ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Φάκελος: Διαγωνισμοί εκπαιδευτικών Επιστροφή    
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΑΕ 2019: Αλλαγές σε μοριοδότηση - προσόντα

Proslipsis.gr | Αθήνα 7.4.2019, 17:34

Με το άρθρο 134 του πρόσφατου νόμου 4604/2019 (Α' 50), τροποποιείται το άρθρο 58 του ν. 4589/2019 (Α' 13) που αφορά το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. Οι αλλαγές αφορούν περιπτώσεις μοριοδότησης και αιτούμενων προσόντων υποψηφίων για πρόσληψη - μονιμοποίηση.

* Ακολουθεί το τροποποιητικό άρθρο 134 του ν. 4604/2019.


¶ρθρο 134
Θέματα επιλογής προσωπικού της
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)

1. Το άρθρο 58 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) τροποποιείται
ως εξής:
α) Το εισαγωγικό εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1
του άρθρου 58 του ν. 4589/2019 (Α΄13) αντικαθίσταται
ως εξής: «Ακαδημαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120)
μονάδες κατΆ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται για
τους κλάδους της ΠΕ κατηγορίας ως εξής.».
β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Προσόντα τα οποία αποδεικνύουν εξειδίκευση στην
Ε.Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008,
μοριοδοτούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.».
γ) Στην περίπτωση γ΄της παραγράφου 4, ύστερα από
το μόνο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα κριτήρια ένταξης στον επικουρικό αξιολογικό
πίνακα των υποπεριπτώσεων αα΄ έως γγ΄ της περίπτω-
σης βΆ μοριοδοτούνται κατά τα οριζόμενα στο παρόν
άρθρο.». Proslipsis.gr
2. Η παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4589/2019 αντικα-
θίσταται ως εξής:
«2. Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι υποψή-
φιοι οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση στη σχολική ψυ-
χολογία, η οποία πιστοποιείται είτε με την κατοχή διδα-
κτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
στη Σχολική Ψυχολογία είτε με εμπειρία τουλάχιστον
πενήντα (50) μηνών προϋπηρεσίας στην πρωτοβάθμια
ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως ψυχολόγοι, προτάσ-
σονται των λοιπών υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό
πίνακα κατάταξης. Τα προσόντα τα οποία πιστοποιούν
την εξειδίκευση στη σχολική ψυχολογία, σύμφωνα με το
προηγούμενο εδάφιο, μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 57.».
3. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ του άρθρου
65 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Τα ακαδημαϊκά προσόντα τα οποία μοριοδοτού-
νται, κατΆ αναλογία της περίπτωσης α΄ του άρθρου 57, κα-
θώς και η μοριοδότησή τους για τους κλάδους εκπαιδευ-
τικών ΤΕ και ΔΕ της γενικής εκπαίδευσης και της Ε.Α.Ε., με
τήρηση του ανώτατου ορίου των εκατόν είκοσι μονάδων
(120) που προβλέπεται στην περίπτωση αυτήν.».
4. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 66 του
ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Με εξαίρεση τον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευ-
τών, για το διορισμό και την πρόσληψη στους κλάδους
του Ε.Ε.Π. οι υποψήφιοι απόφοιτοι Πανεπιστημίου που
δεν διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια
κατατάσσονται μαζί με τους υποψήφιους απόφοιτους
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) που δι-
αθέτουν την επάρκεια αυτή και επιμορφώνονται υπο-
χρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την
ημερομηνία του διορισμού τους, σύμφωνα με την πα-
ράγραφο 6 του άρθρου 62. Στην ανωτέρω υποχρέωση
επιμόρφωσης εμπίπτουν και οι υποψήφιοι του κλάδου
ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων, οι οποίοι κατατάσσο-
νται ανεξαρτήτως παιδαγωγικής επάρκειας, καθώς και οι
υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι οποίοι κατα-
τάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2
του άρθρου 59, ανεξαρτήτως παιδαγωγικής επάρκειας.».
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved