nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς θα γίνονται οι προσλήψεις του προσωπικού φύλαξης χώρων της Αστυνομίας (21/4/06)


Aθήνα 21.4.2006, 17:00
Τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται στο εξής η πρόσληψη του προσωπικού αφάλειας ή φρούρησης εγκαταστάσεων και άλλων χώρων περιγράφει απόφαση του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, την οποία παρουσιάζει αυτούσια η Proslipsis.

Ειδικότερα, αναφέρεται στο πώς θα γίνεται η πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών. Μεταξύ άλλων περιγράφει ποιά πρέπει να είναι τα προσόντα των υποψηφίων, πώς θα εκδίδεται η σχετική προκήρυξη, πως θα γίνονται οι ειδικές και άλλες εξετάσεις, με ποιά κριτήρια θα γίνεται η πρόσληψη, πώς θα υποβάλλονται οι αιτήσεις, κ.λπ.

Το πλήρες κείμενο της υπουργικής απόφασης είναι το εξής:Πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων
ΝΠΔΔ, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1339/1983 (Α΄− 35) «Αποκατάσταση του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος που διώχθηκε για πολιτικούς λόγους και ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού των Σωμάτων αυτών που είναι στην ενέργεια», όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α΄− 49), με την οποία προστέθηκε παρ. 10 στο άρθρο 12 του ν. 1481/1984 (Α΄− 152).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα [π.δ. 63/2005 (Α΄− 98)].
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Πρόσληψη
1. Η πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Για το σκοπό αυτό οι παραπάνω φορείς γνωρίζουν εγγράφως στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους τον αριθμό του προσωπικού που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών τους.
2. Για την πρόσληψη υπογράφεται σύμβαση μεταξύ των Ν.Π.Δ.Δ. του Οργανισμού ή της Επιχείρησης και των ενδιαφερομένων ιδιωτών οι οποίοι προσλαμβάνονται κατόπιν διαγωνισμού και με τη διαδικασία που καθορίζεται στα επόμενα άρθρα.
3. Η διάρκεια της σύμβασης εργασίας, ο χρόνος εργασίας, οι ώρες έναρξης και λήξης εργασίας, η απασχόληση κατά τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες, η νυκτερινή εργασία, οι εργασιακές σχέσεις εργοδότη και εργαζομένου και τα εν γένει δικαιώματα και υποχρεώσεις των προσλαμβανομένων έναντι των εργοδοτών, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών ή των Επιχειρήσεων που ενεργούν τις προσλήψεις, με επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της εργατικής και της περί συμβάσεων εργασίας νομοθεσίας, που ρυθμίζουν ευνοϊκότερα τα ίδια θέματα.
4. Απαγορεύεται η απασχόληση του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σε έργα διάφορα του σκοπού για τον οποίο προσλαμβάνεται.

Αρθρο 2
Προσόντα
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών, πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες.
β. Να έχουν συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/12321 από 21.7.2003 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄− 1013).
γ. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απo αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.
δ. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ χωρίς υποδήματα.
ε. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσία της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εγκληματικής οργάνωσης και τρομοκρατικές πράξεις, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, απιστίας περί την υπηρεσία, παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, λαθρεμπορίας και περί όπλων και εκρηκτικών υλών.
στ. Να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέστηκε με δόλο.
ζ. Να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για κάποιο από τα αδικήματα του εδαφίου ε΄ ή να μην έχουν καταδικασθεί με οριστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα αυτά. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση.
η. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση τους.
θ. Να μην τελούν σε δικαστική συμπαράσταση.
ι. Να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για λόγους πειθαρχίας που σχετίζονται με τα αδικήματα του εδαφίου ε’ της παρούσας παραγράφου.
ια. Να έχουν σωματικά και ψυχοπνευματικά προσόντα ανάλογα με εκείνα που απαιτούνται για την κατάταξη του αστυνομικού προσωπικού.
ιβ. Να μην πάσχουν από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και να μην είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών.
ιγ. Να έχουν τίτλο σπουδών (απολυτήριο) τουλάχιστον Λυκείου ή άλλης ισότιμης δημόσιας ή αναγνωρισμένης σχολής. Από τον αριθμό των προσλαμβανομένων, ποσοστό 20% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη, πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Β΄ κύκλου και το υπόλοιπο ποσοστό από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε άλλο απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, με εξαίρεση εκείνων του Α΄ κύκλου σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών της μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν καλύπτονται, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από υποψηφίους της άλλης κατηγορίας. Αν κατά τον υπολογισμό του αριθμού των υποψηφίων, που αντιστοιχεί στα ανωτέρω ποσοστά, προκύπτει κλασματικό υπόλοιπο ίσο ή ανώτερο του 0,5 της μονάδας, αυτό υπολογίζεται ως ακέραια μονάδα, ενώ το μικρότερο αυτού δεν λαμβάνεται υπόψη.

Αρθρο 3
Προκήρυξη − Πρόσκληση υποψηφίων
1. Η πρόσληψη των υποψηφίων από τους φορείς γίνεται μετά από προκήρυξη του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, όπου αναγράφονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα προσόντα πρόσληψης, οι θέσεις που θα καλυφθούν, κατά πόλη, ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού, ο τρόπος εξαγωγής των αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η προκήρυξη αναρτάται στα καταστήματα όλων των Αστυνομικών Διευθύνσεων, εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (www.ydt.gr) με μέριμνα του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και περίληψη αυτής δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες της πρωτεύουσας και σε μια εφημερίδα της έδρας της Αστυνομικής Διεύθυνσης, όπου θα γίνει πρόσληψη ατόμων. Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης βαρύνει τον φορέα πρόσληψης.
2. Με την προκήρυξη αυτή τάσσεται προθεσμία είκοσι (20) εργασίμων ημερών μέσα στην οποία κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μία (1) μόνο αίτηση, αυτοπροσώπως στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, στην οποία δηλώνει τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις της προκήρυξης, κατά Φορέα και Νομό στις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί. Αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει προτίμηση, θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων, με τη σειρά που αναγράφονται στην προκήρυξη. Η υποβολή περισσοτέρων της μίας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προκήρυξη εκδίδεται εντός του μηνός Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, από το έτος υποβολής των αιτημάτων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1, η δε έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισμού γίνεται μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση αυτής.
3. Στην αίτηση πρόσληψης του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητάς του και επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι αυτός διαθέτει τα προσόντα και πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος. Στην ως άνω αίτηση επισυνάπτεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ενισχυτικό του επιπέδου μόρφωσης (όπως πτυχία ξένης γλώσσας) και του απολυτηρίου στρατού (πιστοποιητικό τύπου Α). Επίσης υποβάλλεται βεβαίωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας περί του τόπου μονίμου κατοικίας του υποψηφίου, όπου αυτό απαιτείται, καθώς και βεβαίωση της ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, αν ο ενδιαφερόμενος είναι πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογενείας.

Αρθρο 4
Διαδικασία πλήρωσης θέσεων − Συγκρότηση Επιτροπών − Βαθμολογία υποψηφίων
1. Οι αιτήσεις με τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται από τις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των, που τάσσεται με την προκήρυξη. Η διαβίβαση των αιτήσεων των υποψηφίων από τα Αστυνομικά Τμήματα συνοδεύεται από βεβαίωση αναστημομέτρησης που υπογράφεται από το Διοικητή.
2. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης συγκροτείται Τριμελής Επιτροπή Κατάταξης από πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού − Οικονομικού μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., η οποία ελέγχει όλες τις αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις. Ο έλεγχος αυτός συνίσταται στο εμπρόθεσμο της υποβολής και την πληρότητα των διαλαμβανομένων στις αιτήσεις και δηλώσεις στοιχείων, σε σχέση με τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις.
3. Η επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., πρακτικό στο οποίο επισυνάπτονται πίνακες κατά κατηγορίες υποψηφίων ως εξής:
α. Πίνακας υποψηφίων που πληρούν τους όρους της προκήρυξης.
β. Πίνακας υποψηφίων που υπέβαλαν ελλιπείς αιτήσεις και δηλώσεις ή με περιεχόμενο που δεν πληροί τους όρους της προκήρυξης.
4. Με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., συγκροτούνται στην Αθήνα τριμελείς επιτροπές αξιωματικών για τον έλεγχο των σωματικών προσόντων των υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένου και του ελάχιστου ορίου αναστήματος που έχει τεθεί ως προσόν. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ της αναστημομέτρησης αυτής προς εκείνη της παραγράφου 1 υπερισχύει η της Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες στα εξής αγωνίσματα:
α. Αλμα σε μήκος τουλάχιστον 3,5 μ. (τρεις προσπάθειες).
β. Αλμα σε ύψος τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
γ. Δρόμος 1000 μ. μέσα σε χρόνο τεσσάρων λεπτών (4΄) και είκοσι δευτερολέπτων (20΄΄) (μία προσπάθεια).
Υποψήφιοι που δεν ανταποκρίνονται έστω και σε μία από τις παραπάνω δοκιμασίες κρίνονται ως μη ικανοί και αποκλείονται των περαιτέρω διαδικασιών.
5. Οι υποψήφιοι που κρίθηκαν κατάλληλοι, μετά τον έλεγχο των σωματικών προσόντων, υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες από ειδικές προς τούτο Τριμελείς Επιτροπές Αξιωματικών, εκ των οποίων ο ένας Ψυχολόγος ή Ψυχίατρος, που ορίζονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.
Για την εξακρίβωση των ψυχικών ικανοτήτων οι υποψήφιοι υποβάλλονται στη δοκιμασία των TESTS προ− σωπικότητας – MINNESOTA MULTIPHASIC PERSONALITY INVETORY «ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΙΝΝΕΣΟΤΑ» (M.M.P.I.) − και καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον των Επιτροπών του προηγούμενου εδαφίου. Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η δομή της προσωπικότητας, η σκέψη και η αντίληψη.
Μετά το πέρας των εργασιών τους, κάθε ημέρα, οι Επιτροπές Ελέγχου σωματικών προσόντων και Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών συντάσσουν πρακτικό, καθώς και πίνακες ικανών και μη ικανών υποψηφίων, που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.
Υποψήφιοι που κρίνονται ως μη ικανοί αποκλείονται των περαιτέρω διαδικασιών.
Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης του υποψηφίου, παρουσιασθεί κώλυμα εξέτασής του, στις σωματικές
– αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, λόγω ανωτέρας βίας ή ασθένειας, η αντίστοιχη Επιτροπή δύναται να αναβάλει την εξέτασή του σε άλλο χρόνο, όχι όμως πέραν του χρόνου που καθορίζεται για τη διενέργεια των σωματικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών. Αν το κώλυμα αφορά ασθένεια του υποψηφίου αυτή βεβαιώνεται από τον εκτελούντα χρέη υπηρεσιακού γιατρού.
6. Οι υποψήφιοι που κρίθηκαν κατάλληλοι υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις, με μέριμνα της Σχολής Μετεκπαίδευσης – Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας στο μάθημα «Ελληνικά (Έκθεση Ιδεών)» και στο μάθημα «Στοιχεία Δικαίου». Τα θέματα των εξετάσεων επιλέγονται από τριμελή επιτροπή αξιωματικών που ορίζεται για κάθε μάθημα με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας. Ειδικά για το μάθημα των Ελληνικών στην επιτροπή αντί του ενός αξιωματικού μετέχει καθηγητής φιλόλογος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νομαρχιών Αττικής. Η επιτροπή συνέρχεται τρεις ώρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων και προβαίνει στην κατάρτιση των θεμάτων του εξεταζόμενου μαθήματος.
Ο αριθμός των θεμάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε ούτε μεγαλύτερος των δέκα, καθορίζεται δε κατά την κρίση της επιτροπής. Τα θέματα τίθενται μέσα σε φακέλους του ιδίου χρώματος, σχήματος και μεγέθους, οι οποίοι και αριθμούνται. Συγχρόνως καταρτίζονται ισάριθμοι ομοιόμορφοι κλήροι. Μετά την κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες χορηγείται σ΄ αυτούς φύλλο χάρτου που φέρει τη σφραγίδα της Σχολής Μετεκπαίδευσης – Επιμόρφωσης και στην άνω αριστερή γωνία τεμάχιο αδιαφανούς χάρτου, το οποίο, όταν επικολλάται κατάλληλα, καλύπτει τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου. Στους υποψηφίους χορηγείται και ένα ημίφυλλο χάρτου, σφραγισμένο όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, που φέρει την ένδειξη «ΣΧΕΔΙΟ» και χρησιμοποιείται για πρόχειρες σημειώσεις.
Οι υποψήφιοι γράφουν την οικεία θέση του χάρτου τα στοιχεία ταυτότητός τους (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο). Η κάλυψη των στοιχείων ταυτότητος με την επικόλληση του αδιαφανούς χάρτου διατάσσεται από τους επιτηρητές, αφού γίνει έλεγχος με βάση τα δελτία ταυτότητας των υποψηφίων. Στη συνέχεια η επιτροπή εξετάσεων παραλαμβάνει τους φακέλους, με τα θέματα και μεταβαίνει σε μία από τις αίθουσες των εξετάσεων, όπου μεταβαίνουν και όλοι οι επιτηρητές καθώς επίσης και ένας υποψήφιος από κάθε αίθουσα. Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί με κλήρωση έναν από τους υποψηφίους που βρίσκονται στην αίθουσα, ο οποίος και προβαίνει στην εξαγωγή από την κληρωτίδα ενός κλήρου. Το θέμα που κληρώθηκε αναπαράγεται σε τόσα αντίτυπα, όσες και οι αίθουσες των εξετάσεων, μονογράφεται από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και παραδίνεται στους επιτηρητές για υπαγόρευση στους υποψηφίους.
7. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων απαγορεύεται στους υποψηφίους να αναγράφουν στο χάρτη διαγωνισμού στοιχεία ταυτότητας άλλου ατόμου αντί των δικών τους, να συνεννοούνται μεταξύ τους και να κατέχουν ή να συμβουλεύονται κείμενα ή οποιοδήποτε αντικείμενο που μπορεί να προσφέρει βοήθεια στο εξεταζόμενο μάθημα, να παρέχουν σε άλλους υποψηφίους στοιχεία προς αντιγραφή, να βοηθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτούς ή να βοηθούνται από άλλους καθώς και να αναγράφουν στο γραπτό ενδεικτικά σημεία που μπορεί να εκληφθούν ως σκόπιμα για τη διαπίστωση της ταυτότητάς τους. Σε περίπτωση παράβασης από υποψήφιο των υποχρεώσεων που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο η επιτροπή, με απόφασή της, που λαμβάνεται αμέσως και κατά πλειοψηφία, βαθμολογεί το γραπτό με μηδέν και συντάσσει επί τούτου σχετική πράξη, που υπογράφεται από τα μέλη αυτής. Μετά από αυτό αποβάλλεται από την αίθουσα ο υποψήφιος, ο οποίος αποκλείεται από τον περαιτέρω διαγωνισμό.
8. Τα γραπτά κάθε μαθήματος βαθμολογούνται από την αντίστοιχη επιτροπή εξετάσεων η οποία συνεδριάζει προς τούτο στη Σχολή Μετεκπαίδευσης – Επιμόρφωσης.
Η επιτροπή αναμιγνύει τα γραπτά κάθε μαθήματος και τα αριθμεί κατ΄ αύξοντα αριθμό. Κάθε μέλος της επιτροπής βαθμολογεί κάθε γραπτό με βάση την κλίμακα 0−20. Μετά το πέρας της βαθμολογίας, η επιτροπή συντάσσει σε τέσσερα αντίτυπα πίνακες βαθμολογίας, με βάση τον αύξοντα αριθμό των γραπτών. Στους πίνακες καταχωρίζονται οι επιμέρους βαθμολογίες των μελών και ο μέσος όρος των βαθμολογιών αυτών που εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδος και αποτελεί τον τελικό βαθμό κάθε μαθήματος.
Στους πίνακες αφήνεται στήλη κενή για την αναγραφή, μετά την αποκάλυψη των γραπτών, των στοιχείων ταυτότητας των υποψηφίων. Μετά το τέλος των εργασιών της, η επιτροπή υποβάλλει στη Σχολή Μετεκπαίδευσης – Επιμόρφωσης το πρακτικό διεξαγωγής των εξετάσεων, το κληρωθέν θέμα, τα γραπτά των εξετάσεων και τα τρία αντίτυπα των πινάκων βαθμολογίας. Το τέταρτο αντίτυπο παραμένει στα χέρια του προέδρου της επιτροπής. Η αποκάλυψη των γραπτών γίνεται από τριμελή επιτροπή αποκάλυψης που συγκροτείται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Η επιτροπή αποκάλυψης των γραπτών παραλαμβάνει τα γραπτά και τα τρία αντίτυπα των πινάκων βαθμολογίας του μαθήματος και συνέρχεται σε χώρους της Σχολής Μετεκπαίδευσης – Επιμόρφωσης για την αποκάλυψη των γραπτών και την αναγραφή των ονοματεπώνυμων των υποψηφίων στους πίνακες βαθμολογίας. Στη συνέχεια κοινοποιεί τη βαθμολογία με ανάρτηση του ενός αντιτύπου του πίνακα βαθμολογίας στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής Μετεκπαίδευσης – Επιμόρφωσης. Το δεύτερο αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. Το τρίτο αντίτυπο μαζί με τα γραπτά παραδίνονται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης – Επιμόρφωσης όπου τηρούνται επί ένα (1) έτος από την κύρωση του τελικού πίνακα βαθμολογίας και στη συνέχεια καταστρέφονται, εκτός αν υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα. Τα γραπτά θεωρούνται απόρρητα έγγραφα. Αν κατά την αποκάλυψη των στοιχείων ταυτότητας του υποψηφίου διαπιστωθεί η αναγραφή ανακριβών στοιχείων, το γραπτό θεωρείται άκυρο. Σε περίπτωση μη αναγραφής στοιχείων υποψηφίου, γίνεται έρευνα προς εξακρίβωση των στοιχείων αυτού και σε αρνητική περίπτωση το γραπτό θεωρείται επίσης, άκυρο. Η ακύρωση του γραπτού γίνεται με πράξη της οικείας επιτροπής αποκάλυψης επί του γραπτού. Η αναβαθμολόγηση των γραπτών δεν επιτρέπεται.
9. Όλη η διαδικασία του διαγωνισμού έως και την κοινοποίηση του πίνακα βαθμολογίας των γραπτών, συντονίζεται και εποπτεύεται από τον Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης που εδρεύει στο Νομό Αττικής. Κατά τον ορισμό των μελών όλων των Τριμελών Επιτροπών Αξιωματικών, οι οποίες συγκροτούνται με αποφάσεις του Αρχηγού μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., ορίζονται και Επόπτες.
10. Η Τριμελής Επιτροπή Κατάταξης, της παραγράφου 2, στη συνέχεια υπολογίζει το σύνολο των μονάδων του κάθε υποψηφίου, το οποίο προκύπτει με βάση το άθροισμα των μαθημάτων στο οποίο προστίθεται ο γενικός βαθμός του απολυτηρίου Λυκείου του υποψηφίου καθώς και μονάδες ως ακολούθως:
α. Δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει πτυχίο επιπέδου PROFICIENCY ή πιστοποιητικό γλωσσομάθειας του ν. 2740/1999 επιπέδου ΙΙ για την αγγλική ή αντίστοιχο για την Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική και μία (1) μονάδα για όποιον κατέχει πτυχίου επιπέδου FIRST CERTIFICATE (LOWER) ή πιστοποιητικό γλωσσομάθειας του ν. 2740/1999 επιπέδου Ι για την αγγλική ή αντίστοιχο για την Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική. Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες, η βαθμολογία είναι αθροιστική.
β. Πέντε (5) μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει πτυχίο δημοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας».
γ. Τέσσερις (4) μονάδες στον υποψήφιο, ο οποίος εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις σε ειδικές δυνάμεις.
δ. Τέσσερις (4) μονάδες στον υποψήφιο ο οποίος εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έφεδρος αξιωματικός ή υπηρέτησε στα σώματα ασφαλείας, καθώς και στον υποψήφιο ο οποίος ως αθλητής είχε πετύχει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ − 121) και δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που υπηρέτησε ως Εθελοντής Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή στη Στρατονομία, Ναυτονομία ή Αερονομία.
ε. Δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας ή οικογένειας τριών τέκνων και μία (1) μονάδα στον υποψήφιο που είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας ή οικογένειας τριών τέκνων.
στ. Δύο (2) μονάδες στους υποψήφιους που είναι μόνιμοι κάτοικοι των γεωγραφικών διαμερισμάτων Θράκης, Βορείου Αιγαίου και Δωδεκανήσου, μόνον όταν αυτοί συμμετέχουν σε διαγωνισμό για πλήρωση θέσης του τόπου της μόνιμης κατοικίας των. Ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους, προκύπτει από σχετική βεβαίωση που χορηγεί ο οικείος δήμος ή κοινότητα.
Για κάθε μια από τις περιπτώσεις α΄, δ΄ και ε΄ της παρούσας παραγράφου που στο πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν περισσότερα του ενός από τα κατά περίπτωση κριτήρια, προστίθεται μόνο ο μεγαλύτερος αριθμός μονάδων ανά περίπτωση, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α΄. Η συνολική βαθμολογία πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Στη συνέχεια η Επιτροπή Κατάταξης αφού λάβει υπόψη τη δήλωση προτίμησης των υποψηφίων, συντάσσει τον τελικό πίνακα βαθμολογίας των υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας και κατά φορέα σε περίπτωση που με την ίδια προκήρυξη έχουν προκηρυχθεί θέσεις περισσότερων του ενός φορέα. Ο πίνακας περιέχει το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του υποψηφίου, τη βαθμολογία κατά μάθημα, το γενικό βαθμό και τη σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο έγγαμος ή ο τελών εν διαστάσει ή χηρεία που έχει τα περισσότερα ανήλικα τέκνα και μεταξύ αυτών που έχουν ίδιο αριθμό ανήλικων τέκνων, ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση ισοβαθμίας, γίνεται κλήρωση από την επιτροπή κατάταξης παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων, συντασσομένου σχετικού προς τούτο πρακτικού. Ο τελικός πίνακας βαθμολογίας αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής Μετεκπαίδευσης – Επιμόρφωσης και εμφανίζεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (www.ydt.gr). Κάθε υποψήφιος που αναγράφεται σ΄ αυτόν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση, δύναται να υποβάλλει στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. αίτηση διόρθωσης των στοιχείων εκείνων του πίνακα, τα οποία θεωρεί ότι δεν έχουν υπολογισθεί ορθά. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, αποφαίνεται για την αίτηση και αν απαιτείται ενεργούνται οι αναγκαίες διορθώσεις. Η σχετική απόφαση του Υπουργού επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο. Ο πίνακας κυρώνεται στη συνέχεια από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.
11. Αριθμός υποψηφίων ίσος με τον αριθμό των θέσεων της προκήρυξης παραπέμπονται για υγειονομική εξέταση σε υγειονομικές επιτροπές, που ορίζονται με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας για να αποφανθούν περί της ικανότητας αυτών σύμφωνα με όσα ισχύουν για την κατάταξη του αστυνομικού προσωπικού. Όσοι κριθούν με γνωμάτευση των ανωτέρω υγειονομικών επιτροπών ως μη ικανοί, διαγράφονται από τον πίνακα και αποκλείονται. Για την κάλυψη των προς πλήρωση θέσεων, καλούνται με την ίδια διαδικασία και άλλοι προς εξέταση υποψήφιοι από τον πίνακα μέχρι να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός. Όσοι κρίνονται ικανοί από τις υγειονομικές επιτροπές καλούνται από τη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. να υποβάλουν μέσα σε εύλογη προθεσμία και τα εξής δικαιολογητικά:
α. Επικυρωμένο φ/ο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1989 περί άσκησης ή μη ποινικής δίωξης και περί παραπομπής ή μη σε δίκη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 από 25.9.2002 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄− 1276).
γ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία κατόπιν συγκατάθεσης του υποψηφίου.
δ. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ εφόσον δεν έχει κατατεθεί με την αίτηση, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία κατόπιν συγκατάθεσης του υποψηφίου.
12. Η Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., μετά από σχετικό έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών καταρτίζει πίνακα των τελικώς κριθέντων καταλλήλων προς πρόσληψη.
13. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης εγκρίνεται η πρόσληψη από τον πίνακα των τελικώς κριθέντων ως καταλλήλων και κατ΄ απόλυτη σειρά προτεραιότητας του αριθμού υποψηφίων που ζητήθηκε από τα ενδιαφερόμενα Ν.Π.Δ.Δ., τους Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις.
14. Όσοι από τους υποψηφίους προσλήφθηκαν, καλούνται από τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Οργανισμούς ή τις Επιχειρήσεις μέσα σε εύλογη προθεσμία να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας. Οι συμβάσεις που υπογράφονται κοινοποιούνται και στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., η οποία ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. Οι προσληφθέντες καλούνται με μέριμνα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α, μέσω του φορέα που προσλήφθηκαν, για εκπαίδευση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τις διατάξεις του επομένου άρθρου.
15. Σε περίπτωση λύσης, για οποιοδήποτε λόγο, της εργασιακής σχέσης προσλαμβανομένου από τους οικείους φορείς εντός έτους από της υπογραφής της σχετικής σύμβασης εργασίας, επιτρέπεται η αναπλήρωσή του, κατόπιν αιτήματος του οικείου φορέα, από τον επόμενο, κατά σειρά, στον πίνακα επιτυχίας που έχει κυρωθεί από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας προς πρόσληψη υποψήφιο του ίδιου διαγωνισμού, εφόσον αυτός κριθεί ικανός από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή που ορίζεται στην παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου.

΄Αρθρο 5
Εκπαίδευση – Μετεκπαίδευση
1. Το προσωπικό ασφαλείας εκπαιδεύεται και μετεκπαιδεύεται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης/Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων − Αρχιφυλάκων − Αστυφυλάκων, της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α.
2. Η διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης ορίζεται σε 5 έως 7 εβδομάδες των 5 εργασίμων ημερών και της περιοδικής εκπαίδευσης, προς διατήρηση της φυσικής κατάστασης και ετοιμότητας σε βαθμό που να εγγυάται την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων του, σε τουλάχιστον 6 ημέρες κάθε 2 χρόνια. Αρνηση του προσωπικού αυτού, να υποστεί την περιοδική εκπαίδευση αποτελεί λόγο υποχρεωτικής λύσης της σύμβασης εργασίας, με μέριμνα και ευθύνη του φορέα, στον οποίο απασχολείται. Η περιοδική εκπαίδευση γίνεται είτε στα χρονικά όρια των ωρών εργασίας του προσωπικού, είτε εκτός αυτών, με καταβολή αναλόγου αποζημίωσης, σε περίπτωση υπερωριακής, για το σκοπό αυτό, απασχόλησης.
3. Η εκπαίδευση είναι θεωρητική και πρακτική, ώστε το προσωπικό να αποκτήσει τις γνώσεις που είναι απαραίτητες, για να ασκήσει τα καθήκοντα του με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι:
α. Της βασικής εκπαίδευσης:
(1) Στοιχεία Βασικών Οργανικών Διατάξεων που διέπουν το προσωπικό αυτό (καθήκοντα, δικαιώματα και σχέσεις του με αστυνομικές αρχές).
(2) Ποινικός Κώδικας − Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι.
(3) Ποινική Δικονομία.
(4) Θέματα Δημόσιας Ασφάλειας.
(5) Εκρηκτικά.
(6) Χρηματαποστολές − Φρούρηση στόχων.
(7) Αυτοπροστασία.
(8) Αυτοάμυνα.
(9) Οπλοτεχνική Σκοποβολή.
β. Της περιοδικής εκπαίδευσης:
(1) Στοιχεία Βασικών Οργανικών Διατάξεων που διέπουν το προσωπικό αυτό (καθήκοντα, δικαιώματα και σχέσεις του με αστυνομικές αρχές) − Ποινικού Κώδικα − Ποινικής Δικονομίας και Ειδικών Ποινικών Νόμων.
(2) Εκρηκτικά.
(3) Χρηματαποστολές−Φρούρηση στόχων.
(4) Αυτοάμυνα
(5) Αυτοπροστασία
(6) Οπλοτεχνική − Σκοποβολή
4. Με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικού/Α.Ε.Α. δύναται να προστεθεί η διδασκαλία και άλλου μαθήματος εκτός των ανωτέρω αναφερομένων, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο. Το συνολικό κόστος εκπαίδευσης βαρύνει αναλογικά τους φορείς προέλευσης των εκπαιδευομένων.
5. Για το διδακτικό προσωπικό και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 45 και 50 του π.δ. 190/1996. Η παρακολούθηση της εκπαίδευσης και η συμμετοχή στις πρακτικές ασκήσεις είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευόμενους. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία (ΤΕΣΤ) με το σύστημα της πολλαπλής επιλογής, σε 8 τουλάχιστον ερωτήσεις σε κάθε μάθημα.
Οι βαθμοί των μαθημάτων, αθροίζονται και το άθροισμα διαιρούμενο με τον αριθμό αυτών δίνει το Μ.Ο. επιτυχίας κάθε εκπαιδευόμενου. Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται τελικώς με τον περιγραφικό χαρακτηρισμό, σύμφωνα με την κλίμακα του άρθρου 37 παρ. 2 π.δ. 190/1996.
Στις περιπτώσεις, που κάποιο μάθημα περιλαμβάνει και πρακτική εξάσκηση, ο εκπαιδευόμενος εξετάζεται με πρακτική δοκιμασία και κρίνεται ανάλογα, οπότε στο συγκεκριμένο μάθημα, ο βαθμός αποτελεί το Μ.Ο. της γραπτής και πρακτικής δοκιμασίας. Οι χαρακτηριζόμενοι ως απαράδεκτοι, θεωρούνται ως μη ευδοκίμως αποφοιτούντες. Μη ευδόκιμος αποφοίτηση έχει ως αποτέλεσμα την υποχρεωτική λύση της σύμβασης εργασίας, με μέριμνα και φροντίδα του φορέα.
6. Εκπαιδευόμενος ο οποίος κωλύθηκε κατά την βασική εκπαίδευση για οποιοδήποτε λόγο, συνέχεια ή τμηματικά, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 1/7 του συνόλου των πραγματικών ημερών εκπαίδευσης, όπως αυτές καθορίζονται από το πρόγραμμα, θεωρείται ότι δεν ολοκλήρωσε την εκπαίδευση και αυτή διακόπτεται με διαταγή του προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικού/Α.Ε.Α., μετά από πρόταση του Διοικητή της Σχολής. Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος υποχρεούται να παρακολουθήσει την αμέσως επόμενη εκπαίδευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την άρση του κωλύματος και υπό την προϋπόθεση σχετικού αιτήματος από τον αρμόδιο φορέα. Κατά το μεσοδιάστημα δεν δύναται να εκτελεί τα καθήκοντα για τα οποία προσλήφθηκε και η σχετική σύμβαση αναστέλλεται. Εάν η βασική εκπαίδευση διακοπεί για δεύτερη φορά τότε λύεται υποχρεωτικά η σύμβαση εργασίας με φροντίδα και ευθύνη του οικείου φορέα. Η διακοπή, γνωστοποιείται αμελλητί στο φορέα του υπαλλήλου, με σκοπό την εκδήλωση των απαραιτήτων προς τούτο ενεργειών του.
7. Οι λόγοι, που επισύρουν την ποινή της αποβολής των εκπαιδευομένων από τη Σχολή, είναι οι ακόλουθοι:
(1) Κατάθεση πλαστών δικαιολογητικών, για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.
(2) Αρνηση παρακολούθησης της εκπαίδευσης ή αδικαιολόγητη απουσία από την εκπαίδευση πέρα από πέντε (5) ημέρες, συνέχεια ή διακεκομμένα, για τη βασική εκπαίδευση ή πέρα από (2) ημέρες, συνέχεια η διακεκομμένα για την περιοδική εκπαίδευση.
(3) Αρνηση συμμετοχής στις εξετάσεις προφορικές ή γραπτές ασκήσεις (τακτικές ή έκτακτες) ή αδικαιολόγητη απουσία από αυτές, έστω και σε ένα μάθημα.
(4) Καταδίκη για έγκλημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση ζ΄ του άρθρου 2 του π.δ. 4/1995 (Α΄−1). Η αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε, η παραγραφή της καταδικαστικής απόφασης, η αποκατάσταση και η χάρη δεν αίρουν την αποβολή από τη Σχολή.
(5) Αμετάκλητη καταδίκη του εκπαιδευόμενου σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών, για οποιοδήποτε εκ δόλου τελούμενο έγκλημα.
8. Οι αποβαλλόμενοι από τη Σχολή, για τους λόγους της προηγουμένης παραγράφου δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής εκ νέου σε άλλο διαγωνισμό για πρόσληψη προσωπικού της αυτής κατηγορίας.
9. Η ποινή της αποβολής επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Σχολής, διακοπτόμενης της περαιτέρω εκπαιδεύσεως του. Στη περίπτωση αυτή λύεται αυτοδικαίως και η σύμβαση εργασίας του.
10. Όσοι αποβάλλονται από τη Σχολή για τους ανωτέρω λόγους ή για απουσία από την εκπαίδευση, ως και οι χαρακτηριζόμενοι ως απαράδεκτοι υποχρεούνται να επιστρέψουν στον οικείο φορέα τις αποδοχές και τα έξοδα της εκπαίδευσης που τους αναλογούν.
11. Η οικεία Σχολή υποβάλλει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. πίνακα όσων περάτωσαν ευδόκιμα την εκπαίδευση. Οι εκπαιδευθέντες ευδόκιμα εφοδιάζονται με υπηρεσιακό σημείωμα της ως άνω Διεύθυνσης, το οποίο παραδίδουν στο Ν.Π.Δ.Δ. ή τον Οργανισμό ή την Επιχείρηση που τους προσέλαβε και αναλαμβάνουν αμέσως τα καθήκοντα για τα οποία προσλήφθηκαν.
12. Για θέματα ασθενειών και αδειών κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης (βασική − περιοδική) ενημερώνεται εγγράφως ο φορέας του υπαλλήλου, από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.

΄Αρθρο 6
Αποστολή − Έλεγχος − Εποπτεία
1. Η αποστολή του προσωπικού της κατηγορίας αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 1339/1983, συνίσταται:
α. Στη φρούρηση των εισόδων και άλλων ευπαθών στόχων κεντρικού ή περιφερειακού καταστήματος ή υποκαταστήματος των εν λόγω φορέων, για την επισήμανση υπόπτων και αποτροπή ληστειών, άλλων πράξεων, βίας ή εγκλημάτων κατά της περιουσίας ή εξτρεμιστικών ενεργειών κατά προσώπων ή πραγμάτων (εγκαταστάσεων) που συνάδει με την αποστολή των φορέων αυτών.
β. Στην επιτήρηση άλλων ευπαθών χώρων ή στόχων, στον εντοπισμό και επισήμανση υπόπτων αντικειμένων, στον αποκλεισμό του χώρου και άμεση ειδοποίηση της οικείας Αστυνομικής Αρχής για τις περαιτέρω ενέργειες από τις Αστυνομικές Αρχές ως και την πρόληψη κάθε έκνομης ενέργειας.
γ. Στην ασφαλή συνοδεία χρηματαποστολών.
2. Η οπλοφορία είναι υποχρεωτική για την εκτέλεση των πιο πάνω καθηκόντων.
3. Ο έλεγχος, όσον αφορά την οπλοφορία, στολή, εμφάνιση και την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων, γίνεται τόσο από τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις όπου το προσωπικό αυτό παρέχει τις υπηρεσίες του, όσο και από την κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή.
4. Από τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας τηρούνται και ενημερώνονται τα ατομικά έγγραφα του προσωπικού αυτού (ως προς τις μεταβολές, πειθαρχικές ποινές, ασθένειες, άδειες κ.λπ.) από τον διορισμό μέχρι την απόλυσή του.
5. Οι καταστάσεις υπηρεσίας (ωράριο, στοιχεία προσωπικού ασφάλειας, είδος εκτελούμενης υπηρεσίας) κοινοποιούνται έγκαιρα στα κατά τόπο αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα από τα οποία ζητείται από τους ενδιαφερόμενους φορείς κάθε αναγκαία συνδρομή ή χρήσιμη πληροφορία για την αποδοτικότερη διάθεση του προσωπικού αυτού.
6. Για παραπτώματα που τυχόν βεβαιώνονται από τα Αστυνομικά Τμήματα υποβάλλεται ειδική αναφορά η οποία διαβιβάζεται στον ενδιαφερόμενο φορέα − εργοδότη για τον προσήκοντα διοικητικό έλεγχο.

Αρθρο 7
Επόπτες προσωπικού ασφαλείας
1. Οι φορείς υποχρεούνται να ορίζουν επόπτες ασφαλείας για την παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο του έργου του προσωπικού ασφαλείας, όταν απασχολούν περισσότερα από πέντε (5) άτομα, ως προσωπικό ασφαλείας κατά βάρδια και προαιρετικά όταν απασχολούν μέχρι πέντε (5) άτομα κατά βάρδια.
2. Επόπτες ασφαλείας ορίζονται, μόνο, από το προσωπικό ασφαλείας του οικείου φορέα. Οι οριζόμενοι ως επόπτες, πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
α. Να είναι αρχαιότεροι του λοιπού προσωπικού ασφαλείας.
β. Να έχουν κύρος και επιβλητικότητα.
γ. Να μην έχουν τιμωρηθεί για σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
3. Ο ορισμός, η αντικατάσταση ή η απόλυση επόπτη, γνωστοποιείται στην οικεία Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ή Αστυνομική Διεύθυνση.
4. α. Οι οριζόμενοι ως επόπτες φέρουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων το ειδικό σήμα, σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, μήκους 8 εκ. και πλάτος 2 εκ. περίπου, χρώματος λευκού, επί του οποίου αναγράφεται η ένδειξη «ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».
β. Το ανωτέρω σήμα κατασκευάζεται από σκληρό πλαστικό υλικό αρίστης ποιότητας ή από πλεξιγκλάς και στο πίσω μέρος φέρει αυτοκόλλητη ταινία (βέλκρο) ή ειδική καρφίτσα (παραμάνα) και στερεώνεται πάνω από τη ραφή του αριστερού θυλακίου των χιτωνίων ή του θερινού υποκαμίσου και σε απόσταση ενός (1) χιλιοστού (από τη ραφή) και στο μέσον αυτής. Το ως άνω σήμα, στον επενδύτη (τζάκετ) φέρεται στο ύψος του αριστερού μαστού.

Αρθρο 8
Αποδοχές – Δαπάνες
1. Οι αποδοχές του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με αυτή την απόφαση καθορίζονται με τη σύμβαση εργασίας, κατά τις διατάξεις που ισχύουν για το Ν.Π.Δ.Δ., τον Οργανισμό ή την Επιχείρηση που ενεργεί την πρόσληψη εφαρμοζομένων των τυχόν ευνοϊκότερων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Τις αποδοχές αυτές δικαιούται να λαμβάνει το προσωπικό αυτό και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης του.
2. Οι δαπάνες πρόσληψης (αποζημίωση επιτροπών), βασικής και περιοδικής εκπαίδευσης (αμοιβές εκπαιδευτικού προσωπικού, ανάλωσης υλικών και μέσων εκπαίδευσης κ.λπ.) βαρύνουν τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν το προσωπικό. Η αποζημίωση για κάθε ημέρα εκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 1/30 των αποδοχών που ορίζονται με τη σύμβαση πρόσληψης. Η κοστολόγηση των δαπανών, ο επιμερισμός αυτών σε κάθε έναν από τους Φορείς, καθώς και η μεταφορά των σχετικών κονδυλίων στις πιστώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας γίνεται από Τετραμελή Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., έναν (1) Οικονομικό Αξιωματικό της Διεύθυνσης Οικονομικών/Α.Ε.Α., έναν (1) Αξιωματικό της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, αρμόδιο για θέματα διαχείρισης και έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα και σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός Φορέα, του Φορέα που έχει αιτηθεί το μεγαλύτερο αριθμό θέσεων.

Αρθρο 9
Στολή − Οπλισμός− Δελτίο ταυτότητας
1. Το ειδικό προσωπικό ασφαλείας των Νομικών Προσώπων, Οργανισμών ή Επιχειρήσεων κ.λπ. φέρει υποχρεωτικά στολή, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, η σύνθεση και η περιγραφή της οποίας έχει ως ακολούθως:
α. Χειμερινή στολή
− Πηλήκιο χρώματος καφέ
− Χιτώνιο βραχύ (μπάτλ − ντρες) χρώματος καφέ
− Παντελόνι χρώματος καφέ
− Υποκάμισο κλασικό χρώματος μπεζ ανοικτού
− Λαιμοδέτης (γραβάτα) χρώματος καφέ
− Ζωστήρας δερμάτινος χρώματος καφέ σκούρου μετά πόρπης, επί της οποίας απεικονίζεται το έμβλημα του οικείου φορέα
− Υποδήματα σκαρπίνια χρώματος καφέ
− Κάλτσες χρώματος καφέ
− Χειρόκτια δερμάτινα χρώματος καφέ. Κατά τους χειμερινούς μήνες μπορεί να φέρεται εσωτερικώς του χιτωνίου πουλόβερ σχήματος «V», χρώματος καφέ. Επίσης μπορεί να φέρεται και αδιάβροχος επενδύτης (τζάκετ), χρώματος καφέ.
β. Θερινή στολή
− Πηλήκιο χρώματος καφέ ανοικτού
− Χιτώνιο βραχύ (μπάτλ−ντρες) χρώματος καφέ ανοικτού
− Παντελόνι χρώματος καφέ ανοικτού
− Υποκάμισο κλασικό χρώματος μπεζ ανοικτού
− Λαιμοδέτης (γραβάτα) χρώματος καφέ
− Ζωστήρας δερμάτινος χρώματος καφέ σκούρου μετά πόρπης, επί της οποίας απεικονίζεται το έμβλημα του οικείου φορά
− Υποδήματα σκαρπίνια χρώματος καφέ
− Κάλτσες χρώματος καφέ.
Αντί του θερινού χιτωνίου δύναται να φέρεται υποκάμισο χρώματος μπεζ ανοικτού με κοντά μανίκια, χωρίς λαιμοδέτη.
γ. Επί της μετωπίδας του πηληκίου φέρεται συρραμμένο κεντητό σήμα από ύφασμα τσόχας χρώματος μαύρου σε σχήμα κύκλου του οποίου η περίμετρος είναι κεντητή με κλωστή χρώματος ασημί ημι−μάτ. Στο μέσο του κύκλου και συμμετρικά σε σχέση με τη περίμετρο αυτού απεικονίζεται το έμβλημα του οικείου φορέα με τους καθιερομένους χρωματισμούς και κάτω του εμβλήματος σε συμμετρικό μέγεθος και χρώμα ασημί στιλπνό τα αρχικά γράμματα του οικείου φορέα.
δ. Στο άνω εξωτερικό άκρο της αριστερής χειρίδος του χιτωνίου και του υποκαμίσου με κοντά μανίκια, καθώς και του αδιάβροχου και σε απόσταση 2 εκατ. Από το σημείο συρραφής της φέρεται συρραμμένο σήμα. Το σήμα αυτό είναι από ύφασμα τσόχας χρώματος μαύρου και έχει σχήμα ημικυκλικό. Η περίμετρος και η βάση αυτού φέρουν κέντημα από κλωστή χρώματος ασημί ημιμάτ. Εντός του ημικυκλίου και σε επαφή προς την περίμετρο αυτού φέρεται κεντημένη με την ίδια κλωστή και με συμμετρικά γράμματα η ένδειξη «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Επί της διαμέτρου (βάσης) και εσωτερικά του ημικυκλίου αναγράφεται η ονομασία του οικείου φορέα και εφόσον ο χώρος δεν επαρκεί αναγράφεται συντετμημένα. Επίσης, η ως άνω ένδειξη φέρεται και άνωθεν του αριστερού θυλακίου του χιτωνίου και του υποκαμίσου με κοντά μανίκια, καθώς και στο ύψος του στήθους του αδιάβροχου.
ε. Οι τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα των υφασμάτων, ο ειδικότερος τρόπος κατασκευής των επιμέρους ειδών στολής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται από τη Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
στ. Η δαπάνη προμήθειας του υφάσματος και της ραφής των στολών βαρύνει τους εργοδότες.
2. Για τα θέματα οπλοφορίας του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» και των κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων.
Η δαπάνη προμήθειας των όπλων βαρύνει επίσης του εργοδότες.
3. Το ανωτέρω προσωπικό εφοδιάζεται με μέριμνα των εργοδοτών, με ενιαίο ειδικό δελτίο ταυτότητας, λευκού χρώματος διαστάσεων 9,4 Χ 6,6 εκ. το οποίο περιέχει τα στοιχεία που διαλαμβάνονται στο υπόδειγμα του συνημμένου παραρτήματος.

Αρθρο 10
Λύση σύμβασης εργασίας
1. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για το Ν.Π.Δ.Δ., τον Οργανισμό ή την Επιχείρηση που ενεργούν την πρόσληψη ή τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας λύση της σύμβασης εργασίας και απόλυση δικαιολογείται και:
α. Για ποινική ή πειθαρχική καταδίκη για την οποία δικαιολογείται η απόταξη αστυνομικών.
β. Για υπηρεσιακή ανεπάρκεια ή για σωματική ή πνευματική ανικανότητα.
γ. Για άρνηση του προσωπικού αυτού να υποστεί περιοδική εκπαίδευση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5.
δ. Για πειθαρχικά παραπτώματα ή παράβαση καθήκοντος ή αδικαιολόγητη αποχή από τα καθήκοντά του ή παραβίαση απορρήτου της υπηρεσίας ή εκ συστήματος ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων ή απείθεια στις νόμιμες εντολές των προϊσταμένων που αφορούν την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων.
2. Την απόλυση δικαιούται να ζητήσει για τους ανωτέρω λόγους και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης.
3. Η αποζημίωση λόγω απόλυσης ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας καταβάλλεται από τον εργοδότη, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
4. Το Δημόσιο δεν υποχρεούται σε αποζημίωση για αξιώσεις του απολυομένου ή τρίτου για πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση της εργασίας του.
5. Η βεβαίωση των λόγων λύσης της σύμβασης εργασίας και απόλυσης, γίνεται από Συμβούλια ή Επιτροπές και με τη διαδικασία που προβλέπεται για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. ή των Οργανισμών ή των Επιχειρήσεων που ενήργησαν την πρόσληψη.

Αρθρο 11
Μεταβατική διάταξη
Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η προκήρυξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 3, εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της.

Αρθρο 12
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται η υπ’ αριθμ.7012/13/1−λβ΄ από 19.5.1998 (Β΄− 479) όμοια, όπως αυτή τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.

Αρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 30 Mαρτίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved