με απόφαση του οικείου Υπουργού επιτρέπεται η σύσταση Σ.Ε.Π. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στα οποία, από τις οικείες οργανικές διατάξεις, προβλέπονται τουλάχιστον δυο (2) Γενικές Διευθύνσεις.
2. Τα Σ.Ε.Π. είναι αρμόδια για την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντιστοίχου ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Τα Σ.Ε.Π. των υπουργείων είναι αρμόδια για την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων του οικείου υπουργείου ή άλλων αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών ή Γενικών Γραμματειών που υπάγονται στο Υπουργείο καθώς και για την επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο. Τα Σ.Ε.Π. των περιφερειών είναι αρμόδια τόσο για την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων της οικείας περιφέρειας όσο και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν.
3. Τα Σ.Ε.Π. είναι τριμελή και αποτελούνται από δύο (2) προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων του οικείου Υπουργείου ή της οικείας Περιφέρειας από τους οποίους ο ένας (1) ορίζεται πρόεδρος αυτού με τους αναπληρωτές τους και ένα (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. που λειτουργεί στην έδρα του οικείου Υπουργείου ή της οικείας Περιφέρειας με τον αναπληρωτή του. Αν δεν επαρκούν οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας ή του οικείου ΝΠΔΔ ή αυτοί που υπηρετούν σε υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας, ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης από υπηρεσίες όμορης Περιφέρειας ή από Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το οικείο Υπουργείο και αν δεν υπάρχουν από Ν.Π.Δ.Δ. άλλου Υπουργείου. Στα Υπουργεία, στα οποία δεν προβλέπονται από τις οργανικές διατάξεις δύο (2) τουλάχιστον Γενικές Διευθύνσεις, τα Σ.Ε.Π. συγκροτούνται από προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
4. Τα μέλη του Σ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του οικείου υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας αντίστοιχα. Εισηγητής του Συμβουλίου ορίζεται προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης ή προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού.
5. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α’ που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των μελών.
Άρθρο 159
Υπηρεσιακά Συμβούλια
1. Με απόφαση του οικείου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται σε κάθε Υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ. ένα υπηρεσιακό συμβούλιο. Κατ’  εξαίρεση επιτρέπεται η σύσταση περισσοτέρων συμβουλίων όταν αυτό επιβάλλεται από ειδικότερους υπηρεσιακούς λόγους ή ειδικές συνθήκες. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται σε κάθε περιφέρεια ένα υπηρεσιακό συμβούλιο.
2. Με απόφαση του οργάνου που ασκεί την εποπτεία στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που εδρεύουν στον ίδιο νομό, επιτρέπεται η σύσταση ενός ή περισσότερων κοινών υπηρεσιακών συμβουλίων. Με όμοια απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται και η έδρα των κοινών υπηρεσιακών συμβουλίων.
3. Αν συσταθούν περισσότερα υπηρεσιακά συμβούλια στο ίδιο υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ., με την πράξη σύστασης τους, καθορίζεται και η αρμοδιότητα καθενός από αυτά.
4. Στην Ακαδημία Αθηνών και σε κάθε Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι. συνιστάται, με απόφαση του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, ή του Πρύτανη Πανεπιστημίου, ή του Προέδρου Τ.Ε.Ι. αντιστοίχως, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ένα (1) ή περισσότερα υπηρεσιακά  συμβούλια.  Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή.
5. Τα Υπηρεσιακά συμβούλια είναι αρμόδια για την επιλογή προϊσταμένων Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, ορισμένου νομικού προσώπου ή πλειόνων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (κοινά). Τα υπηρεσιακά συμβούλια λειτουργούν και ως πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια για όλους τους υπαλλήλους που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους.
6. Τα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., είναι πενταμελή και αποτελούνται από:
α) τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα υπηρεσιακά συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του υπηρεσιακού συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του νομού αυτού, που πληρούν τις προϋποθέσεις.
β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α΄.
7. Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται από τον οικείο Υπουργό ή το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας ή  το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Ένα από τα μέλη που προβλέπονται στην περίπτωση (α) της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται ως Πρόεδρος και ένα αναπληρωτής του Προέδρου. Τα μέλη που προβλέπονται στην περίπτωση (β) της προηγούμενης παραγράφου εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-88 (ΦΕΚ Β’ 684) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση τακτικού αιρετού μέλους του συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας.
9. Στα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια διοικητικού προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζονται ως πρόεδροι ή μέλη εκπαιδευτικοί λειτουργοί με βαθμό Α` από τους υπηρετούντες στην πόλη της έδρας του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον δεν υπάρχουν μόνιμοι υπάλληλοι από τους αναφερόμενους στην περ. α’ της παρ. 6.
10. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων τα υπηρεσιακά συμβούλια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.ΥΠ.), της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και της Σιβιτανίδειου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, για τα οποία επιτρέπεται προσαρμογή τους προς τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού.
11. Οι ειδικές διατάξεις για τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων των ανεξάρτητων αρχών δεν θίγονται.
12. Στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. ως εισηγητές ορίζονται οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών προσωπικού.
13. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Β’, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των μελών.
Άρθρο 160
Θητεία
1. Η θητεία των μελών του ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους από τον ορισμό τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία των μελών του Συμβουλίου αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού τους και λήγει την 31η-12-2012.
2. Η θητεία των μελών των συμβουλίων των άρθρων 158 και 159 είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους από τον ορισμό τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία των μελών των συμβουλίων αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού τους και λήγει την 31η  Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους.
Άρθρο 161
Εκπροσώπηση των φύλων
Στα συμβούλια των άρθρων 157, 158 και 159 ο αριθμός των μελών που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών που ορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και τα μέλη που ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο τουλάχιστον με μισό της μονάδας.
Άρθρο 162
Λειτουργία
1. Κάθε συμβούλιο αποτελεί ιδιαίτερη αρχή.
2. Κατά τη διάρκεια της θητείας απαγορεύεται η αντικατάσταση μελών των συμβουλίων, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι, με εξαίρεση την περίπτωση που μέλος του Σ.Ε.Π. ή του υπηρεσιακού συμβουλίου μετά τη λήξη της θητείας του δεν επιλεγεί εκ νέου προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης αντίστοιχα.
3. Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των τακτικών μελών.
4. Ο αναπληρωτής του προέδρου προεδρεύει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου. Στην περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του προέδρου, συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.
5. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. και τα υπηρεσιακά συμβούλια βρίσκονται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη τους. Τα Σ.Ε.Π. για να λειτουργήσουν πρέπει να παρίστανται και τα τρία μέλη τους. Τα τμήματα του  Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη τους, στα οποία απαραιτήτως πρέπει να περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Τα συμβούλια αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Εάν σχηματισθούν περισσότερες από δύο γνώμες, όσοι ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις επικρατέστερες.
6. Οι πράξεις όλων των συμβουλίων διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι πέραν του διμήνου από την ημερομηνία της συνεδρίασης κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση. Ως την υπογραφή των πρακτικών μπορεί να χορηγείται στην οικεία υπηρεσία βεβαίωση για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο του υπηρεσιακού συμβουλίου. Βάσει της βεβαίωσης αυτής μπορεί να γίνονται από τη διοίκηση οι απαιτούμενες περαιτέρω ενέργειες για την εκτέλεση των πράξεων των συμβουλίων. Όμοια βεβαίωση μπορεί να χορηγείται και στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, ύστερα από αίτηση τους. Στα πρακτικά καταχωρίζεται και η γνώμη όσων μειοψήφησαν.
7. Η ψηφοφορία των μελών των συμβουλίων γίνεται κατά σειρά αντίστροφη από εκείνη της απόφασης ορισμού τους. Δεν επιτρέπεται η αποχή από την ψηφοφορία ή η λευκή ψήφος.
8. Ο υπάλληλος μπορεί να παρίσταται ενώπιον του συμβουλίου που κρίνει πειθαρχική του υπόθεση αυτοπροσώπως ή με συμπαράσταση δικηγόρου ή μόνο δια δικηγόρου.
9. Κατά την εξέταση πειθαρχικών υποθέσεων, ως εισηγητής του υπηρεσιακού συμβουλίου, με δικαίωμα ψήφου, ορίζεται, σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 133, ένα (1) από τα μέλη αυτού. Η ιδιότητα του εισηγητή του συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους αυτού.
10. Στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ως εισηγητές ορίζονται, με πράξη του προέδρου, μόνο μέλη αυτού.
11. Η λειτουργία όλων των συμβουλίων διέπεται συμπληρωματικά από τις γενικές διατάξεις για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης.

Άρθρο τρίτο
Στο τέλος του άρθρου 163 του Υ.Κ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄/9-2-2007) προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
11. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί αποκλειστικά ως πειθαρχικό με την επιφύλαξη του άρθρου 95. Κρίνει σε δεύτερο βαθμό, κατά το νόμο και την ουσία και κατ’ εξαίρεση σε πρώτο βαθμό όταν αυτό προβλέπεται. Το συμβούλιο αυτό λειτουργεί και ως πειθαρχικό  των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, το οποίο κρίνει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

Άρθρο Τέταρτο
Τελικές διατάξεις

1. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων που διανύθηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος. Προκειμένου για υπαλλήλους που είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης πριν την απόσπασή τους, το ανωτέρω χρονικό διάστημα λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης.
2. Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος βάσει ειδικών διατάξεων που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος, λαμβάνεται υπόψη μόνο για την εφαρμογή του άρθρου 84 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου.
3. Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας με νόμιμη αναπλήρωση, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας και  λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων  84 και 85 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου.
4. Με τους οργανισμούς των υπηρεσιών μπορεί να προβλέπεται, όπου κρίνεται αναγκαίο, ως τυπικό προσόν για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων η άριστη ή πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας.    
5. Τα Συμβούλια που προβλέπονται στα άρθρα 157, 158 και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο δεύτερο του παρόντος νόμου παρόντος Κώδικα συντάσσουν ετήσιες εκθέσεις στις οποίες αναφέρεται η αποτελεσματικότητα τόσο της λειτουργίας τους όσο και του εφαρμοζόμενου συστήματος επιλογής προϊσταμένων καθώς και η διατύπωση προτάσεων βελτίωσης των διαδικασιών που ακολουθούνται.

Άρθρο Πέμπτο
Μεταβατικές διατάξεις
1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέλη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου που προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως ίσχυαν πριν να αντικατασταθούν με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του παρόντος νόμου. Εξαιρούνται τα μέλη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και τα αιρετά μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων, τα οποία εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους, καθώς επίσης και τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.
2. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού λήγει αυτοδικαίως η θητεία των προϊσταμένων οργανικών μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου είτε αυτοί επιλέγονται με βάση τις διατάξεις του Υ.Κ. είτε με βάση ειδικές διατάξεις. Εξαιρούνται οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. Λήγει επίσης η θητεία των μονομελών οργάνων διοίκησης που εξομοιώνονται με Γενικό Διευθυντή ή Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή έχουν οποιαδήποτε άλλη ονομασία. Έως την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθήκοντα προϊσταμένων εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προϊστάμενοι ή οι αναπληρωτές τους. 
3. Έως τη συγκρότηση του ΕΙ.Σ.Ε.Π., το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο που έχει συσταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Υ.Κ., όπως ίσχυε πριν να αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του νόμου αυτού, αποτελείται από πέντε (5) μέλη  συνταξιούχους Ανώτατους Δικαστικούς Λειτουργούς της Διοικητικής Δικαιοσύνης, ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή συνταξιούχους Προέδρους, Αντιπροέδρους ή Νομικούς Συμβούλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζονται τα μέλη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, καθώς και ο Γραμματέας του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του.
 4. Έως τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο παρόντος νόμου, σε κάθε δημόσια υπηρεσία, Περιφέρεια και Ν.Π.Δ.Δ., συγκροτούνται υπηρεσιακά συμβούλια μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, τα οποία είναι πενταμελή και αποτελούνται από:
α) τρεις (3) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α’, οι οποίοι λαμβάνονται μεταξύ των πέντε (5) υπαλλήλων που έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα υπηρεσιακά συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του υπηρεσιακού συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του νομού αυτού, που πληρούν τις προϋποθέσεις. Τα τρία ως άνω μέλη προκύπτουν ύστερα από δημόσια κλήρωση, την ευθύνη της οποίας έχει ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και όπου δεν υπάρχει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού και οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων.
β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α’.
Τα υπό στοιχείο α’ μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. και τοποθετούνται ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων από τα Σ.Ε.Π. με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.  Τα συμβούλια αυτά λειτουργούν με ελλιπή σύνθεση, χωρίς αναπληρωματικά μέλη μέχρι την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων, οπότε ορίζονται και τα αναπληρωματικά τους μέλη. Οι επιλογές των προϊσταμένων διευθύνσεων, τμημάτων, αυτοτελών γραφείων και αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων γίνονται από αυτά τα υπηρεσιακά συμβούλια.
5.Η κατά τα ανωτέρω επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, γίνεται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 με εξαίρεση τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.1 και των διατάξεων της  παρ.1, των περιπτώσεων δ, ε, στ της παρ. 2, της περίπτωσης β της παραγράφου 3 και των παραγράφων 5, 6 και 7  του άρθρου 86 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο πρώτο του  παρόντος νόμου. Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 85 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τα  κριτήρια που προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις (1), (4) και (5) της περίπτωσης γ’ των παρ. 1,2 και 3. Δεν επιλέγεται ως προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης υπάλληλος του οποίου το υπολειπόμενο διάστημα, μέχρι την αυτοδίκαιη αποχώρηση από την υπηρεσία είναι μικρότερο του ενός (1) έτους κατά την ημερομηνία συνεδρίασης του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με εξαίρεση τους ήδη υπηρετούντες προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης.
Αν οι υπηρετούντες, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης δεν επιλεγούν εκ νέου, καταλαμβάνουν κενή θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης και αν δεν υπάρχει καταλαμβάνουν την πρώτη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης που θα κενωθεί. Ως τότε θεωρούνται προϊστάμενοι Διεύθυνσης και τα καθήκοντά τους προσδιορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ., ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.   
6. Για την προκήρυξη των θέσεων προϊσταμένων εκδίδεται απόφαση – προκήρυξη, με την οποία τίθεται αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας. Προκειμένου για υπηρεσίες που έχουν περιφερειακές μονάδες, μπορεί να καθορίζεται αποκλειστική προθεσμία έως είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Η απόφαση-προκήρυξη τοιχοκολλάται με σχετικό αποδεικτικό στον  πίνακα ανακοινώσεων της οικείας υπηρεσίας και  κοινοποιείται και σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται.  Η υποβολή αίτησης συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του αιτούντος το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου.
7. Όσοι επιλέγονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τοποθετούνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ως προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες και υπηρετούν έως την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων, που θα επιλεγούν από το ΕΙ.Σ.Ε.Π.,  τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια κατά περίπτωση, με τις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου.
8. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, λήγει η θητεία των μελών των  Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ, άρθρο 21 Ν. 1566/1985, ΦΕΚ Α’ 167), των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ, άρθρο 21 Ν. 1566/1985, ΦΕΚ Α’ 167),  των Ανώτερων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ, άρθρο 14 παρ. 29 Ν. 2817/2000, ΦΕΚ Α’ 78) και των Ανώτερων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ, άρθρο 14 παρ. 29 Ν. 2817/2000, ΦΕΚ Α’ 78). Εξαιρούνται τα αιρετά μέλη των Συμβουλίων αυτών, που εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους ως τη λήξη της θητείας τους.

Άρθρο Έκτο
Λοιπές Διατάξεις
1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ Α’ 28), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 1 του ν.2349/1995 (ΦΕΚ Α’ 224), αντικαταστάθηκε αρχικά με το άρθρο 20 παρ. 1 του ν.2738/1999 (ΦΕΚ Α’ 180)  και κατόπιν με το άρθρο 16 του ν.3146/2003 (ΦΕΚ Α’ 125), αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ΑΣΕΠ συγκροτείται από είκοσι οκτώ (28) μέλη με την ακόλουθη διαβάθμιση:
Πρόεδρος
Αντιπρόεδροι (θέσεις τρεις)
Σύμβουλοι (θέσεις είκοσι τέσσερις)»
2. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:
α)  τον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από προϊστάμενο γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από διευθυντή σχολικής μονάδας.
β) Δύο εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με βαθμό Α’, με τους αναπληρωματικούς τους, που υπηρετούν στην περιφέρεια του οικείου ΠΥΣΠΕ, οι οποίοι επιλέγονται με κριτήριο τη μεγαλύτερη προηγούμενη διοικητική εμπειρία σε θέση στελεχών εκπαίδευσης. Σε περίπτωση ίσης διοικητικής εμπειρίας επιλέγεται ο εκπαιδευτικός με τη μεγαλύτερη πραγματική δημόσια υπηρεσία. Ως διοικητική εμπειρία, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται η υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή σχολείου, προϊσταμένου γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προϊσταμένου διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
γ) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.
3. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:
α)  τον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από προϊστάμενο γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή φυσικής αγωγής ή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ή φυσικής αγωγής ή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από διευθυντή σχολικής μονάδας.
β) δύο εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με βαθμό Α’, με τους αναπληρωματικούς τους, που υπηρετούν στην περιφέρεια του οικείου ΠΥΣΔΕ, οι οποίοι επιλέγονται με κριτήριο τη μεγαλύτερη προηγούμενη διοικητική εμπειρία σε θέση στελεχών εκπαίδευσης. Σε περίπτωση ίσης διοικητικής εμπειρίας επιλέγεται ο εκπαιδευτικός με τη μεγαλύτερη πραγματική δημόσια υπηρεσία. Ως διοικητική εμπειρία, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται η υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή σχολείου, προϊσταμένου γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προϊσταμένου διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
γ) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.
4. α. Στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας συνιστάται Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων, η οποία συγκροτείται από το Τμήμα Εποπτείας και Διακίνησης Τύπου και από το Τμήμα Επαγγελματικών Ενώσεων και Πρακτορείων Ειδήσεων. Μέχρι τη συγκρότηση των αρμοδίων υπηρεσιακών συμβουλίων, ανατίθεται η άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης και προϊσταμένων Τμημάτων, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. 
β. Από τη Διεύθυνση Εποπτείας ΜΜΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μεταφέρονται στη Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων, καθώς και οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
βα. Η εφαρμογή της νομοθεσίας περί Πρακτορείων Ειδήσεων και η εποπτεία της λειτουργίας τους.
ββ. Η μελέτη, εισήγηση και λήψη μέτρων που αφορούν την κρατική πολιτική στα θέματα Πρακτορείων Ειδήσεων.
  γ. Η αρμοδιότητα της εποπτείας του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε.) από τη Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας.
δ. Το Τμήμα Θεαμάτων και Ακροαμάτων της Διεύθυνσης Εποπτείας ΜΜΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται στη Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
ε. Το Γραφείο Προωθήσεως Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΜΕDΙΑ Αθηνών (MEDIA Desk Hellas) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται στη Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
 στ. Η Διεύθυνση Εποπτείας ΜΜΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υπάγεται στον Υπουργό  Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (άρθρο 1 του π.δ. 172/1994 - ΦΕΚ Α’ 108, άρθρο 1 ν. 1730/1987 – ΦΕΚ Α’ 145), εποπτεύεται από τον Υπουργό  Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
ζ. Το προσωπικό που υπηρετούσε στη Διεύθυνση Εποπτείας ΜΜΕ της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄), αποσπάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, με εξαίρεση το προσωπικό του Τμήματος Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων, το οποίο παραμένει στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, και  το προσωπικό του Τμήματος Θεαμάτων και Ακροαμάτων, το οποίο αποσπάται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού επίσης κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.  Για τις ανωτέρω αποσπάσεις  εκδίδεται διαπιστωτική πράξη των υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού και Τουρισμού κατά περίπτωση. Η μισθοδοσία του προσωπικού που αποσπάται βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα υποδοχής.
η. Στις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου δεν υπάγονται οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι παραμένουν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.
5. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου του 40 του ν. 3734/2009 [ΦΕΚ Α 8], παρατείνεται μετά τη λήξη της την 31.12.2009, μέχρι την 31.12.2010. Μέχρι την ίδια ημερομηνία εφαρμόζεται η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 3419/2005.
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού μπορεί να παραταθεί η ισχύς της παραπάνω διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 3734/2009 για ένα επιπλέον έτος από της λήξεως του χρόνου που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της διάταξης αυτής.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Σχέδιο Νόμου
«Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)» και λοιπές διατάξεις
Αιτιολογική Έκθεση
Το Σύνταγμα της χώρας μας υποβάλλει τα δημόσια λειτουργήματα και ειδικότερα τις δημόσιες θέσεις της κρατικής διοίκησης σε δύο θεμελιώδεις κανόνες: τον κανόνα των ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες  και τον κανόνα της προτίμησης μεταξύ αυτών κατά τον λόγο της προσωπικής τους αξίας ή αρχή της αξιοκρατίας.
Ως προσωπική αξία ωστόσο δεν νοείται μόνο η προσωπική ακεραιότητα και ήθος. Αυτά αποτελούν εκ του νόμου τυπικές προϋποθέσεις για κάθε δημόσιο λειτουργό.
Ως προσωπική αξία  για τις ανάγκες της στελέχωσης δημοσίων θέσεων νοείται σε κάθε περίπτωση η ικανότητα βέλτιστης ανταπόκρισης σε κριτήρια που υπαγορεύει κατά κλάδο δημόσιας λειτουργίας το δημόσιο συμφέρον και οι σχετικές ανάγκες των οικείων υπηρεσιών της κρατικής διοίκησης. Γι’ αυτό και η αξιοκρατία και ισότητα ευκαιριών οφείλουν εκ του Συντάγματος να διέπουν και την επιλογή προσωπικού και την επιλογή προϊσταμένων στην κρατική διοίκηση.
Οι αρχές αυτές είναι κρίσιμες σε δύο επίπεδα: (α) στον σχεδιασμό οργάνων και διαδικασιών, που τις υλοποιούν και (β) στην οργάνωση ενός πλαισίου κριτηρίων, που τις εκφράζουν.
Εκτός όμως από αρχές συγκρότησης του σώματος και της ιεραρχίας των δημοσίων υπαλλήλων, η ισότητα και η αξιοκρατία αποτελούν την καίρια θεσμική εγγύηση της αμεροληψίας της κρατικής διοίκησης.
 Η διοίκηση οφείλει να προσφέρει χωρίς διακρίσεις τις υπηρεσίες. Μόνη μια αξιοκρατικά οργανωμένη και με αξιοκρατικά επιλεγμένους προϊσταμένους διοίκηση μπορεί να υπηρετήσει αποτελεσματικά και αμερόληπτα την εφαρμογή της γενικής βούλησης, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα στο νόμο που ψηφίζουν οι δημοκρατικά εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού.
 Η  πελατειακή λειτουργία του πολιτικού συστήματος της χώρας, κατέστησε τον έλεγχο των αξιολογήσεων στο εσωτερικό της διοικητικής ιεραρχίας ένα κρίσιμο εργαλείο για την επίτευξη της επικυριαρχίας του  κυβερνώντος κόμματος επί των βασικών καθημερινών λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης.
Η επιλογή και προώθηση πολιτικά ή και στενά κομματικά αρεστών αιτιολογείτο σιωπηρώς από την δήθεν ανάγκη διασφάλισης της εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτικής και διοικητικής ιεραρχίας μετατρεπόμενη σχεδόν σε άτυπο κανόνα της πολιτικής ζωής. Ωστόσο η πολιτική και διοικητική αυτή πρακτική αφ’ ενός ήταν ανέκαθεν και παραμένει μια στρέβλωση σε βάρος θεμελιωδών οργανωτικών αρχών του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, αφ’ ετέρου έχει πλέον πολλαπλασιάσει στην κρατική διοίκηση της χώρας φαινόμενα πρόδηλης αναξιοκρατίας, πελατειακού κομματισμού, μεροληψίας και διαφθοράς. Τα φαινόμενα αυτά μοιραία έχουν υπονομεύσει σε επικίνδυνο σημείο την αξιοπιστία της διοικητικής δράσης αλλά και του σώματος των δημοσίων υπαλλήλων, πρωτίστως όμως την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των κρατικών λειτουργιών που αυτοί υπηρετούν. Έτσι οι όποιες εξελίξεις στην ομαλή ζωή του κοινοβουλευτικού μας πολιτεύματος, όπως η εναλλαγή των πολιτικών κομμάτων στη διακυβέρνηση της χώρας έχουν καταλήξει να συνεπάγονται κατ΄ ανάγκην το θλιβερό και ακραία δαπανηρό φαινόμενο μιας διαλυτικής μεταβολής στο σώμα της κρατικής διοίκησης και των υπαλλήλων της, ιδίως δε όσων κατέχουν θέσεις ευθύνης:
- πλήρης αναστολή ή και διακοπή ενεργών και πολυδάπανων πρωτοβουλιών και δράσεων,
- διακοπή της κρατικής-διοικητικής «μνήμης», απώλεια στοιχείων απαραίτητων για την εν γένει συνέχεια της κρατικής διοίκησης ή για την απόδοση ευθυνών,
- απαξίωση κρίσιμου και έμπειρου προσωπικού και αποθεμάτων τεχνογνωσίας,
- καθυστερήσεις στην αποκατάστασης της επαφής της νέας πολιτικής ηγεσίας με την ενεργό διοίκηση,
-  δυσχέρειες στελέχωσης κρίσιμων τομέων διοικητικής δράσης, εκπνοή προθεσμιών για χρηματοδοτήσεις και εν γένει απώλεια πόρων.
Το πρόσφατο παρελθόν της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης αποδεικνύει περίτρανα όλα τα ανωτέρω και καταδεικνύει την αδήριτη ανάγκη θεσμοθέτησης ενός αντικειμενικού και αξιοκρατικού συστήματος επιλογής προϊσταμένων, αφού παρ’ όλες τις προεκλογικές εξαγγελίες της προηγούμενης κυβέρνησης για «επανίδρυση του κράτους», με τις διατάξεις του ν. 3260/2004 ακολουθήθηκε η λογική της αποκαθήλωσης όλης της διοικητικής ιεραρχίας αφενός  χωρίς καμία αιτιολόγηση και αφετέρου χωρίς την εφαρμογή καμίας αντικειμενικής αξιολόγησης, που να δικαιολογεί την απομάκρυνση της μακρόχρονης εμπειρίας και γνώσης πολλών ικανών στελεχών σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης. Η αποδοχή, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, του πάγιου αιτήματος των εργαζομένων για καθιέρωση αντικειμενικών και αξιοκρατικών κριτηρίων στην επιλογή προϊσταμένων, με την ψήφιση του ν. 3528/2007, αποδείχθηκε κενό γράμμα αφού δεν εφαρμόσθηκε στο 90% των περιπτώσεων,  επιλέγοντας το σίγουρο δρόμο της εφαρμογής του ν. 3260/2004, ο οποίος της εξασφάλιζε τη δυνατότητα της ελεύθερης και ανέλεγκτης επιλογής. Οι λογικές αυτές συνέχισαν να υπηρετούν και να προάγουν φαινόμενα  αναξιοκρατίας, πελατειακού κομματισμού και μεροληψίας,  υπονομεύοντας ακόμη περισσότερο την ήδη κλονισμένη αξιοπιστία της δράσης της διοίκησης αλλά και του σώματος των δημοσίων υπαλλήλων, πρωτίστως όμως την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των κρατικών λειτουργιών που αυτοί υπηρετούν.             
Η αδιέξοδη αυτή πορεία της ελληνικής διοίκησης είναι ασύμβατη με ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου γιατί μας απομακρύνει με τρόπο καταστροφικό από την ποιότητα και επάρκεια των κρατικών λειτουργιών από βασικές αρχές της πολιτικής μας συμβίωσης όπως η ισότητα ευκαιριών μεταξύ όλων των Ελλήνων πολιτών, η αξιοκρατία και  εν τέλει η ίδια η δημοκρατική λειτουργία του κράτους.
 Στα πλαίσια αυτά είναι άμεσα και επιτακτικά αναγκαία η αποκατάσταση του κύρους των αρχών αυτών στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης. Εντελώς πρόσφατα με την ψήφιση του ν. 3812/2009 προωθήθηκε η αποκατάσταση της αξιοκρατίας στο στάδιο των προσλήψεων προσωπικού από την κρατική διοίκηση και τα  νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου  δόθηκε τέλος σε κάθε αυθαίρετη και αναξιοκρατική διαδικασία πρόσληψης.  Η επιλογή του προσωπικού στο δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα διέπεται από διαφανείς, αντικειμενικές και αξιοκρατικές διαδικασίες, αποκαθιστώντας ταυτόχρονα την αρχή της ισότητας όλων των υποψηφίων που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς πρόσληψης στο Δημόσιο τομέα.  Η αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων και η καθολική υπαγωγή τους στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) με τις διατάξεις του ν. 3812/2009, αποκαθιστά την   σχέση εμπιστοσύνης και διαφάνειας μεταξύ των πολιτών και της κρατικής διοίκησης, δεδομένου ότι το ΑΣΕΠ έχει κατοχυρωθεί στη συνείδηση των πολιτών για την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αξιοκρατική λειτουργία του. 
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προωθείται αποφασιστικά η αποκατάσταση της αξιοκρατίας και της αξιοπιστίας της ελληνικής κρατικής διοίκησης και στο πεδίο της επιλογής προϊσταμένων όλων των υπηρεσιακών μονάδων του κράτους ολοκληρώνοντας ένα θεσμικό πλαίσιο που απελευθερώνει το κράτος, τη δημόσια διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό της από τα πελατειακά δεσμά.
Στα πλαίσια αυτά, για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας, προωθείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα των διαδικασιών και του τρόπου εισαγωγής και εξέλιξης στη Δημόσια Διοίκηση. Οι αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας καταλαμβάνουν πλέον όλο το φάσμα του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα.
Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί μεγάλη τομή στη Δημόσια  Διοίκηση προωθώντας ένα σύγχρονο σύστημα επιλογής προϊσταμένων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια, το οποίο στηρίζεται σε δυο βασικούς άξονες:    
Ο πρώτος άξονας αφορά τη σύσταση κατ’ αρχήν νέων, υψηλού κύρους και αξιοπιστίας, συλλογικών οργάνων επιλογής προϊσταμένων, των οποίων ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας τους διασφαλίζει την αξιοκρατία, διαφάνεια, αντικειμενικότητα και εγκυρότητα της πυραμίδας των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης.
Η θεσμοθέτηση, για πρώτη φορά, Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει την αντικειμενικότητα και το υψηλό κύρος του, αφού τα μέλη του προέρχονται πλέον από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και το Συνήγορο του Πολίτη ύστερα από πρόταση των επικεφαλής των αρχών αυτών.  
Τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), τα οποία είναι αρμόδια για την επιλογή των Διευθυντών, στελεχώνονται από Γενικούς Διευθυντές που έχουν επιλεγεί από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) με διαφανείς, αδιάβλητες και βασιζόμενες σε αντικειμενικά κριτήρια διαδικασίες.
Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, τα οποία είναι αρμόδια για την επιλογή των Προϊσταμένων Τμημάτων, αποτελούνται από προϊσταμένους Διευθύνσεων και όχι υπαλλήλους που τοποθετούνται από τον αρμόδιο Υπουργό σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης, εκ της ιδιότητάς τους ως μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου, όπως προέβλεπε το άρθρου 159 του ν. 3528/2007, ασκώντας ταυτόχρονα τις υπόλοιπες αρμοδιότητές τους.
Εξάλλου η συμμετοχή των εργαζομένων κρίνεται απαραίτητη σε αυτά τα υπηρεσιακά συμβούλια, που είναι αρμόδια για όλα τα θέματα των υπαλλήλων και την επιλογή των προϊσταμένων Τμημάτων, επειδή η επιλογή τους είναι η κυριότερη από όλες τις επιλογές των προϊσταμένων, αφού αποτελεί την πρώτη κλίμακα  της διοικητικής ιεραρχίας για την οποία άλλωστε εισάγεται η δοκιμασία της γραπτής εξέτασης.    
Ο δεύτερος άξονας είναι η εισαγωγή ενός σύγχρονου  συστήματος επιλογής στελεχών, το οποίο θα λειτουργεί με γνώμονα  τις αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας αλλά και θα υπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες της σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης. Το προτεινόμενο σύστημα επιλογής προϊσταμένων βασίζεται στο συνδυασμό αξιολόγησης αντικειμενικών κριτηρίων, προερχόμενων από τρεις ομάδες. Οι ομάδες αυτές αναφέρονται στα επαγγελματικά (τυπικά) προσόντα, στην εργασιακή-διοικητική εμπειρία και στις ικανότητες-δεξιότητες των κρινόμενων υπαλλήλων. 
Για πρώτη φορά εισάγεται η δοκιμασία της γραπτής εξέτασης που διενεργείται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης καθώς και η οριοθέτηση του περιεχομένου της συνέντευξης σε θεματικές ενότητες και ο καθορισμός της διαδικασίας διενέργειάς της, προκειμένου η βαθμολόγησή της να είναι αντικειμενική και αιτιολογημένη και σε κάθε περίπτωση να μπορεί να ελεγχθεί από τον ακυρωτικό δικαστή.
Οι αδιαφανείς, πελατειακές και αναξιοκρατικές επιλογές στην διοικητική ιεραρχία, απαξιώθηκαν από τη συντριπτική πλειοψηφία όχι μόνο των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και των πολιτών γενικότερα, με αποτέλεσμα να οδηγήσουν στο περιθώριο και την αδράνεια, τη συντριπτική πλειοψηφία ικανού και παραγωγικού  δυναμικού του δημοσίου.
Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου εισάγοντας διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες αξιολόγησης των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, αποκαθιστά στη συνείδησή τους τη σχέση εμπιστοσύνης που οφείλει να παρέχει κάθε σύγχρονο και ευνομούμενο κράτος. Ταυτόχρονα αποτελεί την κινητήρια δύναμη που θα ενεργοποιήσει τη Δημόσια Διοίκηση, αφυπνίζοντας μεγάλες, ικανές και δημιουργικές δυνάμεις της,  δίνοντας κίνητρα για μεγαλύτερη απόδοση, αναδεικνύοντας άριστα και ικανά στελέχη με αποτέλεσμα την επίτευξη του κύριου στόχου, που δεν είναι άλλος από την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, τη διασφάλιση της συνέχειας της διοίκησης και την αποσύνδεσή της από την οποιαδήποτε κυβερνητική θητεία.
Το νομοσχέδιο αποτελείται από τις πάγιες διατάξεις (Άρθρα Πρώτο και Δεύτερο), τις Τελικές Διατάξεις (Άρθρο Τρίτο), Μεταβατικές Διατάξεις, (Άρθρο Τέταρτο) και Λοιπές Διατάξεις (Άρθρο Πέμπτο). 
Με το Άρθρο Πρώτο αντικαθίστανται τα άρθρα 84 έως 87 του Υπαλληλικού Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το  ν.3528/2007, σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια, τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, καθώς και την αναπλήρωση αυτών.
Με το Άρθρο Δεύτερο αντικαθίστανται τα άρθρα 157 έως 162. Με το άρθρο 157 ιδρύεται το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), με τα υπόλοιπα άρθρα ρυθμίζονται τα θέματα της συγκρότησης των συμβουλίων επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, των αρμοδιοτήτων τους, της θητείας καθώς και της λειτουργίας των συμβουλίων αυτών.
Με το Άρθρο Τρίτο προστίθεται παράγραφος 11 στο τέλος του άρθρου 163 του Υ.Κ., το οποίο ρυθμίζει τα θέματα λειτουργίας του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. 
Το Άρθρο Τέταρτο  περιλαμβάνει τις Τελικές Διατάξεις.
Το Άρθρο Πέμπτο αφορά τη συγκρότηση των οργάνων επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, καθώς και τα κριτήρια και τη διαδικασία στο μεταβατικό στάδιο μέχρι τη συγκρότηση των οργάνων που προβλέπονται στις πάγιες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου.
Το Άρθρο Έκτο περιλαμβάνει τις λοιπές διατάξεις.
Το Άρθρο Έβδομο  καθορίζει την έναρξη ισχύος του νόμου.
Ειδικότερα, οι προτεινόμενες κατά άρθρο ρυθμίσεις είναι οι ακόλουθες:

Άρθρο Πρώτο
Με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού τροποποιούνται τα άρθρα 84 έως 87 του Υπαλληλικού Κώδικα που προβλέπουν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Ειδικότερα:
Α) Στο άρθρο 84 προβλέπονται οι προϋποθέσεις επιλογής προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων.
Οριοθετούνται πιο αυστηρές προϋποθέσεις για τους υποψηφίους για θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης. Συγκεκριμένα, απαιτείται η άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης για τουλάχιστον τρία (3) έτη, ανεξαρτήτως του συνολικού χρόνου υπηρεσίας, ή συνολικός χρόνος υπηρεσίας δέκα οκτώ 18 έτη και ένα (1) τουλάχιστον έτος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, σε  αντίθεση με το ν. 3528/2007 που προέβλεπε, είκοσι (20) έτη χρόνο συνολικής υπηρεσίας, με την προϋπόθεση να διετέλεσε ή να είναι προϊστάμενος Διεύθυνσης κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης (δηλαδή έστω και 1 ημέρα άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης). Mε τη διάταξη αυτή ένας προϊστάμενος Τμήματος, εφόσον είχε συνολική υπηρεσία είκοσι (20) ετών , μπορούσε να είναι υποψήφιος για θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης με έστω και μία (1) ημέρα άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης .
Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α`, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος για τρία (3) τουλάχιστον έτη και, εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋποθέσεις αυτές, επιλέγονται υπάλληλοι με ένα (1) τουλάχιστον έτος υπηρεσίας προϊσταμένου τμήματος. Με την προαναφερόμενη διάταξη απαιτούνται πρόσθετες προϋποθέσεις για την επιλογή σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης,  ήτοι περισσότερος χρόνος άσκησης καθηκόντων σε θέση ευθύνης, σε σχέση με την ισχύουσα διάταξη στην οποία προβλέπεται μόνο ένα (1) έτος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου τμήματος. Έτσι με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιτυγχάνεται η επιλογή των καλύτερων μεταξύ έμπειρων στελεχών που έχουν ικανό χρόνο άσκησης καθηκόντων σε θέση ευθύνης. 
Ως προϊστάμενοι Τμήματος επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ με το βαθμό Α`, αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι βαθμού Β`, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β` τέσσερα (4) έτη και αν δεν επαρκούν οι υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις για την κάλυψη των θέσεων επιλέγονται υπάλληλοι με λιγότερο χρόνο στο βαθμό Β’. Η προσθήκη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 έγινε για να καλυφθούν κενές θέσεις προϊσταμένου τμήματος, που συνήθως προκύπτουν σε περιφερειακές υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία των περιφερειακών οργανικών μονάδων.
Με την παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου προβλέπεται για πρώτη φορά στον Υπαλληλικό Κώδικα ότι δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα  οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 109 του ν. 3528/2007, δηλαδή αυτά που μπορεί να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης (π.χ. παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόμους, αποδοχή οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγματος για το χειρισμό υπόθεσης από υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του, παραβίαση απορρήτων της υπηρεσίας κατά τις κείμενες διατάξεις κλπ). Κρίνεται δηλαδή ότι, οι υποψήφιοι για θέσεις ευθύνης στο δημόσιο, δεν επιτρέπεται να έχουν καταδικασθεί για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα. 
Στην παράγραφο 6 προβλέπεται ότι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τη μοριοδότηση θα πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, ενώ με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, οι προϋποθέσεις προβλεπόταν να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της θητείας των προϊσταμένων. Η διάταξη αυτή κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι, έχει παρατηρηθεί συχνά το φαινόμενο, η προκήρυξη της θέσης να γίνεται πολύ αργότερα, ακόμη και μετά την πάροδο ετών από την ημερομηνία λήξης της θητείας των προϊσταμένων, με αποτέλεσμα, οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν μεταγενέστερα τις απαιτούμενες προϋποθέσεις να αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.
Σχετικά με την παράγραφο 7 διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που οι οργανικές διατάξεις προβλέπουν ότι υπάλληλοι κλάδων κατηγορίας ΔΕ προΐστανται σε θέση προϊσταμένων Διεύθυνσης, οι διατάξεις αυτές δεν ισχύουν εξαιτίας των ρυθμίσεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
Β) Με το άρθρο 85 καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων. Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις αυξάνονται τα μόρια της ομάδας επαγγελματικά – τεχνικά προσόντα, δηλαδή τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι, ξένες γλώσσες, αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να επιλεγούν σε θέσεις ευθύνης καταρτισμένα στελέχη. Από το συνδυασμό των μορίων των  κριτηρίων της ομάδας εργασιακή – διοικητική εμπειρία (συνολικός χρόνος υπηρεσίας και χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προϊσταμένων οργανικής μονάδας) με τα μόρια της ομάδας επαγγελματικά – τεχνικά προσόντα επιτυγχάνεται η επιλογή στελεχών με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και ταυτόχρονα με ικανή σε χρονική διάρκεια υπηρεσιακή και διοικητική εμπειρία, ώστε να στελεχωθεί με τον διαφανέστερο και αντικειμενικότερο τρόπο η Δημόσια Διοίκηση.
Ειδικότερα, για την υπηρεσιακή αξιολόγηση ο υποψήφιος λαμβάνει έως 300 μόρια, αντί για 700 μόρια με το ισχύον σύστημα. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι παρατηρείται στην πράξη η ύπαρξη μεγάλου ποσοστού υπαλλήλων που δεν διαθέτουν εκθέσεις αξιολόγησης είτε από υπαιτιότητα της υπηρεσίας, είτε λόγω αντικειμενικών δυσκολιών. Κατά κοινή ομολογία το σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων λειτούργησε με υποκειμενικό τρόπο  από τους αξιολογητές, με αποτέλεσμα να απαξιωθεί στη συνείδηση των υπαλλήλων και να καταστεί αναξιόπιστο και ισοπεδωτικό, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία τους χαρακτηρίζονται ως άριστοι χωρίς καμιά  ουσιαστική αιτιολογία. Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η θέσπιση ενός νέου ολοκληρωμένου  συστήματος αξιολόγησης, το οποίο θα στηρίζεται στην απόδοση των οργανικών μονάδων και ταυτόχρονα στην συμβολή του κάθε υπαλλήλου καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του στις οργανικές μονάδες που προσφέρει τις υπηρεσίες του. 
Η συνέντευξη διενεργείται πλέον από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), ένα ανεξάρτητο αυξημένου κύρους όργανο, (απαρτιζόμενο από μέλη του Α.Σ.Ε.Π. και του Συνηγόρου του Πολίτη), με εξειδίκευση του περιεχομένου της, της διαδικασίας διενέργειάς της, καθώς και της πλήρους αιτιολόγησης του βαθμού της από τα μέλη του συμβουλίου. Προβλέπεται ότι, το περιεχόμενο της συνέντευξης, η οποία οριοθετείται και  επικεντρώνεται στη  διακρίβωση της επαγγελματικής δράσης, της γνώσης των θεμάτων του φορέα και την ικανότητα διοίκησης του κρινόμενου, θα αναγράφεται συνοπτικά στο πρακτικό του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και η βαθμολογία για τον κάθε υποψήφιο χωριστά θα αιτιολογείται από το κάθε μέλος, προκειμένου η βαθμολόγηση να είναι αντικειμενική και αιτιολογημένη και σε κάθε περίπτωση να μπορεί να ελεγχθεί από τον ακυρωτικό δικαστή. Στη συνέντευξη μπορεί να παρίστανται οι λοιποί συνυποψήφιοι.
Ανάλογη πρόβλεψη ισχύει και για την επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων.
Για την επιλογή προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων (Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων), πέραν των ανωτέρω αναφερομένων αντικειμενικών κριτηρίων με εξαίρεση τη συνέντευξη για τους προϊσταμένους Τμήματος, προβλέπεται για πρώτη φορά  η διαφανής διαδικασία της γραπτής εξέτασης μέσα από ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών, η οποία θα διενεργείται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Η πρόβλεψη γραπτής εξέτασης αποτελεί σημαντική καινοτομία του εν λόγω νομοσχεδίου εισάγοντας ένα αξιοκρατικό σύστημα διακρίβωσης των γνώσεων του υποψηφίου, όσο και της συνθετικής και αναλυτικής του σκέψης, προσόντα απαραίτητα για τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης.
Παράλληλα, εισάγεται η υποχρέωση των μελών του ΕΙ.Σ.Ε.Π., των Σ.Ε.Π. και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων για μείωση των μορίων του υποψηφίου στην περίπτωση συστηματικά επαναλαμβανόμενων αναρρωτικών αδειών και πειθαρχικών ποινών, σε αντίθεση με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, που απλώς συνεκτιμώνται κατά την επιλογή, χωρίς να επιφέρουν μείωση των μορίων του υποψηφίου.
Γ) Με την παρ. 1 του άρθρου 86 προβλέπεται ότι αν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τα μέλη του ΕΙ.Σ.Ε.Π. ή των Σ.Ε.Π. και για τα μέλη  των υπηρεσιακών συμβουλίων από προσωπική γνώση και αντίληψη διαπιστώσουν ότι ο υποψήφιος είναι ακατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας, μπορούν με πλήρως αιτιολογημένη ομόφωνη απόφασή τους  να τον αποκλείσουν από την επιλογή, ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξής του με βάση τη βαθμολογία που συγκέντρωσε. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι, δεν αποκλείεται, υπάλληλοι με αυξημένα τυπικά προσόντα να είναι καταφανώς ακατάλληλοι για την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου.
Με την παρ. 3 προβλέπεται ότι για την προκήρυξη των θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων εκδίδεται απόφαση – προκήρυξη, με την οποία τίθεται προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών για την υποβολή αίτησης. Με το ν. 3528/2007 ίσχυε ότι, αίτηση του υπαλλήλου υποβάλλεται μόνο για τις θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων ή μόνο για τις περιπτώσεις κάλυψης θέσης προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος που κενώθηκε πριν τη λήξη της θητείας του. Με την ως άνω τροποποίηση προβλέπεται η υποβολή αίτησης σε όλες τις περιπτώσεις επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, δηλαδή και στις περιπτώσεις λήξης της θητείας. Σκοπός της διάταξης είναι να κρίνονται μόνο εκείνοι που επιθυμούν και όχι όλοι όσοι πληρούν μεν τις προϋποθέσεις αλλά ενδεχομένως δεν επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα προϊσταμένου. Με τον τρόπο αυτό οι υποψήφιοι θα είναι λιγότεροι και η διαδικασία ταχύτερη.
Με την παρ. 4 προβλέπεται ότι η θητεία των προϊσταμένων όλων των επιπέδων αυξάνει από τρία (3) σε πέντε (5) έτη, προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνέχεια της Διοίκησης και η αποσύνδεσή τους από την οποιαδήποτε κυβερνητική θητεία.
Με την παρ. 5 προβλέπεται ότι, με απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π., των Σ.Ε.Π. και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων κατά περίπτωση ο προϊστάμενος οργανικής μονάδας μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του και πριν από τη λήξη της θητείας, για σοβαρό λόγο αναγόμενο στην πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και ιδιαίτερα για αδικαιολόγητη επιείκεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, για πλημμελή άσκηση ή αδυναμία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, για μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυμία για την εφαρμογή νέων μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, κακή συνεργασία με λοιπούς προϊσταμένους και μειωμένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση. Με την προαναφερόμενη ρύθμιση διευκρινίζεται ότι, η δυνατότητα απαλλαγής αφορά και στους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, δεδομένου δεν ήταν σαφές εάν αφορούσε και τους προϊσταμένους αυτούς. Η διαρκής αξιολόγηση και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των προϊσταμένων των υπηρεσιών, αποτελεί υποχρέωση των, θεσμοθετούμενων με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση Συμβουλίων, με αποτέλεσμα όλοι να έχουν την πεποίθηση και να  αποκομίζουν την αίσθηση ότι κρίνονται συνεχώς από την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών τους.    
Δ) Τέλος, με το άρθρο 87  προκειμένου για την αναπλήρωση των προϊσταμένων Διεύθυνσης προβλέπεται ότι ο αναπληρωτής θα πρέπει να υπηρετεί σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, σε αντίθεση με το ν. 3528/2007 που δεν προέβλεπε αυτή την προϋπόθεση, με αποτέλεσμα να ορίζονται αναπληρωτές σε θέσεις προϊσταμένων Διεύθυνσης, υπάλληλοι που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις των οικείων οργανικών διατάξεων.

Άρθρο Δεύτερο
Με το Άρθρο Δεύτερο αντικαθίστανται τα άρθρα 157 έως 162 και προστίθεται άρθρο 162Α. 
Με το άρθρο 157 συνιστάται  για πρώτη φορά το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το οποίο συγκροτείται μετά από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη του Α.Σ.Ε.Π και ένα (1) μέλος του Συνηγόρου του Πολίτη, τα οποία προτείνονται από τους επικεφαλής των αρχών αυτών. Με τη σύσταση του οργάνου αυτού διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η αξιοκρατία στις επιλογές των  προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, δεδομένου ότι τα μέλη του Συμβουλίου αυτού ως μέλη του Α.Σ.Ε.Π.  προτείνονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με την αυξημένη πλειοψηφία των 4/5.
Επιπλέον η συμμετοχή του βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη στο Συμβούλιο συμβάλλει στην αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων, επειδή ο ΣτΠ είναι ο μόνος που μπορεί να συνεισφέρει λόγω της εμπειρίας του, ως προς την καλή λειτουργία των υπηρεσιών, των οποίων προϊστάμενος ήταν ο κρινόμενος, μέσα από το πρίσμα των ίδιων των πολιτών και β) είναι σε θέση να εξειδικεύει τις απαιτήσεις του δημοσίου συμφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση, για την οποία είναι υποψήφιος ο κρινόμενος. Η ανεξάρτητη, διαφανής, αντικειμενική και αξιοκρατική λειτουργία των αρχών αυτών  εξασφαλίζει την επίτευξη του κύριου στόχου αυτής της νομοθετικής ρύθμισης, της στελέχωσης δηλ. των δημοσίων υπηρεσιών με τους ικανότερους και αποτελεσματικότερους προϊσταμένους στην κορυφή της πυραμίδας της ιεραρχίας  
Με το άρθρο 158 συστήνονται τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), τα οποία επιλέγουν τους προϊσταμένους Διευθύνσεων. Τα Σ.Ε.Π. αποτελούνται από τρεις (3) Γενικούς Διευθυντές, εκ των οποίων δύο (2) προέρχονται από την οικεία υπηρεσία και ένας (1) από άλλη υπηρεσία. Με την προωθούμενη ρύθμιση ανατίθεται η επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων από προϊσταμένους του ανώτατου ιεραρχικού επιπέδου της Δημόσιας Διοίκησης, των οποίων η επιλογή έγινε από ένα αντικειμενικό και υψηλού κύρους συμβούλιο, όπως είναι το ΕΙ.Σ.Ε.Π., διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την αντικειμενική και αξιοκρατική επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων, χωρίς κομματικές ή άλλου είδους εξαρτήσεις.
Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 159 προβλέπεται νέα συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών, τα οποία είναι αρμόδια για την επιλογή των Προϊσταμένων Τμημάτων και αποτελούνται από προϊσταμένους Διευθύνσεων και όχι υπαλλήλους που τοποθετούνται από τον αρμόδιο Υπουργό σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης, εκ της ιδιότητάς τους ως μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου, όπως προέβλεπε το άρθρου 159 του ν. 3528/2007, ασκώντας ταυτόχρονα τις υπόλοιπες αρμοδιότητές τους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση των υποθέσεων που εκκρεμούν σε αυτά, διασφαλίζοντας εν τέλει την αρτιότερη και αντικειμενική  λειτουργία του συλλογικού οργάνου και της δημόσιας διοίκησης γενικότερα.
Με το άρθρο 161 επαναλαμβάνεται ο πάγιος κανόνας για την εκπροσώπηση των δυο φύλων στα υπηρεσιακά συμβούλια σύμφωνα με τον οποίο, ο αριθμός των οριζομένων από την υπηρεσία μελών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) των οριζομένων.
Στις διατάξεις του άρθρου 162 περιγράφεται η λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων. Ειδικότερα με την παράγραφο 6 προβλέπεται για πρώτη φορά η υποχρέωση των συμβουλίων να υπογράφουν τα πρακτικά το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι πέραν του διμήνου από τη συνεδρίαση κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση, με σκοπό να ολοκληρώνονται εντός εύλογου χρόνου οι διαδικασίες στα συμβούλια και να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις.

Άρθρο Τρίτο
Στο τέλος του άρθρου 163 του Υ.Κ., προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί αποκλειστικά ως πειθαρχικό με την επιφύλαξη του άρθρου 95. Κρίνει σε δεύτερο βαθμό, κατά το νόμο και την ουσία και κατ’ εξαίρεση σε πρώτο βαθμό όταν αυτό προβλέπεται. Το συμβούλιο αυτό λειτουργεί και ως πειθαρχικό  των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, το οποίο κρίνει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

Άρθρο Τέταρτο - Τελικές Διατάξεις
Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι, προκειμένου για τους υπαλλήλους που υπηρετούν ή υπηρέτησαν στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς, ο χρόνος υπηρεσίας τους στις υπηρεσίες αυτές λογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος ή προϊσταμένου Διεύθυνσης, εφόσον είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας. Με τη ρύθμιση αυτή αξιοποιείται μια σημαντική εμπειρία των υπαλλήλων αυτών που αποκτήθηκε στις εν λόγω υπηρεσίες.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος βάσει ειδικών διατάξεων που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος, λαμβάνεται υπόψη μόνο για την εφαρμογή του άρθρου 84 του παρόντος. Με τη διάταξη αυτή ρυθμίζεται ο υπολογισμός του χρόνου υπηρεσίας που λογίζεται, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις ότι έχει διανυθεί σε θέση προϊσταμένου Τμήματος ή Διεύθυνσης, όπως π.χ. των υπαλλήλων που υπηρετούν σε θέσεις Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων, σε ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, σε ελεγκτικά σώματα κλπ. Σύμφωνα με την προωθούμενη ρύθμιση, ο χρόνος αυτός θα υπολογίζεται προκειμένου οι υπάλληλοι να συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο για να συμμετέχουν σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, όπου αυτό απαιτείται (δηλαδή σε θέση προϊσταμένων Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης), αλλά δεν θα μοριοδοτούνται με πρόσθετα μόρια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, δεδομένου ότι δεν έχουν ασκήσει στην πράξη τα καθήκοντα αυτά.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3  προβλέπεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας με νόμιμη αναπλήρωση, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας και λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 και 85. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται δίκαιη δεδομένου ότι υπάρχει εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου με νόμιμο τρόπο. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 προβλέπεται ότι με τους οργανισμούς των υπηρεσιών μπορεί να προβλέπεται, όπου κρίνεται αναγκαίο, ως τυπικό προσόν για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων η άριστη ή πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας.  
 Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 προβλέπεται ότι όλα τα Συμβούλια συντάσσουν ετήσιες εκθέσεις, στις οποίες αναφέρεται η αποτελεσματικότητα τόσο της λειτουργίας τους όσο και του εφαρμοζόμενου συστήματος επιλογής προϊσταμένων καθώς και ο εντοπισμός προβλημάτων με ταυτόχρονη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης των διαδικασιών που ακολουθούνται.

Άρθρο Πέμπτο - Μεταβατικές Διατάξεις
Με την πρώτη παράγραφο του πέμπτου άρθρου προβλέπεται ότι με τη δημοσίευση του νόμου αυτού λήγει η θητεία των υπηρεσιακών συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.,  επειδή τα μέλη τους ορίστηκαν με απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης (Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, Διοικητή, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου) με αδιαφανείς διαδικασίες εξυπηρετώντας κομματικές ή πελατειακές λογικές. Αυτό έχει ως συνέπεια τα συλλογικά αυτά όργανα να είναι εκ προοιμίου χειραγωγημένα και εξαρτημένα, οι δε αποφάσεις τους να μην είναι αποτέλεσμα της  ελεύθερης και αντικειμενικής βούλησής τους. Ο ορισμός των μελών αυτών έγινε με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, οι οποίες προβλέπουν τον ορισμό ενός μονίμου υπαλλήλου μεταξύ πέντε εν ενεργεία προϊσταμένων Διεύθυνσης, με ελεύθερη επιλογή του οικείου Υπουργού, και δύο μονίμων υπαλλήλων που δεν απαιτείται να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης και οι οποίοι διορίζονται απευθείας από τον Υπουργό μέσα από μία πολυάριθμη ομάδα υπαλλήλων χωρίς τη συνδρομή κανενός αντικειμενικού κριτηρίου.      
Σε αντικατάσταση αυτών των υπηρεσιακών συμβουλίων στη μεταβατική περίοδο μέχρι τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, τα οποία θα συγκροτηθούν όταν επιλεγούν οι προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., ορίζονται τα τρία (3) μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων με απόλυτα αντικειμενικό τρόπο και συγκεκριμένα μεταξύ των πέντε (5) αρχαιοτέρων προϊσταμένων Διεύθυνσης, δηλαδή των υπαλλήλων που έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης ύστερα από δημόσια κλήρωση, με τη συμμετοχή των δύο αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων.
Επίσης, λήγει η θητεία του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται πλέον από συνταξιούχους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς της Διοικητικής Δικαιοσύνης ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα επιλέξει προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, μέχρι την εφαρμογή του νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων και τη λειτουργία του  ΕΙ.Σ.Ε.Π. Για τη συγκεκριμένη συγκρότηση επελέγησαν μόνο συνταξιούχοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί και συνταξιούχοι Νομικοί Σύμβουλοι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επειδή η επιλογή θα γίνει αποκλειστικά με τα αντικειμενικά κριτήρια και θα πρέπει να διασφαλιστεί η νομιμότητα της διαδικασίας.
Με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου των μεταβατικών διατάξεων προβλέπεται ότι, με τη δημοσίευση του νόμου αυτού λήγει η θητεία όλων των προϊσταμένων οργανικών μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Οι προϊστάμενοι αυτοί, στην πλειοψηφία τους, επελέγησαν  χωρίς την εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων αλλά με τις διατάξεις του ν. 3260/2004, ο οποίος προέβλεπε την επιλογή των προϊσταμένων με απόφαση των υπηρεσιακών συμβουλίων, που προαναφέρθηκαν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένα αντικειμενικό κριτήριο. Συγκεκριμένα οι διατάξεις αυτές προέβλεπαν ότι, «η επιλογή γίνεται με βάση τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου κάθε υπαλλήλου, από τα οποία ιδιαίτερα εκτιμώνται η άρτια επαγγελματική κατάρτιση και οι επιστημονικές γνώσεις, η δραστηριότητα στην υπηρεσία, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ευχέρεια προγραμματισμού και συντονισμού, καθώς και η ικανότητα υποκίνησης των υφισταμένων για την επίτευξη στόχων», στοιχεία   τα οποία δεν αμφισβητείται από κανένα ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μεταξύ αυτών που θα οδηγήσουν στην απόφαση επιλογής των προϊσταμένων. Επειδή όμως τα στοιχεία αυτά δεν ήταν οριοθετημένα και μετρήσιμα άφηναν περιθώρια για απόλυτη υποκειμενική κρίση των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου, με αποτέλεσμα η κρίση τους αυτή να μην είναι ευχερώς ελέγξιμη από τα διοικητικά Δικαστήρια. 
Ο συνδυασμός της αυθαίρετης επιλογής των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων με την ανυπαρξία αντικειμενικών και αξιοκρατικών κριτηρίων στις εφαρμοζόμενες διατάξεις για την επιλογή προϊσταμένων, αφενός οδήγησε στη στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών με προϊσταμένους που σε καμία περίπτωση δεν έχουν κατ’ αρχήν την έξωθεν καλή μαρτυρία ότι επελέγησαν αξιοκρατικά και αφετέρου η προβληματική και αναποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης σε πολλούς τομείς, κατέδειξε ότι πολλοί εκ των επιλεγέντων προϊσταμένων ήταν ακατάλληλοι και ανεπαρκείς για τις θέσεις που κατέλαβαν. Επιπλέον, αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας είναι από τη μία πλευρά ικανά στελέχη που επελέγησαν από μια αναξιοκρατική διαδικασία να μην καταξιώνονται στην διοικητική ιεραρχία  και από την άλλη πλευρά λόγω της επικρατούσας πελατειακής λογικής, άξια στελέχη να καθηλώνονται στην αδράνεια και να εξωθούνται στο περιθώριο.                   
Προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα η Διοίκηση και να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος, κρίνεται αναγκαίο στη μεταβατική αυτή περίοδο, να επιλεγούν προϊστάμενοι με τον ταχύτερο αλλά ταυτόχρονα  αντικειμενικό και διαφανή τρόπο.
Για το σκοπό αυτό με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου  επελέγησαν τα κριτήρια που προβλέπονται στις πάγιες διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου, με εξαίρεση το κριτήριο της υπηρεσιακής αξιολόγησης, της συνέντευξης και της γραπτής εξέτασης. Όπως άλλωστε προαναφέρθηκε, το σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων αποδείχθηκε αναξιόπιστο και ισοπεδωτικό με συνέπεια να καθίσταται αδύνατη και αναποτελεσματική η συμβολή, τού πλέον σημαντικού κριτηρίου για την επιλογή των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης.  Επίσης παραλείπεται για τη μεταβατική περίοδο το κριτήριο της συνέντευξης καθόσον αυτή για να είναι αποτελεσματική αφενός απαιτεί υψηλού επιπέδου όργανα, τα οποία θεσμοθετούνται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και αφετέρου απαιτείται ο λεπτομερής σχεδιασμός της, ο οποίος θα επικεντρώνεται στο τρίπτυχο διακρίβωσης της επαγγελματικής δράσης, της γνώσης των θεμάτων του φορέα και την ικανότητα διοίκησης, προκειμένου η βαθμολόγηση να είναι αντικειμενική και αιτιολογημένη οδηγώντας στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα και σε κάθε περίπτωση να μπορεί να ελεγχθεί από τον ακυρωτικό δικαστή.    
Έτσι, στη μεταβατική περίοδο, τα υπηρεσιακά συμβούλια, που για πρώτη φορά στην ιστορία της Δημόσιας Διοίκησης, δεν επιλέγονται με την απολύτως διακριτική ευχέρεια του οικείου Υπουργού, θα αποφασίσουν μόνο με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια που προβλέπονται στις πάγιες διατάξεις του παρόντος νόμου χωρίς να υπάρχει περιθώριο για υποκειμενικές κρίσεις των μελών τους.
Με την παράγραφο 7 προβλέπεται ότι, όσοι θα επιλεγούν  με τις μεταβατικές διατάξεις θα τοποθετηθούν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ως προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες και θα υπηρετήσουν για μειωμένη θητεία και συγκεκριμένα έως την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων που θα επιλεγούν από το ΕΙ.Σ.Ε.Π.,  τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια με τις πάγιες διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά προβλέπεται με τις μεταβατικές διατάξεις ενός νόμου μειωμένη θητεία προϊσταμένων, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα όσοι επιλέγονταν για το μεταβατικό στάδιο κάποιου νόμου στην πράξη υπηρετούσαν για  πλήρη θητεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις πάγιες διατάξεις του. 
Με την παράγραφο 8 του πέμπτου άρθρου προβλέπεται ότι με τη δημοσίευση του νόμου αυτού λήγει η θητεία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των  Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ), των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ), των Ανώτερων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ) και των Ανώτερων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) αντίστοιχα, του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, επειδή τα μέλη τους ορίστηκαν με απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού με αδιαφανείς διαδικασίες εξυπηρετώντας κομματικές ή πελατειακές λογικές. Εξαιρούνται τα αιρετά μέλη των Συμβουλίων αυτών, που εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους ως τη λήξη της θητείας τους.

Άρθρο Έκτο - Λοιπές Διατάξεις
Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού προβλέπεται η αύξηση των θέσεων του μελών του Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου το Α.Σ.Ε.Π. να μην επιβαρυνθεί επιπλέον στο κύριο έργο του που είναι η επιλογή του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης.
Με τις παραγράφους 2 και 3  του έκτου άρθρου προβλέπεται νέα συγκρότηση στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια, διότι στο πλαίσιο της ποιοτικής αναβάθμισης της παιδείας καθίσταται εφικτή η αναγκαία δυνατότητα συμμετοχής όλων των στελεχών της εκπαίδευσης στη σύνθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.
Με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 4 επιδιώκεται, αφενός, ο εξορθολογισμός άσκησης αρμοδιοτήτων των αναφερόμενων υπηρεσιών, στο πλαίσιο της συνάφειας αυτών προς τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες των οικείων Υπουργείων, όπως αυτές ανακαθορίσθηκαν με τα ΠΔ 184&189/2009, αφετέρου, η κατά το δυνατόν εύρυθμη λειτουργία και η αποφυγή επικάλυψης αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που μεταφέρονται.
Με την παράγραφο 5 παρατείνεται η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου του 40 του ν. 3734/2009 [ΦΕΚ Α 8], μετά τη λήξη της, την 31.12.2009 μέχρι την 31.12.2010,  προκειμένου να ανασταλεί για ένα ακόμη έτος η ισχύς της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 7 του ν. 3270/2004 για την ένταξη στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης των Γραφείων Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ., τα οποία αποτελούσαν οργανικές μονάδες του ΕΟΤ σε επίπεδο τμήματος βάσει του π.δ. 343/2001, εντάχθηκαν στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.
Ήδη, ενόψει του ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι υπηρεσιακοί λόγοι που επέβαλλαν την αναστολή της, κατ’ εφαρμογή του ν. 3270/2004, υπαγωγής των Γραφείων Εξωτερικού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, προτείνεται όπως ανασταλεί για ένα ακόμη έτος η ισχύς της άνω διάταξης του άρθρου 1 παρ. 7 του ν. 3270/2004 για την ένταξη στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης των Γραφείων Εξωτερικού του ΕΟΤ.

Άρθρο Έβδομο
Με το άρθρο έβδομο προβλέπεται ότι ο νόμος αυτός αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 1η Μαρτίου 2010

Ο Πρωθυπουργός
Γεώργιος Παπανδρέου

Οι Υπουργοί

   Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Οικονομικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ιωάννης Ραγκούσης

Γεώργιος  Παπακωσταντίνου

Παιδείας Δια  Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Άννα Διαμαντοπούλου

Πολιτισμού και Τουρισμού
Παύλος Γερουλάνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved