nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς θα προσλαμβάνονται στα δημόσια σχολεία οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί

 

Αθήνα 24.4.2010, 22:56

Αποκλειστικά μέσω διαγωνισμών που θα διενεργεί το ΑΣΕΠ κάθε δύο χρόνια θα προσλαμβάνονται στα δημόσια σχολεία οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί από το σχολικό έτος 2012 - 2013 και πέρα, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, το οποίο αναμένεται τις επόμενες ημέρες να κατατεθεί στη Βουλή.

Σύμφωνα με αυτό, δεκτοί στο διαγωνισμό θα γίνονται όσοι διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (καθίσταται πλέον αναγκαία).

Η πρόσληψη θα γίνεται με βάση τις επιδόσεις στο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, αλλά η βαθμολογία θα προσαυξάνεται ανάλογα για επιδόσεις σε κάποιον από τους δύο προηγούμενους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, για διάφορα ακαδημαϊκά κριτήρια (βαθμός πτυχίου, κατοχή δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, γλωσσομάθεια, γνώση Η/Υ, κ.λπ.), για διδακτική προϋπηρεσία και για μερικά κοινωνικά κριτήρια (αναπηρία άνω του 67%, διάφορες παθήσεις, ύπαρξη τουλάχιστον τριών τέκνων που είναι ανήλικα, σπουδάζουν ή κάνουν τη στρατιωτικής τους θητεία).

Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό θα καλούνται να δηλώσουν τις θέσεις προτίμησής τους σε συγκεκριμένα σχολεία κάθε Ιούλιο και θα τοποθετούνται σε αυτές προσωρινά μέχρι να γίνουν οι μεταθέσεις, οπότε και θα γίνεται η οριστική τοποθέτησή τους. Επί δύο χρόνια θα υπηρετούν ως δόκιμοι, ενώ ο χρόνος παραμονής τους στην περιοχή πρώτου διορισμού θα είναι υποχρεωτικά τρία χρόνια.

Αναλυτικά: 

Ο διαγωνισμός
Οι θέσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα καλύπτονται μέσω γραπτού διαγωνισμού που θα διενεργεί το ΑΣΕΠ κάθε δύο χρόνια (όπως γίνεται και μέχρι σήμερα).

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ο τρόπος διεξαγωγής του, ο χρόνος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, οριστικοποίησης των πινάκων επιτυχόντων τα γνωστικά αντικείμενα και η εξεταστέα ύλη κατά κλάδο - ειδικότητα, ο τρόπος επιλογής των θεμάτων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Παιδεία και Εσωτερικών που θα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ποιοι γίνονται δεκτοί
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κατά τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν.
1566/1985 (θα τα βρείτε παρακάτω), καθώς και πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται ως εξής:
1. Με βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμινιαίας διάρκειας, το οποίο προσφέρεται από τμήμα ΑΕΙ ή ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων εντός του ίδιου ΑΕΙ σε απόφοιτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985. Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται με απόφαση του οικείου ΑΕΙ, που εγκρίνεται από τον υπουργό Παιδείας ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και αξιολογείται μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, και εν συνεχεία κάθε τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3374/2005.
2. Με την κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων ΑΕΙ.
3. Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στις επιστήμες της αγωγής.
4. Με την κατοχή πτυχίου Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) της πρώην ΣΕΛΕΤΕ και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
5. Δεκτά θα γίνονται και τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής όταν έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Επίσης, δεκτοί θα γίνονται και οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και συνοδεύονται από βεβαίωση ότι το γνωστικό αντικείμενο υπάγεται στις επιστήμες της αγωγής.

Τονίζεται ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια δεν θα εφαρμοσθούν στον πρώτο και στον επόμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, καθώς θα ισχύσουν οι ρυθμίσεις που ισχύουν και σήμερα (θα τις βρείτε παρακάτω).

Βαθμολογία
Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις θεματικές ενότητες. Καταρτίζονται, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, οι πίνακες όσων συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση, κατά κλάδο και ειδικότητα.

Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από τον μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις θεματικές ενότητες. Τη βαθμολογική βάση επιτυγχάνει ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον 55 μονάδες με βαθμολογική κλίμακα από το 1 έως και το 100 και λαμβάνει τουλάχιστον 50 μονάδες σε κάθε θεματική ενότητα.

Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, το ΑΣΕΠ συντάσσει κατά κλάδο - ειδικότητα τους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στους οποίους εντάσσονται όσοι συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση στο διαγωνισμό ή σε έναν από τους δύο ή και τους δύο προηγούμενους διαγωνισμούς.

Η σειρά κατάταξης προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρωσαν στο διαγωνισμό, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και από κοινωνικά κριτήρια ως εξής:

Α. Μονάδες από το διαγωνισμό.
Υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στο διαγωνισμό ή σε έναν ή τους δύο προηγούμενους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Εάν ο υποψήφιος συγκέντρωσε τη βαθμολογική βάση σε περισσότερους διαγωνισμούς λαμβάνεται υπόψη εκείνος ο διαγωνισμός στον οποίο συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία.

Β. Ακαδημαϊκά κριτήρια.
- Ο βαθμός του πτυχίου. Για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζονται σε 0,5 μονάδες για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από τον βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτών με αναγωγή στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο.
- Η γλωσσομάθεια: Δύο (2) μονάδες για την άριστη, μιάμιση (1,5) μονάδα για την πολύ καλή και μία (1) μονάδα για την καλή γνώση μίας μόνο ξένης γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν παρέχονται μονάδες για τη γνώση δεύτερη ξένης γλώσσας ή γλώσσας που απαιτείται ως ειδικό προσόν διορισμού.
- Η πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ, όπως αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, ή οι πιστοποιημένες δεξιότητες τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) επιπέδου 1: μία (1) μονάδα.
- Η κατοχή δεύτερου πτυχίου στις επιστήμες της αγωγής ή σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τα μαθήματα που διδάσκονται στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης ή στη διδακτική: τρεις (3) μονάδες.
- Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος: δύο (2) μονάδες.
- Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήμες της αγωγής: δυόμιση (2,5) μονάδες.
- Η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος: τρεις (3) μονάδες.
- Η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήμες της αγωγής: πέντε (5) μονάδες.

Τα σχετικά με την απόδειξη των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής που περιγράφονται παραπάνω ισχύουν και κατά την παρούσα διαδικασία.

Μονάδες που προκύπτουν από την κατοχή τίτλου σπουδών στο ίδιο επισημονικό αντικείμενο δεν αθροίζονται, αλλά λαμβάνεται υπόψη μόνο ο τίτλος που λαμβάνει το μεγαλύτερο βαθμό μονάδων.

Γ. Πραγματική διδακτική προϋπηρεσία.
- Η προϋπηρεσία από 0 έως και 8 μήνες: 0,10 μονάδες για κάθε μήνα.
- Η προϋπηρεσία από 8 έως και 16 μήνες: 0,15 μονάδες για κάθε μήνα.
- Η προϋπηρεσία από 16 έως και 24 μήνες: 0,20 μονάδες για κάθε μήνα.
- Η προϋπηρεσία από 24 έως και 32 μήνες: 0,31 μονάδες για κάθε μήνα.
- Η προϋπηρεσία από 32 έως και 40 μήνες: 0,35 μονάδες για κάθε μήνα.
- Η προϋπηρεσία από 40 έως και 48 μήνες: 0,40 μονάδες για κάθε μήνα.
- Η προϋπηρεσία από 48 έως και 60 μήνες: 0,45 μονάδες για κάθε μήνα.

Το ανώτατο όριο μονάδων από προϋπηρεσία είναι 17,50 μονάδες.

Λαμβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια της πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας. Σε περιπτώσεις προϋπηρεσίας με μειωμένο ωράριο, γίνεται αναγωγή στο εκάστοτε υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. Ο χρόνος υπηρεσίας σε δυσπρόσιτα σχολεία υπολογίζεται στο διπλάσιο.

Γ. Κοινωνικά κριτήρια
- Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω ή η πάθηση από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή σκλήρυνση κατά πλάκας ή μικροδεπανοκυτταρική αναιμία: πέντε (5) μονάδες.
- Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω των τέκνων: πέντε (5) μονάδες.
- Η ύπαρξη περισσοτέρων από τρία (3) τέκνα που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους ή σπουδάζουν: πέντε (5) μονάδες.

Διορισμός
Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου κάθε έτους το υπουργείο Παιδείας εκδίδει απόφαση για τις κενές οργανικές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν, κατά κλάδο και ειδικότητα και κατά περιοχή διορισμού ή κατά δυσπρόσιτο σχολείο, και καλούνται οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών να υποβάλουν δήλωση προτίμησης μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία.

Ο διορισμός των εκπαιδευτικών διενεργείται με βάση τη σειρά κατάταξης στον τελικό πίνακα κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιμήσεις.

Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, σε κενές θέσεις σχολικών μονάδων της περιοχής και οριστικά κατά την διαδικασία των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις.

Ο χρόνος παραμονής στην περιοχή του πρώτου διορισμού ή στο σχολείο τοποθέτησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) ετών από το σχολικό έτος 2001 – 2012.

Ο νεοριζόμενος εκπαιδευτικός υπηρετεί επί δύο (2) έτη ως δόκιμος εκπαιδευτικός, προκειμένου να προετοιμασθεί για να αναλάβει πλήρως διδακτικό και παιδαγωγικό έργο. Η προετοιμασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εξοικείωσή του με το εκπαιδευτικό περιβάλλον και τη εισαγωγική επιμόρφωση.

Για την καθοδήγηση και υποστήριξη του νεοδιοριζόμενου ορίζεται από τον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο, σε συνεργασία με τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, ή, αν λόγω της ειδικότητας και του αριθμού των εκπαιδευτικών είναι αναγκαίο, της ομάδας σχολείων υπό την έννοια του άρθρου 5 του π.δ. 50/96 ο μέντοράς του. Ο μέντορας πρέπει να έχει μεγάλη εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία και να υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στην ίδια σχολική μονάδα ή σε την ίδια σχολική μονάδα.

Το περιεχόμενο και η διάρκεια της εισαγωγικής επιμόρφωσης, τα ειδικότερα προσόντα των μεντόρων, ο τρόπος επιλογής τους, τα ειδικότερα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρια, θα καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Παιδείας.

Στο τέλος του δεύτερου έτους, ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός αξιολογείται ώστε να κριθεί αν είναι ικανός να μονιμοποιηθεί. Τα όργανα, η διαδικασία και τα ειδικότερα κριτήρια μονιμοποίησης, καθώς και τυχόν άλλες λεπτομέρειες, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του υπουργείου Παιδείας.

Κατ' εξαίρεση
Σημειώνεται ότι στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών που θα συνταχθούν μετά την την έκδοση των αποτελεσμάτων του πρώτου και του επόμενου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, θα ενταχθούν, κατ' εξαίρεση, και:
1. Όσοι στις 30 Ιουνίου 2010 θα έχουν συπληρώσει τουλάχιστον 24μηνη προϋπηρεσία.
2. Όσοι έχουν παιδιά με μόνιμη αναπηρία άνω του 67% και 12μηνη προϋπηρεσία.
3. Οι απολυόμενοι από την ιδιωτική εκπαίδευση που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 5. του ν. 3194/2003, αλλά δεν θα έχουν πετύχει τη βαθμολογική βάση σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θεωρείται ότι έχουν εσυγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας πενήντα (50) μονάδες, εκτός αν έχουν λάβει μέρος σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από πενήντα (50) μονάδες, οπότε λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός αυτός.

Αναπληρωτές
Τέλος, μια άλλη σημαντική ρύθμιση του νέου νόμου είναι αυτή που προβλέπει ότι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου ο ισχύων ενιαίος πίνακας προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών παύει να τροφοδοτείται με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από τις 30 Ιουνίου 2010.
 


 

Παραπομπή 1 

Τι ισχύει σήμερα για τη διδακτική επάρκεια

Μέχρι σήμερα διδακτική επάρκεια ζητείται μόνο για ορισμένους κλάδους - ειδικότητες και κυρίως τις τεχνικές. Μάλιστα δεν ζητείται υποχρεωτικά, αλλά οι κατέχοντες τέτοια διαθέτουν ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα καθώς προτάσσονται στους πίνακες κατάταξης.

Η επάρκεια αποδεικνύεται σήμερα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

1. Κάτοχοι πτυχίου ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ)
2. Κάτοχοι πτυχίων ισοδύναμων της ΑΣΠΑΙΤΕ
Α. Των Τμημάτων ΑΕΙ
α. Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών
β. Δημοτικής Εκπαιδεύσεως
γ. Επιστημών της Αγωγής ή Επιστημών Αγωγής Προδημοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Αγωγής
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου.
δ. Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
ε. Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών
Β. Σχολής Νηπιαγωγών
Γ. Παιδαγωγικής Ακαδημίας
Δ. Διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου στις επιστήμες της αγωγής και
Ε. Καθηγητικών Σχολών. Δηλαδή:

α. Φιλολογίας
β. Θεολογίας
γ. Μαθηματικών
δ. Φυσικών
ε. Γαλλικής Γλώσσας
στ. Αγγλικής Γλώσσας
ζ. Γερμανικής Γλώσσας
η. Καλλιτεχνικών Μαθημάτων
θ. Φυσικής Αγωγής
ι. Οικιακής Οικονομίας
ια. Μουσικής
ιβ. Θεατρικών Σπουδών
ιγ. Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
ιδ. Ιταλικής Γλώσσας
ΣΤ. Της Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) της ΣΕΛΕΤΕ.

 

Παραπομπή 2

Ειδικά και τυπιακά προσόντα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985 "Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις", προβλέπουν τα εξής:

Άρθρο 12
Εκπαιδευτικό προσωπικό νηπιαγωγείων
1. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των νηπιαγωγείων ανήκει στον κλάδο των νηπιαγωγών ΑΤ κατηγορίας. Οι βαθμοί των νηπιαγωγών διακρίνονται σε Α΄ , Β΄ και Γ΄ . Οι θέσεις όλων των βαθμών είναι οργανικά ενιαίες. Εισαγωγικός βαθμός ορίζεται του νηπιαγωγού με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.) 18. Για την προαγωγή στο βαθμό Β΄ απαιτείται διετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και για την προαγωγή στο βαθμό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.
2. Για το διορισμό σε θέση νηπιαγωγού με τον εισαγωγικό βαθμό απαιτείται α) πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ κατεύθυνσης νηπιαγωγών ή β) πτυχίο σχολής νηπιαγωγών ή γ) πτυχίο των τμημάτων εκπαίδευσης νηπιαγωγών που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές ακαδημίες ή δ) αναγνωρισμένο ειδικό δίπλωμα ή πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών νηπιαγωγού ξένου πανεπιστημίου ή ειδικού ινστιτούτου και απολυτήριο ελληνικού λυκείου η εξατάξιου γυμνασίου.
3. Μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την οριστική διακοπή λειτουργίας των σχολών νηπιαγωγών, για την υποβολή αίτησης διορισμού σε θέση νηπιαγωγών απαιτείται αποκλειστικά πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ κατεύθυνσης νηπιαγωγών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου ή βεβαίωση για πλήρη γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας και ελληνικής ιστορίας που χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση. Η διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες της εξέτασης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Οι οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των νηπιαγωγείων ορίζονται συνολικά σε 7.123. Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονται και οι θέσεις σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, προϊσταμένων διευθύνσεων ή γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προϊσταμένων των νηπιαγωγείων.
5. Προϊστάμενος του μονοθέσιου νηπιαγωγείου είναι ο νηπιαγωγός που υπηρετεί σε αυτό. Στα διθέσια και πάνω νηπιαγωγεία καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, o προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.
6. Οι προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων ασκούν διδακτικά και διοικητικά καθήκοντα. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων και των νηπιαγωγών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Άρθρο 13
Εκπαιδευτικό προσωπικό δημοτικών σχολείων
1. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των δημοτικών σχολείων ανήκει στον κλάδο δασκάλων ΑΤ κατηγορίας. Οι βαθμοί του κλάδου δασκάλων διακρίνονται σε Α΄ , Β΄ και Γ΄ . Οι θέσεις όλων των βαθμών είναι οργανικά ενιαίες. Εισαγωγικός βαθμός ορίζεται του δασκάλου με βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. 18. Για την προαγωγή στο βαθμό Β΄ απαιτείται διετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και για την προαγωγή στο βαθμό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.
2. Για το διορισμό σε θέση δασκάλου με τον εισαγωγικό βαθμό απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ κατεύθυνσης δασκάλων ή παιδαγωγικής ακαδημίας ή του ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων ή της ανώτερης εκκλησιαστικής ?χολής Θεσσαλονίκης ή ισότιμο πτυχίο σχολής της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Εκτός από τα πτυχία ΑΕΙ, η αναγνώριση πτυχίων σχολών της αλλοδαπής ως ισότιμων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη της επιτροπής της παραγράφου 7 του άρθρου 2 της ΣΤ5/ 5/ 26.4.1982 (ΦΕΚ Β΄ 213) κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σύνθεση της επιτροπής αυτής μπορεί να μεταβάλλεται με κοινή απόφαση των ίδιων υπουργών.
3. Μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την οριστική διακοπή λειτουργίας των παιδαγωγικών ακαδημιών, για την υποβολή αίτησης διορισμού σε θέση δασκάλου απαιτείται αποκλειστικά πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ κατεύθυνσης δασκάλων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου ή βεβαίωση για πλήρη γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας και γνώση της ελληνικής ιστορίας που χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση. Η διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες της εξέτασης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Οι οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των δημοτικών σχολείων ορίζονται συνολικά σε 36.159. Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονται και οι θέσεις σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, προϊσταμένων των διευθύνσεων και γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντών των τετραθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, υποδιευθυντών των δεκαθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, προϊσταμένων των μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
5. Αν μειωθούν οι οργανικές θέσεις με την κατάργηση ή συγχώνευση δημοτικών σχολείων, παραμένουν ως υπεράριθμοι οι νεότεροι στο βαθμό και καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις που θα κενωθούν.
6. Προϊστάμενος του μονοθέσιου δημοτικού σχολείου είναι ο δάσκαλος που υπηρετεί σε αυτό. Στα διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, ο προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι διευθυντές των τετραθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11.
7. α). Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία, ορίζεται από 1/9/1997 ως εξής :
1. Διευθυντές 4θεσίων και 5θεσίων δημοτικών σχολείων, ώρες 20.
2. Διευθυντές 6θεσίων μέχρι και 9θεσίων δημοτικών σχολείων, ώρες 12.
3. Διευθυντές 10θεσίων και 11θεσίων δημοτικών σχολείων, ώρες 10.
4. Διευθυντές 12θεσίων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 8.
5. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.
6. Εκπαιδευτικοί 4θεσίων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας και 21 ώρες, αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας.
β) Στους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν τον οριζόμενο στην προηγούμενη περίπτωση χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και στους λοιπούς από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους.
γ) Σε περίπτωση που οι ώρες διδασκαλίας του προγράμματος κάθε δημοτικού σχολείου δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων, ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Για τα όργανα, τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις, το
ανώτατο όριο υπερωριακής διδασκαλίας και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 16, 18 και 19 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του όρθρου 18 του ν. 2470/1997.
8. Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 της περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 11. Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους δασκάλους.
9. Η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων από δασκάλους απαγορεύεται. Η παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου:
α) επισύρει φυλάκιση μέχρι τρία (3) έτη,
β) συνιστά πειθαρχικό αδίκημα, για το οποίο μπορεί να επιβληθεί και η ποινή της οριστικής παύσης. 

Άρθρο 14
Εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
14. Διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωσή του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή. Αν οι διδάσκοντες δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στο σχολείο που υπηρετούν, διατίθενται, μερικά ή ολικά, σε άλλα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε τμήματα πρόσθετης διδακτικής βοήθειας, καθώς και σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη
διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 4, τα οποία λειτουργούν στον ίδιο ή γειτονικό δήμο ή κοινότητα, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός πλεονάζει εξ ολοκλήρου μπορεί να αποσπασθεί σε άλλο σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή σε σχολείο άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου που πλεονάζουν σε ορισμένο κλάδο, εξαιτίας μεταβολών στα προγράμματα διδασκαλίας ή για άλλους λόγους, είναι υποχρεωμένοι να διδάσκουν μαθήματα συγγενούς ειδικότητας στην ίδια σχολική μονάδα.
15. Όσοι διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολείο άλλης πόλης ή κωμόπολης παίρνουν οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας που ορίζεται στο μισό από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 19. Δεν παίρνουν τα παραπάνω οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση όσοι συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο σε σχολεία πόλης ή κωμόπολης στην οποία κατοικούν. Τα σχολεία που λειτουργούν στην περιφέρεια της τέως διοίκησης της πρωτεύουσας και του τέως δήμου Θεσσαλονίκης θεωρούνται ότι λειτουργούν στην ίδια πόλη.
16. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι απομένουσες δε δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού η αν δικαιολογούν, μέχρι να προσληφθεί προσωρινός αναπληρωτής και εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει την κάλυψη των ωρών αυτών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Για την κάλυψη των ωρών του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία μέχρι πέντε (5) ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων και σε εκπαιδευτικούς άλλου σχολείου με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, αν πρόκειται για το ίδιο σχολείο, ή με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, αν πρόκειται για άλλο σχολείο και εφόσον και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει προσφορά για προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία. Η διδασκαλία του μαθήματος της κοινωνιολογίας, αν δεν υπάρχουν καθηγητές του κλάδου κοινωνιολόγων, μπορεί να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς που έχουν διαπιστωμένες ειδικές σπουδές στην κοινωνιολογία και, αν δεν υπάρχουν τέτοιοι εκπαιδευτικοί, σε φιλόλογους ή πτυχιούχους νομικών και πολιτικών επιστημών ή οικονομολόγους. Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου χορηγείται εάν προηγουμένως καλυφθούν με υπερωριακή διδασκαλία οι ανάγκες των δημόσιων σχολείων. Οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία ή φροντιστήρια. Για τις παραβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 13.

17. Αν στο ίδιο σχολείο ή στα σχολεία της ίδιας ή γειτονικής πόλης ή κωμόπολης οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων δε δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού ή αν οι ώρες αυτές δεν καλύπτονται από μόνιμους εκπαιδευτικούς, μπορεί να ανατεθεί η διδασκαλία μαθημάτων ή η διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων με ωριαία αντιμισθία σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, άλλους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή σε ιδιώτες που έχουν τα προσόντα των κλάδων αυτών, εκτός από τους ιδιοκτήτες και τους διευθυντές φροντιστηρίων και όσους διδάσκουν σε αυτά. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητο το πτυχίο των παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ, αν δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι με το πτυχίο αυτό. Με την παραπάνω διαδικασία μπορεί να ανατίθεται η διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών σε αξιόλογο αριθμό αλλόδοξων μαθητών των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ιδιώτες που έχουν πτυχίο Θεολογικής σχολής αντίστοιχου δόγματος ΑΕΙ της αλλοδαπής και απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου.
18. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, προαιρετικής ή υποχρεωτικής, καθώς και ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία, επιτρέπεται μόνο αν οι καθηγητές της ίδιας ειδικότητας έχουν καλύψει το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας τους. Τα όργανα, ο τρόπος επιλογής και η διαδικασία για την ανάθεση διδασκαλίας στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι δυνατό να αυξηθούν μέχρι δέκα (10) οι ώρες προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, αν δεν καλύπτεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.
19. Η ωριαία αντιμισθία ορίζεται στο ένα ενενηκοστό (1/90) των κάθε είδους μηνιαίων αποδοχών του εισαγωγικού βαθμού του αντίστοιχου κλάδου, χωρίς επίδομα οικογενειακών βαρών.
20. Οι διατάξεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 13 που αφορούν την υποχρέωση παραμονής των εκπαιδευτικών στα σχολεία, καθώς και την απαγόρευση παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων και τις κυρώσεις για την παράβασή της αντίστοιχα, εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
21. Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 και των παραγράφων 13 έως 20 αυτού του άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους προσωρινούς αναπληρωτές και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved