nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Εκτός ΑΣΕΠ οι προσλήψεις σε άλλες τρεις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα (17/8/07)


Αθήνα 17.8.2007, 14:02
Εκτός ΑΣΕΠ τίθενται ουσιαστικά άλλες τρεις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα, καθώς στο εξής θα προσλαμβάνουν το πάσης φύσεως προσωπικό τους με το «σύστημα ΔΕΚΟ».
Πρόκειται για τις εταιρείες Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και Γαλιλαίος Ελλάς Α.Ε.

Το "σύστημα ΔΕΚΟ", σύμφωνα με το οποίο θα προσλαμβάνουν στο εξής το προσωπικό τους οι παραπάνω επιχειρήσεις, είναι μεν παραπλήσιο με αυτό της σειράς προτεραιότητας του ΑΣΕΠ, ωστόσο δεν παρέχει στο τελευταίο τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου των διαδικασιών επιλογής. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις προβλέπεται και η διεξαγωγή προσωπικής συνέντευξης, χωρίς όμως τη συμμετοχή μελών του ΑΣΕΠ, όπως γίνεται στις προσλήψεις με τη διαδικασία της σειράς προτεραιότητας. Επιπλέον, οι νεοπροσληφθέντες διανύουν δοκιμαστικό στάδιο εργασίας διάρκειας επτά μηνών.

Η απόφαση
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων (αρ. 45378/555), οι προσλήψεις θα γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3429/2005, ύστερα από προκήρυξη που θα εκδίδουν οι επιχειρήσεις και στην οποία θα καθορίζονται:
α) Ο αριθμός ανά ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί,
β) Τα απαιτούμενα κατά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή και επικουρικά),
γ) Τα κριτήρια πρόσληψης,
δ) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται,
ε) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους,
στ) Το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος υποβολής της, ο χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.

Τα οριζόμενα στην προκήρυξη προσόντα θα πρέπει να συντρέχουν το αργότερο κατά την ημέρα λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ενώ σε αυτήν θα αναφέρεται και η χρονική διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου.

Η προκήρυξη θα αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ, το οποίο θα την εγκρίνει ή θα την τροποποιεί μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες. Αν η προθεσμία των δέκα ημερών παρέλθει άπρακτη θα τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ. Μετά την έγκριση ή τροποποίηση της προκήρυξης από το ΑΣΕΠ ή την πάροδο της προθεσμίας των δέκα ημερών, η προκήρυξη θα δημοσιεύεται στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και θα αναρτάται στο κατάστημα της δημόσιας επιχείρησης, καθώς και στο κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας, όπου αυτή εδρεύει. Περίληψή της θα δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης.

Τριμελής τουλάχιστον Επιτροπή που θα συγκροτείται από το Δ.Σ., της δημόσιας επιχείρησης θα καταρτίζει πίνακα αποκλειόμενων για τυπικούς λόγους, καθώς και προσωρινό πίνακα προσλήψεων, οι οποίοι θα αναρτώνται στο κατάστημα της δημόσιας επιχείρησης. Κατά των πινάκων αυτών θα ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός δέκα ημερών από την ανάρτησή τους, η οποία κατατίθεται αυτοπροσώπως ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην δημόσια επιχείρηση.

Η Επιτροπή θα εξετάζει τις ενστάσεις και θα καταρτίζει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων τον οποίο θα αποστέλλει στο ΑΣΕΠ για περαιτέρω έλεγχο εντός δέκα ημερών από την κατάρτισή του. Το ΑΣΕΠ, αφού ελέγξει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων, θα τον επικυρώνει και θα τον επιστρέφει στη δημόσια επιχείρηση. Ο πίνακας προσληπτέων θα αποστέλλεται προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Το προσωπικό που θα προσλαμβάνεται βάσει των πινάκων προσληπτέων θα συνάπτει με τη δημόσια επιχείρηση σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο διάρκειας μέχρι επτά μηνών. Η χρονική διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου θα αναγράφεται στο κείμενο της σύμβασης που θα υπογράφει ο νεοπροσλαμβανόμενος, ενώ ένα μήνα πριν τη λήξη του χρόνου της δοκιμαστικής περιόδου θα συντάσσεται φύλλο αξιολόγησης του υπαλλήλου από δύο προϊσταμένους του, για την καταλληλότητα και την επάρκειά του να ανταποκριθεί στα καθήκοντά για τα οποία προσλήφθηκε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της δημόσιας επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη το φύλλο αξιολόγησης, θα εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση για τη σύναψη, ή μη, της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου.

Η απόφαση αυτή, θετική ή αρνητική, ελέγχεται από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του. Μετά τον έλεγχο από το ΑΣΕΠ και εφόσον τούτο αποφανθεί θετικά, το αρμόδιο όργανο της δημόσιας επιχείρησης συνάπτει με τον προσλαμβανόμενο σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ο χρόνος της δοκιμαστικής περιόδου αναγνωρίζεται για κάθε συνέπεια.

Άλλες επιχειρήσεις
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα περίπου 40 επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα προσλαμβάνουν το προσωπικό τους με το "σύστημα ΔΕΚΟ", επιφυλάσσοντας στο ΑΣΕΠ ρόλο απλού παρατηρητή. Πρόκειται για τις ακόλουθες:
* ∆ΕΗ
* ΟΣΕ ΑΕ
* ΗΣΑΠ ΑΕ
* ΗΛΠΑΠ ΑΕ
* ΟΑΣΑ ΑΕ
* ΕΘΕΛ ΑΕ
* ΑΕΜΥ ΑΕ
* Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα ΑΒΕΕ
* Μεταλλουργική Βιοµηχανία Ηπείρου ΑΕ
* Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης ΑΕ
* Αγροτουριστική ΑΕ
* Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ
* ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ΑΕ
* Ελληνικές Εκθέσεις – ΗΕLEXPO ΑΕ
* Εταιρεία Υδρεύσεως Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης (Σ.Σ: Προφανώς θα ακολουθήσουν και άλλες ∆ΕΥΑ
δήµων)
* Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Υλικού (Ο∆∆Υ) ΑΕ
* Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία ΑΕ
* Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου ΑΕ
* Οργανισµός Προώθησης Εξαγωγών ΑΕ
* Ελληνικές Αλυκές ΑΕ
* Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων ΑΕ
* Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
* Παρατηρητήριο Απασχόλησης – Ερευνητική Πληροφορική ΑΕ (θυγατρική ΟΑΕ∆)
* Επαγγελµατική Κατάρτιση ΑΕ (θυγατρική ΟΑΕ∆)
* Ε∆ΙΣΥ ΑΕ
* ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ
* Προαστιακός ΑΕ
* ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ
* Εµπορευµατικά Κέντρα ΑΕ
* Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης
* Οργανισµός Λιµένος Αλεξανδρούπολης
* Οργανισµός Λιµένος Βόλου
* Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
* Οργανισµός Λιµένος Ηγουµενίτσας
* Οργανισµός Λιµένος Καβάλας
* Οργανισµός Λιµένος Κέρκυρας
* Οργανισµός Λιµένος Λαυρίου
* Οργανισµός Λιµένος Πατρών
* Οργανισµός Λιµένος Ραφήνας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved