ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για επιχειρήσεις που απασχολούν 1 - 49 εργαζόμενους
 

 

Αθήνα 3.2.2011, 16:38

Η Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε. καλεί επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 - 49 εργαζόµενους να υποβάλουν προτάσεις για συµµετοχή στο πρόγραµµα µε τίτλο: «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν από 1 - 49 άτομα, εντός της Οικονομικής Κρίσης».

Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηµατοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του προγράµµατος υποχρεούνται να υλοποιήσουν δράσεις κατάρτισης - επανακατάρτησης προσωπικού, και όπου κρίνεται απαραίτητο, δράσεις συµβουλευτικής οι οποίες θα αφορούν θέµατα επιχειρηµατικής λειτουργίας ή προσωπικού, κ.ά.

Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί µε τρείς προσκλήσεις, ως εξής:

* Πρόσκληση Α'
Στην πρόσκληση Α' θα κληθούν από τον δικαιούχο ΕΚΑΕ οι κλαδικοί συλλογικοί φορείς να συντάξουν και να υποβάλλουν Κλαδικά Σχέδια ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής σε επίπεδο νοµού, τα οποία θα εξειδικεύονται σε προτάσεις για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (1 - 49 ατόµων), που θα εκδηλώσουν ταυτόχρονα ενδιαφέρον να συµµετάσχουν στην πρόσκληση Β’.

* Πρόσκληση Β'
Στην πρόσκληση Β΄ θα κληθούν από τον ΕΦ∆-ΕΚΑΕ οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις µέλη των προαναφερθέντων κλαδικών φορέων να υποβάλλουν φάκελο υπαγωγής στο πρόγραµµα, σε συνεργασία µε τον Κλαδικό Φορέα και στο πλαίσιο του Κλαδικού Σχεδίου ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής που έχει ετοιµάσει ο κλαδικός φορέας. Προϋπόθεση έγκρισης ενός Κλαδικού Σχεδίου ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής είναι, εκτός από τη θετική αξιολόγηση, η υποβολή αίτησης από τις επιχειρήσεις για ένταξη σε αυτό. Προϋπόθεση έγκρισης φακέλων υπαγωγής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων είναι, εκτός από τη θετική αξιολόγηση τους, η έγκριση του Κλαδικού Σχεδίου ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής στο οποίο υπάγονται.
Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις µε προσωπικό 1-19 άτοµα θα συµµετέχουν µέσω του κλαδικού τους φορέα υποχρεωτικά, ενώ οι επιχειρήσεις µε προσωπικό 20 49 άτοµα θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής, είτε µέσω του κλαδικού τους φορέα, είτε αυτοτελώς µε την Πρόσκληση Γ.

* Πρόσκληση Γ'
Στην Πρόσκληση Γ θα κληθούν από τον ΕΦ∆-ΕΚΑΕ οι επιχειρήσεις 20 - 49 ατόµων, που δεν επιθυµούν να ενταχθούν στο Σχέδιο ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής του Κλαδικού τους.

Δικαίωμα συμμετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στην παρούσα πρόσκληση Β’ έχουν οι επιχειρήσεις 1 - 49 απασχολουµένων, οποιασδήποτε νοµικής µορφής, οι οποίες, πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς - επιχορήγησης ήσσονος σηµασίας (de minimis) κατά την ηµεροµηνία υποβολή της αίτησης.

Κάθε επιχείρηση δύναται να συµµετέχει σε µία µόνο πρόσκληση στο πλαίσιο του εν λόγω προγράµµατος. Τα Κλαδικά Σχέδια ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής περιλαµβάνουν συγκεκριµένες δράσεις που συνδέονται µε προκαθορισµένες κατευθύνσεις και προγραµµατισµένες αλλαγές στην οργάνωση κάθε επιχείρησης, µε ιδιαίτερη έµφαση σε τοµείς, όπως:
- η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στις επιχειρήσεις µεθόδων διοίκησης που συµβάλλουν στην εξοικονόµηση πόρων (π.χ πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισµού, ανθρώπινου δυναµικού)
- η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται µε την υιοθέτηση µεθόδων εργασίας και διοίκησης µε σεβασµό στο περιβάλλον (π.χ διασφάλιση ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων, νοµοθεσία)
- η ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαµβάνει τη προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό µάρκετινγκ, προδιαγραφές σήµανσης προϊόντων), και
- η ανάπτυξη µοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιµασίας του προσωπικού κάθε βαθµίδας και κατηγορίας (εργαζοµένων και επιχειρηµατιών) για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούµενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας συγκεκριµένων οµάδων εργαζοµένων.

Ειδικότερα, δικαίωµα συµµετοχής έχουν επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νοµικής µορφής, σε όλους τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, οι οποίες κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής τους, θα πρέπει:
- Να συγκεντρώνουν 1 - 49 ετήσιες µονάδες εργασίας σύµφωνα µε την κατά τα ανωτέρω Σύσταση της Επιτροπής.
- Να βρίσκονται εγκατεστηµένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.
- Να χαρακτηρίζονται πολύ µικρές, µικρές σύµφωνα µε την σύσταση της Επιτροπής 2003/3612 (ΕΚ) της 6ης Μαΐου 2003 για τον ορισµό των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων.
- Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008.
- Η επιχείρηση να µην έχει εξαντλήσει το ανώτατο όριο επιχορήγησης σύµφωνα µε τον κανόνα de minimis (200.000) σε άλλες Προκηρύξεις που υπάγονται σε καθεστώς ενισχύσεων σύµφωνα µε τον κανόνα de minimis. Επισηµαίνεται ότι στον έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που έχουν λάβει και οι συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχειρήσεις.
- Η έναρξη της υλοποίησης του Σχεδίου να µην προηγείται της ηµεροµηνίας της απόφασης χρηµατοδότησης της πράξης.

∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής
- Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εµπίπτουν στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.104/2000 του Συµβουλίου.
- Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
- Οι προβληµατικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραµµών για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 244 της 01.10.2004).
- Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεµεί διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.

Επιλέξιμες ενέργειες
Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηµατοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο προγράµµατος υποχρεούνται να υλοποιήσουν δράσεις κατάρτισης - επανακατάρτισης του προσωπικού τους και -όπου κρίνεται απαραίτητο- δράσεις συµβουλευτικής οι οποίες θα αφορούν θέµατα επιχειρηµατικής λειτουργίας ή προσωπικού, κ.ά.

Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται:
- Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέµατα επιχειρηµατικής λειτουργίας ή προσωπικού σύµφωνα µε το εγκεκριµένο σχέδιο αναδιάρθρωσης για την
υπαγωγή της επιχείρησης στην Πρόσκληση Β’, όπως:
- Αναδιοργάνωση, τεχνολογική αναβάθµιση και διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών (ενέργειες που σχετίζονται µε τον ανασχεδιασµό διαδικασιών, το σχεδιασµό και διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, την εφαρµογή συστηµάτων µέτρησης της απόδοσης, το σχεδιασµό και εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού, το σχεδιασµό εκπαιδευτικών προγραµµάτων κ.α.) και έχουν ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας,
- Προβολή και προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών,
- Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες (παρέχονται συµβουλευτικές υπηρεσίες χρηµατοοικονοµικής µηχανικής, ανόρθωσης και διαχείρισης υποχρεώσεων - προσανατολισµός στα προβλήµατα ρευστότητας των επιχειρήσεων - καθώς και υπηρεσίες που αφορούν στη συνεχή ενηµέρωση για ευκαιρίες χρηµατοδότησης, σε προγράµµατα µείωσης κόστους),
- Άλλα θέµατα που προκύπτουν από το σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Υποβολή προτάσεων
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆ http://ait.oaed.gr. Αναλυτικά έντυπα σχετικά µε την αίτηση παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο της EKAE http://www.ep-katartisi.gr και του ΟΑΕ∆ http://ait.oaed.gr. Οδηγίες για την συµπλήρωση της αίτησης και πληροφορίες σχετικά µε θέµατα που αφορούν στο πρόγραµµα δίνονται τηλεφωνικά (helpdesk) τις εργάσιµες µέρες και ώρες 10:00-15:00 στο τηλέφωνο 210-6245350 (πέντε γραµµές). Επίσης, µπορούν να αποστέλλονται ερωτήµατα εγγράφως στο helpdesk@ep-katartisi.gr.

* Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε την πρόσκληση και τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.

 

 2 αρχεία διαθέσιμα για download 
Ο οδηγός εφαρμογής (αρχείο pdf 1,92 mb)
Η πρόσκληση (αρχείο pdf 1,20 mb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved