ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επαγγελματικά Δικαιώματα Επιστροφή    
ΠΔ 186/2008: Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 6/12/08


Αθήνα 6.12.2008,
Το π.δ. 186/2008: "Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων" δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α' αρ. 247/3 Δεκεμβρίου 2008.

Το πλήρες κειμενό του είναι το παρακάτω.

 

Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), αντικαταστάθηκε με την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206) και συμπληρώθηκε με το εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανωτάτης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄152).
β) Του άρθρου 15 παρ. 2 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78) και του άρθρου 13 παρ. 49 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141)
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
δ) Του άρθρου 1 παρ. 1 (α) του π.δ. 104/2005 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α 137)
2. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252 /28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1948)
3. Την υπ’ αριθμ. Υ.251/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 1944)
4. Τη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρίαση 909/9.1.2007).
5. Τη γνώμη της Ολομέλειας του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (9Η συνεδρίαση 5.7.2007).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
7. Την υπ’ αριθμ. 168/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δύνανται να απασχολούνται ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης ειδικότητας στο γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης που καλλιεργεί το Τμήμα.
2. Οι πτυχιούχοι ασχολούνται επαγγελματικά με κάθε αντικείμενο που αφορά στην προέλευση, στην οντότητα και στην εξέλιξη των έμβιων οργανισμών και κάθε μορφής ζωής εν γένει, στους αβιοτικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη ζωή, το περιβάλλον, καθώς και με τις μεταξύ τους σχέσεις.

Άρθρο 2
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς:
α) Στην εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, όλων των βαθμίδων, με αντικείμενο διδασκαλίας τη βιολογία, καθώς και κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη βιολογία.
β) Στη συμμετοχή στην έρευνα κάθε γνωστικού αντικειμένου το οποίο υπάγεται στον ευρύτερο τομέα της βιολογίας και είτε έχει αμιγώς θεωρητική - επιστημονική κατεύθυνση, μη συνδεόμενη με εμπορικούς σκοπούς, είτε προορίζεται για βιομηχανική εφαρμογή και διεξάγεται με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια που ανήκουν στο δημόσιο ή σε ιδιώτες, καθώς και σε υπηρεσίες εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων.
γ) Στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, με αντικείμενα όπως:
i) Την επιλογή των μεθόδων εξέτασης και ανάλυσης καθώς και την εξέταση βιολογικών υλικών−δειγμάτων και γενετικού υλικού, τον έλεγχο της ποιότητας των αναλύσεων, τον έλεγχο της εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής, την τεχνική ερμηνεία και την τεχνική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων που πραγματοποιούνται σε εργαστήρια ανάλυσης, όπως αιματολογίας, μικροβιολογίας, κυτταρολογίας, ιστοπαθολογίας, βιοχημείας, μοριακής βιολογίας, ανοσοβιολογίας, γενετικής.
ii) Την επιλογή των ραδιοϊσοτόπων και των υλικών της πυρηνικής ιατρικής και της ραδιοβιολογίας, καθώς και των εφαρμογών τους στη βιολογία, στην ιατρική, στις βιοϊατρικές επιστήμες, καθώς και σε κάθε άλλη επιστήμη στην οποία η χρήση τους κρίνεται αναγκαία.
iii) Την μελέτη των επιπτώσεων των διαφόρων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στους βιοτικούς, καθώς και στην αλληλεπίδραση βιοτικών-αβιοτικών παραγόντων του οικοσυστήματος.
iv) Τον βιολογικό έλεγχο της ποιότητας των νερών, του εδάφους και των τροφών, όσον αφορά βιολογικούς παράγοντες, δηλαδή την παρουσία ή απουσία μικροοργανισμών ή ακόμη τοξικών ουσιών που επηρεάζουν το βιολογικό υλικό.
v) Την εκπόνηση μελετών και εργαστηριακών αναλύσεων και τη διενέργεια ελέγχων με αντικείμενο του βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες του οικοσυστήματος και των σχέσεων μεταξύ τους.
vi) Ως περιβαλλοντικοί επαληθευτές για την δειγματοληψία, την διενέργεια οικολογικών ελέγχων, την αξιολόγηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών σχετικών με τις βιολογικές επιπτώσεις της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο εθνικών και κοινοτικών συστημάτων οικολογικού ελέγχου.
vii) Την οργάνωση, τη διαχείριση και την προστασία βιοτικών παραγόντων σε περιοχές προστασίας της φύσης, εθνικά πάρκα, προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς και τοπία, περιοχές οικοανάπτυξης, μουσεία φυσικής ιστορίας, ζωολογικούς και βοτανικούς κήπους, είτε ανεξάρτητα είτε στο πλαίσιο ευρύτερων διεπιστημονικών ομάδων.
viii) Την εκπόνηση μελετών προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος όσον αφορά τις βιολογικές παραμέτρους.
viiii) Την εκπόνηση μελετών σχετικά με την διοίκηση, διαχείριση και προστασία θαλάσσιων πάρκων, υδροβιότοπων, ποταμών, λιμνών, ορεινών και ημιορεινών ρεόντων υδάτων και κάθε άλλου υδάτινου σχηματισμού που εμπίπτει σε αντικείμενα της Υδροβιολογίας, της Ιχθυολογίας, της Ιχθυοπαθολογίας και της Αλιείας.
x) Την επιλογή και τον έλεγχο της εφαρμογής βιοτεχνολογικών μεθόδων και μεθόδων γενετικής μηχανικής στην διατήρηση και αξιοποίηση γενετικών πόρων, στους τομείς των φυτών και των ζώων, καθώς και σε κάθε βιομηχανικό προϊόν που παράγεται ή παρασκευάζεται σύμφωνα με τις ανωτέρω μεθόδους.
xi) Τον έλεγχο και την εφαρμογή των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και νεοφανών ουσιών και προϊόντων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ή παράγονται στους τομείς των φυτών και των ζώων, καθώς και στις βιομηχανίες φαρμάκων, καλλυντικών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και προϊόντων υγείας, τροφίμων και ποτών, σε χημικές βιομηχανίες και αλλού, όσον αφορά τη βιολογική δράση των διαφόρων παραμέτρων.
xii) Την επιστημονική έρευνα, την παροχή συμβουλών και την εφαρμογή τεχνικών στον τομέα της Υπολογιστικής Βιολογίας καθώς και τη συμμετοχή σε θέματα και Βιοπληροφορικής.

Άρθρο 3
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, αναλαμβάνουν την ευθύνη είτε υπογράφοντας ατομικά είτε συνυπογράφοντας με άλλους ειδικευμένους επιστήμονες στα κάτωθι:
α) Αποτελέσματα των αναλύσεων βιολογικού και γενετικού υλικού που διεξάγοντα στα αναφερόμενα στο άρθρο 2 παρ. γ περ. (i) του παρόντος, εργαστήρια .
β) Αποτελέσματα των τραπεζών αίματος που πιστοποιούν την ασφάλεια του αίματος και των συστατικών του που προορίζονται για ιατρική, φαρμακευτική ή βιομηχανική χρήση.
γ) Αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση ή καλλυντικών, ιδιαίτερα όταν αυτά παρασκευάζονται με βιοτεχνολογικές μεθόδους.
δ) Μελέτες και πιστοποιητικά σχετικά με την ασφάλεια ιατροτεχνολογικών και εν γένει υγειονομικών προϊόντων, που παρασκευάζονται από ιστούς ζωικής προέλευσης.
ε) Αποτελέσματα βιολογικών δειγματοληψιών κατά την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων της κτηνοτροφίας, της αλιείας, καθώς και πιστοποιητικά ελέγχου εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής κατά τον έλεγχο διαφόρων ουσιών όσον αφορά τη δράση τους σε οργανισμούς ή βιολογικά συστήματα.
στ) Πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη και δημόσια υγεία των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και νεοφανών προϊόντων.
ζ) Συμμετοχή στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την άσκηση βιομηχανικών και εν γένει επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, στους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες και στις μεταξύ τους σχέσεις καθώς και μελέτες και πιστοποιητικά ελέγχου
της ποιότητας και της ασφάλειας των οικοσυστημάτων από βιολογική άποψη.
η ) Βιολογικές μελέτες, οικολογικές αξιολογήσεις υδάτων και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με αντικείμενα όπως την εκτίμηση μικροβιολογικών χαρακτηριστικών του νερού, του φυτοπλαγκτού, του ζωοπλαγκτού, της ιχθυοπανίδας, των μακρόφυτων, των βενθικών οργανισμών και άλλα.
Θ) Πραγματογνωμοσύνες που προορίζονται για διοικητική ή δικαστηριακή χρήση, με αντικείμενο τη διασταύρωση γενετικών στοιχείων, με επεξεργασία του σχετικού γενετικού υλικού.
Ι) Προτάσεις που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε φορείς του Δημόσιου σχετικά με επιδοτούμε− να προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο της βιολογίας.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved