ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Φάκελος: Διαγωνισμοί εκπαιδευτικών Επιστροφή    
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΑΕ 2019: Η μοριοδότηση για την επιλογή των εκπαιδευτικών TE και ΔΕ

Proslipsis.gr | Αθήνα 3.4.2019, 16:35

Το υπουργείο Παιδείας, με απόφασή του, καθορίζει τα προσόντα μοριοδότησης και μοριοδότηση αυτών για την επιλογή των εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ).

Η απόφαση εκδίδεται ενόψει της πρόσληψης - μονιμοποίησης εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του πρόσφατου ν. 4589/2019 (Α’ 13).

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 48190/E1 (1)
Καθορισμός ακαδημαϊκών προσόντων μοριοδό-
τησης και μοριοδότηση αυτών για την επιλογή
των εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της
Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 (Α’ 13).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 1
του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με
τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό
Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13), όπως αντικαταστάθη-
κε με την παρ. 3 του άρθρου 134 του ν. 4604/2019 (Α’ 50)
και ισχύει, σε συνδυασμό με την περ. α’ του άρθρου 57
του ίδιου νόμου.
2. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, [...] μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, [...]» (Α’ 114).
3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 210).
4. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
5. Το αριθμ. Φ.1/Γ/141/47118/Β1/27-03-2019 έγγραφο
της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.)
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τα ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία μοριοδοτούνται,
κατ’ αναλογία της περ. α’ του άρθρου 57 του ν. 4589/2019
(Α’ 13), καθώς και η μοριοδότησή τους για τους κλάδους
εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής
Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με
τήρηση του ανώτατου ορίου των εκατόν είκοσι μονάδων
(120) μονάδων που προβλέπεται στην περίπτωση αυτή,
καθορίζονται ως ακολούθως:

α) Για τους κλάδους της TE κατηγορίας:
αα) Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική
κλίμακα από ένα (1) έως είκοσι (20), το γινόμενο των
μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του
βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο
δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή τριών μονάδων (3) και
με ανώτατο όριο τις εξήντα (60) μονάδες. Σε περίπτωση
που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται
με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
ββ) Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης επιπέδου 5, που χορηγείται στους απο-
φοίτους του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας»
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από πιστοποί-
ηση ή πτυχίο Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.) (ίδιας ειδικότητας) ή, για τον κλάδο ΤΕ16 (Μουσι-
κής μη Ανώτατων Ιδρυμάτων), δεύτερο πτυχίο από το
οποίο προκύπτει μουσική ειδίκευση, σύμφωνα με τις
οικείες διατάξεις, αναγνωρισμένου μη Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύματος: δέκα (10) μονάδες.
γγ) Μία (1) ξένη γλώσσα, ως εξής:
(i) Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας: είκοσι (20) μο-
νάδες.
(ii) Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας: δεκαπέντε
(15) μονάδες.
(iii) Καλή γνώση της ξένης γλώσσας: δέκα (10) μονάδες.
δδ) Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού
υπολογιστή Α’ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμέ-
νου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου):
είκοσι (20) μονάδες.
εε) Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου
τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τρι-
ακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό
διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δέκα (10) μονάδες.

β) Για τους κλάδους της ΔΕ κατηγορίας:
αα) Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική
κλίμακα από ένα (1) έως είκοσι (20), το γινόμενο των
μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του
βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο
δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή δύο μονάδων και πέντε
δεκάτων της μονάδας (2,5) και με ανώτατο όριο τις πε-
νήντα (50) μονάδες.
ββ) Εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα τέσσερις (4)
μονάδες για κάθε χρόνο και με ανώτατο όριο τις είκοσι
(20) μονάδες. Εξαιρείται και δεν μοριοδοτείται η εκπαι-
δευτική προϋπηρεσία και η κατά την περ. κ’ της παρ. 8
του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως ισχύει,
τριετής επαγγελματική πείρα, η οποία αποτελεί τυπικό
προσόν διορισμού.
γγ) Μία (1) ξένη γλώσσα, ως εξής:
(i) Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας: είκοσι (20) μο-
νάδες.
(ii) Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας: δεκαπέντε
(15) μονάδες.
(iii) Καλή γνώση της ξένης γλώσσας: δέκα (10) μονάδες.
δδ) Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού
υπολογιστή Α’ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμέ-
νου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου):
είκοσι (20) μονάδες.
εε) Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου
τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον
τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε
χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δέκα
(10) μονάδες.

Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2019

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved