ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οργάνωση - Διοίκηση Επιστροφή    
Ο υπουργός Εσωτερικών για τα άτομα με αναπηρία (3/12/06)


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3.12.2006

Μήνυμα του υπουργού Εσωτερικών για την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία

«Ι. Η ανάγκη διασφάλισης σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, άρα και στα άτομα με αναπηρίες, ίσων ευκαιριών για την ακώλυτη και αυτόνομη συμμετοχή τους σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής της Χώρας αποτελεί βασική μας προτεραιότητα, σ’ εκπλήρωση της σχετικής επιταγής του Συντάγματος. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος «Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων». Η παρ. 6 του ίδιου άρθρου ορίζει ότι «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας».

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και με γνώμονα τη θεμελιώδη παραδοχή ότι ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει τη διαμόρφωση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες με αναπηρία, την άρση των διοικητικών εμποδίων και την αποτροπή κάθε είδους κοινωνικού αποκλεισμού, έχει δρομολογήσει σειρά δράσεων ιδίως για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος της προσβασιμότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε δημόσια κτίρια. Παράλληλα μεριμνά για τη διασφάλιση σε όλους τους υπαλλήλους με αναπηρίες των κατάλληλων συνθηκών εργασίας, οι οποίες επιτρέπουν την αυτόνομη και αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους, χωρίς να θίγεται, ούτε κατ’ ελάχιστον, η υγεία τους.

ΙΙ. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το τρέχον έτος, αναλήφθηκαν, μεταξύ άλλων, και οι ακόλουθες πρωτοβουλίες:

* Με στόχο την ενεργοποίηση των φορέων του δημόσιου τομέα για την περαιτέρω προώθηση της προσβασιμότητας ιδίως των δημόσιων κτιρίων, και σε συνέχεια προγενέστερων εγκυκλίων, με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΠ/Π.ΑμεΑ/Φ.3/5/5690/16-3-06 εγκύκλιο ζητήθηκε απ’ όλες τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες να υποβάλουν προγράμματα προώθησης της προσβασιμότητας, καθώς και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του, με τη σαφή επισήμανση ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα επιληφθούν και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Κράτους (όπως είναι το Σ.Ε.Δ.Δ.), για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

* Με την εγκύκλιο ΔΙΑΠ/ Π. ΑμεΑ/Φ .3/6/7986/13-4-06 ζητήθηκε από τις υπηρεσίες του δημοσίου, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού η παροχή αριθμητικών και άλλων στοιχείων σχετικά με τους υπαλλήλους με αναπηρία που απασχολούνται και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην άσκηση των καθηκόντων τους. Επιχειρήθηκε, έτσι, για πρώτη φορά, η συγκέντρωση αξιόπιστων στοιχείων για τα ανωτέρω θέματα, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι συμβάλλει στο να προωθηθούν αποτελεσματικές προτάσεις για την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.
Έχοντας λάβει απαντήσεις από σημαντικό αριθμό φορέων (885 φορείς από τους οποίους οι 284 απασχολούν 2.232 ΑμεΑ), το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α προέβη στην έκδοση εγκυκλίου (ΔΙΑΔΠ/Π.ΑμεΑ/Φ.3/7/19534/5-9-06), στην οποία παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό τους, ανά υπηρεσία, κλάδο και ειδικότητα, το θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης, τα καθήκοντα που ασκούν και τα προβλήματα και τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν στο χώρο εργασίας τους (προσβασιμότητα, συνθήκες εργασίας, ωράριο, χορήγηση ειδικών αδειών κλπ.). Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία και τα σχετικά συμπεράσματα, διατυπώθηκαν ήδη προτάσεις και οδηγίες για την καταπολέμηση των παραγόντων που δυσχεραίνουν την εκτέλεση της εργασία των υπαλλήλων με αναπηρία. Δόθηκε μάλιστα προθεσμία ως τις 30.3.2007, προκειμένου να ενημερώσουν όλες οι υπηρεσίες το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί για την προώθηση των παραπάνω θεμάτων.

* Έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση του «Οδηγού του Πολίτη με Αναπηρία», ενός εύχρηστου και λειτουργικού εγχειριδίου, στο οποίο περιλαμβάνεται χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για τις παροχές της Πολιτείας σε όλους τους τομείς δράσης της στα άτομα με αναπηρίες και στις οικογένειές τους και προωθείται, το αμέσως επόμενο διάστημα, η έκδοση και κυκλοφορία του. 

* Με δεδομένο ότι οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση μπορούν να διευκολύνουν σημαντικά την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία και τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι, προωθήθηκαν σχετικές δράσεις σε όλο το φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης: Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού, εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα και νέες, ηλεκτρονικές, υπηρεσίες που μπορούν να αλλάξουν ριζικά τη ζωή των ατόμων με αναπηρία όσον αφορά την εξυπηρέτησή τους και τις συναλλαγές τους με τη Διοίκηση. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» έχουν ενταχθεί και εκτελούνται:

* Το έργο «Πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», με προϋπολογισμό περίπου 3 εκ. ευρώ. Το έργο αυτό στοχεύει στην εφαρμογή μιας συνολικής και συστηματικής τεχνολογικής παρέμβασης για την υποστήριξη της προσβασιμότητας και ευχρηστίας στο περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων, καθώς και στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη καθολικά προσβάσιμων εφαρμογών στο διαδίκτυο και τηλεματικών υπηρεσιών για τα ΑμεΑ. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης σε μία δικτυακή πύλη, διευκολύνοντας τους χρήστες – άτομα με αναπηρίες να έχουν την πληροφορία που αναζητούν. 

* Προμήθεια ηλεκτρονικού και υπολογιστικού εξοπλισμού, καθώς και του απαραίτητου λογισμικού για ΑμεΑ σε 29 δημοτικές βιβλιοθήκες της Χώρας, με προϋπολογισμό περίπου 900 χιλιάδες ευρώ, ώστε να γίνει ευχερέστερη η χρήση των βιβλιοθηκών από τα άτομα αυτά. Έχει υπάρξει μάλιστα ειδική πρόβλεψη, ανάλογα με το αν οι χρήστες παρουσιάζουν κινητικές δυσχέρειες ή προβλήματα όρασης.

Επίσης ο νέος Υπαλληλικός Κώδικας, που κατατίθεται στη Βουλή, προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι:
-
 Για τις μητέρες που έχουν αναπηρία 67% και άνω προσαυξάνεται η διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής τέκνου κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα.
- Επίσης υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω δικαιούνται από την υπηρεσία κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας.
- Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, ή πάσχει από νοητική υστέρηση ή σύνδρομο ντάουν δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο.

* Στο πλαίσιο του ν. 3448/2006 για την περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας από τον πολίτη, έχει ληφθεί ειδική μέριμνα ως προς τη διασφάλιση της πρόσβασης στην πληροφορία αυτή των ατόμων με αναπηρία.

* Αλλά και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Αποδοτικότητας της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης», το οποίο εκπονείται για πρώτη φορά, ενόψει της 4ης προγραμματικής περιόδου και αποσκοπεί στην προώθηση της διοικητικής μεταρρύθμισης έχει υπάρξει ειδική πρόνοια τόσο για την προσβασιμότητα των δημόσιων κτιρίων όσο και για την εν γένει καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία.

ΙΙΙ. Οι παραπάνω πρόσφατες παρεμβάσεις έρχονται να συμπληρώσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που έχει τεθεί σ’ εφαρμογή εδώ και δυόμισι χρόνια και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
- Την ενίσχυση, με πόρους και προσωπικό, των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και των γένει δομών κοινωνικής μέριμνας, ώστε τα άτομα με αναπηρίες να αποφεύγουν τις περιττές μετακινήσεις και να έχουν εξειδικευμένη περίθαλψη στο χώρο τους.
- Τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησής τους από τις δημόσιες υπηρεσίες, μέσω ΚΕΠ - απ’ όπου χορηγούνται για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας τους τα δελτία μετακίνησης των Ατόμων με Αναπηρίες - ή με την τηλεφωνική υποβολή αιτήσεων.
- Τη διευκόλυνση της μετατροπής των συμβάσεών τους, στο πλαίσιο του π.δ. 164/2004, από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, με την πρόβλεψη ότι τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% αρκεί να έχουν συμπληρώσει 18, αντί για 24, μήνες απασχόλησης και μάλιστα ανεξάρτητα από το διάστημα διακοπής ανάμεσα στις συμβάσεις τους. Αυτό ισχύει μάλιστα ακόμη και αν υπηρετούν στον Ο.Α.Ε.Δ.
- Τη σύσταση ειδικού Τμήματος Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες στη Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και ειδικών Γραφείων στο Εθνικό Τυπογραφείο και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Το Τμήμα Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο λειτουργεί κανονικά, έχει έναν επιτελικό ρόλο, εποπτεύοντας και παρακολουθώντας την άμεση συμμόρφωση όλων των δημόσιων υπηρεσιών, ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού και ν.π.δ.δ. ως προς την υποχρέωση λήψης όλων των μέτρων που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και των λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας τους. Επίσης προωθεί τη μελέτη και εισήγηση μέτρων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτής, ιδίως για τη διευκόλυνση της εισόδου, της κίνησης εντός των δημοσίων κτιρίων, της εξεύρεσης θέσης στάθμευσης, της ανεμπόδιστης πληροφόρησης και εξυπηρέτησης από τους υπαλλήλους, της χρήσης των χώρων υγιεινής κλπ. για τα άτομα με αναπηρίες κλπ..
- Τον έλεγχο και την πιστοποίηση των προσβάσιμων κτιρίων με την καθιέρωση «ειδικού σήματος πιστοποίησης και προσβασιμότητας» για τα δημόσια κτίρια.

Ωστόσο, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με όσα έχουμε ήδη κάνει. Συνεχίζουμε αταλάντευτα τις προσπάθειές μας για να διευκολύνουμε την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρίες, να άρουμε κάθε μορφής διοικητικό εμπόδιο και να καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό σε όλες τις εκφάνσεις του, πάντοτε σε συνεργασία με το Αναπηρικό Κίνημα και με χρήσιμο οδηγό την αρμόδια Διακομματική Επιτροπή της Βουλής, η πρόσφατη εμπεριστατωμένη έκθεση της οποίας μας ενθαρρύνει να διευρύνουμε τις πρωτοβουλίες μας προς την κατεύθυνση αυτή».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved