ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλών προς το ΤΕΑΙΤ

 

Αθήνα 7.6.2010, 19:01

Πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), καθιερώνεται με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας Γιώργου Κουτρουμάνη.

Σύμφωνα με αυτή:

- Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Ταμείου, μετά από αίτηση του οφειλέτη, παρέχεται η ευχέρεια της τμηματικής καταβολής σε μηνιαίες δόσεις ή της εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών μετά των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προς τους αυτοτελείς Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΙΤ.

- Αρμόδια όργανα για την έκδοση απόφασης τμηματικής καταβολής σε μηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούμενων οφειλών προς τους Τομείς του ΤΕΑΙΤ είναι:
α) Ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης, κατά Τομέα, του ΤΕΑΙΤ, όταν το ποσό της οφειλόμενης κύριας εισφοράς δεν υπερβαίνει τις 50.000,00 ευρώ.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑΙΤ, όταν το ποσό της οφειλόμενης κύριας εισφοράς υπερβαίνει τις 50.000,00 ευρώ.

- Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται σε 36 μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση καταβολής από τον οφειλέτη των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού των 200 ευρώ. Εάν ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει τις οριζόμενες από την απόφαση ρύθμισης δόσεις μέχρι και 4 συνεχόμενων μηνών, μπορεί να συνεχίσει κανονικά την καταβολή των δόσεων από τον επόμενο μήνα. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέχρι και 3 φορές κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται εμπρόθεσμα οι δόσεις για 8 συνεχόμενους μήνες κάθε φορά.

Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή από τον οφειλέτη των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

- Αν διαγραφεί μέρος της οφειλής, οι δόσεις αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από το αρμόδιο όργανο.

- Εάν ο οφειλέτης απωλέσει ολοκληρωτικά το δικαίωμα της τμηματικής εξόφλησης εισφορών σε δόσεις, δύναται να υποβάλει νέα αίτηση για ρύθμιση, μετά από ένα χρόνο από την έκδοση της πρώτης απόφασης. Για τον υπολογισμό του χρόνου, ως έναρξη λογίζεται ο μήνας καταβολής της πρώτης δόσης.

- Οι οφειλές που βεβαιώνονται ή προκύπτουν μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση και ανάγονται σε χρονικές περιόδους απασχόλησης μέχρι και τον τελευταίο μήνα υπαγωγής των οφειλών στη ρύθμιση δεν θεωρούνται τρέχουσες. Οι οφειλές αυτές, αν δεν εξοφληθούν εφάπαξ, εντάσσονται αυτεπαγγέλτως στην υφιστάμενη ρύθμιση, με ανακαθορισμό του ποσού των υπολειπόμενων δόσεων.

Αντιθέτως, εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης προκύψει οφειλή, αναγόμενη σε χρονική περίοδο απασχόλησης μεταγενέστερη της υπαγωγής στη ρύθμιση, αυτή θεωρείται τρέχουσα και θα πρέπει να εξοφληθεί εφάπαξ, προκειμένου να παραμείνει σε ισχύ η υφιστάμενη ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης.

- Στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση και τηρούν τους όρους αυτής, χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας ενός μηνός από τις οικείες Διευθύνσεις Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΙΤ.

- Το αρμόδιο όργανο του ΤΕΑΙΤ, παρά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στους όρους της ρύθμισης, διατηρεί το δικαίωμα:
α) Να επιβάλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων ή των εγγυητών, προκειμένου να διασφαλίσει την οφειλή.
β) Να δίνει εντολή παρακράτησης μέρους ή του συνόλου της χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων, για την είσπραξη της οποίας ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας.
γ) Να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του ΤΕΑΙΤ και μέχρι του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.

- Μετά την έκδοση απόφασης ρύθμισης της οφειλής από το ΤΕΑΙΤ:
α) Οι επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων δεν αίρονται και τα ποσά που αποδίδονται από τις κατασχέσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης.
β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του α.ν. 86/1967, εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης και αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η αρξαμένη εκτέλεση αυτής, η οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης.
γ) Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής της οφειλής προς το ΤΕΑΙΤ.
δ) Άρση, μεταφορά, περιορισμός επιβληθείσας κατάσχεσης ή εξάλειψη εγγραφείσας υποθήκης, πριν από την εξόφληση της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε, συγχωρείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου που την επέβαλε, αφού παρασχεθούν εγγυήσεις αντίστοιχες του οφειλόμενου ποσού.
ε) Οφειλές επιχείρησης που αφορούν την έδρα της και παραρτήματά της, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, αντιμετωπίζονται στο σύνολό τους με έκδοση ενιαίας απόφασης ρύθμισης από το αρμόδιο όργανο του ΤΕΑΙΤ.
στ) Η καταβολή δόσεων ρυθμισμένων οφειλών και έναντι καταβολών πραγματοποιείται μέσω Τραπεζών, με τις οποίες έχει συμβληθεί ή θα συμβληθεί με το ΤΕΑΙΤ, ανά την επικράτεια. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, με ευθύνη των Προϊσταμένων των επιμέρους Διευθύνσεων Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΙΤ και για λόγους ανωτέρας βίας η καταβολή των δόσεων δύναται να γίνει με Ταχυδρομική ή Τραπεζική επιταγή.
ζ) Ως ημερομηνία καταβολής θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης του ποσού στα ΕΛΤΑ ή στην Τράπεζα και όχι η ημερομηνία είσπραξης αυτού από το οικείο Τμήμα Εσόδων των Διευθύνσεων Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΙΤ.

- Για τους εργοδότες, οι οποίοι ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη στον ΟΑΕΕ και υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση Τομέων του ΤΕΑΙΤ, ο χρόνος έναρξης της συνταξιοδότησής τους, σε περίπτωση υπαγωγής τους στον παρόντα διακανονισμό, ορίζεται ως ακολούθως:
α) Η ημέρα που προβλέπουν οι καταστατικές διατάξεις του οικείου Τομέα, εφόσον το οφειλόμενο ποσό δεν υπερβαίνει τις 20 μηνιαίες συντάξεις κατωτάτων ορίων, ανεξαρτήτως αν με τη ρύθμιση το οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί μεταγενέστερα.
β) Η πρώτη του επομένου της εξόφλησης της οφειλής μηνός, εφόσον το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει τις 20 μηνιαίες συντάξεις κατωτάτων ορίων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3833/2010.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις 20 Μαΐου 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved