nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Δεν αντικαθίστανται όσοι μετατάσσονται, λέει το ΑΣΕΠ (5/10)


Αθήνα 5.10.2005, 17.18
Κάποιοικαταφερτζήδες μόλις διοριστούν στο Δημόσιο με το ν. 2190/94 ζητούν και παίρνουν μετάταξη! Με το καλημέρα! Κι έρχεται μετά ο φορέας και ζητά από το ΑΣΕΠ να καλύψει τη θέση με τον πρώτο επιτυχόντα του σχετικού πίνακα (ο τελευταίος ισχύει για ένα χρόνο).

Η απάντηση της ανεξάρτητης αρχής σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ένα κατηγορηματικό «όχι». Μάλιστα στο σκεπτικό της σχετικής απόφασης της Ολομελείας της, που λήφθηκε πρόσφατα, γίνεται ανοικτά λόγος για συναλλαγή!

Έτσι, σε ανάλογες περιπτώσεις η θέση του μεταταχθέντα δεν θα αναπληρώνεται από τους πίνακες επιτυχόντων, αλλά ο φορέας θα ζητά την εκ νέου προκήρυξη της θέσης. Και φυσικά θα περιμένει τουλάχιστον δύο χρόνια μέχρι να πιάσει δουλειά ο νέος εργαζόμενος.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης είναι το εξής:

Αριθμός 25
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συγκροτήθηκε από τους Γεώργιο Βέη, Πρόεδρο, Νικόλαο Καβαλλιέρο Αντιπρόεδρο, Αγησίλαο Μπακόπουλο Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Μπουκουβάλα, Γεράσιμο Φρούντζο, Φώτιο Μπολόφη, Γεώργιο Πατρινέλη, Μίνωα Μαθιουδάκι, Ευάγγελο Σακλαμπανάκη, Ιωάννη Βασιλόπουλο, Αντωνία Ντάρα, Εμμανουήλ Βοϊκλή, Δημήτριο Γκουλούση, Παναγιώτη Λάμπο, Ευθύμιο Βελώνια, Βασιλική Κοσμά, Κανελλιώ Σακελλαριάδου, Βασίλειο Γκούβα, Νικόλαο Κωστάκη, Κωνσταντίνο Τράκα, Δημήτριο Μπέικο, Ρίζο Αντωνακόπουλο, και Βελισσάριο Καράκωστα, Συμβούλους.

Απουσίαζε λόγω κωλύματος ο Σύμβουλος Αδαμάντιος Φαρμάκης.

Συνήλθε σε συνεδρίαση στο κατάστημά του την 21 Σεπτεμβρίου 2005 κατά την οποία χρέη Γραμματέα εξετέλεσε η Ουρανία Σπυροπούλου, υπάλληλος με βαθμό Α΄.

Αντικείμενο της συνεδριάσεως ήταν ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 11 και 12 νόμου 2190/1994, όπως ισχύουν, καθόσον αφορά στην αντικατάσταση διατεθέντος και διορισθέντος ή προσληφθέντος υποψηφίου, συνεπεία μετατάξεώς του.

Η Ολομέλεια, αφού άκουσε την πρόταση του μέλους της..., καθώς και τις απόψεις που εξετέθησαν από τα υπόλοιπα μέλη, αποφάσισε ως ακολούθως :

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 11 και 12 νόμου 2190/1994, όπως συμπλήρωθησαν με τα άρθρα 2 παρ. 20 εδ. γνόμου 2527/1997 και 20 παρ. 8 εδ. γνόμου 2738/1999, οι οποίες εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις πληρώσεως θέσεων με σειρά προτεραιότητας και ειδικού επιστημονικού προσωπικού, σύμφωνα με τα άρθρα 18 παρ. 9 και 19 παρ. 6 νόμου 2190/1994, επιτρέπεται ο διορισμός από τον πίνακα επιτυχίας μόνον όταν οι υποψήφιοι που διορίσθηκαν, παραιτήθηκαν εντός εξαμήνου από τον διορισμόν των (παρ. 11). Οι υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα στις οποίες διετέθησαν από το ΑΣΕΠ οι υποψήφιοι προς διορισμόν, σε περίπτωση διαπιστώσεώς κωλύματος διορισμού συγκεκριμένου υποψηφίου ή σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού του εκ μέρους του διατεθέντος υποψηφίου, γνωστοποιούν τούτο αμέσως στο ΑΣΕΠ προκειμένου να προβεί στην αντικατάστασή του. Σε κάθε δε περίπτωση δεν γίνεται δεκτόν το αίτημα του φορέως προς αντικατάσταση μετά την συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την αποστολή των πινάκων διοριστέων στον φορέα (παρ. 12).

Με το άρθρο 7 παρ. 4 και 5 νόμου 3051/2002 η ανωτέρω εξάμηνη προθεσμία αυξήθηκε σε ένα έτος.

Όπως προκύπτει από την σαφή έννοιά των, με τις προαναφερόμενες διατάξεις επιδιώκεται κυρίως η εκκαθάριση και ολοκλήρωση σε σύντομο χρόνο των διαδικασιών πληρώσεως θέσεων στις υπηρεσίες του δημοσίου τομέως καθοιονδήποτε τρόπον (γραπτού διαγωνισμού, σειράς προτεραιότητος, ειδικού επιστημονικού προσωπικού), ώστε να μη χρονίζουν οι διαδικασίες αυτές και παρακωλύεται η εύρυθμη και με την δέουσα ταχύτητα λειτουργία του ΑΣΕΠ, αλλά και να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε νέους διαγωνισμούς υποψηφίων οι οποίοι απέκτησαν εν τω μεταξύ τα απαιτούμενα προσόντα. Προκύπτει επίσης ότι οι θεσπιζόμενοι ως άνω λόγοι αντικαταστάσεως έχουν ως προϋπόθεση ότι δεν είναι επιδεκτικοί αμφισβητήσεων και δεν ασκούν οποιαδήποτε επίδραση στην γενομένη ήδη επιλογή των υποψηφίων, η οποία στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια.

Όπως έγινε δε δεκτόν με την υπαριθμ. 7/2001 απόφαση της Μείζονος Ολομέλειας του ΑΣΕΠ, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αντικαταστάσεως συντρέχουν και στις περιπτώσεις θανάτου του διορισθέντος, καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου εκ μέρους του και συμφωνίας των μερών για την από κοινού λύση της σχέσης εργασίας, τις οποίες ασφαλώς θα προέβλεπε ο νομοθέτης εάν ετίθεντο υπόψη του.

Επέκταση της εφαρμογής των προαναφερομένων εξαιρέσεων και στις περιπτώσεις μετατάξεων διορισθέντων υποψηφίων, οι οποίοι δεν εξέρχονται του δημοσίου τομέως μετατασσόμενοι απλώς σε άλλον φορέα ή άλλη θέση της αρεσκείας των με την βούληση του φορέως στον οποίο διορίσθησαν με την διαδικασία του ΑΣΕΠ, δεν είναι επιτρεπτή, διότι τούτο θα ευρίσκετο εκτός της βουλήσεως του νομοθέτη, αφού θα καθιστούσε δυνατή ενδεχόμενη συναλλαγή με σκοπό την προώθηση δια της μεθόδου των αναπληρώσεων μη αρχικώς διοριστέων (επιλαχόντων) υποψηφίων, η οποία θα ανέτρεπε το σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις επιθυμίες των, κατά παρέκκλιση των νομοθετικώς τασσομένων όρων επιλογής σε συγκεκριμένους φορείς και θέσεις. Εξαίρεση είναι επιτρεπτή και σύμφωνη με την ως άνω αιτιολογία, στην περίπτωση κατά την οποία ο φορέας στηρίχθηκε σε προηγούμενη γραπτή διαβεβαίωση του ΑΣΕΠ περί του ότι η μετάταξη αποτελεί λόγο αναπληρώσεως.

Η άποψη της μειοψηφίας ότι πρέπει να ισχύουν σε κάθε περίπτωση οι ρυθμίσεις της παρ.11 του άρθρου 17 νόμου 2190/1994, εκ του ότι η μετάταξη αποτελεί παραίτηση από ένα φορέα και διορισμόν σε άλλο, δεν κρίνεται ορθή, διότι, κατά την σαφή έννοια της ανωτέρω διατάξεως ως παραίτηση νοείται η έξοδος του διορισθέντος υποψηφίου από τον δημόσιον τομέα και όχι η μεταπήδησή του σε άλλον φορέα και η δια του τρόπου αυτού πλήρωση του κενού που δημιουργείται δια της μεθόδου της αναπληρώσεως, η οποία θα είχε τα προαναφερόμενα μη αποδεκτά αποτελέσματα.

Προς την ανωτέρω άποψη διαφώνησαν οι σύμβουλοι …, …, …, … και …, οι οποίοι έχουν την γνώμη ότι:

Κατά τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει γίνει δεκτό ότι η μετάταξη υπαλλήλου αναλύεται θεωρητικώς σε απόλυση από την κατεχόμενη θέση και το διορισμό του στη θέση στην οποία μετατάσσεται, χωρίς όμως από τη μεταβολή αυτή να επέρχεται διακοπή της υπαλληλικής ιδιότητας του μετατασσομένου, οι δε δύο αυτές πράξεις συμπίπτουν χρονικώς (ΣΕ 1886/1966, 1396/1965, 1106/1962).

Ενόψει της νομολογίας αυτής και του επιδιωκόμενου σκοπού με τις διατάξεις για αναπλήρωση διοριστέων, συνεπεία μη αποδοχής του διορισμού τους ή κωλύματος διορισμού τους ή παραίτησης εντός έτους από το διορισμό τους, θα πρέπει οι διατάξεις αυτές να έχουν αναλογική εφαρμογή και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διοριστέοι υποψήφιοι μετατάσσονται.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ολομέλεια αποφαίνεται κατά πλειοψηφίαν, ότι η αντικατάσταση υποψηφίων, οι οποίοι διατέθησαν, δεν είναι επιτρεπτή στις περιπτώσεις μετατάξεώς των.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved