ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Φάκελος: Διαγωνισμοί εκπαιδευτικών Επιστροφή    
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΑΕ 2019: Τα κριτήρια συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Proslipsis.gr | Αθήνα 6.4.2019, 19:40

Τα κριτήρια συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και της Σχολικής Ψυχολογίας, καθορίζει με απόφασή του το υπουργείο Παιδείας, ενόψει και των προσλήψεων μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΕΑΕ.

Υπενθυμίζεται ότι παράγοντες του υπουργείου Παιδείας έχουν επανειλημμένα διαβεβαιώσει ότι η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη - μονιμοποίηση 4.500 εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ θα εκδοθεί έγκαιρα ώστε το φθινόπωρο του 2019 να είναι έτοιμοι οι ενιαίοι πίνακες και να γίνουν τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 52425/Ζ1
Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορι-
κών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα
αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. β της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/
2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 13).
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομι-
κής Διαχείρισης.... και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
5. Την αριθμ. 24267/Ζ1/15-2-2019 υπουργική από-
φαση «Συγκρότηση και ορισμός μελών ειδικής επι-
στημονικής επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του
ν. 4589/2019 (Α’ 13)» (Β’ 774).
6. Τη σύμφωνη γνώμη της ανωτέρω επιτροπής (αριθμ.
52113/Ζ1/04-4-2019 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων).
7. Την αριθμ. Φ.1/Γ/153/51557/Β1/03-4-2019 εισήγηση
της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, από την οποία προκύπτει ότι από την πα-
ρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, δεδομένου ότι με αυτήν
καθορίζονται τα κριτήρια συνάφειας διδακτορικών και
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, με τα αντικείμενα της
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής
Ψυχολογίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κριτήρια συνάφειας διδακτορικών
τίτλων σπουδών
1. Η συνάφεια διδακτορικών τίτλων σπουδών με το
αντικείμενο της Ε.Α.Ε. προκύπτει εφόσον το αντικείμενο
της διατριβής εμπίπτει στους κάτωθι θεματικούς άξονες
ή είναι συναφές με τους άξονες αυτούς:
α) θεωρητικές προσεγγίσεις στο πεδίο της ΕΑΕ: ζητή-
ματα ενταξιακής φιλοσοφίας και πολιτικής, συνεκπαί-
δευσης, συμπερίληψης, μοντέλα της αναπηρίας, τάσεις
και προοπτικές.
β) Ζητήματα μάθησης και διδασκαλίας σε ενταξιακά
και ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια.
γ) Ζητήματα αξιολόγησης σε μαθητές/τριες με αναπη-
ρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
δ) Προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης για παιδιά με
αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
ε) Σχεδιασμοί και εφαρμογές των αρχών της διαφορο-
ποίησης/διαφοροποιημένης διδασκαλίας και του καθο-
λικού σχεδιασμού μάθησης στην Ε.Α.Ε.
στ) Εφαρμογές εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μα-
θητές/τριες με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες σε τυπικά και μη-τυπικά περιβάλλοντα μάθησης.
ζ) Ο ρόλος της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην εκ-
παίδευση των ατόμων με αναπηρίες ή/και με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.
2. Η συνάφεια διδακτορικών τίτλων σπουδών με το
αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας προκύπτει εφό-
σον το αντικείμενο της διατριβής εμπίπτει στους κάτω-
θι θεματικούς άξονες ή είναι συναφές με τους άξονες
αυτούς:
α) Ψυχολογική και ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση σε
όλους τους τομείς ανάπτυξης και προσαρμογής παιδιών
προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας.
β) Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση μαθησιακών και ψυ-
χοκοινωνικών δυσκολιών.
γ) Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση παρεμβατικών
προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής
υγείας.
δ) Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ψυχοεκπαι-
δευτικών παρεμβάσεων αντιμετώπισης δυσκολιών μά-
θησης, συμπεριφοράς και ψυχοκοινωνικής προσαρμο-
γής σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρία σε ενταξιακά και ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια.
ε) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εκπαιδευ-
τικούς, γονείς και μαθητές για θέματα μάθησης, ψυχο-
κοινωνικής προσαρμογής, διαχείρισης κρίσεων και συ-
νεργασίας σχολείου-οικογένειας-κοινότητας.
στ) Κατανόηση και αναγνώριση της ετερότητας στον
μαθητικό πληθυσμό.

Άρθρο 2
Κριτήρια συνάφειας μεταπτυχιακών
τίτλων σπουδών
1. Τα κριτήρια συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων
σπουδών με το αντικείμενο της Ε.Α.Ε. καθορίζονται ως
εξής:
α) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτη-
θεί από Παιδαγωγικό Τμήμα ή Τμήμα Ανθρωπιστικών
σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή
από άλλα Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή από ομοταγή
ιδρύματα της αλλοδαπής και να έχει εκπαιδευτική ή παι-
δαγωγική εφαρμογή στην Ε.Α.Ε. Στην περίπτωση τίτλου
προερχόμενου από ομοταγή ιδρύματα αλλοδαπής ο με-
ταπτυχιακός τίτλος πρέπει να έχει αναγνωριστεί από τον
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδη-
μαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμος με
τους απονεμόμενους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών
Πανεπιστημίων της ημεδαπής.
β) Ο χρόνος σπουδών πλήρους φοίτησης να είναι του-
λάχιστον 3 εξάμηνα με υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση,
δηλαδή να έχει κατ’ ελάχιστον 90 πιστωτικές μονάδες
ECTS.
γ) Τα συναφή με το αντικείμενο της Ε.Α.Ε. διδασκόμενα
μαθήματα και η διπλωματική εργασία να αντιστοιχούν
σε ποσοστό τουλάχιστον 60% των πιστωτικών μονάδων
ECTS επί του συνολικού αριθμού ECTS του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). Ειδικότερα,
τα μαθήματα αυτά αφορούν στη θεωρητική κατάρτιση,
στην εξειδικευμένη και ερευνητική κατάρτιση καθώς και
στον εφαρμοσμένο ρόλο του ειδικού παιδαγωγού σε
όλα τα πλαίσια που υλοποιείται το ενέργημα της Ε.Α.Ε.
σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και πρα-
κτικές. Ειδικότερα, τα μαθήματα αυτά εμπίπτουν στους
ακόλουθους τομείς:
αα) Θεωρητικές προσεγγίσεις στο πεδίο της ΕΑΕ: ζη-
τήματα ενταξιακής φιλοσοφίας και πολιτικής, συνεκπαί-
δευσης, συμπερίληψης, μοντέλα της αναπηρίας, τάσεις
και προοπτικές.
ββ) Ζητήματα μάθησης και διδασκαλίας σε ενταξιακά
και ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια.
γγ) Ζητήματα αξιολόγησης σε μαθητές/τριες με ανα-
πηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
δδ) Προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης για παιδιά με
αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
εε) Σχεδιασμοί και εφαρμογές των αρχών της διαφο-
ροποίησης/διαφοροποιημένης διδασκαλίας και του κα-
θολικού σχεδιασμού μάθησης στην Ε.Α.Ε.
στστ) Εφαρμογές εκπαιδευτικών προγραμμάτων για
μαθητές/τριες με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες σε τυπικά και μη-τυπικά περιβάλλοντα μάθησης.
ζζ) Ο ρόλος της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην εκ-
παίδευση των ατόμων με αναπηρίες ή/και με ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες, ηη) Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης.
δ) Συναφή μαθήματα με το αντικείμενο της Ε.Α.Ε. κατά
την προηγούμενη περίπτωση είναι ιδίως τα ακόλουθα:
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ειδική
αγωγή και εκπαίδευση, Αξιολόγηση με βάση το αναλυ-
τικό πρόγραμμα και διδασκαλία σε μαθητές με μαθη-
σιακές δυσκολίες, Ζητήματα αξιολόγησης στην ειδική
αγωγή, Αποτελεσματικές εκπαιδευτικές πρακτικές στην
ενταξιακή εκπαίδευση, Γλωσσικές διαταραχές και μαθη-
σιακές δυσκολίες, Διαφοροποιημένη διδασκαλία, Διδα-
σκαλία δεξιοτήτων ζωής σε άτομα με νοητική αναπηρία
ή/και πολλαπλές αναπηρίες, Δυσκολίες επικοινωνίας και
διαπροσωπικές σχέσεις μαθητών/τριων με αναπηρίες ή/
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Ζητήματα έγκαιρης
παρέμβασης και Συμβουλευτική γονέων, Εκπαίδευση
ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές/ αυτισμός,
Εκπαίδευση ατόμων με νοητική αναπηρία ή/και πολ-
λαπλές αναπηρίες στο γενικό σχολείο, Εκπαίδευση και
Αναπηρία, Εκπαίδευση μαθητών/τριων με ΔΕΠ-Υ, Εκπαί-
δευση μαθητών/τριων με κινητική αναπηρία, Εκπαίδευ-
ση μαθητών/τριων με νοητική αναπηρία, Εκπαίδευση
μαθητών/τριων με βαρηκοΐα ή κώφωση, Εκπαίδευση
μαθητών/τριων με προβλήματα συμπεριφοράς, Εκπαί-
δευση χαρισματικών μαθητών, Εκπαίδευση μαθητών/
τριων με μαθησιακές δυσκολίες, Η Ειδική αγωγή και εκ-
παίδευση σε τυπικά και μη τυπικά περιβάλλοντα μάθη-
σης: εφαρμογές αρχών διαφοροποιημένης διδασκαλίας
και καθολικού σχεδιασμού, Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
στα προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου, Εκ-
παιδευτικές παρεμβάσεις στη σχολική τάξη και εκπαι-
δευτικές μέθοδοι στη διδασκαλία για μαθητές/τριες με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Εκπαι-
δευτική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρίες,
Εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις στην ειδική εκπαίδευση,
Εφαρμογές και διαφοροποιήσεις του εξατομικευμένου
εκπαιδευτικού προγράμματος στην Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση, Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας
και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και της Υποστηρικτικής Τεχνο-
λογίας στη σχολική και κοινωνική ένταξη των μαθητών/
τριων με αναπηρίες ή/και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες,
Ζητήματα έγκαιρης παρέμβασης και διαχείρισης αναλυ-
τικού προγράμματος για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες,
Η Μουσικοθεραπεία στην Ειδική Εκπαίδευση, Η τέχνη
στην ειδική αγωγή, Θεσμικά πλαίσια ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης - Δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,
Θεωρία της διαχείρισης των ομάδων στο πλαίσιο της
ένταξης, Θεωρίες Μάθησης, με έμφαση στην αναπη-
ρία, Κοινότητα Κωφών και Γλωσσολογία Νοηματικής
Γλώσσας, Ανάγλυφοι κώδικες γραφής και ανάγνωσης:
η περίπτωση του κώδικα braille, Μετάβαση και πρό-
σβαση στην αγορά εργασίας των ατόμων με αναπηρία,
Μοντέλα προσέγγισης της αναπηρίας, Νευρο-επιστήμη
και Ειδική Αγωγή, Ο ρόλος της συνεργατικής μάθησης
και η διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης, Ο ρόλος
του εκπαιδευτικού στο ενταξιακό σχολείο και δια βίου
μάθηση, Παιδαγωγική της Ένταξης - Παιδαγωγική της
Συμπερίληψης, Πολλαπλές αναπηρίες: Αίτια και εφαρ-
μογές στην αξιολόγηση και στην εκπαίδευση, Πολύ-αι-
σθητηριακά περιβάλλοντα μάθησης και εφαρμογές τους
στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, Πρώιμη Παρέμβαση,
Στρατηγικές Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων, Στρατη-
γικές Διαχείρισης Συμπεριφορικών Δυσκολιών των Μα-
θητών, Σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές για τα αναλυ-
τικά προγράμματα - προσβασιμότητα, Σύγχρονες τάσεις
στην Ειδική Αγωγή: ζητήματα ένταξης, συνεκπαίδευσης
και ενσωμάτωσης, Συμβουλευτική και επαγγελματικός
προσανατολισμός σε ενταξιακά εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα και πλαίσια, Συνεργατικές Πρακτικές, Το θέατρο
ως διδακτική μέθοδος στα άτομα με αναπηρία/ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες - Εναλλακτικές μέθοδοι εκπαί-
δευσης ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, Ψυχολογική προσέγγιση παιδιών με αναπηρίες:
κοινωνική και μαθησιακή περιθωριοποίηση, Ψυχοπαθο-
λογία - Αναπτυξιακές διαταραχές, Σχεδιασμός έρευνας
στην Ειδική Αγωγή, Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας
και στατιστική, Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας, Ποσοτικές
Μέθοδοι Έρευνας, Διπλωματική εργασία.
ε) Η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση να αντιστοιχεί
σε τουλάχιστον 20 πιστωτικές μονάδες ECTS, εκ των
οποίων τουλάχιστον το 60% να υλοποιείται σε Σχολικές
Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)
ή/και σε σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής
εκπαίδευσης, όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή/
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε Κέντρα Εκπαιδευ-
τικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), σε
Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα υπηρεσιών του Υπουργείου
Υγείας, σε Συμβουλευτικούς Σταθμούς των Δήμων, σε
Κέντρα Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής, σε σχολεία που
λειτουργούν εντός δημόσιων νοσοκομείων και σε Νο-
μικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.
ή Ν.Π.Ι.Δ.) εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα
οποία παρέχουν εκπαίδευση, κατάρτιση και συμβου-
λευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα άνω των
δεκαπέντε (15) ετών με αναπηρίες. Η πρακτική άσκηση,
η πραγματοποίηση της οποίας βεβαιώνεται από τον/την
επόπτη/τρια καθηγητή/τρια του Π.Μ.Σ. και από υπογε-
γραμμένο παρουσιολόγιο από τον/την διευθυντή/ντρια
της σχολικής μονάδας ή τον/την προϊστάμενο/η του
Κ.Ε.Σ.Υ. ή των άλλων φορέων της παρούσης παραγρά-
φου, περιλαμβάνει:
αα) Παρατήρηση και σχεδιασμό μαθημάτων ή εκ-
παιδευτικών παρεμβάσεων. Στην παρατήρηση και το
σχεδιασμό μπορεί να περιλαμβάνεται συμμετοχή στη
διδασκαλία ή εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία, με
την προϋπόθεση της απαραίτητης προετοιμασίας με
ευθύνη του επόπτη καθηγητή και την παρουσία των
υπεύθυνων εκπαιδευτικών.
ββ) Εποπτεία επί της πρακτικής άσκησης για την υπο-
στήριξη των φοιτητών στην υλοποίηση των εργασιών
τους στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, εξειδικευμέ-
να σεμινάρια σε θέματα εφαρμοσμένης παιδαγωγικής,
μάθησης και διδασκαλίας ή/και μελέτες περίπτωσης,
για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.
2. Τα κριτήρια συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων
σπουδών με το αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας
καθορίζονται ως εξής:
α) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί
από Τμήμα Ψυχολογίας ή από Τμήμα που προσφέρει
βασικές σπουδές Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και Εκπαί-
δευσης ή από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής και να
έχει εφαρμογή στην εκπαίδευση. Στην περίπτωση τίτλου
προερχόμενου από ομοταγή ιδρύματα αλλοδαπής ο με-
ταπτυχιακός τίτλος πρέπει να έχει αναγνωριστεί από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμος με τους απονεμόμενους τίτλους
μεταπτυχιακών σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής.
β) Ο χρόνος σπουδών πλήρους φοίτησης να είναι του-
λάχιστον 3 εξάμηνα με υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση,
δηλαδή να αντιστοιχεί σε κατ’ ελάχιστον 90 πιστωτικές
μονάδες ECTS.
γ) Τα συναφή με το αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογί-
ας διδασκόμενα μαθήματα και η διπλωματική εργασία να
αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 60% των πιστω-
τικών μονάδων ECTS επί του συνολικού αριθμού ECTS
του Π.Μ.Σ. Τα μαθήματα αυτά αφορούν την θεωρητική
κατάρτιση, την εξειδικευμένη κατάρτιση και τον εφαρ-
μοσμένο ρόλο του σχολικού ψυχολόγου σύμφωνα με τις
σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές στο πλαίσιο
του μοντέλου επιστήμονα-επαγγελματία στη Σχολική
Ψυχολογία. Ειδικότερα, τα μαθήματα αυτά εμπίπτουν
στους ακόλουθους τομείς:
αα) Ψυχολογική και ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση σε
όλους τους τομείς ανάπτυξης και προσαρμογής παιδιών
προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας.
ββ) Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση μαθησιακών και
ψυχοκοινωνικών δυσκολιών.
γγ) Ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση παρεμβατικών
προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής
υγείας.
δδ) Ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση ψυχοεκπαιδευ-
τικών παρεμβάσεων αντιμετώπισης δυσκολιών μάθη-
σης, συμπεριφοράς και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής
σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και ανα-
πηρία σε ενταξιακά και ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια.
εε) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εκπαιδευ-
τικούς, γονείς και μαθητές για θέματα μάθησης, ψυχο-
κοινωνικής προσαρμογής διαχείρισης κρίσεων και συ-
νεργασίας σχολείου-οικογένειας-κοινότητας.
στστ) Κατανόηση και αναγνώριση της ετερότητας στον
μαθητικό πληθυσμό,
ζζ) Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης.
δ) Συναφή μαθήματα με το αντικείμενο της Σχολικής
Ψυχολογίας κατά την προηγούμενη περίπτωση είναι ιδί-
ως τα ακόλουθα: Σχολική Ψυχολογία: Σύγχρονες προσεγ-
γίσεις και εξελίξεις, Σύγχρονα Θέματα Εκπαιδευτικής και
Σχολικής Ψυχολογίας, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Ψυχολο-
γία της Ανάπτυξης: Σύγχρονες προσεγγίσεις και εφαρ-
μογές, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία
στην Εκπαίδευση, Γνωστική Ψυχολογία στην Εκπαίδευ-
ση, Εφαρμογές της Γνωστικής Ψυχολογίας στην Εκπαί-
δευση, Αναπτυξιακή Νευροψυχολογία, Διαπολιτισμική
Κοινωνική Ψυχολογία στη σχολική κοινότητα, Κοινωνική
και Διαπολιτισμική Ψυχολογία στη σχολική κοινότητα,
Κοινωνική και Οργανωσιακή Ψυχολογία στην Εκπαί-
δευση, Νευρο-αναπτυξιακές διαταραχές, Εφαρμοσμένη
Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία, Ψυχοδιαγνωστική αξιολό-
γηση σε σχολικές μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής,
Αξιολόγηση νοητικών λειτουργιών παιδιών και εφήβων,
Αξιολόγηση δυσκολιών μάθησης και ψυχοκοινωνικής
προσαρμογής σε σχολικές μονάδες γενικής και ειδικής
αγωγής, Αξιολόγηση μαθησιακών και συμπεριφορικών
δυσκολιών, Προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης με
εμπειρική τεκμηρίωση σε εκπαιδευτικά πλαίσια γενικής
και ειδικής αγωγής, Ψυχολογικές και ψυχοθεραπευτι-
κές παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα, Εφαρμογές
σε θέματα πρόληψης και παρέμβασης σε εκπαιδευτικά
πλαίσια γενικής και ειδικής αγωγής, Σύνδεση Σχολείου-
Οικογένειας, Διαχείριση Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα,
Συμβουλευτική και Διαλεκτική Συμβουλευτική στη σχο-
λική κοινότητα: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμο-
γές, Συμβουλευτική και Διαλεκτική Συμβουλευτική στο
σχολείο και στην οικογένεια, Συμβουλευτική στο Σχολείο.
Δεξιότητες Συμβουλευτικής, Θεωρίες Συμβουλευτικής
Ψυχολογίας Ι και II - Αρχές Δεοντολογίας, Συμβουλευτική
Ψυχολογία στην Εκπαίδευση, Θεωρίες Συμβουλευτικής
Ψυχολογίας, Πολιτισμική και Πολυπολιτισμική Συμβου-
λευτική, Συμβουλευτική Ομάδων, Συμβουλευτική Παι-
διών και Γονέων Παιδιών με ή χωρίς Ειδικές Ανάγκες,
Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός
σε ενταξιακά εκπαιδευτικά προγράμματα και πλαίσια,
Εφαρμογές της Κοινωνικής και Διαπολιτισμικής Ψυχολο-
γίας στη σχολική κοινότητα, Ψυχοπαθολογία και Δυσκο-
λίες Μάθησης και Συμπεριφοράς Παιδιών και Εφήβων,
Ψυχοπαθολογία - Αναπτυξιακές διαταραχές, Μαθητές με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Σύγχρονες προσεγγίσεις
και παρεμβάσεις σε ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια, Δυσκο-
λίες Μάθησης: Ψυχοεκπαιδευτικές Παρεμβάσεις, Γλωσσι-
κές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες, Προβλήματα
Συμπεριφοράς στο Σχολείο: Πρόληψη καιπαρέμβαση,
Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς, Στρατηγικές
Διαχείρισης Συμπεριφορικών Δυσκολιών των Μαθητών,
Μαθησιακές Δυσκολίες Παιδιών και Εφήβων, Ψυχολο-
γία των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και
Αναπηρίες, Στρατηγικές Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξι-
οτήτων, Προγράμματα προαγωγής της ψυχικής υγείας
και της μάθησης, Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική,
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας - Στατιστική Ι, Με-
θοδολογία Επιστημονικής Έρευνας - Στατιστική II, Πο-
σοτικές Μέθοδοι Έρευνας, Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας,
Προηγμένες Μέθοδοι στην Ψυχολογική Έρευνα, Προηγ-
μένες Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Εμπειρικών
Δεδομένων, Διπλωματική εργασία,
ε) Η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση να αντιστοιχεί σε
τουλάχιστον 20 πιστωτικές μονάδες ECTS, εκ των οποίων
τουλάχιστον το 60% να υλοποιείται σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή/και σε
σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης, σε Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων
(Δ.Υ.Ε.Π.), σε διαπολιτισμικά σχολεία, σε Κ.Ε.Σ.Υ., σε Ιατρο-
παιδαγωγικά Κέντρα υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας,
σε Συμβουλευτικούς Σταθμούς των Δήμων, σε Κέντρα
Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής, σε σχολεία που λειτουρ-
γούν εντός δημόσιων νοσοκομείων, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.
εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα οποία παρέ-
χουν εκπαίδευση, κατάρτιση και συμβουλευτικές υπο-
στηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα άνω των δεκαπέντε (15)
ετών με αναπηρίες, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, με
την προϋπόθεση ότι στις παραπάνω δομές εργάζεται
Ψυχολόγος. Η πρακτική άσκηση, η πραγματοποίηση της
οποίας βεβαιώνεται από τον/την επόπτη/τρια καθηγητή/
τρια του Π.Μ.Σ. και από υπογεγραμμένο παρουσιολόγιο
από τον/την διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας ή
τον/την προϊστάμενο/η του Κ.Ε.Σ.Υ. ή των άλλων φορέων
της παρούσης παραγράφου, περιλαμβάνει:
αα) Παρατήρηση διαδικασιών αξιολόγησης, σχεδια-
σμού και εφαρμογής ψυχοκοινωνικών και συμβουλευ-
τικών παρεμβάσεων, καθώς και συμμετοχή σε σχετικές
παρεμβάσεις με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης
των ψυχολόγων των δομών που υλοποιείται η πρακτική
άσκηση και με ευθύνη του επόπτη καθηγητή.
ββ) Εποπτεία επί της πρακτικής άσκησης, για την
υποστήριξη των φοιτητών/τριών στην υλοποίηση των
εργασιών τους στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, εξει-
δικευμένα σεμινάρια σε θέματα εφαρμοσμένης ψυχολο-
γίας στη σχολική κοινότητα ή/και μελέτες περίπτωσης,
για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 4 Απριλίου 2019

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Στην ΕτΚ
H απόφαση του υπουργείου δημοσιεύεται στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 1152/20019.


* Δείτε:


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved