ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Χρηματοδότηση σε υφιστάμενες και μη επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος "Μεταποίηση στις νέες συνθήκες"
 

 

Αθήνα 21.7.2010, 12:13

Το υπουργείο Οικονομίας καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους επιχειρηματίες να υποβάλουν προτάσεις για ένταξη έργων στο Πρόγραµµα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες", σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του Οδηγού (θα τον βρείτε παρακάτω στα συνημμένα).

Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:
1. Υφιστάµενες Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές και οι οποίες ταξινοµούνται σε έναν από τους επιλέξιµους κλάδους του προγράµµατος όπως περιγράφονται στον σχετικό πίνακα των επιλέξιµων κλάδων, έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους το αργότερο την 31/12/2007 και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε. Επιλέξιµες θεωρούνται οι εταιρείες µε νοµική µορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, οι ατοµικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισµοί.

2. Νέες και υπό σύσταση Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (start-up επιχειρήσεις)
- Ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές και οι οποίες ταξινοµούνται σε έναν από τους επιλέξιµους κλάδους του προγράµµατος όπως περιγράφονται στον πίνακα των επιλέξιµων κλάδων, έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους µετά την 1/1/2008 και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε. Επιλέξιµες θεωρούνται οι εταιρείες µε νοµική µορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, οι ατοµικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισµοί.
- Υπό σύσταση επιχειρήσεις δικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί πριν το 1982, τα οποία επιθυµούν να ιδρύσουν µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές. Οι επιχειρήσεις αυτές θα συσταθούν µετά την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής του προγράµµατος µε βασικό αντικείµενο δραστηριοτήτων που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιµους ΚΑ
Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα θα συστήσουν εταιρεία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε.) ή ατοµική επιχείρηση ή συνεταιρισµό και θα τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταµίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.
- Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης οι λοιπές επιχειρήσεις του τοµέα της µεταποίησης ή άλλων τοµέων που επιθυµούν να επεκταθούν σε µεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιµους ΚΑ
Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να συστήσουν νέα εταιρεία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε.) και θα τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταµίευση της αναλογούσας επιχορήγησης. Οι ατοµικές επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να κάνουν έναρξη νέας δραστηριότητας στη
ΔΟΥ που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιµους ΚΑ.
Υπογραµµίζεται ότι κάθε επιχείρηση δικαιούται να υποβάλει µία µόνο πρόταση. Σε περίπτωση υποβολής, από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), περισσοτέρων της µίας προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράµµατος, απορρίπτονται όλες (εξαιρείται η εκ νέου δυνατότητα υποβολής πρότασης εφόσον υπάρχει απόρριψη για χρηµατοδότηση προηγούµενης πρότασης που υποβλήθηκε από την επιχείρηση).
Επίσης υπογραµµίζεται ότι κάθε επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωµα συµµετοχής σε µία µόνο πρόταση στο παρόν πρόγραµµα. Σε περίπτωση συµµετοχής σε περισσότερες από µία προτάσεις στο Πρόγραµµα, οι προτάσεις στις οποίες αυτό το φυσικό πρόσωπο συµµετέχει, θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής άλλων προσώπων.
Τέλος, προκειµένου να είναι επιλέξιµη µία επιχείρηση θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά τα κριτήρια των παραγράφων 6.2 και 6.3 του Οδηγού.

Επιλέξιµες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυµη Εταιρία, Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία ή Ετερόρρυθµη Εταιρία) καθώς και οι ατοµικές επιχειρήσεις, και οι υφιστάµενοι συνεταιρισµοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας. Αποκλείονται τα πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωµατεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.ά.

Το αντικείµενο του Επιχειρηµατικού Σχεδίου (είτε για υφιστάµενη είτε για νέα είτε για υπό σύσταση επιχείρηση) πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κωδικούς ΚΑ 2008 (NACE - αναθεώρηση 2 όπως ισχύει) που αντιστοιχούν σε δραστηριότητες των τοµέων της µεταποίησης και των υπηρεσιών, σύµφωνα µε τον σχετικό Πίνακα του Οδηγού του προγράμματος. Οι κωδικοί αυτοί θα πρέπει να αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας της µονάδας ή στη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος ή στα έντυπα φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης (π.χ. Ε3) ή σε άλλο στοιχείο ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας. Επισηµαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιµες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising) καθώς επίσης κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ) και αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες.

Ενδεικτικές ενέργειες
Ενδεικτικές ενέργειες των εν δυνάµει επιχειρηµατικών σχεδίων είναι:
• Παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιηµένων προϊόντων ή και υπηρεσιών.
• Αύξηση της εξωστρέφειας- εξαγωγικού προσανατολισµού των επιχειρήσεων1.
• Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηµατικής υπεργολαβίας.
• Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, προϊόντων, υπηρεσιών.
•  Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της επιχείρησης.
• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηµατικότητας ή νέων δραστηριοτήτων ανακύκλωση / αξιοποίηση απορριµµάτων, παραπροϊόντων κ.λπ.
• Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτοµιών (τεχνολογικών και µη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία,
• Ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και δραστηριότητας της επιχείρησης

Επίσης πρόσθετες επιλέξιµες ενδεικτικές ενέργειες, αλλά συνδυαζόµενες τουλάχιστον µε µια εκ των ανωτέρω, είναι οι ακόλουθες:
• Ενσωµάτωση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, ανάπτυξη και πιστοποίηση συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων και εξοπλισµού προστασίας του περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων.
• Μετεγκατάσταση της επιχείρησης σε οργανωµένη επιχειρηµατική περιοχή
• Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας.
• Ανάπτυξη και εφαρµογή πληροφοριακών συστηµάτων (S/W & H/W), εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου κτλ.
• Βελτίωση της οργανωτικής και επιχειρησιακής λειτουργίας της επιχείρησης.

Σηµειώνεται ότι η καινοτοµία ορίζεται ως «η εφαρµοσµένη χρήση της γνώσης µε σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άµεση παραγωγική, χρηστική ή και εµπορική εφαρµογή». Επίσης, σύµφωνα µε το περιεχόµενο της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2003 σχετικά µε την πολιτική για την καινοτοµία, η έννοια της καινοτοµίας περιλαµβάνει τόσο την τεχνολογική όσο και την µη τεχνολογική και την οργανωτική καινοτοµία. Συνεπώς, η καινοτοµία µπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή µια νέα διαδικασία ή µια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους ή στην τεχνολογία που χρησιµοποιείται, όπως και στην διοικητική δοµή ενός οργανισµού (εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση µε τους πελάτες ή καταναλωτές).

Η καινοτοµία που ενθαρρύνεται µε το πρόγραµµα µπορεί να είναι Τεχνολογική (αξιοποίηση τεχνολογικής ανακάλυψης ή συνδυασµού διαθέσιµων τεχνολογιών), αλλά και µη Τεχνολογική (εφαρµογή µιας καινοτόµου ιδέας µη τεχνολογικού χαρακτήρα, που θα επηρεάσει σηµαντικά και θετικά την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Υπό αυτή την έννοια, επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι για να χαρακτηριστεί µία πρόταση ως καινοτοµική, δεν είναι αναγκαίο να συνδυάζεται αυτή µε ανακάλυψη τεχνολογικού χαρακτήρα.

Υποβολή προτάσεων
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω των δικτυακών τόπων www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis και www.efepae.gr. Ως προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 14η ώρα της ηµέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή προτάσεων.

Το πρόγραμμα
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 200.000.000,00€ (δηµόσια απάνη), το οποίο κατανέµεται κατά 70% δηλ. 140.000.000,00€ για τις υφισταµένες επιχειρήσεις και κατά 30% δηλ. 60.000.000,00€ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις. Θα υλοποιηθεί από τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας - Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και τον Ενδιάµεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). Οι δύο αυτοί φορείς θα λειτουργήσουν ως Ενδιάµεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦ) µε βάση το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.

Το πρόγραµµα αποτελεί µια επιµέρους πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονοµίας στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013» (ΕΠ.ΑΝ. ΙΙ), και επιδιώκει τον µετασχηµατισµό της µεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονοµίας προς νέα ή διαφοροποιηµένα προϊόντα και µεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθµιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωµάτωση γνώσης και καινοτοµίας. Αποσκοπεί µέσω της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στην αναβάθµιση του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισµού των υφιστάµενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και στη δηµιουργία νέων µεταποιητικών επιχειρήσεων.

Ειδικότεροι στόχοι του προγράµµατος είναι:
- Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συµβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.
- Αναπροσανατολισµός της µεταποιητικής δραστηριότητας και των «παραδοσιακών» της κλάδων προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέµενης αξίας.
- Ανάπτυξη νέων προϊόντων ή διαφοροποίηση προϊόντων και της παραγωγικής βάσης προς κλάδους υψηλής προστιθέµενης αξίας µε έµφαση στην ποιοτική αναβάθµιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων.
- Αναβάθµιση της επιχειρηµατικής βάσης σε τοµείς που υστερούν ως προς την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας ή λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες µορφές.
- Ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας ευκαιρίας / σύσταση νέων µεταποιητικών επιχειρήσεων.
- Ενίσχυση του ρόλου των συνοδευτικών υπηρεσιών (µεταποιητικών υπηρεσιών) στο παραγωγικό σύστηµα, µε έµφαση στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές.
- Ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνολογικής και µη τεχνολογικής καινοτοµίας.
- Επιχειρηµατική αξιοποίηση του ζητήµατος της προστασίας του περιβάλλοντος µε παρεµβάσεις για αξιοποίηση αποβλήτων, ανακύκλωσης κτλ.
- Διατήρηση για τις υφιστάµενες ή και αύξηση των θέσεων εργασίας και δηµιουργία νέων θέσεων για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Τα επιχειρηµατικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να στοχεύουν και να περιλαµβάνουν (αναµενόµενα) αποτελέσµατα σύµφωνα µε τους ανωτέρω γενικούς και ειδικότερους στόχους του προγράµµατος.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον Οδηγό του προγράμματος.

 

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Ο οδηγός του προγράμματος (αρχείο pdf 1,25 mb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved