ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Βιομηχανία - Τεχνικά Επιστροφή    
Σεµινάριο Πραγµατογνωµόνων ADR θα υλοποιήσει το υπουργείο Μεταφορών
 

Αθήνα 19.5.2016, 04:00

Σεµινάριο εκπαίδευσης πραγµατογνωµόνων ADR θα υλοποιήσει το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων το χρονικό διάστημα από 30 Μαΐου μέχρι 13 Ιουνίου 2016.

Το σεµινάριο, που θα λάβει χώρα στην αίθουσα σεµιναρίων του 1ου ορόφου του υπουργείου (Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε 156 69 Παπάγου, Στάση Μετρό Εθνική ¶µυνα), διοργανώνεται από το ΥΠΥΜΕ∆Ι σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Οχηµάτων της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., το Εργαστήριο Γενικής Χηµικής Τεχνολογίας του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. και το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων του Τµήµατος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η πιστοποίηση των πραγµατογνωµόνων ADR χορηγείται από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων σε:
− ∆ιπλωµατούχους µηχανικούς ειδικότητας: µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή µεταλλουργού ή χηµικού ή ναυπηγού µηχανικού ή άλλης σχετικής ειδικότητας, κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος από το ΤΕΕ. 
− Πτυχιούχους τεχνολόγους µηχανικούς ειδικότητας: µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή ναυπηγού ή οχηµάτων ή άλλης σχετικής ειδικότητας, µελών της ΕΕΤΕΜ.

Για τους ενδιαφερόµενους προερχόµενους από χώρες µέλη της ΕΕ θα χορηγηθεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης σεµιναρίου επιµόρφωσης πραγµατογνωµόνων ADR.
3. Για τη συµµετοχή στο σεµινάριο απαιτείται αίτηση του ενδιαφεροµένου στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του (ονοµατεπώνυµο, Ταχ.∆/νση, τηλέφωνο) µε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας,
β) αποδεικτικό πληρωµής των διδάκτρων κατάρτισης και εξέτασης
γ) αντίγραφο διπλώµατος για τους διπλωµατούχους µηχανικούς (δεν απαιτείται εφόσον υπάρχει αριθµός µητρώου ΤΕΕ και αναγράφεται στην αίτηση)
δ) αντίγραφο πτυχίου για τους πτυχιούχους τεχνολόγους µηχανικούς ( δεν απαιτείται εφόσον σταλεί αντίγραφο της κάρτας µέλους ή βεβαίωση εγγραφής µέλους της ΕΕΤΕΜ )

Οι αιτήσεις για συµµετοχή στο σεµινάριο µπορούν να υποβληθούν στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων έως 27.5.2016, µε τους εξής τρόπους:
α) στο πρωτόκολλο του Υπουργείου, στην ταχ. ∆/νση: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 156 69 Παπάγου.
β) φαξ στο 210-6508518.
γ) ηλεκτρονικά µε σαρωµένα τα δικαιολογητικά, στο email: dok@yme.gov.gr.

Στόχος των εξετάσεων είναι να διαπιστωθεί αν οι υποψήφιοι διαθέτουν το απαραίτητο επίπεδο γνώσεων για να ασκούν το έργο των πραγµατογνωµόνων ADR, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

∆ικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι παρακολουθήσουν τουλάχιστον το 80% των ωρών του σεµιναρίου. Οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται µέσω φύλλων εξέτασης σε έντυπη µορφή τα οποία αποτελούνται από πέντε ερωτήσεις ανάπτυξης και είκοσι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε θέµατα που αφορούν στις ενότητες οι οποίες διδάχθηκαν. Κάθε σωστή απάντηση στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών βαθµολογείται µε ένα βαθµό και κάθε σωστή απάντηση στις ερωτήσεις ανάπτυξης βαθµολογείται µε δύο (2) βαθµούς. Η διάρκεια των εξετάσεων είναι 2,5 ώρες.
 Proslipsis.gr
Η βαθµολόγηση των γραπτών γίνεται από τα τρία µέλη της εξεταστικής επιτροπής και ως τελική βαθµολογία λαµβάνεται ο µέσος όρος των επιµέρους βαθµολογιών του κάθε µέλους της εξεταστικής επιτροπής. Επιτυχών στην εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει βαθµολογία τουλάχιστον 73%. Η εξεταστική επιτροπή µετά το πέρας της βαθµολόγησης συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταγράφει τους επιτυχόντες και αποτυχόντες το οποίο υποβάλλει στην αρµόδια ∆/νση του Υπουργείου µε συνηµµένο φάκελο µε τα γραπτά τα οποία φυλάσσονται στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Στα ερωτηµατολόγια πολλαπλών επιλογών, εκτός από τις λανθασµένες απαντήσεις, θεωρούνται επίσης λάθος:
α. οι αναπάντητες ερωτήσεις οι οποίες πρέπει να διαγράφονται από την επιτροπή εξετάσεων.
β. η επιλογή περισσότερων από τις σωστές απαντήσεις στην ίδια ερώτηση
 γ. διαγραµµένες ή σβησµένες µε οποιονδήποτε τρόπο απαντήσεις.
δ. σήµανση απαντήσεων µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός του σταυρού (+) ή χι (Χ) ή νι (√)
ε. απαντήσεις µε µολύβι. Proslipsis.gr
6. Η σύνταξη, η επιλογή των θεµάτων και η βαθµολόγηση των γραπτών γίνεται από εξεταστική Επιτροπή αποτελούµενη από τα εξής µέλη: κ. Κουλοχέρης ∆ηµήτριος, κ. Λουλάς Μηνάς, κ. Καλαϊτζόγλου Ιάκωβος.

Τα θέµατα των εξετάσεων µε τις απαντήσεις τους παραδίδονται από την εξεταστική επιτροπή στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του υπουργείου πριν την έναρξη των εξετάσεων, η οποία έχει ευθύνη για:
α. τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής στο σεµινάριο και στις εξετάσεις
β. τη διάθεση αίθουσας σεµιναρίων και προβολέα - υπολογιστή
γ. την τήρηση παρουσιολογίου
δ. τον ορισµό δύο επιτηρητών οι οποίοι συνδράµουν στην επιτήρηση των εξετάσεων µαζί µε την εξεταστική επιτροπή. 
Ειδικότερα οι επιτηρητές πρέπει να:
i. πραγµατοποιούν έλεγχο ταυτοπροσωπίας των υποψηφίων
ii. υποδεικνύουν στους υποψηφίους τις θέσεις που θα καταλάβουν στη αίθουσα σε απόσταση τέτοια ώστε να µην είναι εύκολη η αντιγραφή και συνεργασία µεταξύ τους
iii. µεριµνούν για τη διανοµή των φύλλων εξέτασης στους υποψηφίους και να ενηµερώνουν για τον χρόνο έναρξης και λήξης της εξέτασης
iv. ελέγχουν την ορθή αναγραφή των στοιχείων κατά την παραλαβή των γραπτών
v. ενηµερώνουν τους υποψηφίους για τους κανόνες διεξαγωγής των εξετάσεων και να µεριµνούν για την επιτήρηση των εξετάσεων

Υποψήφιος που κατά την εξέταση καταλαµβάνεται να αντιγράφει µε οποιονδήποτε τρόπο ή να συνεργάζεται µε άλλον υποψήφιο ή να παρακωλύει το έργο της εξεταστικής επιτροπής ή των επιτηρητών, θεωρείται ότι απερρίφθη και δεν έχει δικαίωµα επανεξέτασης. Proslipsis.gr

Τα κόστη παρακολούθησης και εξέτασης καθορίστηκαν από τα ανωτέρω εκπαιδευτικά ιδρύµατα στα 1.650 ευρώ και στα 350 ευρώ αντίστοιχα, ανά συµµετέχοντα. Σε περίπτωση συµµετοχής σε επαναληπτική εξέταση, το κόστος ανέρχεται στα 350 ευρώ. 

Το σεµινάριο µπορούν να παρακολουθήσουν εφόσον επιθυµούν και πιστοποιηµένοι πραγµατογνώµονες προκειµένου να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στα θέµατα αυτά. Το κόστος συµµετοχής για τους εν λόγω συµµετέχοντες ορίζεται σε 800 ευρώ. 

Τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ, (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος), Αριθµός Λογαριασµού: 080545098-59, IBAN: GR 480110 0800 0000 08054509859 (πληροφορίες κα Α. Κοτσιρέα τηλ. 210-7722018). 
10. Οι δαπάνες που αφορούν σε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα µοιραστεί στους συµµετέχοντες και δαπάνες εστίασης βαρύνουν τους εκπαιδευτικούς φορείς. 

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved