nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πως προσλαμβάνεται το ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό των Τουριστικών Σχολών (22/6)

 
Αθήνα 22.6.2005
Ο τρόπος και η διαδικασία με την οποία επιλέγεται το ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό των Ανωτάτων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) περιγράφεται σε δύο αποφάσεις του υπουργείου Ανάπτυξης.

Η πρώτη δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 1491/10.10.2003 και η τροποιητική στο ΦΕΚ Β’ αρ. 758/6.6.2005.

Το πλήρες κείμενο των δύο αποφάσεων (το τροποιημένο κείμενο επισημαίνεται με κόκκινα στοιχεία) έχει ως εξής:

Τρόπος και διαδικασία επιλογής και πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη έκτακτων αναγκών των ΑΣΤΕ του Ο.Τ.Ε.Κ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3105/03 περί Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 29/Α/10.2.2003).

2. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 27/96 «Συγχώνευση του Υπουργείου Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α΄19).

3. Tις διατάξεις του Π.Δ. 388/2001 «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 254/Α/2001).

4. Την 485/31.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο Γεωργακόπουλο» (ΦΕΚ 1484/Β/2001).

5. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.16/266/2392/8.7.2003 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 55/1998 ΠΥΣ «Έγκριση πρόσληψης οκτακοσίων σαράντα ενός (841) ατόμων εποχικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων από τον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ), Ν.Π.Δ.Δ του Υπουργείου Ανάπτυξης».

6. Την 350α/27.8.2003 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με θέμα: «Τρόπος και διαδικασία επιλογής και πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη έκτακτων αναγκών των ΑΣΤΕ του Ο.Τ.Ε.Κ.».

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής, η έκδοση και δημοσιοποίηση προκήρυξης πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη έκτακτων αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), καθορίζεται ως εξής:

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Η προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών, με ωριαία αντιμισθία στις Α.Σ.Τ.Ε. καταρτίζεται βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3105/2003 με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ., την οποία εκδίδει και δημοσιοποιεί ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Τ.Ε.Κ.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από πενταμελή επιτροπή, που θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕΚ. Με την ίδια απόφαση θα ορισθεί ο Γραμματέας και ο βοηθός Γραμματέα της ανωτέρω Επιτροπής.

2. Οι υποψήφιοι / ιες θα κριθούν με ευθύνη της αρμόδιας επιτροπής μετά από (συγκριτική αξιολόγηση του συστήματος μοριοποίησης των τυπικών και λοιπών) προσόντων τους, θα συνταχθούν δε πίνακες κατάταξης κατά εκπαιδευτήριο και ειδικότητα / μάθημα σύμφωνα με την προκήρυξη για όλους τους υποψηφίους/ιες.

Αιτήσεις υποψηφίων που δεν θα έχουν συμπληρωθεί κατά τους προβλεπόμενους τύπους ή συνοδεύονται από ελλιπή ή λανθασμένα δικαιολογητικά ή δεν προκύπτουν από αυτές τα απαιτούμενα στοιχεία για την αξιολόγησή τους θα απορρίπτονται.

Ακόμη η επιτροπή προσλήψεων μπορεί να απορρίπτει αιτήσεις υποψηφίων εφόσον:

• Έχουν επιβληθεί σε βάρος τους πειθαρχικές κυρώσεις ή έχουν παραπεμφθεί στα αρμόδια όργανα για αντισυμβατική συμπεριφορά.

• Υπάρχει έκθεση των Διευθυντών των ΑΣΤΕ ότι παρουσιάζουν σοβαρές

εκπαιδευτικές αδυναμίες ή εκτελούν πλημμελώς τα καθήκοντα τους και πάντως όχι σύμφωνα με τις οδηγίες τους.

Ενστάσεις υποψηφίων για μη τυχόν επιλογή τους θα υποβάλλονται απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΤΕΚ εντός δεκαήμερης προθεσμίας από της ανακοίνωσης των πινάκων επιλογής στην Κ.Υ και τις κατά τόπους Σχολές, προκειμένου να επανεξεταστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και θα αποφαίνεται οριστικά για την απόρριψη ή αποδοχή, προβαίνοντας στις ανάλογες ενέργειες. Οι επιλεγέντες για τις ΑΣΤΕ θα προσληφθούν για το Α ή Β εξάμηνο ή και για τα δύο σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και θα αναλάβουν υπηρεσία την ημέρα έναρξης διδασκαλίας του μαθήματος που έχουν επιλεγεί και μπορούν να κληθούν μετά τη λήξη της σύμβασης τους να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε.

Οι Διευθυντές των ΑΣΤΕ έχουν δικαίωμα, μετά την επιλογή των υποψηφίων, να αναθέτουν τη διδασκαλία του μαθήματος που έχουν επιλεγεί, σε έκαστο εκ των επιλεγέντων, για το Α΄ ή Β΄ εξάμηνο ή και για τα δύο, λαμβανομένης υπόψη της σειράς προτεραιότητας επιλογής τους.

3. Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για μια και μόνο ΑΣΤΕ και για δύο μόνον μαθήματα, με απόλυτη σειρά προτίμησης.

Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου, σε Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Δημόσιες Επιχειρήσεις, Δημόσιους Οργανισμούς και ΝΠΙΔ, την διοίκηση των οποίων ορίζει το Δημόσιο άμεσα ή έμμεσα με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση και να καλύψουν μόνο τις κενές θέσεις που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση τις διαδικασίες επιλογής εκπαιδευτικών.

Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος επιλέγεται θα αποκλείεται από την διαδικασία επιλογής για τις υπόλοιπες θέσεις που έχει υποβάλλει αίτηση.

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων, για την επιλογή, θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών (αρχαιότερο). Εάν η ημερομηνία κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών είναι η ίδια θα επιλέγεται αυτός που έχει το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.

5. Εάν κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου επιλεγέντες υποψήφιοι αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο, θα αναπληρώνονται αυτοδίκαια από τους επόμενους κατ" αξιολογική σειρά υποψηφίους επιλαχόντες του πίνακα επιλογής που έχει επικυρωθεί από το Δ.Σ του ΟΤΕΚ χωρίς να απαιτείται νεότερη απόφαση και εφόσον δεν είναι εφικτή η διδασκαλία του συναφούς μαθήματος από τους ήδη υπηρετούντες Εκπαιδευτικούς της ειδικότητας.

6. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων από τους πίνακες κατάταξης προκειμένου να διασφαλιστεί η εκπαιδευτική ευρυθμία στην περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου, αυτές θα πληρούνται με απευθείας πρόσληψη τυχόν ενδιαφερομένων από την Αγορά Εργασίας, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕΚ, με την προϋπόθεση όμως ότι αυτοί κατέχουν τον απαιτούμενο βασικό τίτλο σπουδών ανά κατηγορία και εφόσον κατά την κρίση της Υπηρεσίας δεν είναι εφικτή η διδασκαλία του συναφούς μαθήματος από τους ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς της ειδικότητας θα ισχύουν δε για τους προσληφθησόμενους αυτής της μορφής οι ίδιοι όροι αμοιβής και εργασίας.

Γ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Τα κριτήρια επιλογής, διακρίνονται στις παρακάτω έξι (6) κατηγορίες:

1. Σπουδές

2. Διδακτική εμπειρία

3. Ερευνητική εμπειρία

4. Επαγγελματική εμπειρία

5. Συγγραφικό έργο

6. Ξένες γλώσσες.

Ειδικότερα, τα μόρια που δίνονται σε κάθε μία κατηγορία είναι τα εξής:

1. α) Μεταπτυχιακές Σπουδές

Διδακτορικό δίπλωμα: 15

Πτυχίο Master ή ισότιμο: 10

Τίτλος μεταπτυχιακού προγράμματος σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ δύο (2) τουλάχιστον διδακτικών εξαμήνων ή ισότιμος τίτλος: 8

Τα παραπάνω μόρια των μεταπτυχιακών σπουδών προσαυξάνονται κατά 40% αν οι μεταπτυχιακές σπουδές, είναι στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης ή σε αντικείμενα που αφορούν την εκπαίδευση ή τη διοίκηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση περισσότερων του ενός μοριοδοτείται μόνον ο ανώτερος τίτλος.

β) Βασικές σπουδές

Βασικός τίτλος, Βαθμός «Λίαν καλώς» και άνω: 3

Δεύτερο πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 6

Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΣΕΛΕΤΕ ή πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων ΑΕΙ εξαιρουμένων των πτυχιούχων Σχολών Θετικών Φιλοσοφικών και Θεολογικών

Επιστημών: 4

Απαιτείται ο αξιολογικός χαρακτηρισμός να αναφέρεται ρητά στον τίτλο σπουδών. Σε διαφορετική περίπτωση θα λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος χαρακτηρισμός επίδοσης δηλ. ΚΑΛΩΣ.

2. Διδακτική εμπειρία

Λαμβάνεται υπόψη η διδακτική εμπειρία κατ" ανώτατο όριο πέντε ετών και εφόσονπραγματοποιήθηκε η διδασκαλία μέσα στην τελευταία οκταετία.

Ειδικότερα:

• Διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τουλάχιστον 6 μήνες απασχόληση με πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 150 ώρες διδασκαλίας για ωρομίσθιους: 8 μόρια κατ’ έτος (εκπ/κό έτος ετησίως Σεπτέμβριος- Ιούνιος)

• Διδακτική εμπειρία σε ΤΕΕ/ΟΤΕΚ ή και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση για τουλάχιστον 6 μήνες απασχόληση με πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 250 ώρες διδασκαλίας ετησίως για ωρομίσθιους: 4 μόρια κατ" έτος (εκπ/κό έτος Σεπτέμβιος - Ιούνιος)

• Άλλη διδακτική εμπειρία σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τουλάχιστον 6 μήνες απασχόληση με πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 250 ώρες διδασκαλίας ετησίως για ωρομίσθιους: 2 μόρια κατ" έτος (εκπ/κό έτος Σεπτέμβριος - Ιούνιος)

Σημειώνεται ότι οι βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας προκειμένου να γίνουν δεκτές θα πρέπει να αναγράφουν τις ώρες διδασκαλίας ανά εκπαιδευτικό έτος (Σεπτέμβριος έως Ιούνιος).

Όσον αφορά βεβαιώσεις από ιδιωτικά ΙΕΚ, απαιτείται επικύρωση από την αρμόδια διεύθυνση εποπτείας του ΟΕΕΚ.

3. Ερευνητική εμπειρία

4 μόρια κατ" έτος με ανώτατο όριο τα πέντε έτη και εφόσον πραγματοποιήθηκε αυτή μέσα στην τελευταία δεκαετία, συναφής με την ειδικότητα του Πτυχίου του.

4. Επαγγελματική εμπειρία

Μέχρι τρία έτη και εφόσον αποκτήθηκε αυτή την τελευταία πενταετία, ως εξής:

• Για τους έχοντες εμπειρία σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος, Τομέα ή Σχολής ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τουριστικής κατεύθυνσης: 15 μόρια κατ" έτος

• Για τους έχοντες εμπειρία ως Προϊστάμενοι σε Εστιατόρια και σε τμήματα αντίστοιχα με την ειδικότητα της υπό πλήρωση θέσης σε Ξενοδοχεία Α΄ κατηγορίας και άνω: 4 μόρια κατ" έτος

• Για τους έχοντες αντίστοιχη εμπειρία ως Προϊστάμενοι σε επιχειρήσεις Β΄ κατηγορίας: 2 μόρια κατ" έτος

5. Συγγραφικό έργο

• Μονογραφίες, δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά με κριτές: 10 μόρια εκάστη

• Δημοσιεύσεις σε λοιπά επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους, πρακτικά διεθνών πανελληνίων ή άλλων επιστημονικών συνεδρίων: 5 μόρια εκάστη

• Εκπαιδευτικά βοηθήματα που έχουν διανεμηθεί την τελευταία πενταετία: 3 μόρια εκάστη

6. Ξένες γλώσσες

α)΄Αριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας εκ των Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής: 5 μόρια για κάθε γλώσσα και μέχρι δύο (2) γλώσσες

Για τη διαπίστωση της άριστης γνώσης απαιτείται Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου ΙΙ του Ν. 2740/99 (ΦΕΚ 186Α) ή άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών κατά τις εκάστοτε διατάξεις ή Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό, κατά περίπτωση γλώσσας σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του Π.Δ 50/2001 (ΦΕΚ 39/5.3.2001). Οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην Ελληνική γλώσσα (άρθρο 29 Π.Δ 50 ΦΕΚ 39).

β) Στην περίπτωση εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτείται το πτυχίο ξένης γλώσσας που είναι αντίστοιχο με τον τίτλο σπουδών της ειδικότητας που γίνεται η αίτηση.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης ταυτόχρονα επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρίας εντός του ιδίου έτους θα λαμβάνεται υπόψη η μία εκ των δύο, μετά από δήλωση του ενδιαφερομένου.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved