nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Μέχρι 28 Φεβρουαρίου τα αιτήματα των φορέων για προσλήψεις (2/2/06)
 


Αθήνα 2.2.2006, 15:10
Με εγκύκλιο που εξέδωσε πριν από λίγο, το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τις δημόσιες υπηρεσίες και τους λοιπούς φορείς του δημόσιου τομέα να υποβάλουν έως 28 Φεβρουαρίου 2006 τον προγραμματισμό των αναγκών τους σε προσωπικό για το έτος 2006 (τις προσλήψεις που θέλουν να κάνουν). 

Ο προγραμματισμός αυτός αφορά στις ανάγκες των υπηρεσιών τόσο σε τακτικό όσο και σε έκτακτο προσωπικό, καθώς και σε προσωπικό που θα παρέχει έργο με συμβάσεις μίσθωσης έργου (σύμφωνα με το «αμαρτωλό»
άρθρο 6 του ν. 2527/97). Τα αιτήματα για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση της νομικής υπηρεσίας ή του νομικού συμβούλου της οικείας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, με την οποία να βεβαιώνεται ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. Κάτι που βέβαια παραβίαζεται κατά κόρον, αφού πολλοί νομικοί σύμβουλοι στην αρχή παρέχουν την παραπάνω βεβαίωση και στην συνέχεια, όταν το εν λόγω προσωπικό οδεύει για μονιμοποίηση με νομοθετική ρύθμιση ή δικαστική απόφαση, βεβαιώνουν ακριβώς το αντίθετο.

Το υπουργείο πάντως επισημαίνει ότι οι ανάγκες σε προσωπικό πρέπει να είναι πραγματικές, να αιτιολογούνται πλήρως, να ανταποκρίνονται στις οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας και να εναρμονίζονται προς την ανάγκη ενίσχυσης του Δημοσίου με εξειδικευμένο προσωπικό, ιδίως σε θέματα σχεδιασμού προγραμμάτων κατάρτισης και διαχείρισης επιχειρησιακών σχεδίων, ποιότητας και αποδοτικότητας, χρήσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον πολίτη και τις επιχειρήσεις και γενικότερα προσωπικό ειδικευμένο σε νέες λειτουργίες των υπηρεσιών, όπως διοίκηση με στόχους, απλούστευση διαδικασιών κ.α. Αυτό σημαίνει ότι στους παραπάνω τομείς θα «ανοίξουν»
αρκετές θέσεις εργασίας.

Eπίσης τονίζει ότι ο προγραμματισμός δεν θα πρέπει να δεσμεύεται από τις υφιστάμενες οργανωτικές ελλείψεις. Είναι δυνατόν, επομένως, να αξιοποιηθεί η δυνατότητα που παρέχεται, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2503/97, με την έκδοση προεδρικού διατάγματος για ανακατανομή κενών θέσεων, σε υφιστάμενους κλάδους, δηλαδή με τη μεταφορά τους σε άλλους υφιστάμενους ή νέους κλάδους της ίδιας ή άλλης κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) και για τις ειδικότητες που κρίνεται απαραίτητο.
Σημειώνεται ότι η δυνατότητα αυτή υπάρχει μόνο για τις θέσεις και κλάδους του μόνιμου προσωπικού και όχι του προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου. Τα σχέδια των παραπάνω προεδρικών διαταγμάτων πρέπει να προωθηθούν αμέσως, ταυτόχρονα με το αίτημα για τακτικό προγραμματισμό. Σε κάθε περίπτωση δεν θα εκδοθεί εγκριτική απόφαση πριν την δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος.
Για το θέμα της έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων μεταφοράς θέσεων από κλάδο σε κλάδο, κατάργησης κλάδων ή ίδρυσης νέων κλάδων, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Οργανωτικής Ανάπτυξης του υπουργείου. Γα εργασίες που μπορεί να ανατεθούν σε συνεργεία, όπως καθαριότητα (άρθρο 37, Ν.2072/1992), προτείνεται να μη ζητηθεί η πλήρωση των αντιστοίχων κενών θέσεων.
Μεμονωμένα αιτήματα φορέων ή αιτήματα που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία, δεν θα περιληφθούν στον ενιαίο προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2006, με εξαίρεση τα αιτήματα που θα αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και επειγουσών αναγκών.

Διαδικασία
Για την υποβολή των αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων πρέπει να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: 
Κάθε υπουργείο θα πρέπει να υποβάλει συνολικό αίτημα τακτικού και εκτάκτου προσωπικού τόσο για τις δικές του ανάγκες σε προσωπικό, όσο και για τις ανάγκες των φορέων που εποπτεύει, επισυνάπτοντας και τα αναλυτικά στοιχεία των φορέων, με βάση τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων και τις προβλεπόμενες μεταβολές στο προσωπικό.
Το αίτημα αυτό υποβάλλεται δια του αρμοδίου Υπουργού προς:
- Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δ/νση Προσλήψεων Προσωπικού –
Βασ.Σοφίας 15, 106 74, Αθήνα,
- Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Δ/νση 20η Προϋπολογισμού –
Πανεπιστημίου 37, 101 65 Αθήνα,
με κοινοποίηση στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

Τα αιτήματα των ν.π.δ.δ και λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα υποβάλλονται δια του εποπτεύοντος υπουργού.
Ειδικότερα, τα αιτήματα των Περιφερειών αποστέλλονται στη Διεύθυνση Διοίκησης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Σταδίου 27- Αθήνα), ενώ τα αιτήματα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των ΟΤΑ Α΄ βαθμού υποβάλλονται, μέσω της οικείας Περιφέρειας, στη Δ/ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ/ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Σταδίου 27- Αθήνα). Τα αιτήματα των ΟΤΑ Α΄ βαθμού θα αφορούν μόνο σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου (εκτός των περιπτώσεων εκτάκτου προσωπικού των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ καθώς και προσωπικού του άρ. 20 παρ. 4 του ν. 2738/99) και σε προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου, καθόσον η πλήρωση θέσεων μονίμου προσωπικού έχει εξαιρεθεί από τη διαδικασία της έγκρισης.

Τα αιτήματα των Επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 υποβάλλονται για έγκριση απ΄ευθείας, μέσω του οικείου ΟΤΑ, στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

Τα υποβαλλόμενα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του οικείου Υπουργείου, στην οποία πρέπει να αιτιολογείται πλήρως το αίτημα ως προς την ύπαρξη πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας ή του φορέα, καθώς και από τα απαραίτητα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους πέντε πίνακες που θα παραλάβουν προς συμπλήρωση (παρατίθενται στο συνημμένο αρχείο), ως εξής:
- ένα για το αιτούμενο Τακτικό προσωπικό (πίνακας 1),
- ένα για το αιτούμενο Έκτακτο προσωπικό(πίνακας 2),
- ένα με στοιχεία που αφορούν σε όλους τους κλάδους τακτικού προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των κλάδων για τους οποίους δεν υποβάλλεται αίτημα πρόσληψης προσωπικού (πίνακας 3) και
- ένα με στοιχεία που αφορούν σε κατανομή του προσωπικού κατά κλάδο ή ειδικότητα και έτη υπηρεσίας (πίνακας 4).
Η κάθε υπηρεσία θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσει και να αποστείλει μαζί με το αίτημα τους πίνακες αυτούς και ειδικότερα τους πίνακες 1, 3 και 4, όταν ζητά τακτικό προσωπικό, τους πίνακες 2 και 3 όταν ζητά έκτακτο προσωπικό και όλους τους πίνακες (1,2, 3 και 4) όταν ζητά τακτικό και έκτακτο προσωπικό.
Το έντυπο με αριθμό 5 συμπληρώνεται από την Υπηρεσία, μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο να διευκρινισθεί ο λόγος για τον οποίο είναι απολύτως αναγκαία η παροχή της σχετικής έγκρισης. Η επιμελής συμπλήρωση των ανωτέρω πινάκων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επεξεργασία και την ταχύτερη προώθηση των σχετικών αιτημάτων.

Δαπάνες
Στα αιτήματα θα πρέπει να αναφέρονται οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για την πληρωμή του υπό πρόσληψη ή διορισμό προσωπικού για το έτος 2006 και για τα επόμενα οικονομικά έτη και αν για το σκοπό αυτό έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό του φορέα ή άλλου φορέα, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στον προϋπολογισμό Ειδικού Λογαριασμού στο Πρόγραμμα εκτέλεσης έργων χρηματοδοτούμενων από Διεθνείς Οργανισμούς ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή οι δαπάνες θα καλυφθούν από τους ίδιους πόρους ή άλλους πόρους κλπ.

Η σχετική βεβαίωση για την ύπαρξη ή μη των απαιτουμένων για προσλήψεις προσωπικού δαπανών θα δοθεί από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από την επεξεργασία των αιτημάτων όλων των φορέων για το έτος 2006, που θα γίνει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι θέσεις τακτικού προσωπικού του προγραμματισμού έτους 2005 που δεν εγκρίθηκαν εντός του έτους 2005, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό του έτους 2006, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες του φορέα εξακολουθούν να υφίστανται.

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Τα έντυπα (αρχείο doc 180 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved