ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Τριετές πρόγραμμα για τη μελισσοκομία

 

Αθήνα 3.2.2011, 13:23

Τριετές πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2011, 2012 και 2013, προβλέπει απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων.

Η συνολική δαπάνη του προγράμματος για την τριετία ανέρχεται στα 16.600.000,00 €

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.

 

Aριθμ. 312751 (7)
Καν. (Ε.Κ) 1234/07 − Υλοποίηση του τριετούς προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2011, 2012 και 2013.

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α/280) σε συνδυασμό με το άρθρο 33 του Ν. 2538/97 (Α/242) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 Ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις (Α/135).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 Π.Δ. «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
δ) Του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «περί Δημόσιου Λογιστικού».
ε) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 περί «Σύστασης Οργ. Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων…και άλλες διατάξεις» (Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/99 (Α΄ 154) και το άρθρο 24 του Ν. 2945/01 (Α΄ 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1−8 του Ν. 3147/03 (Α΄ 135).
στ) Της αριθμ. 389578/2000 (Β΄ 1470) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).
ζ) Της αριθμ. 271562/2002 (Β΄ 1042) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής.
η) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κλπ.» (Α΄ 213).
θ) Του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α/187) όπως ισχύει σήμερα.
ι) Της αριθμ. ΥΙ/2004 (ΦΕΚ 513/Β/2004) απόφαση του Πρωθυπουργού «Μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
ια) Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87).
ιβ) Την αριθμ. 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ 2408/Β΄/09) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο− νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη»
ιγ) Την αριθμ. 383 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ.ΕΣ.Α.Η.Δ. (ΦΕΚ 29/Β΄/28−1−2010) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης κ΄ Η.Δ., Γεώργιου Ντόλιου»
2. Τους Κανονισμούς
α) (Ε.Κ.) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (L 299).
β) (Ε.Κ.) 917/2004 της Επιτροπής «περί λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 797/2004 του Συμβουλίου
σχετικά με ενέργειες στον τομέα της μελισσοκομίας» (L 163), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
γ) (E.K.) 1290/2005 «Περί χρηματοδοτήσεως της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» (L209).
δ) (ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων(L171).
3. Το Εθνικό Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2011 − 2013, που υποβλήθηκε από τη χώρα μας στην Ε.Ε. για έγκριση, και εγκρίθηκε με την Ε (2010) 6054 τελικό/ 14−9−2010 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού όπως φαίνεται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας απόφασης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έγκριση Συνολικής Δαπάνης του τριετούς προγράμματος
Εγκρίνουμε συνολική δαπάνη μέχρι 16.600.000,00 € για τα έτη 2011, 2012 και 2013, για την υλοποίηση του τριετούς εθνικού προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. Ε (2010) 6054 τελικό/ 14−9−2010 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το 50% της παραπάνω δαπάνης του προγράμματος και μέχρι του ποσού των 8.300.000,00 € θα βαρύνει τον ΚΑ 5521 του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.
Το υπόλοιπο 50% της δαπάνης του προγράμματος και μέχρι του ποσού των 8.300.000,00€ θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5423 Φ.29/110 (Κωδικός Δράσης 09.01.02903).

Άρθρο 2
Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση των ενεργειών του προγράμματος για το έτος 2011
2.1 Για το οικονομικό έτος 2011 εγκρίνεται, σύμφωνα με την απόφαση Ε (2010) 6054 τελικό/ 14−9−2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνολική δαπάνη μέχρι 5.400.000 €.
Το 50% της παραπάνω δαπάνης και μέχρι του ποσού των 2.700.000 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 5521 του ΕΛΕΓΕΠ.
Το υπόλοιπο 50% της δαπάνης και μέχρι του ποσού των 2.700.000 € θα βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφμων και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5423 Φ29/110 (ΚΔ09.01.02903).
Πλέον των ανωτέρω ποσών εγκρίνεται για το έτος 2011 δαπάνη μέχρι 50.000 € για την κάλυψη των εξόδων κίνησης του προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών Αγροτικής Ανάπτυξης που συμμετέχουν στην παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο της υλοποίησης του προγράμματος και τα οποία θα καλυφθούν με ισόποση μεταφορά πίστωσης από τον ΚΑΕ 5423−Φ29/110 (ΚΔ 09.01.02903) του Τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον κωδικό ΚΑ 2279 – Φ086.
2.2 Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος για το έτος 2011 (1/9/2010 – 31/8/2011) υλοποιούνται οι ακόλουθες Ενέργειες και επιμέρους Δράσεις με τις προβλεπόμενες για κάθε μία δαπάνες.
1η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 1.385.000 € για τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις:
1.1. Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας (Κ.Μ.)
Προβλεπόμενη Δαπάνη: 1.200.000 €
1.2. Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας – Melinet
Προβλεπόμενη Δαπάνη: 5.000 €
1.3. Εκπαιδεύσεις – Έντυπα
Προβλεπόμενη Δαπάνη: 100.000 €
1.4. Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης.
Προβλεπόμενη Δαπάνη: 80.000 €
3η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 3.765.000 € για τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις:
3.1. Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)
Προβλεπόμενη Δαπάνη: 1.200.000 €
3.2. Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας
Προβλεπόμενη Δαπάνη: 2.565.000 €
4η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ KAI ΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 200.000 € για την υλοποίηση «Αναλύσεων μελιού και τη στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού»
6η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 50.000 € για την υλοποίηση «Εφαρμοσμένης έρευνας»

Άρθρο 3
Κυρώσεις
Οι εντασσόμενοι στο εν λόγω πρόγραμμα δικαιούχοι, έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος για την εκτέλεση μιας ή περισσοτέρων δράσεων που θα αναλάβουν. Επίσης, έχουν την υποχρέωση να αποδέχονται οποιοδήποτε έλεγχο και υποδείξεις από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα. Μη τήρηση των σχετικών όρων και υποχρεώσεων καθώς και άρνηση ελέγχου συνεπάγεται μη καταβολή των ενισχύσεων ή επιχορηγήσεων και τυχόν καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Άρθρο 4
Γενικές Διατάξεις
4.1 Η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και ο έλεγχος της υλοποίησης του προγράμματος διενεργείται από τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με τα Κέντρα Μελισσοκομίας, τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη Δ/νση Πληροφορικής του ΥΠΑΑΤ και τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες.
4.2 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται το ετήσιο ύψος δαπανών, συνολικά και κατά ενέργεια για τα έτη 2012 και 2013, καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού για τα έξοδα κίνησης του προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών Αγροτικής Ανάπτυξης που συμμετέχουν στην παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο της υλοποίησης του προγράμματος.
4.3 Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής, οι δικαιούχοι, τα ποσά επιχορήγησης ανά δράση, η μεταφορά ποσών από ενέργεια σε ενέργεια, οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής και γενικά κάθε αναγκαίο μέτρο για την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος.
4.4 Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι δυνατόν να προσαρμοστούν – τροποποιηθούν οι Ενέργειες του Προγράμματος και τα χρηματικά όρια καθεμιάς από τις Ενέργειες αυτές ή τις επιμέρους Δράσεις κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εφόσον παραμένουν σύμφωνες προς το άρθρο 106 του Καν. (Ε.Κ.) 1234/2007, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει υπέρβαση του συνολικού ανώτατου ορίου των ετήσιων προβλέψεων δαπανών και η κοινοτική συμμετοχή δεν υπερβαίνει το 50% των δαπανών που αναλαμβάνονται. Εφόσον η σχεδιαζόμενη προσαρμογή του μελισσοκομικού προγράμματος προβλέπει την υλοποίηση κάποιας Ενέργειας η οποία δεν είχε αρχικά προβλεφθεί και ανακοινωθεί στο τριετές μελισσοκομικό πρόγραμμα της χώρας μας, κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν απουσία αντιρρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η σχεδιαζόμενη προσαρμογή εφαρμόζεται την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της εν λόγω κοινοποίησης.
4.5 Οι δράσεις των ετήσιων προγραμμάτων υλοποιούνται από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31η Αυγούστου κάθε έτους μέχρι 31η Αυγούστου του επομένου έτους.
4.6 Η παρούσα έχει ισχύ από 01/09/2010 μέχρι 31/08/2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved