ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Νόμοι Επιστροφή    
N. 3404/2005: Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις (26/10/05)


Nόμος 3404/2005

Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α' 260/17 Οκτωβρίου 2005.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΠΟΥΔΕΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Ι.)
Άρθρο 1
Περιεχόμενο σπουδών
Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 12 του άρθρου 5 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Με το προεδρικό διάταγμα ίδρυσης νέων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. καθορίζεται και το περιεχόμενο σπουδών ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.). Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία, καθορίζεται το περιεχόμενο σπουδών και σε περίπτωση αλλαγής του γνωστικού αντικειμένου υπάρχοντος Τμήματος Τ.Ε.Ι. ή όταν το επιβάλλουν οι εξελίξεις του αντίστοιχου επιστημονικού ή επαγγελματικού τομέα. Προκειμένου για Τμήματα που ήδη λειτουργούν, χωρίς να διαθέτουν περιεχόμενο σπουδών, το περιεχόμενο σπουδών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος και γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου του Ε.ΣΥ.Π..»

Άρθρο 2
Πρόγραμμα σπουδών
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 57 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) και την παράγραφο 18 του άρθρου 1 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου του Ε.ΣΥ.Π., καθορίζονται ενιαία για όλα τα Τ.Ε.Ι. οι γενικοί κανόνες σχετικά με τη σύνταξη των προγραμμάτων σπουδών, τις διδακτικές μονάδες, το ποσοστό μαθημάτων επιλογής, το συνολικό αριθμό μαθημάτων για λήψη πτυχίου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
β) Το πρόγραμμα σπουδών καταρτίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος με βάση το αντίστοιχο περιεχόμενο σπουδών ύστερα από εισήγηση επιτροπής, που συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος και αποτελείται από τρία μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) κατά προτίμηση βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, ένα εκ των οποίων προέρχεται από Γενικό Τμήμα, εφόσον στο ίδρυμα λειτουργεί Γενικό Τμήμα. Το πρόγραμμα σπουδών που έχει καταρτίσει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος διαβιβάζεται στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.. Το Συμβούλιο, ύστερα από γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής Σπουδών, εγκρίνει το πρόγραμμα ή, αν διαφωνεί, το αναπέμπει στο Τμήμα. Σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας του Τμήματος το πρόγραμμα σπουδών καταρτίζεται από το Συμβούλιο ή τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ι..
γ) Η Επιστημονική Επιτροπή Σπουδών είναι πενταμελής, συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου ή της Διοικούσας Επιτροπής κάθε Τ.Ε.Ι. για θητεία τριών ετών και αποτελείται από τρία τακτικά μέλη του Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή διαφορετικών ειδικοτήτων και από δύο τακτικά μέλη Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος στο οποίο αφορά το καταρτιζόμενο πρόγραμμα.»
2.
Το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του ν. 1404/1983 καταργούνται.

Άρθρο 3
Βαθμολογία
Η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του π.δ. 498/1984 «Κανονισμός Σπουδών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)» (ΦΕΚ 176 Α΄), που προστέθηκε με το π.δ. 185/1992 (ΦΕΚ 82 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ο χαρακτηρισμός βαθμού του πτυχίου των αποφοίτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθορίζεται ως εξής: από 5,00- 6,49 «καλώς», από 6,50- 8,49 «λίαν καλώς» και από 8,50- 10,00 «άριστα».
Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρούνται με προσέγγιση δύο δεκαδικών της ακέραιας μονάδας. Ο υπολογισμός του βαθμού πτυχίου γίνεται με βάση τις διδακτικές μονάδες χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πρακτική άσκηση και τα προαιρετικά μαθήματα.»

Άρθρο 4
Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας
1. Η αποκλειστική προθεσμία που προβλέπεται στο εδάφιο ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2916/2001 και τροποποιήθηκε με το εδάφιο β΄ της παραγράφου 19 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄), για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στις πράξεις διορισμού, εξέλιξης και μονιμοποίησης των μελών Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ορίζεται, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, σε τέσσερις μήνες.
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 28 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα πιστοποιητικά που χορηγούνται u963 στους αποφοίτους των προγραμμάτων επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 και τα πιστοποιητικά των προγραμμάτων εξειδίκευσης που έχουν χορηγηθεί ή χορηγούνται στα προγράμματα που συνεχίζουν να εκτελούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001, δεν αποτελούν τίτλους σπουδών.»
3.
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 1404/1983, που προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 25 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ένας σπουδαστικός σύλλογος λειτουργεί και σε κάθε Παράρτημα.»
4.
Το στοιχείο η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του π.δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«η. οι μισθώσεις εντός χώρων που ανήκουν στα ιδρύματα του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα».
5.
Στην παράγραφο 9 του άρθρου 7 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) προστίθεται περίπτωση γ΄ που έχει ως εξής:
«γ) Η μεταβίβαση και η μεταγραφή των παραχωρούμενων κατά τις ανωτέρω διατάξεις ακινήτων προς τα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι. και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος και συναφείς επιβαρύνσεις.»

Άρθρο 5
Αντιπρόεδροι Τ.Ε.Ι.
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν. 1404/1983 καταργείται και η παράγραφος 6 του άρθρου αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 2916/2001, αναριθμείται ως 5 και αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ο Πρόεδρος κατά την άσκηση των καθηκόντων του επικουρείται από δύο Αντιπροέδρους. Στα T.E.I., τα οποία είτε έχουν αριθμό Τμημάτων μεγαλύτερο των δεκαπέντε είτε έχουν Παραρτήματα περισσότερα του ενός εκτός της έδρας τους, εκλέγεται και τρίτος Αντιπρόεδρος. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων γίνεται από τον εσωτερικό κανονισμό του T.E.I. και, αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. μετέχουν και όλοι οι Αντιπρόεδροι.»
2.
Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται από τις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Τ.Ε.Ι..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Άρθρο 6
Σύσταση νέων θέσεων Ε.Π., Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) και Διοικητικού Προσωπικού (Δ u928 Π.)
1. Συνιστώνται νέες θέσεις προσωπικού Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ως εξής:
α) Ε.Π.
Καθηγητών 100
Αναπληρωτών Καθηγητών 100
Επίκουρων Καθηγητών 150
Καθηγητών Εφαρμογών 250
β) ΕΡ.ΔΙ.Π.
Α΄ βαθμίδας 5
B΄ βαθμίδας 10
Γ΄ βαθμίδας 15
γ) Ε.Τ.Π. 200
δ) Δ.Π.
Κατηγορίας ΠΕ 50
Κατηγορίας ΤΕ 50
Κατηγορίας ΔΕ 60
Κατηγορίας ΥΕ 40
2. Οι συνιστώμενες θέσεις κατανέμονται στα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε. με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάση τη δυναμικότητα και τις πραγματικές ανάγκες κάθε ιδρύματος. Με όμοια απόφαση κατανέμονται ανά ειδικότητα οι συνιστώμενες θέσεις Διοικητικού Προσωπικού.

Άρθρο 7
Ρυθμίσεις θεμάτων μελών Ε.Π. προσωποπαγούς θέσης
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001 προστίθεται περίπτωση ιβ΄ που έχει ως εξής:
«ιβ) Για τους Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουρους Καθηγητές προσωποπαγούς θέσης, οι οποίοι μετέτρεψαν ή μετατρέπουν τη θέση τους σε τακτική θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, σύμφωνα με το στοιχείο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, μεταφέρεται αυτοδικαίως η θέση τους αυτή για την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Καθηγητή, εφόσον έχουν αποκτήσει τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα για την πλήρωση της θέσης αυτής.»
2.
Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 28 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 η προσωποπαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001, θέση Αναπληρωτή Καθηγητή μέλους Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. μετατρέπεται σε προσωποπαγή θέση Καθηγητή Τ.Ε.Ι., όταν ο εκπαιδευτικός που την κατέχει συμπληρώνει το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του και σε διαφορετική περίπτωση ένα μήνα πριν από τη συνταξιοδότησή του. Η μετατροπή επέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διαδικασία ή προϋπόθεση. Για τη μετατροπή συντάσσεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του οικείου Τ.Ε.Ι..»
3.
Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 28 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 τα μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που κατέχουν προσωποπαγείς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001, θέσεις Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. λαμβάνουν τις αποδοχές της επόμενης βαθμίδας ένα μήνα πριν από την συνταξιοδότησή τους. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για όσους κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις Καθηγητή Εφαρμογών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001.»

Άρθρο 8
Εξέλιξη Καθηγητών Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι.
1. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 4Α του άρθρου 15 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2916/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών, σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται, από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.»
2.
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 στοιχείο Α΄ του ν. 2916/2001, προστίθεται περίπτωση γ΄ που έχει ως εξής:
«γ) Οι Καθηγητές Εφαρμογών που έχουν διανύσει τριετή προϋπηρεσία στη βαθμίδα που υπηρετούν, μετά τη μονιμοποίησή τους, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι δύο φορές, που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον τρία έτη, την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Η εξέλιξη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή γίνεται με προκήρυξη, εφόσον υπάρχει κενή θέση σε γνωστικό αντικείμενο το οποίο καθορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν αποκτήσει τα προσόντα που απαιτούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 15, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2916/2001.
Για τη διαδικασία της εξέλιξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2916/2001.»

Άρθρο 9
Θέματα Ε.Τ.Π.
1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.1404/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Τα μέλη του Ε.Τ.Π.: Προετοιμάζουν τις ασκήσεις των σπουδαστών για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και διεξαγωγή των φροντιστηριακών, πρακτικών και εργαστηριακών ασκήσεων, επικουρούν τα μέλη Ε.Π. στην εκτέλεση των πρακτικών και εργαστηριακών ασκήσεων και είναι υπεύθυνα για τη φύλαξη και συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού. Για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου τα μέλη του Ε.Τ.Π. προσφέρουν έργο σε εργαστήρια του ίδιου ή συγγενούς γνωστικού χώρου άλλων τμημάτων του ίδιου Τ.Ε.Ι..»
2.
Στο στοιχείο i) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. '31404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 1 του ν. 2621/1998, μετά τη φράση «πτυχίο Τ.Ε.Ι.» προστίθεται η φράση «ή ισότιμο αυτού πτυχίο σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής».
3.
Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 1404/1983, που προστέθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 1 του ν. 2621/1998, καταργείται.
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων του Ε.Τ.Π., στην οποία αναφέρονται η ειδικότητα της θέσης και τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και η επιλογή για διορισμό γίνονται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., ύστερα από σχετική πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος, όπου ανήκει η θέση. Ο διορισμός γίνεται με πράξη του Προέδρου του οικείου Τ.Ε.Ι., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφού προηγουμένως ασκηθεί ο προβλεπόμενος από τις σχετικές διατάξεις έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.»
5.
Στο άρθρο 21 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 1 του ν. 2621/1998 και το στοιχείο Ε΄ του άρθρου 4 του ν. 2916/2001, προστίθεται παράγραφος 10 που έχει ως εξής:
«10. Για τις μητέρες μέλη Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. ο χρόνος εργασίας μειώνεται κατά δύο ώρες εβδομαδιαίως, εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας μέχρι δύο ετών. Οι μητέρες μέλη Ε.Τ.Π. δικαιούνται εννέα μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή τέκνου, εφόσον δεν κάνουν χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου.»
6.
Το άρθρο 4 του π.δ. 411/1984 (ΦΕΚ 142 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 444/1993 (ΦΕΚ 184 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ωράριο εβδομαδιαίας απασχόλησης των μελών Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού ορίζεται σε είκοσι έξι ώρες.»
7.
Δεν επιτρέπεται η μετάταξη μελών Ε.Τ.Π. σε θέση διοικητικών υπαλλήλων και αντιστρόφως.

Άρθρο 10
Κάλυψη διδακτικών αναγκών
1. Στο τέλος του στοιχείου Γ΄ του άρθρου 20 του ν. 1404/1983 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Τ.Ε.Ι. μπορεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 να ανατίθεται στα μέλη του Ε.Π. πλήρους απασχόλησης πρόσθετο διδακτικό έργο, έως πέντε ώρες εβδομαδιαίως για τα μέλη της βαθμίδας του Καθηγητή Εφαρμογών και έως τρεις ώρες για τα μέλη των λοιπών βαθμίδων. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας u954 και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανάθεσης του πρόσθετου διδακτικού έργου, η αποζημίωση και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»
2.
Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση Ι΄ του άρθρου 4 του ν. 2916/2001 η φράση «εντός τριών μηνών από την ίδρυση ή κατάργηση του Τμήματος ή του Παραρτήματος, κατά περίπτωση» αντικαθίσταται με τη φράση «έως την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος ή του Παραρτήματος ή εντός τριών μηνών από την κατάργηση του Τμήματος ή του Παραρτήματος, κατά περίπτωση».
3.
Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση Ι΄ του άρθρου 4 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για νεοϊδρυόμενο ή νεολειτουργούν Τμήμα ή Παράρτημα των Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.»
4.
Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν. 1404/1983, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του ν. 3255/2004, η φράση «μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 12 μηνών, από την ίδρυση ή λειτουργία του Τμήματος ή Παραρτήματος του άλλου Τ.Ε.Ι.» αντικαθίσταται με τη φράση «έως την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος ή Παραρτήματος του άλλου Τ.Ε.Ι.».
5.
Όπου στο άρθρο 34 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση Ι΄ του άρθρου 4 του ν. 2916/2001 και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του ν. 3255/2004, αναφέρονται νεοϊδρυόμενα ή νεολειτουργούντα Τμήματα ή Παραρτήματα, νοούνται τα μη αυτοδύναμα Τμήματα και Παραρτήματα.

Άρθρο 11
Ειδικά θέματα
1. Όπου στις μεταβατικές ρυθμίσεις του άρθρου 6 του ν. 2916/2001 αναφέρεται ως καταληκτικός χρόνος το έτος 2008 ορίζεται το έτος 2014.
2. Το καλλιτεχνικό έργο που είχε κριθεί από την τριμελή επιτροπή που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του ν. 1404/1983 ότι αντικαθιστά το μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα πριν από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 2916/2001, ισχύει ως προσόν για εκλογή σε θέση μέλους Ε.Π..
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση Γ΄ του άρθρου 4 του ν. 2916/2001 καταργείται.
4. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το στοιχείο Γ΄ του άρθρου 4 του ν. 2916/2001, προστίθεται περίπτωση γ΄ που έχει ως εξής:
«γ) Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι Επιστημονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι., επιτρέπεται με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι., ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος, η ανάθεση θεωρητικών μαθημάτων σε Εργαστηριακούς Συνεργάτες Τ.Ε.Ι..»
5.
Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001 η φράση «μετά από γνώμη του εκλεκτορικού σώματος» αντικαθίσταται με τη φράση «μετά από σύμφωνη γνώμη του εκλεκτορικού σώματος».
6.
Στην παραγράφο 3 του άρθρου 37 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Την ανωτέρω προσαύξηση δικαιούνται, μετά τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας, και όσοι κατέχουν προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή και δεν διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα σπουδών, αλλά μόνο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.»
7.
Στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2916/2001 η φράση «τεχνολογική έρευνα» αντικαθίσταται με τη φράση «εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα».
8.
Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν. 3194/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Εάν δεν συμπληρώνεται με μέλη Ε.Π. Τ.Ε.Ι. προσωποπαγών θέσεων ο καθοριζόμενος κάθε φορά αριθμός θέσεων στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Πανεπιστημίων ή του Ε.Α.Π. της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001, καθώς και της παραγράφου 13 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α΄), που προστέθηκε με την περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002, στις κενές αυτές θέσεις μπορούν να γίνονται δεκτοί Εργαστηριακοί Συνεργάτες του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 που δεν κατέχουν τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών και έχουν προσφέρει συνολικά διδακτικό έργο σε Τ.Ε.Ι. επί τέσσερα τουλάχιστον διδακτικά έτη, με κριτήριο προτίμησης το συνολικό άθροισμα των διδακτικών ωρών απασχόλησής τους στην κατηγορία αυτή.»
9.
Οι πειθαρχικές διατάξεις των άρθρων 46 έως και 53 του «Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου» (ΥΑ 23267/Ε5/ΦΕΚ 316 Β΄/10.3.2005) εφαρμόζονται και για τα πειθαρχικά ζητήματα του προσωπικού άλλων Τ.Ε.Ι. μέχρι την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας καθενός από αυτά.

Άρθρο 12
Εφαρμοστέες διατάξεις στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Οι διατάξεις του παρόντος νόμου που ρυθμίζουν θέματα Ε.Π. και Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. εφαρμόζονται αναλόγως και για το Ε.Π. και Ε.Τ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 13
Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
1. Στο ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄) μετά το άρθρο 2 προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής:
«Άρθρο 2Α
1. Ως προϋπόθεση συμμετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής των εισαγομένων στα Πανεπιστήμια, στα Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, στις Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ορίζεται η επίτευξη από τον υποψήφιο γενικού βαθμού πρόσβασης τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου δυνατού βαθμού πρόσβασης. Ειδικά, υποψήφιος που δεν πληροί την προϋπόθεση αυτή συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής των εισαγομένων στα ανωτέρω ιδρύματα εφόσον συγκεντρώνει σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων.
2. Η παράγραφος 1 ισχύει, επίσης, για τους υπαγόμενους στην υποπερίπτωση i) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου αυτού και για τους υποψήφιους - αθλητές της παραγράφου 13 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄) και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 26 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄).
3. Όσοι από τους υπαγόμενους στις ειδικές κατηγορίες της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου αυτού εξετάζονται σε μαθήματα για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα συμμετέχουν στη σχετική διαδικασία επιλογής, εφόσον συγκεντρώνουν σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της υποπερίπτωσης
iii) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου αυτού που εξετάζονται στο μάθημα γενικής παιδείας της Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου «Νεοελληνική Γλώσσα» για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα συμμετέχουν στη σχετική διαδικασία επιλογής, εφόσον συγκεντρώνουν στο μάθημα αυτό βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας. Ειδικά για τους υπαγόμενους στην ειδική κατηγορία της υποπερίπτωσης vii) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, προκειμένου να εισαχθούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με ξεχωριστό ποσοστό, δεν απαιτείται η προϋπόθεση της επίτευξης ελάχιστης βαθμολογίας ή αριθμού μορίων για τη συμμετοχή τους στη σχετική διαδικασία επιλογής τους.
4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου ισχύουν από τις πρώτες εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θα διεξαχθούν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
Κάθε άλλη διάταξη νόμου ή διάταξη που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση νόμου σχετική με θέματα που ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο καταργείται από την έναρξη ισχύος του.»
2.
Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001, προστίθεται η φράση:
«Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζεται χωριστό ποσοστό θέσεων εισακτέων στις σχολές και στα τμήματα του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης για τους κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2341/1995 (ΦΕΚ 208 Α΄). Οι διατάξεις του εδαφίου β΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001, που αναφέρονται στις προϋποθέσεις και στις διαδικασίες εισαγωγής κατόχων πτυχίου Β΄ κύκλου σπουδών ημερησίων Τ.Ε.Ε. σε αντίστοιχα τμήματα των Τ.Ε.Ι., εφαρμόζονται αναλόγως για την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης.»
3.
α) Η περίπτωση iv) του εδαφίου α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
«iv) των αλλοδαπών - αλλογενών, στην κατηγορία των οποίων υπάγονται και οι απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας από την οποία αποφοιτούν, εφόσον οι ίδιοι και κανένας από τους δύο γονείς τους δεν έχουν ελληνική καταγωγή και έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον με πλήρη φοίτηση την τελευταία τάξη του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής τους u187 ».
β) Η περίπτωση vi) του εδαφίου α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/ 2001, καταργείται.
γ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν για τους εισαγόμενους στα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.

Άρθρο 14
Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών
1. To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, δικαίωμα μετεγγραφής υφίσταται μόνο για ένα από τα δύο Τμήματα, κατεπιλογή του ενδιαφερομένου, που είναι πλησιέστερο στον τόπο της κατοικίας των γονέων ή στην πόλη όπου φοιτά ήδη ένας τουλάχιστον αδελφός ή αδελφή και είναι αντίστοιχο με το Τμήμα προέλευσης.»
2.
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 διαγράφεται.
3. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
«Κατεξαίρεση, στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου αυτού, οι υποψήφιοι για μετεγγραφή σπουδαστές Τ.Ε.Ι., που εισάγονται στο Τμήμα προέλευσης κατά το εαρινό εξάμηνο και εγγράφονται σε αυτό κατά το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους, μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.»
4.
Η παράγραφος 11 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται για τους φοιτητές και σπουδαστές που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με ειδικές διατάξεις ή με προσαύξηση των μορίων εισαγωγής τους ή ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις. Εφαρμόζονται μόνο για όσους εισάγονται στα Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. της χώρας με βάση τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών και σπουδαστών που εισάγονται ως υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία όσων προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.»

Άρθρο 15
Κατατάξεις πτυχιούχων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται αυτοτελώς ως ποσοστό επί του αριθμού των εισακτέων u954 κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα υποδοχής, ανεξάρτητα από το ποσοστό των μετεγγραφών.
2. Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου και πτυχιούχων ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών ορίζεται για τα Ιδρύματα του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης σε ποσοστό 2% και για τα υπόλοιπα Ιδρύματα σε ποσοστό 4 % του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου. Το ίδιο ποσοστό ορίζεται και για τις κατατάξεις κατόχων πτυχίων Πανεπιστημίου, T.E.I. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών και ανώτερων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων προς αυτά σε κάθε Τμήμα Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Κάτοχοι πτυχίων Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά κατατάσσονται σε ξεχωριστό ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων προς αυτά, σε ξεχωριστό ποσοστό 2% του αριθμού εισακτέων σε αντίστοιχο ή συναφές Τμήμα Πανεπιστημίου.
Πέραν των ανωτέρω ποσοστών, κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό ποσοστό 3% του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.
3. Αν ο αριθμός που προκύπτει έχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς την αμέσως πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν τα δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς το μισό της μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω προς την αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλες κατηγορίες μετεγγραφών ή κατατάξεων δεν επιτρέπεται.
4. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται με βάση το βαθμό πτυχίου ή με κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα. Όπου η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με εξετάσεις, πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η σειρά επιτυχίας u964 των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων που ισοβαθμούν. Αν και ο βαθμός πτυχίου είναι ακριβώς ίδιος, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για τη συμμετοχή των υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων στη διαδικασία επιλογής με εξετάσεις.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα θέματα και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 16
Κεντρικές Βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.
1. α) Τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 119 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:
«7. Σε κάθε Πανεπιστήμιο ιδρύεται ενιαία Κεντρική Βιβλιοθήκη που λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης, με τίτλο «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (τίτλος Ιδρύματος)». Αποστολή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης κάθε Πανεπιστημίου είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, η συμβολή της στη διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό. Η περαιτέρω διοικητική ανάπτυξη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος σε Παραρτήματα σε επίπεδο Σχολής ή σε Μονάδες καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Προϋπόθεση για την ίδρυση και λειτουργία Παραρτημάτων ή Μονάδων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος είναι η εξασφάλιση από το Ίδρυμα των συνθηκών απρόσκοπτης λειτουργίας τους με τη διάθεση επαρκούς αριθμού επιστημονικού και λοιπού προσωπικού και οικονομικών πόρων.
Τα Παραρτήματα ή οι Μονάδες υπάγονται διοικητικά στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και αποτελούν ενιαίο με αυτή σύνολο τόσο ως προς τους ανθρώπινους πόρους όσο και ως προς την πολιτική ανάπτυξης και τη διαχείριση των οικονομικών πόρων.»
β) Όλες οι αναφορές που γίνονται στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 7 του ν. 1268/1982, όπως η πρώτη από τις παραγράφους αυτές έχει τροποποιηθεί με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ν. 1404/1983 και όπως η δεύτερη έχει προστεθεί με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ν. 1404/1983, σε Βιβλιοθήκες Τμημάτων και Διοικητικά Συμβούλια Τμημάτων διαγράφονται.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.).
3. Ο Προϊστάμενος της Κεντρικής Βιβλιοθήκης κάθε Ιδρύματος επιλέγεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου ή τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι.. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για την επιλογή στη θέση του Προϊσταμένου, καθώς και οι αρμοδιότητές του.

Άρθρο 17
Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
1. Επιτρέπεται η σύσταση Συνδέσμου, με τίτλο «Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.)», με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου τους. Ειδικότερα, μεταξύ των στόχων του Σ.Ε.Α.Β. περιλαμβάνονται η συντονισμένη ανάπτυξη των συλλογών των επί μέρους Κεντρικών Βιβλιοθηκών, η δημιουργία συστήματος διαδανεισμού σε εθνικό πλαίσιο, η χάραξη κοινής στρατηγικής στον τομέα της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την αποτελεσματικότερη για τη χώρα διαχείριση των πηγών πληροφόρησης και η υιοθέτηση κοινών προτύπων και δεικτών απόδοσης των υπηρεσιών τους. Ο Σύνδεσμος αποτελείται από τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. της χώρας.
2. Η σύσταση και η λειτουργία του Σ.Ε.Α.Β. γίνεται με τη σύνταξη και υπογραφή από τα Ιδρύματα προγραμματικής συμφωνίας, στην οποία προβλέπονται οι στόχοι και οι όροι συνεργασίας. Εάν δεν επέλθει, με ενιαία προγραμματική συμφωνία, η ταυτόχρονη συνεργασία όλων των Ιδρυμάτων, τα εφεξής ενδιαφερόμενα Ιδρύματα θα μπορούν με ιδιαίτερη συμφωνία να προσχωρούν στην αρχική προγραμματική συμφωνία σύστασης του Σ.Ε.Α.Β..
3. Συνεργαζόμενα μέλη του Συνδέσμου μπορεί να είναι και Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία εκτός από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και άλλοι κρατικοί οργανισμοί.

Άρθρο 18
Θέματα Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και Ακαδημίας Αθηνών
1. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του ν. 2083/ 1992 (ΦΕΚ 159 Α΄), που προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Ομοίως συμβάσεις, που έχουν υπογραφεί μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και μέχρι 31.8.2003, θεωρούνται νόμιμες και ισχύουν από την ημέρα της υπογραφής τους.»
2.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) δασκάλων και νηπιαγωγών για φοίτηση στα Διδασκαλεία Μετεκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από:
α) δύο (2) καθηγητές των Π.Τ.Δ.Ε. των Πανεπιστημίων,
β) δύο( 2) καθηγητές των Π.Τ.Ν. των Πανεπιστημίων,
γ) έναν (1) σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
δ) έναν (1) μόνιμο πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
ε) έναν (1) σχολικό σύμβουλο δημοτικής εκπαίδευσης,
στ) έναν (1)σχολικό σύμβουλο προσχολικής αγωγής,
ζ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμμάτων Διδακτικού Προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.»
3.
Στο προσωπικό του Αιγινητείου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου που απασχολείται αποκλειστικά στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας και στη Μονάδα Ψυχιατρικής Αποκατάστασης (Κέντρο Επαγγελματικής Προεργασίας) του Νοσοκομείου και ανήκει στους κλάδους ΠΕ Ψυχολογίας, ΠΕ Γεωπονίας, ΠΕ Κοινωνικός, ΠΕ Εκπαιδευτών Δακτυλογράφων, ΠΕ Φυσικής Αγωγής, ΠΕ Εργοθεραπείας, ΠΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Ψυχοπαιδαγωγικής, ΤΕ Εργοθεραπείας, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Εκπαιδευτών Εργαστηρίων, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΔΕ Εκπαιδευτών Δερματοτεχνίας, ΔΕ Εκπαιδευτών Κοπτικής - Ραπτικής, ΔΕ Εκπαιδευτών Ξυλογλυπτικής, ΔΕ Εκπαιδευτών Ανθοκομικής-Κηπουρικής, ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων, ΔΕ πρακτικών Νοσοκόμων, ΔΕ Εκπαιδευτών Διακοσμητικών Κατασκευών, ΔΕ Εκπαιδευτών Βιβλιοδεσίας, ΥΕ Εκπαιδευτών Κοπτικής
- Ραπτικής παρέχοντας υπηρεσίες που συντελούν στην προεπαγγελματική και επαγγελματική εκπαίδευση για την επανένταξη των ασθενών στην κοινωνία, καταβάλλεται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού κατά μήνα και για όλο το έτος το επίδομα που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 12β του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄).
4. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν. 2083/ 1992, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109 Α΄), προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Οι δαπάνες αυτές εγκρίνονται ως προς τη σκοπιμότητά τους με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.»
5.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 προστίθεται ο κλάδος ΠΕ 32 Θεατρικών Σπουδών.
6. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄) έχει εφαρμογή και για το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
7. Στον τρίτο στίχο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α΄) και μετά τη φράση «της ίδιας Διεύθυνσης» προστίθεται η φράση «ή τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,».

Άρθρο 19
Ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.)
1. Στο άρθρο 3 του ν.δ. 572/1970 (ΦΕΚ 125 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α΄), προστίθενται παράγραφοι 6, 7, 8, 9, 10 και 11 που έχουν ως εξής:
«6. Στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) συνιστώνται δύο (2) θέσεις ειδικών συμβούλων και δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών. Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται: α) με πρόσληψη, δυνάμει σχετικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που ολοκληρώνεται με την υπογραφή της σύμβασης αυτής από τον προσλαμβανόμενο και τον Πρόεδρο του Ε.Ι.Ν.. Σε περίπτωση που η θέση καλύπτεται με δικηγόρο, η απασχόλησή του γίνεται με σχέση έμμισθης εντολής, β) με απόσπαση για πλήρη απασχόληση στο Ε.Ι.Ν. από άλλο φορέα του δημόσιου τομέα ή με ανάθεση καθηκόντων με παράλληλη, πλήρη ή μειωμένη άσκηση των κύριων καθηκόντων του ενδιαφερομένου. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον πρόκειται για απόσπαση ή ανάθεση καθηκόντων σε πρόσωπα εκτός προσωπικού του Ε.Ι.Ν., απαιτείται και η έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του καθύλην αρμόδιου για το φορέα προέλευσης του ενδιαφερόμενου Υπουργού περί έγκρισης της απόσπασης ή ανάθεσης, η έκδοση της οποίας έχει τις ίδιες ακριβώς συνέπειες με τη σύναψη της σχετικής σύμβασης της προηγούμενης περίπτωσης. Εάν εκείνος, ο οποίος καλύπτει την αντίστοιχη θέση είναι υπάλληλος του Ε.Ι.Ν., τις εν λόγω συνέπειες επιφέρει μόνη η σχετική απόφαση του Δ.Σ./Ε.Ι.Ν., η οποία ανακαλείται ελεύθερα.
7. Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων ειδικών συμβούλων απαιτούνται: α) τα γενικά προσόντα διορισμού που απαιτούνται κάθε φορά για το πάσης φύσεως απασχολούμενο στο Ε.Ι.Ν. με σύμβαση εργασίας προσωπικό, β) πτυχίο ή δίπλωμα ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένος ως ισότιμος προς αυτά τίτλος αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος, γ) ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό αντικείμενο που ενδιαφέρει το Ε.Ι.Ν., και αποδεικνύεται με την κατοχή ελληνικού ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού μεταπτυχιακού τίτλου οποιασδήποτε βαθμίδας ή αξιόλογη επιστημονική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή ικανή επαγγελματική ενασχόληση και εμπειρία ή την ιδιότητα του προσλαμβανομένου ως επαγγελματία ειδικής εμπειρίας.
Για την πλήρωση των θέσεων ειδικών συνεργατών απαιτούνται τα προσόντα της περίπτωσης α΄ της ανωτέρω παραγράφου και εμπειρία στον τομέα που προσλαμβάνονται.
8. Οι ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ι.Ν., δεν υπόκεινται στην υπηρεσιακή ιεραρχία και δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα αυτού. Εάν έχουν καταλάβει τις αντίστοιχες θέσεις με ανάθεση ή απόσπαση, ο χρόνος ενάσκησης των καθηκόντων τους λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.
9. Οι ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες έχουν ως έργο:
α) να παρέχουν συμβουλές και να διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες εγγράφως ή προφορικώς για θέματα δραστηριότητας του Ε.Ι.Ν., β) να παρέχουν οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεών τους και των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί, για εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα και γ) να εκτελούν κάθε άλλη ανάλογη με τα προσόντα τους και σχετική με το αντικείμενο της θέσης τους εργασία, εφόσον αυτή τους ανατεθεί από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ι.Ν..
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων θα καθοριστούν οι αποδοχές των ειδικών συμβούλων και συνεργατών του Ε.Ι.Ν., που δεν μπορούν να υπερβούν, σε περίπτωση παράλληλης ανάθεσης καθηκόντων στις θέσεις αυτές το 30% των αποδοχών της κύριας θέσης τους, ποσοστό κατά το οποίο και μόνο βαρύνουν το Ε.Ι.Ν.. Στις αποδοχές της κύριας θέσης δεν λαμβάνονται υπόψη το κίνητρο απόδοσης, η οικογενειακή παροχή, τα τυχόν επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις που σχετίζονται άμεσα με την προσφορά εργασίας στην οργανική θέση. Σε περίπτωση απόσπασης, οι υπάλληλοι επιλέγουν ή τις αποδοχές της οργανικής θέσης ή τις αποδοχές του ειδικού συμβούλου ή συνεργάτη.
Αν επιλέξουν τις αποδοχές του ειδικού συμβούλου ή συνεργάτη, οι αποδοχές τους επιβαρύνουν το Ε.Ι.Ν..
11. Η σχέση εργασίας μεταξύ του Ε.Ι.Ν. και των ειδικών συμβούλων ή συνεργατών λύεται χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση αποζημίωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) με την οικειοθελή αποχώρηση, β) με τη για οποιονδήποτε λόγο λήξη της θητείας του Δ.Σ./Ε.Ι.Ν.,
γ) με καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή έμμισθης εντολής για σπουδαίο λόγο, σε περίπτωση πλήρωσης της θέσης με πρόσληψη και δ) με ανάκληση της εγκριτικής κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται από την περίπτωση β΄ της παραγράφου 6.»
2.
Η παράγραφος 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του ν. 2942/2001 (ΦΕΚ 202 Α΄) και την παράγραφο 40 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α΄) ισχύει και για το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας.

Άρθρο 20
Οικονομική ενίσχυση σχολικών φορέων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
1. Καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄), καθώς και οι λογαριασμοί επιδοτήσεων που είχαν συσταθεί με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατεξουσιοδότησή της, τυχόν δε ταμειακά υπόλοιπά τους μεταφέρονται στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, Νο 200 «Ε.Δ. - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών».
2.
Οι επιδοτήσεις των γερμανικών αρχών, που προορίζονται για την καταβολή της μισθοδοσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ενταγμένα και ημιενταγμένα σχολεία, καθώς και για την αντιμετώπιση λειτουργικών εξόδων των σχολείων Βαυαρίας και των Τμημάτων Μητρικής Γλώσσας των κρατιδίων Βάδης - Βυρτεμβέργης, Αμβούργου και Βερολίνου, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό που συνιστάται και λειτουργεί στην οικεία Ελληνική Διπλωματική ή Προξενική Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280
Α΄). Ο καθορισμός του ύψους της αποζημίωσης των ανωτέρω εκπαιδευτικών διέπεται από τις διατάξεις της γερμανικής νομοθεσίας.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται τα όργανα διαχείρισης του ανωτέρω λογαριασμού, τα τηρούμενα βιβλία, οι δραστηριότητες και οι εργασίες των οποίων οι δαπάνες μπορούν να καλύπτονται από το λογαριασμό αυτόν και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 2771/1999.
4. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων ενώπιον του αντίστοιχου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου».

Άρθρο 21
Μετονομασία και αναδιοργάνωση της Περιφερειακής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους με τίτλο «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Ιωαννίνων» - Ίδρυση φορέα «Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ηπείρου
»
1.
Η περιφερειακή δημόσια υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) με έδρα τα Ιωάννινα και τίτλο «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Ιωαννίνων», όπως ορίζεται στο άρθρο 18 αριθμός 37 του ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α΄), μετονομάζεται σε «Γ.Α.Κ. - Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου» και λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης.
2. Στα «Γ.Α.Κ. - Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου» λειτουργεί «Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ηπείρου», σκοποί του οποίου είναι η συγκέντρωση, διάσωση και προβολή ιστορικών πινάκων, χαρτών, σημαιών, όπλων, τοπικών ενδυμασιών και φωτογραφικών συλλογών από έργα τέχνης που αναφέρονται στην ιστορία του Ηπειρωτικού
χώρου κατά τους νεότερους χρόνους.
Η διοίκηση του παραπάνω φορέα ασκείται από πενταμελή επιτροπή, ο πρόεδρος και τα μέλη της οποίας ορίζονται με τριετή θητεία, με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Διευθυντής των «Γ.Α.Κ. - Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου» ορίζεται υποχρεωτικά ως Πρόεδρος της Επιτροπής. Για τη λειτουργία της Επιτροπής εφαρμόζονται οι κανόνες του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Η επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: την αποδοχή χορηγιών και δωρεών, την έγκριση δαπανών για τα λειτουργικά έξοδα του Μουσείου και τον εξοπλισμό του, την έγκριση προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι τεσσάρων (4) προσώπων για τη λειτουργική εξέλιξη των εκθεμάτων του Μουσείου, την κατάρτιση προγραμμάτων αναζήτησης πόρων από πηγές εθνικές ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διοργάνωση τοπικών ή περιφερειακών εκθέσεων και τη σύνταξη εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους σχετικής έκθεσης πεπραγμένων, που υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Για την επίτευξη του σκοπού του φορέα «Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ηπείρου» και τη λειτουργία του επιτρέπεται η είσπραξη εσόδων από εισιτήριο εισόδου στο Μουσείο, από την πώληση εκδόσεων και αντιγράφων εκθεμάτων και από τη διεξαγωγή των λοιπών δραστηριοτήτων του. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται το ύψος του εισιτηρίου εισόδου στο Μουσείο, η διαδικασία αποδοχής των χορηγιών και δωρεών προς αυτόν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 22
Μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2006 δεν επιτρέπονται οι διαδικασίες και η λήψη μέτρων ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και των προσωρινών διαταγών, εντός ή εκτός της χώρας, σε βάρος των Εταιρειών «ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.», «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» και «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Α.Ε.» και οποιουδήποτε περιουσιακού τους στοιχείου, ομοίως δε και κατά παντός παραρτήματος τούτου, αναγκαίου ή πρόσφορου προς εξυπηρέτηση αυτού ή των χρηστών του, οι δε τυχόν ανωτέρω εκκρεμείς διαδικασίες, καθώς και οι συνέπειες των μέτρων τούτων αναστέλλονται κατά το άνω διάστημα. Των ανωτέρων περιορισμών εξαιρείται το Ελληνικό Δημόσιο.

Άρθρο 23
Κοινά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3255/2004, αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α) Πανεπιστήμια της ημεδαπής μπορούν να συνεργάζονται με αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής για την οργάνωση και λειτουργία κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών ή και για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Για τα κοινά μεταπτυχιακά αυτά προγράμματα καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) μεταξύ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, στο οποίο καθορίζονται το αντικείμενο του προγράμματος και, κατά περίπτωση, τα επιστημονικά πεδία των διδακτορικών διατριβών, οι πηγές χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση ενιαίου τίτλου ή χωριστού τίτλου από κάθε Ίδρυμα, ο τύπος του χορηγούμενου τίτλου, η συγκρότηση Συντονιστικού Οργάνου με αρμοδιότητες αντίστοιχες αυτών της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής των Διαπανεπιστημιακών Προγραμμάτων της ημεδαπής, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκαλίας και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές κάθε συνεργαζόμενης χώρας.
β) Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, εγκρίνεται από τα καθύλην αρμόδια όργανα αυτών και συνυποβάλλεται για την ελληνική πλευρά στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία γίνεται η τελική έγκριση του Προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2083/1992.
γ) Στις περιπτώσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ορίζεται ένας επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα. Οι συνεπιβλέποντες συμμετέχουν στην προβλεπόμενη τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. Τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα εκ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, που ορίζεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Η διαδικασία εκπόνησης της διατριβής γίνεται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της χώρας, το Ίδρυμα της οποίας έχει τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη. Στο ίδιο Ίδρυμα γίνεται και η τελική κρίση της διατριβής του υποψηφίου από την επταμελή Εξεταστική Επιτροπή του ν. 2083/1992 για την ελληνική πλευρά ή την αντίστοιχη επιτροπή του Ιδρύματος της αλλοδαπής, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι συνεπιβλέποντες. Στην επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν εκτός από τους συνεπιβλέποντες της αλλοδαπής και ένα ή περισσότερα μέλη ΔΕΠ που ορίζονται από το συνεργαζόμενο Ίδρυμα της αλλοδαπής εφόσον αυτό προβλέπεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να χορηγείται ενιαίο διδακτορικό δίπλωμα, στο οποίο γίνεται μνεία των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων ή χωριστό διδακτορικό δίπλωμα για τους υποψηφίους κάθε χώρας, στο οποίο όμως γίνεται πάλι μνεία των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο Ε.Π.Σ..
δ) Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης και Διδακτορικά Διπλώματα που χορηγούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, θεωρούνται αυτοδικαίως ως ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα στα οποία λειτουργούν τα κοινά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
ε) Ειδικότερα ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.»
2.
Ήδη λειτουργούντα κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα με τις προϊσχύουσες διατάξεις πρέπει να προσαρμοστούν στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου το αργότερο μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006.
3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 2083/1992 προστίθεται εδάφιο γ΄ που έχει ως εξής:
«γ) Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, μέρος του προγράμμα-τος μπορεί να παρέχεται εκτός από την ελληνική και σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα.»

Άρθρο 24
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολεία εξωτερικού.
Στο άρθρο 23 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 16 που έχει ως εξής:
«16. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό για χρονική διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών, υποχρεούνται να παραμείνουν u963 στο εξωτερικό για όλη τη διάρκεια της απόσπασής τους. Αίτηση ανάκλησης της απόσπασης επιτρέπεται να υποβληθεί μόνο για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους που αιτιολογούνται ειδικώς. Η ανάκληση της απόσπασης στην περίπτωση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικών για Απόσπαση στο Εξωτερικό. Σε περίπτωση διακοπής ή ανάκλησης της απόσπασης του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της απόσπασής του, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης μετάβασης και δεν λαμβάνει τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα.»

Άρθρο 25
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΣΠ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Μ.-Γ. ΛΙΑΠΗΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΜΜ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2005

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved