ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Φάκελος: Διαγωνισμοί γραπτοί Επιστροφή    
Διαγωνισμός Τραπέζης της Ελλάδος 2007: Θέματα προετοιμασίας (14/3/07)

Με στόχο να βοηθήσει τους υποψηφίους του επικείμενου γραπτού διαγωνισμού της Τραπέζης της Ελλάδος και ιδιαίτερα όσους δεν έχουν την δυνατότητα να προμηθευτούν βοηθήματα ή να παρακολουθήσουν φροντιστηριακά μαθήματα, η proslipsis παρουσιάζει θέματα και απαντήσεις επί της εξεταστέας ύλης.

Τα θέματα επιμελήθηκαν καθηγητές των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΜΠΟΝΙΑ.
- ΑΘΗΝΑ: Πατησίων 14, Στοά Φέξη, 8ος όροφος, τηλ.: 210-3800777, 
www.bonias.gr
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Προξ. Κορομηλά 39, τηλ.: 2310-280230

Ο κατάλογος των θεμάτων θα εμπλουτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 

......................................................................................................
Αθήνα 14.3.2007

ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α. Λογιστική ΔΕ
1. Για να καταλογιστεί ένα έξοδο:
α) θα πρέπει να έχει προηγηθεί η πληρωμή του
β) θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα και η πληρωμή του
γ) θα πρέπει μέσα στις επόμενες δέκα (10) εργάσιμες ημέρες να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
δ) δεν έχει σημασία ο χρόνος της πληρωμής του

2. Τα έξοδα συντηρήσεως και επισκευής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων:
α) Είναι κόστος τρέχουσας μορφής και καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς εξόδων κατ' είδος της ομάδας 6 του Ε.Γ.Λ.Σ.
β) Προσαυξάνει την αξία κτήσεως των παγίων
γ) Κεφαλαιοποιείται στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης
δ) Κανένα από τα παραπάνω

3. Η έννοια της «υπεραξίας» ή «φήμης και πελατείας» περιλαμβάνει:
α) Την αξία των πελατών
β) Την αξία αναπροσαρμογής των παγίων και την προστιθέμενη αξία που προέρχεται από το σύνολο του χρεωστικού υπολοίπου των πελατών
γ) Τα στοιχεία της οικονομικής μονάδας που προσδίνουν στη μονάδα που λειτουργεί παραγωγικά συνολική αξία μεγαλύτερη από εκείνη που προκύπτει από την αποτίμηση των επιμέρους περιουσιακών της στοιχείων.
δ) Από την υπεραξία των παγίων στοιχείων και την αξία των εξόδων προώθησης και διαφήμισης

4. Οι τόκοι κατασκευαστικής περιόδου που αφορούν δάνεια τα οποία διατέθηκαν αποκλειστικά για την κατασκευή παγίων στοιχείων και εφόσον πραγματοποιήθηκε η κατασκευή τους, καταχωρούνται:
α) Στα οργανικά έξοδα 65.01 Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
β) Στα ανόργανα έξοδα 81.00 Έκτακτα και άνοργανα έξοδα
γ) Στο λογαριασμό 16.18 Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου και αποσβένονται είτε εφάπαξ, είτε σε μία πενταετία ισόποσα.
δ) Στα έσοδα κατ’ είδος 76.03 Λοιποί πιστωτικοί τόκοι

5. Σε περιπτώσεις που, στο τέλος της χρήσεως, περιέρχονται στην οικονομική μονάδα τιμολόγια από το εξωτερικό πριν από την παραλαβή των αντίστοιχων αγαθών:
α) Δεν γίνεται καμία εγγραφή
β) Χρεώνονται ο λογαριασμός  36.02 αγορές υπό παραλαβή με την αξία του τιμολογίου με πίστωση του λογαριασμού 50.00 Προμηθευτές Εσωτερικού
γ) Πιστώνονται οι λογαριασμοί αποθεμάτων με τη συμφωνημένη αξία των αγαθών που παραλαμβάνονται, με πίστωση του λογαριασμού 56.02 Αγορές υπό τακτοποίηση
δ) Χρεώνονται οι λογαριασμοί του 32 Παραγγελίες στο εξωτερικό με τη συμφωνημένη αξία των αγαθών που παραλαμβάνονται, με πίστωση του λογαριασμού 50.01 Προμηθευτές Εξωτερικού

6. Το Ισοζύγιο των παγίων στοιχείων της επιχείρησης Ν.Ν.Ν Α.Ε έχει τα εξής υπόλοιπα (τα ποσά σε χιλ ευρώ):

10.00 Γήπεδα

1.000

11.00 Κτίρια

2.000

12.00 Μηχανήματα

500

11.99 Αποσβεσμένα Κτίρια

1.000

12.99 Αποσβεσμένα Μηχανήματα

400

 

 

Ποια θα είναι η αξία που θα καταχωρηθεί στο αποθεματικό αναπροσαρμογής ακινήτων εφόσον οι συντελεστές αναπροσαρμογής είναι για τα Γήπεδα 1,8 και για τα υπόλοιπα 1,6.
α) 2.000
β) 1.400
γ) 1.940
δ) 1.700

7. Τα ποσά που προορίζονται για άυξηση κεφαλαίου προέρχονται από:
α) Αποθεματικά
β) Καταθέσεις μετόχων
γ) Μερίσματα πληρωτέα
δ) Όλα τα παραπάνω

8. Η αξία της υποθήκης εμφανίζεται σε λογαριασμούς;
α) Μακροχρόνιων υποχρεώσεων
β) Ουσίας
γ) Τάξεως
δ) Εξόδων

9. Τα υπόλοιπα ορισμένων λογαριασμών τη εταιρείας ΚΒΝ ΕΠΕ είναι (ποσά σε €):

86.99 Καθαρά κέρδη χρήσης

900.000

42.00 Υπόλοιπο Κερδών εις νέο

100.000

88.08 Φόρος Εισοδήματος

400.000

88.06 Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου (χρεωστικές)

 

50.000

88.09 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι

 

10.000

Τα κέρδη προς διάθεση θα είναι:
α) € 440.000
β) € 640.000
γ) € 540.000
δ) € 500.000

10. Εάν η παραπάνω επιχείρηση ΚΒΝ Ε.Π.Ε σχηματίσει τακτικό αποθεματικό 10.000 €, το ποσό για διανομή μερισμάτων θα ανέρχεται σε:
α) € 430.000
β) € 630.000
γ) € 530.000
δ) € 510.000

11. Στο αναπροσαρμοσμένο ισοζύγιο της ατομικής επισκευαστικής επιχείρησης του Χ. Γεωργίου εμφανίζονται, μεταξύ των άλλων, και τα παρακάτω υπόλοιπα στις 31/12/2001 σε Ευρώ: (Ο Γεωργίου κλείνει τα βιβλία του στο τέλος κάθε χρόνου).

Κεφάλαιο 31/12/2000

27.200

Διαφημίσεις

3.200

Αμοιβές προσωπικού

66.800

Αναλωθέντα υλικά

27.500

Ατομικές απολήψεις

18.000

Αποσβέσεις εξοπλισμού

1.200

Ενοίκια έξοδα

9.600

Αποσβεσμένος εξοπλισμός

3.000

Έσοδα παροχής υπηρεσιών

163.300

Ασφάλιστρα

12.000

Εξοπλισμός

7.200

 


Με ποιο ποσό θα εμφανισθεί η αναπόσβεστη αξία του εξοπλισμού στον ισολογισμό στις 31/12/2001:
α) 7.200 Ευρώ
β) 4.200 Ευρώ
γ) 6.000 Ευρώ
δ) 3.000 Ευρώ

12. Το κεφάλαιο μιας επιχείρησης στην αρχή της χρήσης είναι 36.250 ευρώ. Οι επιπρόσθετες εισφορές που έγιναν από τον επιχειρηματία στη διάρκεια της χρήσης είναι 8.500 ευρώ. Οι απολήψεις του επιχειρηματία κατά τη διάρκεια της χρήσης είναι 3.000 ευρώ και το κεφάλαιο στο τέλος της χρήσης είναι 46.910 ευρώ. Τα κέρδη της χρήσης είναι:
α) 5.160 ευρώ
β) 5.610 ευρώ
γ) 22.160 ευρώ
δ) 10.660 ευρώ

13. Τα αποθεματικά μιας επιχείρησης την 1/1/Χ2 ήταν 10.500 ευρώ, τα καθαρά κέρδη του έτους ήταν 5.000 ευρώ οι διαφορές φορολογικού ελέγχου ήταν 1.000 ευρώ και τα αποθεματικά στο τέλος της χρήσης ήταν 9.000 ευρώ. Τα διανεμηθέντα και πληρωθέντα μερίσματα το ίδιο έτος ήταν:
α) 6.500 ευρώ
β) 7.100 ευρώ
γ) 7.500 ευρώ
δ) 15.500 ευρώ

14. Οι αγορές της χρήσης των αποθεμάτων είναι €30.000 και το Τελικό απόθεμα προσδιορίστηκε σε €5.000. Εάν το αρχικό απόθεμα είναι €1.000 και οι Πωλήσεις του έτους €40.000 τότε ποιο είναι το Μικτό κέρδος;
α)   4.000 €
β)   6.000 €
γ) 14.000 €
δ) 16.000 €

15. Οι μη δεδουλευμένοι τόκοι των γραμματίων πληρωτέων εμφανίζονται στο λογαριασμό:
α) Έσοδα επομένων χρήσεων
β) Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
γ) Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων
δ) Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων

16. Η εκδοτική επιχείρηση ΑΒΓ αγοράζει τα δικαιώματα εκδόσεως ενός βιβλίου από μία άλλη εκδοτική επιχείρηση για έξι (6) χρόνια αντί 2.000 €. Το ποσό των 2.000 €
α) αποτελεί οργανικό έξοδο της χρήσεως
β) αποτελεί έκτακτο έξοδο της χρήσεως
γ) ομαδοποιείται στα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως
δ) ομαδοποιείται στα άϋλα πάγια στοιχεία

17. Δίνονται οι λογαριασμοί του αναλυτικού καθολικού:
 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

ΚΕΡΔΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

300.000

300.000

 
Ο Λογαριασμός εμπορεύματα τηρείται αμιγής. Πωλούνται εμπορεύματα κόστους 200.000 € σε αξία πώλησης 400.000 €. Με ποιο ποσό θα πιστωθεί ο λογαριασμός Εμπορεύματα
α) Με 100.000 €
β) Με 200.000 €
γ) Με 300.000 €
δ) Με 400.000 €
 
18. Με βάση το προηγούμενο θέμα, ο λογαριασμός Κέρδη πώλησης εμπορευμάτων έχει πιστωθεί σωστά με 300.000€;
α) Ναι σωστά πιστώθηκε με 300.000 €
β) Όχι πρέπει να πιστωθεί με 200.000€
γ) Όχι πρέπει να πιστωθεί με 400.000€
δ) Όχι πρέπει να πιστωθεί με 500.000€
 
19. Στο τέλος της χρήσης, ο Πίνακας Διάθεσης της επιχείρησης εμφανίζει ποσά για Τακτικό Αποθεματικό € 3.000 και Πρώτο Μέρισμα € 500.000. Το συνολικό ποσό για διανομή ανήλθε σε € 552.000. Τα Κέρδη εις Νέον θα είναι:
α) € 52.000
β) € 49.000
γ) € 48.000
δ) € 50.000
 
20. Η διαφορά, μεταξύ του συνόλου των αποσβέσεων και αυτών που είναι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος, η οποία εμφανίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης οφείλεται:
α) Στην εμφάνιση των πρόσθετων αποσβέσεων, οι οποίες πρέπει να επιβαρύνουν το αποτέλεσμα
β) Στη διαφορά των αποσβέσεων
γ) Στη διαφορά των αποσβέσεων λόγω υπολογισμού με τους νέους συντελεστές
δ) Στη διαφορά των οργανικών αποσβέσεων
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1Δ 2Α 3Γ 4Γ 5Δ 6Β 7Δ 8Γ 9Γ 10Γ 11Β 12Α 13Γ 14Γ 15Γ 16Δ 17Β 18Β 19Β 20Α

 

Β. Μίκρο - μακροοικονομία ΔΕ
ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ
1. Σύμφωνα με το νόμο της ζήτησης:
α) όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των αγοραστών για ένα προϊόν τόσο ψηλότερη είναι η τιμή του,
β) η ζητούμενη ποσότητα και η τιμή ενός αγαθού έχουν αντίστροφη σχέση μεταξύ τους,
γ) η τιμή και η ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού έχουν θετική σχέση μεταξύ τους,
δ) μεγαλύτερη ποσότητα ενός αγαθού ζητείται όταν η τιμή του είναι ψηλότερη παρά όταν είναι χαμηλότερη,

2. Η καμπύλη ζήτησης δείχνει:
α) Στην αντίστροφη σχέση μεταξύ της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού και της τιμής των άλλων αγαθών,
β) την αντίστροφη σχέση μεταξύ της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού και της τιμής του,
γ) πως μεταβάλλεται η ζήτηση καθώς μεταβάλλονται τα εισοδήματα,
δ) πως μεταβάλλεται η ζήτηση καθώς μεταβάλλονται οι προτιμήσεις των καταναλωτών.

3. Όταν λέμε ότι η ζήτηση για ένα προϊόν έχει μειωθεί, εννοούμε ότι:
α) για κάποιο λόγο παρουσιάζεται έλλειψη του προϊόντος στην αγορά,
β) η καμπύλη ζήτησης για το προϊόν έχει μετατοπιστεί προς τα δεξιά,
γ) επειδή έχει αυξηθεί η τιμή του προϊόντος οι αγοραστές αγοράζουν σε μικρότερη ποσότητα,
δ) σε κάθε δυνατή τιμή του προϊόντος οι καταναλωτές είναι τώρα διατεθειμένοι να αγοράσουν μικρότερη ποσότητα από πριν.

4. Ένας παράγοντας που δεν επηρεάζει τη ζήτηση για ένα αγαθό είναι:
α) οι καταναλωτικές προτιμήσεις και το εισόδημα των αγοραστών,
β) ο αριθμός των ατόμων που θέλουν να αγοράσουν το αγαθό,
γ) η μεταβολή της τιμής του,
δ) οι τιμές των άλλων αγαθών.

5. Σε μια συγκεκριμένη καμπύλη ζήτησης, ποιο από τα παρακάτω δε θεωρούμε ότι παραμένει σταθερό;
α) οι τιμές άλλων προϊόντων,
β) το εισόδημα των καταναλωτών,
γ) η τιμή του προϊόντος,
δ) ο πληθυσμός.

6. Το προϊόν χ έχει ένα κοντινό υποκατάστατο. Αν μειωθεί η τιμή του υποκατάστατου ποια από τις παρακάτω μεταβολές θα συμβεί στην αγορά του αγαθού χ;
α) μείωση της ζήτησης του χ,
β) αύξηση της ζήτησης του χ,
γ) μείωση της ζήτησης του υποκατάστατου,
δ) αύξηση της αύξησης της ζήτησης του υποκατάστατου.

7. Ποιό από τα παρακάτω είναι περισσότερο πιθανό να προκαλέσει μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης για ηλεκτρικό ρεύμα προς τα δεξιά;
α) μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος,
β) αύξηση της τιμής των κλιματιστικών μηχανημάτων,
γ) αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης,
δ) μείωση της τιμής του φυσικού αερίου.

8. Ποιό από τα παρακάτω είναι πιθανό να μετατοπίσει την καμπύλη ζήτησης για ρούχα προς τα δεξιά;
α) η αύξηση στα εισοδήματα των καταναλωτών,
β) η μείωση των δασμών για τα εισαγόμενα ρούχα,
γ) η αύξηση της τιμής των ρούχων,
δ) η ανάπτυξη νέων μηχανημάτων τα οποία αυξάνουν την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων που κατασκευάζουν ρούχα.

9. Μια αύξηση της τιμής της βενζίνης επιφέρει μια μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης για αυτοκίνητα προς:
α) τα αριστερά διότι η βενζίνη και τα αυτοκίνητα είναι υποκατάστατα,
β) τα αριστερά διότι η βενζίνη και τα αυτοκίνητα είναι συμπληρωματικά προϊόντα,
γ) δεξιά η βενζίνη και τα αυτοκίνητα είναι υποκατάστατα,
δ) δεξιά διότι η βενζίνη και τα αυτοκίνητα είναι συμπληρωματικά προϊόντα.

10. Αν μειώνεται η ζήτηση για το προϊόν Α όταν αυξάνεται η τιμή του προϊόντος Β θα πρέπει:
α) τα αγαθά Α και Β να είναι πολυτελή,
β) το αγαθό Α να είναι πολυτελές και το αγαθό Β συνηθισμένο,
γ) τα αγαθά Α και Β να είναι υποκατάστατα,
δ) τα αγαθά Α και Β να είναι συμπληρωματικά,

11. Αν τα μήλα και τα αχλάδια είναι στενά υποκατάστατα, μια αύξηση της τιμής των μήλων θα οδηγήσει σε μια μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης:
α) και των δύο προς τα δεξιά,
β) και των δύο προς τα αριστερά,
γ) των αχλαδιών προς τα δεξιά,
δ) των μήλων προς τα αριστερά.

12. Αν μειώνεται η ζήτηση για το προϊόν χ όταν  μειώνεται η τιμή του προϊόντος ψ θα πρέπει:
α) Τα αγαθά χ και ψ να είναι κατώτερα,
β) Τα αγαθά χ και ψ να είναι πολυτελή,
γ) Τα αγαθά χ και ψ να είναι υποκατάστατα,
δ) Τα αγαθά χ και ψ να είναι συμπληρωματικά,

13. Μια μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης για έπιπλα προς τα αριστερά μπορεί να οφείλεται;
α) στη μείωση του κόστους παραγωγής επίπλων,
β) στην αύξηση των δασμών για εισαγόμενα έπιπλα,
γ) στη μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών,
δ) στη χρησιμοποίηση νέων πιο βελτιωμένων μηχανημάτων στην παραγωγή επίπλων,

14. Ποιο από τα παρακάτω θα οδηγούσε σε μείωση της ζητούμενης ποσότητας Ιταλικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα;
α) μία μείωση της τιμής των ιαπωνικών αυτοκινήτων,
β) η μείωση του κόστους παραγωγής των ιταλικών αυτοκινήτων,
γ) μία αύξηση της τιμής των ιαπωνικών αυτοκινήτων
δ) μία αύξηση της τιμής των ιταλικών αυτοκινήτων,

15. Η ελαστικότητα της ζήτησης δείχνει:
α) πόσο απότομη είναι η κλίση της καμπύλης ζήτησης,
β) το μέγεθος χρησιμότητας για κάθε επιπλέον μονάδα προϊόντος,
γ) το βαθμό ανταπόκρισης των καταναλωτών σε μία μεταβολή της τιμής,
δ) μία αύξηση της τιμής των ιταλικών αυτοκινήτων,

16. Μια καμπύλη ζήτησης είναι πλήρως ανελαστική αν:
α) αγοράζεται η ίδια ποσότητα ανεξάρτητα από την τιμή,
β) χρεώνεται η ίδια τιμή ανεξάρτητα από την ποσότητα που αγοράζεται,
γ) δε μεταβάλλονται ούτε η τιμή ούτε η ποσότητα,
δ) μπορεί να μεταβληθεί η ζητούμενη ποσότητα.

17. Μια καμπύλη ζήτησης είναι πλήρως ελαστική αν:
α) Ο καταναλωτής ζητά να αγοράσει οποιαδήποτε ποσότητα σε μια δεδομένη τιμή με βάση το εισόδημα του,
β) αγοράζεται η ίδια ποσότητα ανεξάρτητα από την τιμή,
γ) δε μεταβάλλονται ούτε η τιμή ούτε η ποσότητα,
δ) είναι κάθετη στον άξονα των ποσοτήτων.

18. Μια μείωση της τιμής θα αυξήσει τη συνολική δαπάνη μόνον αν η ζήτηση τον προϊόντος είναι:
α) ελαστική,
β) ανελαστική,
γ) μοναδιαία ελαστικότητα,
δ) πλήρως ελαστική.

19. Μια μείωση της τιμής θα μειώσει τη συνολική δαπάνη αν η ζήτηση του προϊόντος είναι:
α) ελαστική,
β) ανελαστική,
γ) μοναδιαία ελαστικότητα,
δ) πλήρως ελαστική

20. Υποθέτουμε ότι μια μείωση της τιμής τον αγαθού χ από 50 σε 40 δρχ. το κιλό θα επιφέρει αύξηση της κατανάλωσης τον αγαθού χ από 16 σε 20 τόνους το μήνα στην Αθήνα και από 160 σε 200 τόνους το μήνα στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, η ελαστικότητα της ζήτησης για το αγαθό είναι:
α) μεγαλύτερη στη Θεσσαλονίκη από ότι, στην Αθήνα,
β) μεγαλύτερη στην Αθήνα από ότι στη Θεσσαλονίκη,
γ) ίδια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη,
δ) αδύνατο να συγκριθεί.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1Β 2Β 3Δ 4Γ 5Γ 6Α 7Γ 8Α 9Β 10Δ 11Γ 12Γ 13Γ 14Δ 15Γ 16Α 17Α 18Α 19Β 20Γ

Γ. Στατιστική ΔΕ
Προτεινόμενα θέματα
1. Αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις ιδιότητες μιας μεγάλης ποσότητας αριθμητικών δεδομένων κάνοντας χρήση:
α. Πίνακας συχνοτήτων
β. Ιστογράμματος
γ. Διαγράμματος συχνοτήτων
δ. Της μέσης τιμής και τις διακυμάνσεως

2. Σχεδιάζουμε διάγραμμα συχνοτήτων και διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων για τα δεδομένα:
      xi    15    17    19    23    29             
      vi    3       5      4      3      1
Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
α. Και τα δυο διαγράμματα θα έχουν τις ίδιες τιμές στον κατακόρυφο άξονα
β. Το διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων θα είναι λιγότερο ακριβές από το διάγραμμα συχνοτήτων
γ. Και τα δυο διαγράμματα μας δείχνουν μια θετική ασυμμετρία της κατανομής
δ. το εμβαδόν του πολυγώνου των σχετικών συχνοτήτων θα είναι 16 φορές του εμβαδού του πολυγώνου συχνοτήτων

3. Η βαθμολογία ενός μαθητή στο μάθημα της Στα τιστικής συμπίπτει με το  P 40%. Αυτό σημαίνει ότι:
α. Απάντησε σωστά στο 40% των ερωτήσεων του τεστ
β. Γνωρίζει το 40% της ύλης που κάλυψε το τεστ
γ. Το 60% των συμμαθητών του έγραψαν χειρότερα από αυτόν
δ. Πήρε έναν βαθμό ίσο ή καλύτερο από το 40% των βαθμών των συμμαθητών του

4. Σε μια κατανομή ισχύουν ότι:max=6, R=5, P2 = 2Ρ1,  Ρ3  =5 . Τότε:
α. Έχει θετική ασυμμετρία
β. Έχει αρνητική ασυμμετρία
γ. Είναι συμμετρική
δ.  Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε

5. Ποιά γραφική παράσταση θα μας βοηθήσει να υπολογίσουμε τη τιμή του Ρ40    ευκολότερα;
α. Το πολύγωνο των αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων επί τοις εκατό
β. Το θηκόγραμμα
γ. Το ιστόγραμμα των σχετικών συχνοτήτων
δ. Το πολύγωνο των σχετικών συχνοτήτων
Β) Το Ρ40 θα είναι μέτρο:
α. Θέσης
β. Διακύμανσης
γ. Ασυμμετρία
δ. Συγκέντρωσης

6. Για μια κατανομή για έντονη ασυμμετρία το καλύτερο μέτρο θέσης είναι :
α. Η διάμεσος
β. Η μέση τιμή
γ. Η επικρατούσα τιμή
δ. Το Q1 ή το Q3
  
7. Ποιό από τα επόμενα  μέτρα είναι το καλύτερο για τη σύγκριση της διακύμανσης δύο κατανομών με σημαντικά άνισες μέσες τιμές;
α. Το εύρος  R
β. Η διακύμανση
γ. Το ενδοτεταρτημοριακό εύρος
δ. Ο συντελεστής  CV

8. Ένας καθηγητής αποφάσισε να βαθμολογήσει τα γραπτά μιας τάξης του χρησιμοποιώντας τη κανονική κατανομή. Σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο 2,5% των καλύτερων γραπτών θα πρέπει να πάρει 100. Οι βαθμοί της τάξης ακολουθούν συμμετρική κατανομή με μέση τιμή 82 και διακύμανση 2,3. Ποιος θα είναι ο βαθμός του τελευταίου γραπτού που θα πάρει 100;
α. 86,6
β. 90
γ. 78,8
δ. 89

9. Έχουμε τις παρατηρήσεις  xi, i= 1, 2….30.Πέντε  από αυτές μειώνονται κατά 2 μονάδες και 10 αυξάνονται κατά 4 μονάδες δημιουργώντας τις παρατηρήσεις  yi
θα είναι  αν η μέση τιμή είναι 31
α. 42
β. 40
γ. 32
δ. Καμία από τις προηγούμενες

10. Σε ένα δείγμα 10 παρατηρήσεων ισχύει ότι η μέση τιμή είναι 20 και η διακύμανση 25. Κατά την διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων η παρατήρηση με τιμή 10 καταγράφηκε ως 15.
Α) Η πραγματική μέση τιμή είναι:
α. 20.5
β. 19.5
γ. 18,5
δ. 19
B) Η πραγματική διακύμανση θα είναι:
α. 32.25
β. 32,5
γ. 30,15
δ. 31

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α. Λογιστική ΠΕ
1. Ποια από τις επόμενες μορφές της λογιστικής εξίσωσης δεν είναι σωστή:
α) Ενεργητικό = Παθητικό
β) Ενεργητικό = Υποχρεώσεις σε τρίτους + Ίδια κεφάλαια
γ) Ενεργητικό - Υποχρεώσεις σε τρίτους = Ίδια κεφάλαια
δ) Ενεργητικό + Ίδια Κεφάλαια = Υποχρεώσεις σε τρίτους

2. Ένα περιουσιακό στοιχείο για να θεωρηθεί στοιχείο του Ενεργητικού πρέπει να συγκεντρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Η επιχείρηση να προσδοκά από το στοιχείο μελλοντικά οφέλη
β) Να είναι οικονομικό αγαθό, να ανήκει κατά κυριότητα στην επιχείρηση, να είναι δεικτικό χρηματικής αποτιμήσεως και η επιχείρηση να προσδοκά από το στοιχείο μελλοντικά οφέλη
γ) Να είναι υλικό αγαθό, να ανήκει κατά κυριότητα στην επιχείρηση και να έχει περιουσιακή αξία
δ) Να είναι υλικό ή άυλο αγαθό και να ανήκει κατά κυριότητα στην επιχείρηση

3. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με τις λογιστικές διαδικασίες δεν είναι σωστή.
α) Το ημερολόγιο εμφανίζει όλες τις πληροφορίες που είναι σχετικές με κάθε οικονομική πράξη, σε ένα σημείο και κατά απόλυτη χρονολογική σειρά
β) Ένας λογ/σμος του καθολικού εμφανίζει σε ένα σημείο όλες τις πληροφορίες που είναι σχετικές με τις μεταβολές ενός στοιχείου του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων ή των ίδιων κεφαλαίων
γ) Καταχώριση είναι η διαδικασία μεταφοράς των υπολοίπων των λογαριασμών από το καθολικό στο ημερολόγιο
δ) Το τελικό προϊόν ενός λογιστικού κύκλου αποτελούν οι επίσημες οικονομικές καταστάσεις, όπως ο ισολογισμός και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης

4. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 1, από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στα συστατικά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων:
α) Ο Ισολογισμός
β) Η κατάσταση μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων
γ) Η αναφορά των στελεχών
δ) Οι σημειώσεις – γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

5. Η επιχείρηση ΚΒΝ Α.Ε αποφάσισε να επιμηκύνει την διαχειριστική της περίοδο από 12 σε 15 μήνες. Τι από τα παρακάτω δεν είναι αναγκαίο σύμφωνα με το ΔΛΠ 1;
α) Η ΚΒΝ Α.Ε θα πρέπει να παρουσιάσει το λόγω για τον οποίο επιμηκύνει την περίοδο από 12 σε 15 μήνες
β) Η ΚΒΝ Α.Ε θα πρέπει να προσαρμόσει τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις σε 15μηνο για να μπορούν να είναι συγκρίσιμες με όλες τις άλλες εταιρείες του κλάδου
γ) Η ΚΒΝ Α.Ε θα πρέπει να γνωστοποιήσει ότι τα συγκριτικά ποσά που χρησιμοποιούνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα λόγω της επιμήκυνσης της περιόδου
δ) Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία για να απαντήσουμε

6. Ποια από τις παρακάτω πληροφορίες δεν είναι αναγκαία με βάση τις πρόνοιες του ΔΛΠ 1:
α) Η επωνυμία και τα στοιχεία της επιχείρησης και οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση που έχει επέλθει σε αυτά
β) Τα ονόματα των σημαντικότερων μετόχων της επιχείρησης
γ) Το επίπεδο στρογγυλοποιήσεων που χρησιμοποιήθηκε για τις αναφερόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
δ) Η αναφορά εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αφορούν τον όμιλο επιχειρήσεων ή την επιχείρηση αυτή καθεαυτή

7. Τι από τα παρακάτω δεν απαιτείται να παρουσιαστεί ως ελάχιστη πληροφόρηση στον Ισολογισμό βάσει του ΔΛΠ 1;
α) Επενδύσεις σε Ακίνητα (Οικόπεδα, Κτίρια)
β) Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
γ) Μηχανήματα καθαρισμού
δ) Μία ενδεχόμενη μελλοντική υποχρέωση

8. Όταν μία επιχείρηση παρουσιάζει στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης τα έξοδα ανά λειτουργία τότε για ποιά από τα παρακάτω δεν θα πρέπει να γνωστοποιήσει επιπρόσθετες πληροφορίες;
α) Για το έξοδο το αποσβέσεων
β) Για το έξοδο συνταξιοδοτήσεων των υπαλλήλων
γ) Για την αποζημίωση του Διευθύνοντος Συμβούλου
δ) Για την απόσβεση των άϋλων περιουσιακών στοιχείων

Η επιχείρηση ΚΖΚ απέκτησε το 2004 το μηχάνημα Α αξίας 450.000€, το οποίο ήταν ελαφρώς μεταχειρισμένο και είχε ωφέλιμη ζωή 8 έτη και υπολειμματική αξία 50.000€. Το ίδιο έτος η επιχείρηση ξόδεψε για συντήρηση του μηχανήματος 60.000€ και για αναγκαίες επισκευές 40.000€. Στο τέλος του επομένου έτους το μηχάνημα τέθηκε σε παροπλισμό και δεν χρησιμοποιήθηκε μέχρι το τέλος του 8ου έτους. Με βάση το θέμα αυτό απαντήστε τις ερωτήσεις 23 έως 25.

9. Στο τέλος του δεύτερου έτους το ποσό της απόσβεσης είναι ……….. ενώ το ποσό των αποσβεσμένου μηχανήματος είναι …….:
α) 45.000€ - 90.000
β) 40.000€ - 90.000
γ) 55.000€ - 100.000
δ) 50.000€ - 100.000

10. Στο τέλος του 8ου έτους οι λογαριασμοί μηχανήματα, μηχανήματα εκτός εκμετάλλευσης, αποσβεσμένα μηχανήματα εκτός εκμετάλλευσης, αποσβεσμένα μηχανήματα θα εμφανίζουν τα υπόλοιπα:
α) 0 – 400.000 – 90.000 – 50.000
β) 50.000 – 300.000 – 100.000 – 50.000
γ) 0 – 300.000 – 100.000 – 0
δ) 0 – 450.000 – 100.000 – 0

11. Στο τέλος του 8ου έτους το μηχάνημα πωλείται με αξία 200.000 € και έχει απαξιωθεί κατά 50.000 € το αποτέλεσμα θα είναι:
α) Κέρδος 100.000
β) Κέρδος 50.000
γ) Ζημία 50.000
δ) Ζημία 100.000

Η Επιχείρηση ΚΒ ΑΒΕΕ την 01/10/2004 αγόρασε εμπορεύματα αξίας 30.000 και μηχάνημα αξία 50.000 από τον ίδιο προμηθευτή του εξωτερικού. Το προμηθευτή τον εξόφλησε με Γραμμάτιο πληρωμής 86.000 το οποίο λήγει την 31/03/2005. Στο τέλος της χρήσης 2004 το απόθεμα των εμπορευμάτων είναι 10.000 και η επιχείρηση έχει πρόβλημα υγρασίας με συνέπεια τα αποθέματα να έχουν παρουσιάσει προβλήματα στο σύνολο τους. Επίσης για το μηχάνημα πληρώθηκαν μεταφορικά 5.000 σε μεταφορική εταιρεία του εσωτερικού και η απόσβεσή του πραγματοποιείται με συντελεστή 10% δεδομένου ότι πληρώθηκαν δαπάνες συντήρησης αξίας 2.000. Να απαντήσετε τις ερωτήσεις 20 έως 23.

12. Ο λογαριασμός εμπορεύματα στο τέλος της χρήσης 2004 έχει υπόλοιπο ……… και στον Ισολογισμό δείχνει υπόλοιπο ………..:
α) 10.000 – 0
β) 30.000 – 10.000
γ) 30.000 - 0
δ) 10.000 – 10.000

13. Ο λογαριασμός γραμμάτια στο τέλος του 2004 έχει υπόλοιπο ……….. και τα αποσβεσμένα πάγια έχουν υπόλοιπο ……….:
α) 86.000 – 1.375
β) 86.000 – 5.500
γ) 83.000 – 5.000
δ) 83.000 – 1.250

14. Στον Ισολογισμό του 2004 τα πάγια έχουν αξία κτήσης ………. αποσβέσεις …….. αναπόσβεστη αξία ……….:
α) 55.000 – 1.375 – 53.625
β) 55.000 – 5.500 – 49.500
γ) 83.000 – 55.000 – 50.000
δ) 55.000 – 1.250 – 43.750

15. Στη κατηγορία του παθητικού στον Ισολογισμό οι Προβλέψεις θα έχουν υπόλοιπο:
α) 0
β) 10.000
γ) 15.500
δ) 15.000
 
Με βάση τα δεδομένα της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης της εμπορικής επιχείρησης ΑΑΑΑ Α.Ε, να απαντηθούν οι ερωτήσεις 91 έως 99:

 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

500.000

Μείον

Κόστος πωλήσεων

-250.000

 

Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης

250.000

Πλέον

Aλλα έσοδα εκμετάλλευσης

150.000

Μείον

Έξοδα Διοίκησης

-50.000

 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης

-30.000

 

Έξοδα διάθεσης

-80.000

 

Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης

240.000

Πλέον

Έσοδα και κέρδη συμμετοχών και χρεογράφων

20.000

 

Πιστωτικοί τόκοι

10.000

Μείον

Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων

-2.000

 

Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων

-3.000

 

Χρεωστικοί τόκοι

-5.000

 

Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης

260.000

Πλέον

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

3.000

 

Έκτακτα κέρδη

2.000

 

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

4.000

Μείον

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

-2.000

 

Έκτακτες ζημίες

-1.000

 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

-1.000

 

Οργανικά και Ανόργανα αποτελέσματα

265.000

Μείον

Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων

-300.000

 

Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

280.000

 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων

245.000

16. Οι αποσβέσεις σε ποιο λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης περιλαμβάνονται;
α) Στο λογαριασμό του κόστους πωληθέντων
β) Στο λογαριασμό των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης
γ) Στο λογαριασμό των εξόδων διάθεσης
δ) Στο λογαριασμό του κόστους πωληθέντων και των λειτουργιών διάθεσης, διοίκησης, έρευνας και ανάπτυξης

17. Τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης:
α) Είναι το ποσό που αποσβένεται από τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης του λογαριασμού έξοδα ερευνών και ανάπτυξης που εμφανίζεται στο Ενεργητικό του Ισολογισμού
β) Είναι οργανικά έξοδα της επιχείρησης που αφορούν την λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης της επιχείρησης
γ) Είναι έξοδα τα οποία έχουν κεφαλαιοποιηθεί και εμφανίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
δ) Είναι έξοδα πολυετούς απόσβεσης της προηγούμενης χρήσης τα οποία αποσβένονται στην τρέχουσα χρήση

18. Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης δεν περιλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών διότι:
α) Αφορούν έσοδα τα οποία δεν σχετίζονται με την κύρια ή βοηθητικές δραστηριότητες της επιχείρησης
β) Αφορούν έσοδα τα οποία σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης
γ) Αφορούν έσοδα τα οποία σχετίζονται με τη δευτερεύουσα δραστηριότητα της επιχείρησης
δ) Αφορούν έσοδα τα οποία σχετίζονται με την κύρια και δευτερεύουσα δραστηριότητα της επιχείρησης

19. Το μερικό αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης – σε επίπεδο λογαριασμών – συμπίπτει με:
α) Το υπόλοιπο του λογαριασμού Γενικής εκμετάλλευσης
β) Το υπόλοιπο του λογαριασμού Γενικής εκμετάλλευσης χωρίς τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα
γ) Το υπόλοιπο του λογαριασμού Γενικής εκμετάλλευσης χωρίς τα χρηματοοικονομικά έξοδα
δ) Το υπόλοιπο του λογαριασμού Γενικής εκμετάλλευσης χωρίς τα χρηματοοικονομικά έσοδα

20. Η επιχείρηση ΧΨΑ πραγματοποίησε εισαγωγή από την Κίνα εμπορεύματος  Κ, η οποία δεν ολοκληρώθηκε οριστικά. Για την εισαγωγή καταβλήθηκαν: έξοδα εκτελωνιστή 1.000 ευρώ, τιμολόγιο ξένου οίκου 40.000 ευρώ, ασφάλιστρα 100 ευρώ, ναύλο 3.000 ευρώ, πρακτορειακά έξοδα 500 ευρώ. Το γεγονός αυτό θα απεικονιστεί στο λογαριασμό …….με αξία......:
α) Αγορές αποθεμάτων από το εξωτερικό € 43.600
β) Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων € 43.600
γ) Αγορές αποθεμάτων από το εξωτερικό € 44.600
δ) Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων € 44.600

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1Δ 2B 3B 4Γ 5B 6B 7Δ 8Γ 9Δ 10Δ 11Δ 12Α 13Α 14Α 15Α 16Δ 17Β 18Α 19Β 20Δ

Β. Μίκρο - μακροοικονομία ΠΕ
ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ
1. Υποθέτουμε ότι μια μείωση της τιμής τον αγαθού χ από 50 σε 40 δρχ. το κιλό θα επιφέρει αύξηση της κατανάλωσης τον αγαθού χ από 16 σε 20 τόνους το μήνα στην Αθήνα και από 160 σε 200 τόνους το μήνα στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, η ελαστικότητα της ζήτησης για το αγαθό είναι:
α) μεγαλύτερη στη Θεσσαλονίκη από ότι, στην Αθήνα,
β) μεγαλύτερη στην Αθήνα από ότι στη Θεσσαλονίκη,
γ) ίδια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη,
δ) αδύνατο να συγκριθεί,

2. Μια οριζόντια καμπύλη ζήτησης είναι:
α) πλήρως ανελαστική,
β) σχετικά ανελαστική,
γ) πλήρως ελαστική,
δ) σχετικά ελαστική,

3. Μια πλήρως ανελαστική ζήτηση αντιπροσωπεύεται από μια καμπύλη που:
α) έχει αρνητική κλίση,
β) έχει θετική κλίση,
γ) είναι οριζόντια,
δ) είναι κάθετη,

4. Η ζήτηση για ένα αγαθό είναι ανελαστική όταν:
α) καθώς αυξάνεται η τιμή, η συνολική δαπάνη για το αγαθό παραμένει σταθερή,
β) καθώς μειώνεται η τιμή, η συνολική δαπάνη για το αγαθό μειώνεται,
γ) καθώς αυξάνεται η τιμή, η συνολική δαπάνη για το αγαθό μειώνεται,
δ) καθώς μειώνεται η τιμή, η συνολική δαπάνη για το αγαθό αυξάνεται,

5. Εάν η ελαστικότητα της ζήτησης των αυτοκινήτων είναι -1,5, μία αύξηση της τιμής κατά 600 ευρώ. σ' ένα αυτοκίνητο αξίας 5.000. ευρώ θα οδηγήσει σε:
α) αύξηση της ζήτησης κατά 35%,
β) μείωση των πωλήσεων κατά 18%,
γ) αύξηση των πωλήσεων κατά 22%,
δ) αύξηση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών κατά 33%.

6. Αν η ΕD = -0,3 για ένα αγαθό, μια αύξηση της τιμής του:
α) θα μειώσει την ΣΔ των καταναλωτών,
β) θα αυξήσει την ΣΔ των καταναλωτών,
γ) δε θα μεταβάλλει την ΣΔ των καταναλωτών,
δ) θα αυξήσει τα κέρδη των καταναλωτών.

7. Ένα γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων ξέρει ότι η ΕD για την ενοικίαση αυτοκινήτων είναι -2. Επομένως αν αυξήσει την τιμή ενοικίασης από 8.000 δρχ. σε 10.000 δρχ. την ημέρα, ξέρει ότι η ζητούμενη ποσότητα θα μειωθεί κατά:
α) 80%,
β) 30%,
γ) 50%,
δ) 60%.

8. Όταν οι καταναλωτές δεν αντιδρούν στις μεταβολές της τιμής και ζητούν την ίδια ποσότητα ανεξάρτητα της τιμής, τότε:
α)|Ε0|=1,
β)|Ε0|=0,
γ)|Ε0|=άπειρο,
δ)|Ε0|<1.

9. Μια αύξηση της συνολικής δαπάνης για ένα αγαθό που έχει |ΕΒ| > 1 θα προκληθεί:
α) από αύξηση της τιμής του αγαθού
β) από μείωση της τιμής του αγαθού
γ) δεν εξαρτάται από τη μεταβολή της τιμής του
δ) από αύξηση του εισοδήματος

10. Αν οι καταναλωτές αναμένουν μείωση στις τιμές των ηλεκτρικών συσκευών τον επόμενο μήνα, η ζήτηση των καταναλωτών για ηλεκτρικές συσκευές σήμερα θα:
α) αυξηθεί,
β) μειωθεί,
γ) μένει ίδια,
δ) κανένα από τα προηγούμενα

11. Ο ιδιοκτήτης ενός video club ξέρει ότι η ελαστικότητα της ζήτησης για την ενοικίαση κασετών είναι -3. Συνεπώς γνωρίζει ότι αν αυξήσει την τιμή ενοικίασης από 200 δρχ. σε 250 δρχ., η ζήτηση θα μειωθεί κατά:
α) 150%,
β) 100%,
γ) 75%,
δ) 33%.

12. Αν η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του, η ελαστικότητα ζήτησης σε απόλυτη τιμή είναι;
α) μεγαλύτερη από 1,
β) ίση με 1,
γ) μικρότερη από 1,
δ) μηδέν.

13. Η εισοδηματική ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι;
α) ΕΥ > 0,
β) ΕΥ < 0,
γ) ΕΥ = 0,
δ) κανένα από τα παραπάνω.

14. Ποιό από τα παρακάτω δε διατηρείται σταθερό στη σχεδίαση της καμπύλης ζητήσεως ενός ατόμου για ένα αγαθό;
α) Το χρηματικό εισόδημα του ατόμου,
β) Οι τιμές των άλλων αγαθών.
γ) Η τιμή του αγαθού που θεωρούμε,
δ) Οι προτιμήσεις του ατόμου.

15. Η καμπύλη ζητήσεως ενός ατόμου για ένα αγαθό αποτελεί:
α) Το μέγιστο όριο των προθέσεων του ατόμου.
β) Το ελάχιστο όριο των προθέσεων του ατόμου.
γ) Και το μέγιστο και το ελάχιστο όριο των προθέσεων του ατόμου.
δ) Ούτε το μέγιστο ούτε το ελάχιστο όριο των προθέσεων του ατόμου.

16. Μια πτώση της τιμής ενός αγαθού με τους υπόλοιπους παράγοντες σταθερούς έχει σαν αποτέλεσμα:
α) Μια αύξηση στη ζήτηση.
β) Μια μείωση στη ζήτηση.
γ) Μια αύξηση στην ποσότητα που ζητιέται.
δ) Μια μείωση στην ποσότητα που ζητιέται.

17. Όταν το εισόδημα ενός ατόμου αυξηθεί, ενώ κάθε άλλος παράγοντας παραμένει σταθερός, η ζήτηση ενός κανονικού αγαθού από το άτομο:
α) Θα αυξηθεί.
β) Θα μειωθεί.
γ) Θα παραμείνει αμετάβλητη.
δ) Δεν μπορούμε να πούμε χωρίς πρόσθετες πληροφορίες.

18. Όταν το εισόδημα ενός ο ατόμου μειωθεί (ενώ κάθε άλλος παράγοντος παραμένει σταθερός), η ζήτηση για ένα κατώτερο αγαθό:
α) Θα αυξηθεί.
β) Θα μειωθεί.
γ) Θα παραμείνει αμετάβλητη.
δ) Δεν μπορούμε να πούμε χωρίς πρόσθετες πληροφορίες.

19. Όταν η τιμή ενός υποκατάστατου του αγαθού χ μειωθεί, η ζήτηση για το αγαθό χ:
α) Θα αυξηθεί.
β) Θα μειωθεί.
γ) Θα παραμείνει αμετάβλητη
δ) Δεν μπορούμε να πούμε χωρίς πρόσθετες πληροφορίες.

20. Όταν και η τιμή ενός υποκατάστατου αγαθού του χ αυξηθεί, η ζήτηση για το χ;
α) Θα αυξηθεί,
β) Θα μειωθεί.
γ) Θα παραμείνει σταθερή.
δ) Όλα τα προηγούμενα είναι, δυνατά.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1Γ 2Γ 3Δ 4Β 5Β 6Β 7Γ 8Β 9Β 10Β 11Γ 12Γ 13Α 14Γ 15Α/Γ 16Γ 17Α 18Α 19Β 20Α

Γ. Στατιστική ΠΕ
1. Αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις ιδιότητες μιας μεγάλης ποσότητας αριθμιτικών δεδομένων κάνοντας χρήση:
α. Πίνακας συχνοτήτων
β. Ιστογράμματος
γ. Διαγράμματος συχνοτήτων
δ. Της μέσης τιμής και τις διακυμάνσεως

2. Σχεδιάζουμε διάγραμμα συχνοτήτων και διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων για τα δεδομένα:
    xi    15    17    19    23    29              
    vi    3       5      4      3     1
Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
α. Και τα δυο διαγράμματα θα έχουν τις ίδιες τιμές στον κατακόρυφο άξονα
β. Το διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων θα είναι λιγότερο ακριβές από το διάγραμμα συχνοτήτων
γ. Και τα δυο διαγράμματα μας δείχνουν μια θετική ασυμμετρία της κατανομής
δ. το εμβαδόν του πολυγώνου των σχετικών συχνοτήτων θα είναι 16 φορές του εμβαδού του πολυγώνου συχνοτήτων

3. Η βαθμολογία ενός μαθητή στο μάθημα της στατιστικής συμπίπτει με το P 40%. Αυτό σημαίνει ότι:
α. Απάντησε σωστά στο 40% των ερωτήσεων του τεστ
β.  Γνωρίζει το 40% της ύλης που κάλυψε το τεστ
γ. Το 60% των συμμαθητών του έγραψαν χειρότερα από αυτόν
δ. Πήρε έναν βαθμό ίσο ή καλύτερο από το 40% των βαθμών των συμμαθητών του

4. Σε μια κατανομή ισχύουν ότι:max=6, R=5, P2 = 2Ρ1,  Ρ3  =5 . Τότε:
α. Έχει θετική ασυμμετρία
β. Έχει αρνητική ασυμμετρία
γ. Είναι συμμετρική
δ.  Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε

5. Ποιά γραφική παράσταση θα μας βοηθήσει να υπολογίσουμε τη τιμή του Ρ40    ευκολότερα;
α. το πολύγωνο των αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων επί τοις εκατό
β. Το θηκόγραμμα
γ. Το ιστόγραμμα των σχετικών συχνοτήτων
δ. Το πολύγωνο των σχετικών συχνοτήτων
Β) Το Ρ40                     

5. Έστω ότι ορίζουμε ένα νέο στατικό μέτρο: την διαφορά P 0.70-P 0.30. Τότε αυτό θα είναι:
α. Μέτρο κεντρικής θέσης
β. Μέτρο ασυμμετρίας
γ. Μέτρο διασποράς
δ. Μ¨έτρο κύρτωσης

6. Οι παρατηρήσεις: 1, 3, 4, 8, 9, 12,, 13, 14 έχουν τυπική απόκλιση σ = 4.6 .Τότε οι παρατηρήσεις: 0.1 , 0.5 , 0.7 , 1.5 , 2.3 , 2.5 , 2.7 θα έχουν:
α. Μέση τιμή 1.5 και τυπική απόκλιση 0.184
β. Μέση τιμή 1.5 και τυπική απόκλιση 0.164
γ. Μέση τιμή 1.5 και τυπική απόκλιση 1.64
δ. Κανένα από τα παραπάνω

7. Μια ομάδα δεδομένων αποτελούμενη από 12 παρατηρήσεις έχει μέση τιμή 4. Τότε ο CV των παρατηρήσεων Yi = 2X i +6,X i: οι αρχικές παρατηρήσεις θα είναι:
α. Ίδιος με τον αρχικό
β. Μεγαλύτερος από τον αρχικό
γ. Μικρότερος από τον αρχικό
δ. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν δεν γνωρίζουμε το αρχικό CV

8. Δίνονται οι παρακάτω παρατηρήσεις :4, 11, 8, 24, 13, 26, 24, 9, 16, 24. Κάποιος υπολογίζει όλα τα μέτρα θέσης και διασποράς. Τελικά διαπιστώνει ότι έχει γίνει κάποιο λάθος και το πρώτο 24 είναι 17. Ποιο από τα παρακάτω μέτρα θα πρέπει να υπολογίσει πάλι;
α. Την διάμεσο δ
β. Την επικρατούσα τιμή
γ. Το ενδοτεταρτημοριακό εύρος
δ. Τον συντελεστή μεταβολής CV

9. Σχεδιάζουμε διάγραμμα συχνοτήτων και διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων για τα παρακάτω δεδομένα
xi   15  17  19  23  29 
vi   3    5     4    3    1
Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
α. Και τα δύο διαγράμματα θα έχουν τις ίδιες τιμές στον κατακόρυφο άξονα
β. Το εμβαδόν του πολυγώνου στο διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων θα είναι ίσο με 16 φορές το εμβαδόν του πολυγώνου στο διάγραμμα συχνοτήτων
γ. Το διάγραμμα συχνοτήτων είναι λιγότερο ακριβές από το διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων
δ. Και τα δυο διαγράμματα  μας δείχνουν μια θετική ασυμμετρία της κατανομής

10. Σε μια κατανομή ισχύουν ότι : max = 6, εύρος  R = 5, P2=2P1 και Ρ3 = 5. Τότε:
α. Έχει θετική ασυμμετρία
β. Έχει αρνητική ασυμμετρία
γ. Είναι συμμετρική
δ. Δεν μπορούμε να συμπεράνουμε το είδος της συμμετρίας της

11. Το δείγμα  είναι:
α. Αριθμός που προκύπτει από τη επεξεργασία  ενός συνόλου παρατηρήσεων σύμφωνα  με προκαθορισμένους κανόνες
β. Ένα σύνολο από μονάδες , στοιχεία και μετρήσεις που έχουν κάποια  κοινά  χαρακτηριστικά
γ. Χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού που είναι μετρήσιμος
δ. Ένα απλό υποσύνολο του πληθυσμού μας

12. Ο χρόνος ζωής μιας ποικιλίας ψαριών ακολουθεί την κανονική κατανομή με μέση τιμή 9 χρόνια  και διασπορά  9 χρόνια.Τι ποσοστό περίπου των ψαριών θα είναι μικρότερο σε ηλικία από 12 χρόνια;
α. 68%
β. 84%
γ. 75%
δ. 70%

13. Έστω ότι οι παρατηρήσεις μας ακολουθούν μια κανονική κατανομή με μ=67 και σ2= 144. Αν όλες οι παρατηρήσεις μας αυξηθούν κατά 7 μονάδες και στη συνέχεια παρουσιάσουμε δείγματα μεγέθους 10, τότε το ποσοστό των δειγμάτων που θα έχουν x μεγαλύτερο του 74 ,θα  είναι:
α. 68%
β. 95%
γ. 34%
δ. 50%

14. Το κεντρικό Οριακό Θεώρημα μας λέει ότι:
α. Ο x πλησιάζει τον μ του πληθυσμού όσο το μέγεθος του δείγματος αυξάνει
β. Η s2 πλησιάζει την σ2 του πληθυσμού όσο το μέγεθος του δείγματος αυξάνει
γ. Και το (α ) και το (β) θα συμβούν
δ. Δεν έχει σχέση με τις παραπάνω προτάσεις

15. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή:
α. Μια αμερόληπτη συνάρτηση είναι πάντα αποτελεσματική
β. Ανάμεσα σε δύο εκτιμητές με το ίδιο Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα  παίρνουμε εκείνον με τη μικρότερη διακύμανση
γ. Στις εκτιμήσεις μας δεν είναι αναγκαίο το δείγμα  μας να είναι τυχαίο
δ. Το θεώρημα των Rao – Cramer μας δίνει την αποτελεσματικότητα  ενός αμερόληπτου εκτιμητή.

16. Για να βρούμε διάστημα εμπιστοσύνης για τον μέσο μ του πληθυσμού μας, η t-κατανομή  συνήθως χρησιμοποιείται επειδή:
α. Ο μ είναι άγνωστος
β. Είναι πιο ακριβής από την κανονική κατανομή
γ. Το μέγεθος των δειγμάτων είναι μικρό και τα χαρακτηριστικά  της κατανομής είναι άγνωστα
δ. Ο x εκτιμάται από το δείγμα μας

17.  Έστω ότι το 99% διάστημα  εμπιστοσύνης για το μ είναι το [42,58]. Ποιο πιθανόν να είναι το 95% διάστημα εμπιστοσύνης;
α. [43,57]
β. [41,59]
γ. [43,59]
δ. [41,57]

18. Έστω Χ ~ Ν (μ, σ2), σ2: γνωστή. Ποια από τις παρακάτω  προτάσεις είναι σωστή;
α. Αν αυξήσουμε το μέγεθος του δείγματος , αυξάνουμε το μήκος του διαστήματος δοθέντος  ότι ο βαθμός εμπιστοσύνης παραμένει σταθερός
β. Αν αυξήσουμε το βαθμό εμπιστοσύνης, μειώνεται το μήκος του διαστήματος δοθέντος ότι το μέγεθος του δείγματος παραμένει σταθερό
γ. Αυξάνοντας το μέγεθος του δείγματος, μειώνεται το διάστημα  αν ο βαθμός εμπιστοσύνης παραμείνει σταθερός
δ. Αν αυξηθούν και τα  δυο κατά α% το διάστημα  θα παραμείνει σταθερό.

19. Επιθυμούμε να ελέγξουμε τον ισχυρισμό ότι μιας μορφής δίαιτα οδηγεί στην απώλεια  10 kgr κατά τη διάρκεια 5 μηνών. Ένα τυχαίο δείγμα  49 ανθρώπων έδωσε μέση απώλεια βάρους στην διάρκεια των 5 μηνών 12.5kgr με τυπική απόκλιση 7kgr .Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό αν α=5%;
α. Η0: μ=10
    Η1: μ<10 και δεχόμαστε την Η0
β. Η0: μ=12.5
    Η1: μ≠12.5 και απορρίπτουμε την Η0
γ. Η0: μ=10
    Η1: μ≠10 και απορρίπτουμε την Η0
δ. Η0: μ=10
    Η1: μ>10 και δεχόμαστε την Η0

20. Η τυπική απόκλιση ενός μεγάλου πληθυσμού είναι σ=20.
Κάνουμε τον  έλεγχο: Η0:μ=4
                              Η1:μ>4 με α=5%
Αν πάρουμε δείγμα μεγέθους n=10, θα  δεχθούμε την Η0 αν:
α. μέση τιμή <7.3
β. μέση τιμή ≥7.3 ή μέση τιμή≤0.8
γ. μέση τιμή <7.3 και μέση τιμή ≤0.8
δ. μέση τιμή ≤7

21. Έστω ο έλεγχος: Η0:μ=20
                              Η1:μ≠20
Θεωρούμε δείγμα μεγέθους 400 από τον πληθυσμό που έχει σ=5. Η Η0 θα απορριφθεί αν μέση τιμή ≥20.5 ή μέση τιμή ≤19.5
Η πιθανότητα τότε να κάνουμε σφάλμα τύπου  Ι είναι περίπου:
α. 10%
β. 1%
γ. 5%
δ. Καμία από τις παραπάνω

22. Στον στατιστικό έλεγχο χρησιμοποιώντας την Υ, η κρίσιμη περιοχή επιλέγεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε ποια από τα παρακάτω κριτήρια θα πρέπει να ισχύουν:
a. Η πιθανότητα του Υ να ανήκει στην κρίσιμη περιοχή όταν η Η0 να είναι 0
b. Η πιθανότητα του Υ να ανήκει στην κρίσιμη περιοχή όταν η Η1 είναι ορθή, είναι μεγαλύτερη από την πιθανότητα να μην ανήκει σε αυτή
c. Το μέγεθος του δείγματος είναι μεγάλο
α. 1, 2 και 3
β. 1, 2 μόνο
γ. 1 μόνο
δ. Κανένα από τα παραπάνω

23. Έστω η Η0: η καινούργια διαδικασία παραγωγής είναι το ίδιο καλή ή καλύτερη από την παλιά διαδικασία. Τότε κάνουμε σφάλμα  τύπου ΙΙ αν:
Α. Τροποποιήσω τη παραγωγή και χρησιμοποιήσω και τις 2 διαδικασίες ταυτόχρονα
Β. Δεχθώ ότι η παλιά διαδικασία είναι εξίσου καλή
Γ. Σταματήσω την παραγωγή και επαναφέρω την παλιά διαδικασία
Δ. Συνεχίσω την παραγωγή με την καινούργια διαδικασία

24. Ένα ανοιξιάτικο πρωινό φεύγοντας από το σπίτι μας εκτελούμε έναν απλό έλεγχο υποθέσεως:
Η0: ο καιρός είναι καλός και δεν θα βρέξει σήμερα. Με βάση τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε καταλήγουμε σε κάποιο συμπέρασμα  και παίρνουμε ή δεν παίρνουμε την ομπρέλα  μας. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις των σφαλμάτων Ι και ΙΙ στην περίπτωση μας;
α. Σφάλμα τύπου Ι:δυσχέρεια λόγω μεταφοράς μιας άχρηστης ομπρέλας
Σφάλμα τύπου ΙΙ: βρεγμένα ρούχα
β. Σφάλμα τύπου Ι: βρεγμένα ρούχα
Σφάλμα τύπου ΙΙ: δυσχέρεια λόγω μεταφοράς μιας άχρηστης ομπρέλας
γ. Σφάλμα τύπου Ι: Βρεγμένα ρούχα
Σφάλμα τύπου ΙΙ: καμία περίπτωση γιατί δε μπορούμε σε καμία περίπτωση να έχουμε σφάλμα τύπου ΙΙ
δ. Τίποτε από τα προηγούμενα

25. Για να μπορέσουμε να βρούμε συντελεστή συσχέτισης μεταξύ των Α και Β είναι απαραίτητο να έχουμε:
α. Μια ομάδα αντικειμένων, μερικά από τα οποία έχουν τις μετρήσεις του χαρακτηριστικού Α και τα υπόλοιπα τις μετρήσεις του χαρακτηριστικού Β
β. Μετρήσεις του χαρακτηριστικού Α σε μια ομάδα αντικειμένων και μετρήσεις του χαρακτηριστικού Β σε άλλη ομάδα αντικειμένων
γ. Δυο ομάδες αντικειμένων, μια που έχει το χαρακτηριστικό Α και όχι το Β, και άλλη ομάδα έχει το χαρακτηριστικό Β και όχι το Α.
δ. Μετρήσεις των  Α και Β κάθε αντικειμένου σε μια ομάδα

26. Ο συντελεστής συσχέτισης των Χ και Υ είναι 0. Τότε συμπεραίνουμε ότι:
 α. Η Χ και Υ ακολουθούν την κανονική κατανομή
 β. Οι διακυμάνσεις των Χ και Υ είναι ίσες
 γ. Δεν υπάρχει Γραμμική συσχέτιση των Χ και Υ
 δ. Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση των Χ και Υ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved