ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ειδικά συνεργεία φορολογικών ελέγχων σε εννέα νομούς 11/6/09


Αθήνα 11.6.2009, 19:22
Στη συγκρότηση ειδικών συνεργείων φορολογικών ελέγχων στις περιοχές των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηρακλείου, Ευβοίας, Χαλκιδικής, Κερκύρας, Κεφαλληνίας και Πρέβεζας προχωρεί το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, που θα έχουν ως έργο την διενέργεια προληπτικών ελέγχων σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες από την 1η Ιουλίου 2009.

Ειδικότερα, έργο των συνεργείων θα είναι η διενέργεια προληπτικών ελέγχων για τη διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων του ΠΔ 186/1992 (ΚΒΣ), του ν. 2238/1994 και του ν. 2859/2000.

Στα συνεργεία θα μετέχουν εφοριακοί υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ ως συντονιστές - επόπτες ή αναπληρωτές των σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών, ορίζονται οικονομικοί επιθεωρητές, προϊστάμενοι διευθύνσεων και τμημάτων της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου, προϊστάμενοι ΔΟΥ, υποδιευθυντές ΔΟΥ και προϊστάμενοι Τμημάτων ΔΟΥ.

Οι υπάλληλοι που συμμετέχουν στα συνεργεία θα ενημερώνονται με ευθύνη του συντονιστή - επόπτη κάθε συνεργείου και θα είναι στη διάθεσή του για τη διενέργεια των προληπτικών ελέγχων, οι οποίοι θα διενεργούνται κατόπιν εντολής του συντονιστή - επόπτη του συνεργείου από επιμέρους διμελή ή τριμελή κατά την κρίση του συντονιστή επόπτη συνεργεία, τρεις φορές την εβδομάδα και σε ημέρες, ώρες και περιοχή που θα ορίζονται με την εντολή ελέγχου.

Κάθε εβδομάδα θα γίνεται ανασύνθεση των επιμέρους συνεργείων και εναλλαγή των συμμετεχόντων σ’ αυτά υπαλλήλων.

Οι έλεγχοι θα διενεργούνται με την άμεση εποπτεία και παρακολούθηση των συντονιστών - εποπτών ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι υποχρεούνται για το σκοπό αυτό να βρίσκονται στην έδρα του ειδικού συνεργείου ελέγχου κατά την έναρξη και τη λήξη του ελέγχου και να επιθεωρούν τους διενεργούμενους ελέγχους σ’ όλη τη διάρκειά τους με οποιονδήποτε κατά την κρίση τους πρόσφορο τρόπο, ακόμη και επιτοπίως στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο. Με μέριμνα των συντονιστών - εποπτών τα συνολικά μηνιαία αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν και τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από τα επί μέρους συνεργεία ελέγχου θα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Ελέγχου μέχρι την 5η ημέρα του αμέσως επόμενου μήνα, με την καταχώρησή τους στην ειδική φόρμα παρακολούθησης αποτελεσμάτων ελέγχου των συνεργείων, που θα βρίσκεται στο site της Διεύθυνσης Ελέγχου http://10.16.59.100, στο εσωτερικό δίκτυο του υπουργείου.

Η ευθύνη του συντονισμού, των διαδικασιών, του χρόνου και του τρόπου λειτουργίας των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου ανατίθεται στη Διεύθυνση Ελέγχου του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Τα ειδικά συνεργεία ελέγχου, για τις παραβάσεις που διαπιστώνουν σε βάρος των επιτηδευματιών, θα συντάσσουν Υπηρεσιακό Σημείωμα Ελέγχου (ΥΣΕ) εις τριπλούν, το οποίο θα υπογράφεται από τα μέλη του κάθε συνεργείου (υπογραφή και ονοματεπώνυμο υποχρεωτικά) και θα επιδίδεται στον υπεύθυνο της ελεγχόμενης επιχείρησης, ο οποίος θα υπογράφει για την παραλαβή του.

Τα επιμέρους συνεργεία, για τις παραβάσεις που διαπιστώνουν σε βάρος των επιτηδευματιών, θα συντάσσουν εκθέσεις ελέγχου, εις τριπλούν, οι οποίες θα υπογράφονται από τους υπαλλήλους και θα θεωρούνται από το συντονιστή - επόπτη. Τα δύο αντίτυπα των εκθέσεων αυτών θα διαβιβάζονται στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας του επιτηδευματία και το τρίτο θα παραμένει στο αρχείο του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου που θα διαφυλάσσεται στην έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου.

Οι ιδιώτες - συναλλασσόμενοι με τους επιτηδευματίες επιδεικνύουν τα φορολογικά στοιχεία της συναλλαγής και συνεργάζονται με τα συνεργεία για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου.

Τα πρωτότυπα των εντολών ελέγχου που εκδίδονται και παραδίδονται από τους συντονιστές - επόπτες πρός τα επιμέρους συνεργεία επιστρέφονται σ’ αυτούς μετά το πέρας των ελέγχων με ευθύνη του προϊσταμένου του κάθε επιμέρους συνεργείου.

Τα καταστήματα των ΔΟΥ, τα οποία ορίζονται ως έδρες των ειδικών συνεργείων ελέγχου, θα βρίσκονται ανοικτά κατά τις ημέρες και ώρες του ελέγχου για την εξυπηρέτηση των συνεργείων, με ευθύνη των προϊσταμένων των ΔΟΥ.

Οι συντονιστές - επόπτες ή οι αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών καθώς και οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση της απόφασης αυτής δικαιούνται αποζημίωσης, η οποία θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Εκκαθαριστές της αποζημίωσης των ανωτέρω δικαιούχων ορίζονται οι συντονιστές - επόπτες των ειδικών συνεργείων ελέγχου.

Η πληρωμή των ειδικών συνεργείων ελέγχου θα βαρύνει τον τκτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στον Ειδικό Φορέα 23120 και ΚΑΕ 0519 του οικονομικού έτους 2009.

Για τους παραπάνω ελέγχους συγκροτούνται τα ακόλουθα ειδικά συνεργεία ελέγχου, που λειτουργούν μέσα στα όρια των χωρικών αρμοδιοτήτων των παρακάτω ΔΟΥ και διενεργούν προληπτικούς ελέγχους σε όλους τους επιτηδευματίες, ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων και νομικής μορφής.

1. Στο νομό Αττικής
α ) Πρώτο (1ο) συνεργείο αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ: A’ Αθηνών (Α’, Β,’ Γ’), Δ’ Αθηνών (Δ’, Η’), ΙΑ’ Αθηνών, Ι’ Αθηνών, Ε’ Αθηνών (Ε’, Θ’), ΣΤ΄ Αθηνών (ΣΤ’, Ζ’), ΚΑ’ Αθηνών, ΚΒ΄ Αθηνών, ΙΣΤ΄ Αθηνών, ΙΘ’ Αθηνών, Κ’ Αθηνών, ΙΕ’ Αθηνών, ΙΓ’ Αθηνών, ΚΓ΄ Αθηνών, ΙΔ΄ Αθηνών και Γαλατσίου. Έδρα του ορίζεται η ΔΟΥ Δ’ Αθηνών (Δ’ ,Η’).
β) Δεύτερο (2ο) συνεργείο αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ: ΙΒ’ Αθηνών, ΙΖ’ Αθηνών, ΙΗ΄ Αθηνών, Βύρωνα, Ζωγράφου, Α΄ Καλλιθέας, Β΄ Καλλιθέας, Μοσχάτου, Ηλιούπολης, Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Δάφνης και Ν. Σμύρνης. Έδρα του ορίζεται η ΔΟΥ ΙΖ’ Αθηνών.
γ) Τρίτο (3ο) συνεργείο αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ: Χαλανδρίου, Αγ. Παρασκευής, Χολαργού, Κορωπίου, Παλλήνης, Λαυρίου, Ν. Ιωνίας, Ν. Φιλαδέλφειας, Ν. Ηρακλείου, Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Αγ. Στεφάνου και Ψυχικού. Έδρα του ορίζεται η ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής.
δ) Τέταρτο (4ο) συνεργείο αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ: Αχαρνών, Αγίων Αναργύρων, Άνω Λιοσίων, Ιλίου, Πετρούπολης, Α΄ Περιστερίου, Β΄ Περιστερίου, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, Κορυδαλλού, Νίκαιας, Ελευσίνας και Μεγάρων. Έδρα του ορίζεται η ΔΟΥ Χαϊδαρίου.
ε) Πέμπτο (5ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ: Α΄ Πειραιά (Α’,Β’), Γ΄ Πειραιά, Δ΄ Πειραιά, Ε΄ Πειραιά, ΣΤ’ Πειραιά, Σαλαμίνας και Αίγινας. Έδρα του ορίζεται η ΔΟΥ Γ΄ Πειραιά.
2. Στο νομό Θεσσαλονίκης
α) Πρώτο (1ο) συνεργείο αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ: Α’ Θεσσαλονίκης, Β΄ Θεσσαλονίκης (Β’, Γ’), Ε΄ Θεσσαλονίκης, Ι΄ Θεσσαλονίκης, Ιωνίας, Αμπελοκήπων, Νεαπόλεως και Αγίου Αθανασίου. Έδρα του ορίζεται η ΔΟΥ Β’ Θεσσαλονίκης (Β’, Γ’).
β) Δεύτερο (2ο) συνεργείο αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ.: Δ΄ Θεσσαλονίκης, ΣΤ΄ Θεσσαλονίκης, Η΄ Θεσσαλονίκης, Θ΄ Θεσσαλονίκης, Ζ΄ Θεσσαλονίκης, Τούμπας, Καλαμαριάς και Λαγκαδά. Έδρα του ορίζεται η ΔΟΥ Δ’ Θεσσαλονίκης.
3. Στο νομό Αχαΐας
Ένα συνεργείο αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ : Α’ Πατρών, Β’ Πατρών, Γ’ Πατρών, Αιγίου, Κάτω Αχαΐας, Καλαβρύτων, Κλειτορίας και Ακράτας. Έδρα του ορίζεται η ΔΟΥ Α’ Πατρών.
4. Στο νομό Ηρακλείου
Ένα συνεργείο αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ: Α' Ηρακλείου, Β’ Ηρακλείου, Καστελίου Πεδιάδος, Τυμπακίου, Μοιρών, Λιμένα Χερσονήσου και Αρκαλοχωρίου. Έδρα του ορίζεται η ΔΟΥ Α’ Ηρακλείου.
5. Στο νομό Ευβοίας
Ένα συνεργείο αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ : Χαλκίδας, Κύμης, Ιστιαίας, Λίμνης Ευβοίας και Καρύστου. Έδρα του ορίζεται η ΔΟΥ Χαλκίδας.
6. Στο Νομό Χαλκιδικής
Ένα συνεργείο αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ: Πολυγύρου, Νέων Μουδανιών, Αρναίας και Κασσάνδρας. Έδρα του ορίζεται η ΔΟΥ Πολυγύρου.
7. Στο νομό Κερκύρας.
Ένα συνεργείο αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ : Α΄ Κερκύρας και Β΄ Κερκύρας. Έδρα του ορίζεται η ΔΟΥ Α’ Κέρκυρας.
8. Στο Νομό Κεφαλληνίας
Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για την διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ: Αργοστολίου και Ληξουρίου. Έδρα του ορίζεται η ΔΟΥ Αργοστολίου.
9. Στο Νομό Πρέβεζας
Ένα συνεργείο αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ: Πρέβεζας, Φιλιππιάδας, Φαναρίου και Πάργας. Έδρα του ορίζεται η ΔΟΥ Πρέβεζας.

Τα ονοματεπώνυμα των συντονιστών - εποπτών, των αναπληρωτών αυτών, καθώς και των υπαλλήλων που θα μετέχουν στα ειδικά συνεργεία ελέγχου, θα ορισθούν με νεότερη αποφαση του υπουργείου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved