nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Με το σύστημα ΔΕΚΟ οι προσλήψεις στην Τράπεζα Αττικής (23/8/07)

 

Αθήνα 23.8.2007, 17:04
Αν και ιδιωτική, η Τράπεζα Αττικής θα μπορεί να προσλαμβάνει το πάσης φύσεως προσωπικό της με το «σύστημα ΔΕΚΟ», που ως γνωστόν προβλέπει επτάμηνο στάδιο δοκιμαστικής εργασίας για τους νεοπροσλαμβανόμενους.

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, η Τράπεζα μπορεί να προσλάβει το πάσης φύσεως προσωπικό της με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά μηνών. Η πρόσληψη αυτή γίνεται ύστερα από προκήρυξη, η οποία εκδίδεται από την Τράπεζα Αττικής Α.Ε. και με την οποία καθορίζονται:
α) Ο αριθμός ανά ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί.
β) Τα απαιτούμενα κατά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή και επικουρικά).
γ) Τυχόν ειδικά όρια ηλικίας που απαιτούνται από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων τηρούμενης της διαδικασίας της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002.
δ) Τα κριτήρια πρόσληψης.
ε) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται.
στ) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους.
ζ) το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος υποβολής της, ο χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.
Τα οριζόμενα στην προκήρυξη προσόντα πρέπει να συντρέχουν το αργότερο κατά την ημέρα λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ενώ σε αυτή θα αναφέρεται και η χρονική διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου.

Η προκήρυξη θα αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ προκειμένου να ασκήσει τον προβλεπόμενο από την παραγρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3429/2005 έλεγχο και εγκρίνει ή τροποποιεί την προκήρυξη αναλόγως, μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση σ’ αυτό του αντίστοιχου σχεδίου προκήρυξης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα ημερών, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ. Μετά την έγκριση ή τροποποίηση της προκήρυξης από το ΑΣΕΠ ή την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας των
δέκα ημερών η προκήρυξη δημοσιεύεται στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και σε μια ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και αναρτάται σε εμφανές σημείο των Καταστημάτων Τράπεζας Αττικής ΑΕ.

Τριμελής τουλάχιστον Επιτροπή η οποία ορίζεται από το Διευθύντα Σύμβουλο της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. θα καταρτίζει πίνακα αποκλειόμενων για τυπικούς λόγους, καθώς και προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και των προσληπτέων οι οποίοι αναρτώνται στα καταστήματα της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός δέκα  ημερών από την ανάρτησή τους, η οποία κατατίθεται αυτοπροσώπως ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς επί αποδείξει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Τράπεζας Αττικής Α.Ε.

Η Επιτροπή, που έχει την ευθύνη της κατάρτισης των πινάκων εξετάζει τις ενστάσεις και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων τον οποίο και αποστέλλει στο ΑΣΕΠ εντός δέκα ημερών από την κατάρτισή του για περαιτέρω έλεγχο. Το ΑΣΕΠ αφού ελέγξει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων, σε είκοσι εργάσιμες ημέρες κυρώνει αυτόν και τον επιστρέφει στην Τράπεζα Αττικής Α.Ε. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των είκοσι ημερών, τεκμαίρεται η έγκριση από το ΑΣΕΠ του οριστικού πίνακα. Ο πίνακας προσληπτέων αποστέλλεται προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος ΑΣΕΠ.

Το προσωπικό που προσλαμβάνεται βάσει των πινάκων προσληπτέων συνάπτει με την Τράπεζα Αττικής ΑΕ σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο διάρκειας μέχρι επτά  μηνών. Η χρονική διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου αναγράφεται στο κείμενο της σύμβασης που υπογράφει ο νεοπροσλαμβανόμενος.

Μετά την πάροδο δοκιμαστικής υπηρεσίας έξι μηνών και εντός ενός μηνός:
Συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης του υπαλλήλου, για την καταλληλότητα και την επάρκειά του να ανταποκριθεί στα καθήκοντα για τα οποία προσλήφθηκε, από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα της Τράπεζας Αττικής Α.Ε.

Ο διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Αττικής ΑΕ λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης, εισηγείται προς το Δ.Σ. της Τράπεζας το οποίο εκδίδει αιτιολογημένη
απόφαση για τη σύναψη ή μη της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου.
Η διαδικασία για τη λήψη της απόφασης για σύναψη ή μη της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ελέγχεται, εντός μηνός, από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του. Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ.

Μετά τον έλεγχο της διαδικασίας λήψης της απόφασης του Δ.Σ. από το ΑΣΕΠ και εφόσον τούτο αποφανθεί θετικά ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός μηνός, η Τράπεζα Αττικής ΑΕ συνάπτει με τον προσλαμβανόμενο σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Οποιοδήποτε στοιχείο προκύψει σχετικά με την καταλληλότητα και την επάρκεια του μισθωτού σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και μέχρι τη συμπλήρωση της διάρκειας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο, θα τίθεται υπόψη του διευθύνοντα Συμβούλου για τη διαμόρφωση της εισήγησής του, για τη σύναψη της σύμβασης αορίστου χρόνου. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ισχύουν για ένα έτος από την κύρωση του πίνακα προσληπτέων από το ΑΣΕΠ. Εάν οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό δεν προσέλθουν να αναλάβουν καθήκοντα εντός των παραπάνω προθεσμιών ή εάν αποχωρήσουν από την Τράπεζα προτού παρέλθει ένα έτος από την ημέρα έγκρισης των πινάκων, η Τράπεζα δύναται να καλέσει για πρόσληψη τους επόμενους κατά σειρά κατάταξης.

Ο χρόνος της δοκιμαστικής περιόδου αναγνωρίζεται για κάθε έννομη συνέπεια.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved