ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Απόφαση για άδειες εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού από αγρότες

 

Αθήνα 7.11.2011, 20:12

Τους ειδικότερους όρους για χορήγηση αδειών διανομής θερμικής ενέργειας από εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού χαμηλής θερμοκρασίας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις, καθορίζει απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος που παρουσιάζει η Proslipsis.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, για κάθε εκμισθούμενο δικαίωμα διαχείρισης γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας δύναται να εκδοθεί μία και μόνη άδεια διανομής θερμικής ενέργειας για αποκλειστική χρήση σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Δικαιούχος της άδειας διανομής ορίζεται ο μισθωτής του πεδίου. Η εν λόγω άδεια εκδίδεται από τον υπουργό Περιβάλλοντος, μετά από γνώμη της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, για χρόνο ίσο με το χρόνο εκμίσθωσης του πεδίου, η οποία δύναται να παραταθεί αντιστοίχως. Για την έκδοση απαιτείται η κατάθεση τεχνικοοικονομικής μελέτης, μετά συνημμένου χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης εργασιών, καθώς και η κατάθεση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Για την έναρξη των πάσης φύσεως εργασιών εγκατάστασης του δικτύου διανομής θερμικής ενέργειας και του αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, απαιτείται η εξασφάλιση των πάσης φύσεως αδειών και εγκρίσεων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και διέπουν τη διαχείριση γεωθερμικού δυναμικού, τη δραστηριότητα διανομής θερμικής ενέργειας και την άσκηση δραστηριοτήτων σε αγροτικές και δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. Ο κάτοχος της άδειας διανομής υποχρεούται όπως κοινοποιήσει αντίγραφα της εγκεκριμένης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της χορηγηθείσας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης.

Η άδεια διανομής θερμικής ενέργειας από γεωθερμικό πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας για αποκλειστικά αγροτικούς σκοπούς, περιλαμβάνει τους όρους που οφείλει να τηρεί ο εκάστοτε αδειούχος.

* Ακολουθεί η απόφαση.


Αριθμ. Δ9Β/Φ166/23880/ΓΔΦΠ4211 (2)
Άδειες διανομής θερμικής ενέργειας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις από εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄98)
β. του π.δ. 381/16.6.89 (ΦΕΚ Α΄168) «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 66 του άρθρου 1 του π.δ. 92/93 (ΦΕΚ Α΄38) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις διανομαρχιακού επιπέδου αρχές του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας».
γ. του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ Α΄ 85).
δ. της απόφασης του Πρωθυπουργού με αριθ. 2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄2234).
ε. του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» μετατροπή του υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213).
στ. του π.δ. 189/2009 «Περί καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.» άρθρο 6 μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Α΄ 221).
ζ. του π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ.189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56).
η. του ν.3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129).
θ. του ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85).
ι. του ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 182) και ειδικότερα το άρθρο 29 αυτού.
ια. του ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 207),όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 14 § 9 αυτού.
2. το π.δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 145/Α)
3. την υπ’ αριθ. 35469/09.08.2011 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ 1800/Β) όπως τροποποιήθηκε με Την υπ’αριθ.41834/4−10−2011 αποφαση τροποποίησης ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη (ΦΕΚ2212/Β/4−10−2011).
4. Το από 4−5−2001 υποβληθέν σχέδιο απόφασης της επιτροπής που συγκροτήθηκε γι’ αυτό το σκοπό με την Δ9Β/Φ199/οικ3910/ΓΔΦΠ595/21−2−11 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της αποφάσεως αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Με την παρούσα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι της άδειας διανομής θερμικής ενέργειας από εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού χαμηλής θερμοκρασίας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις ως εξής:
1. Για κάθε εκμισθούμενο δικαίωμα διαχείρισης γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας δύναται να εκδοθεί μία και μόνη άδεια διανομής θερμικής ενέργειας για αποκλειστική χρήση σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Δικαιούχος της άδειας διανομής ορίζεται ο μισθωτής του πεδίου.
2. Η εν λόγω άδεια εκδίδεται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, μετά από γνώμη της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, για χρόνο ίσο με το χρόνο εκμίσθωσης του πεδίου, η οποία δύναται να παραταθεί αντιστοίχως.
3. Για την έκδοση της εν λόγω άδειας απαιτείται η κατάθεση τεχνικοοικονομικής μελέτης, μετά συνημμένου χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης εργασιών, καθώς και η κατάθεση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
4. Για την έναρξη των πάσης φύσεως εργασιών εγκατάστασης του δικτύου διανομής θερμικής ενέργειας και του αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, απαιτείται η εξασφάλιση των πάσης φύσεως αδειών και εγκρίσεων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και διέπουν τη διαχείριση γεωθερμικού δυναμικού, τη δραστηριότητα διανομής θερμικής ενέργειας και την άσκηση δραστηριοτήτων σε αγροτικές και δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. Ο κάτοχος της άδειας διανομής υποχρεούται όπως κοινοποιήσει αντίγραφα της εγκεκριμένης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της χορηγηθείσας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης.
5. Η άδεια διανομής θερμικής ενέργειας από γεωθερμικό πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας για αποκλειστικά αγροτικούς σκοπούς, περιλαμβάνει τους όρους που οφείλει να τηρεί ο εκάστοτε αδειούχος.

Άρθρο 2
Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του έργου
Ο αδειούχος οφείλει:
1. Να τηρεί το υποβεβλημένο και εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών.
2. Nα αναπτύξει το δίκτυο διανομής θερμικής ενέργειας στην περιοχή που ορίζεται στην άδεια και να προβεί σε συνδέσεις με καταναλωτές σύμφωνα με τη μελέτη και το συνημμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών.

Άρθρο 3
Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας - διαδικασίες
Ο αδειούχος οφείλει:
1. Να τηρεί απαρέγκλιτα επί ποινή προσωρινής ανάκλησης ή οριστικής ανάκλησης (αφαίρεσης) της άδειας, τα προβλεπόμενα και τις δεσμεύσεις της υποβεβλημένης εγκεκριμένης τεχνικοοικονομικής και περιβαλλοντικής μελέτης και της χορηγηθείσας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
2. Να αναπτύσσει, επιθεωρεί, συντηρεί και λειτουργεί τις εγκαταστάσεις και το δίκτυο διανομής θερμικής ενέργειας και να προβαίνει σε κάθε σχετική με τις ανωτέρω υποχρεώσεις ενέργεια, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, τις προδιαγραφές, τους κανονισμούς, ή πρακτικές που ισχύουν στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αντίστοιχα έργα. Μη εφαρμογή των ανωτέρω υποχρεώσεών του δυνατόν να προκαλέσει ανάκληση/αφαίρεση της άδειας διανομής.
3. Να διαθέτει την αναγκαία τεχνική και οργανωτική δομή προκειμένου να διασφαλίζεται η άμεση αποκατάσταση βλαβών.

Άρθρο 4
Σύνδεση με το δίκτυο διανομής
1. Ο κάτοχος της άδειας δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διακρίσεις μεταξύ καταναλωτών, ως προς τους όρους σύνδεσης.
2. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται:
α) να κάνει δεκτές όλες τις αιτήσεις των καταναλωτών εντός της εμβέλειας και των δυνατοτήτων του ανεπτυγμένου δικτύου του και να προβαίνει σε υλοποίηση των συνδέσεων εντός χρονικού διαστήματος, που προβλέπεται στους ειδικούς όρους της άδειας.
β) να εγκαθιστά εξοπλισμό θερμιδομέτρησης που πληροί τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως της Οδηγίας 2004/22/ΕΚ.

Άρθρο 5
Υποχρέωση διασφάλισης του εφοδιασμού των καταναλωτών
Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να διαθέτει την απαιτούμενη εγκατεστημένη θερμική ισχύ εναλλακτών θερμότητας μεταξύ του γεωθερμικού ρευστού και του κυκλώματος του δικτύου διανομής, ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη εξυπηρέτηση της συμφωνημένης ζήτησης των πελατών του καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Άρθρο 6
Υποχρέωση σεβασμού κανόνων ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος
Κατά την κατασκευή των γεωτρήσεων και των εγκαταστάσεων του δικτύου διανομής θερμικής ενέργειας καθώς και κατά τη λειτουργία αυτών, θα πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τη χορηγηθείσα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, την εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, τον Κανονισμό Γεωθερμικών Εργασιών, καθώς και την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Ο έλεγχος εφαρμογής θα γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης ή άλλη αρμόδια αρχή.

Άρθρο 7
Όροι συναλλαγών και τιμολόγηση θερμικής ενέργειας
Ο Αδειούχος δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διακρίσεις μεταξύ των καταναλωτών όσον αφορά στους όρους σύμφωνα με τους οποίους τιμολογεί την παρεχόμενη θερμική ενέργεια. Ο Αδειούχος υποχρεούται να καταρτίσει και να δημοσιεύει τιμολόγια και τέλη σύνδεσης ώστε:
α. Τα έσοδά του από την πώληση θερμότητας να μην ξεπερνούν τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής που υπέβαλε κατά την συμμετοχή του στο διαγωνισμό για μίσθωση δικαιώματος διαχείρισης βεβαιωμένων πεδίων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3175/2003 και,
β. Η θερμική ενέργεια να παρέχεται σε ανταγωνιστική τιμή συγκριτικά με το μεταβλητό κόστος παραγωγής με την βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική τεχνολογία παραγωγής θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας και του λέβητα βιομάζας.
Οι όροι αυτοί θα εφαρμόζονται ομοιόμορφα για όλους τους καταναλωτές και θα περιλαμβάνουν ιδίως τη δυνατότητα του καταναλωτού να διακόψει τη σύνδεση μετά από ειδοποίηση ενός μηνός, τη δυνατότητα επανασύνδεσης του καταναλωτού χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση και τη δυνατότητα του καταναλωτού να διατηρεί σε εφεδρεία ίδιες εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας.

Άρθρο 8
Υποβολή εκθέσεων προόδου
Κατ’ έτος ο αδειούχος οφείλει να υποβάλλει μέχρι τη 31η Μαρτίου κάθε έτους στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Έκθεση Δραστηριοτήτων για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, που Θα περιλαμβάνει:
1. Αναλυτικά στοιχεία κόστους από τα οποία να προκύπτει ότι με την τιμολογιακή πολιτική του προηγούμενου έτους εξασφαλίστηκαν ανταγωνιστικές τιμές ως προς το μεταβλητό κόστος παραγωγής με την βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική τεχνολογία παραγωγής θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας και του λέβητα βιομάζας.
2. Την ετήσια παραγωγή ενέργειας και την μέγιστη ισχύ
3. Το ετήσιο ποσοστό μη διαθεσιμότητας του δικτύου διανομής και τους λόγους στους οποίους οφείλεται.
4. Ανάλυση της πορείας κατασκευής του δικτύου διανομής.
5. Ανάλυση πωλήσεων και νέων συνδέσεων καταναλωτών.
6. Ανάλυση παραπόνων καταναλωτών και διευθέτησής τους.

Άρθρο 9
Έλεγχος όρων της άδειας, κυρώσεις
1. Ο έλεγχος εκτελέσεως των όρων της άδειας διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, του ΥΠΕΚΑ ή άλλης αρμόδιας αρχής.
2. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης του αδειούχου προς τους όρους της άδειας εκδίδεται από την αρμόδια αρχή αιτιολογημένη απόφαση που επιδίδεται με απόδειξη στον αδειούχο, με την οποία τάσσεται εύλογη προθεσμία για την συμμόρφωσή του, σύμφωνα με τους όρους της χορηγηθείσας άδειας.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αδειούχου η άδεια ανακαλείται προσωρινά με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, κατόπιν γνωμοδότησης της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης και τάσσεται ρητή προθεσμία συμμόρφωσης. Σε περίπτωση υποτροπής αυτή ανακαλείται οριστικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.

Άρθρο 10
Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας, Συμβάσεις
Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να λειτουργεί το δίκτυο σύμφωνα με κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας, οποίος εγκρίνεται από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στον οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές και διαδικασίες, ιδίως σχετικά με την λειτουργία, επι− θεώρηση, συντήρηση, επισκευή ή ανανέωση του εξοπλισμού παραγωγής και διανομής της θερμικής ενέργειας, τον τρόπο αντιμετώπισης των παραπόνων και την καταγραφή της ικανοποίησης των πελατών του.

Άρθρο 11
Διακοπή λειτουργίας του δικτύου διανομής
Δεν επιτρέπεται η διακοπή λειτουργίας του συστήματος διανομής θερμικής ενέργειας από μέρους του αδειούχου με την επιφύλαξη εκτάκτων τεχνικών λόγων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του δικτύου.
Σε περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας προτίθεται να διακόψει οριστικά ή για ορισμένο χρονικό διάστημα την τροφοδοσία των πελατών του, οφείλει, τουλάχιστον 6 μήνες πριν την σκοπούμενη ενέργεια, να το γνωστοποιήσει με συστημένη επιστολή στους καταναλωτές,
στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης και στον Υπουργό ΠΕΚΑ.
Ο αδειούχος μπορεί να αιτηθεί στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης και στον Υπουργό ΠΕΚΑ την ανάκληση της άδειας προ του προβλεπομένου σε αυτή χρόνου λήξης για σπουδαίους λόγους. Ο Υπουργός ΠΕΚΑ κρίνει τους λόγους και αποφασίζει για την τροποποίηση ή ανάκληση της εν λόγω άδειας.
Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης μίσθωσης διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού, ο αδειούχος οφείλει να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδεια, τις λοιπές σχετικές άδειες που έχει λάβει, καθώς και τυχόν υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι τρίτων. Επίσης θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Άρθρο 12
Ανάκληση της άδειας
1. Η ανάκληση της άδειας για παραβάσεις όρων αυτής, λαμβάνει χώρα με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, κατόπιν γνωμοδότησης της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, και ισχύει από της επιδόσεως της αποφάσεως αυτής στον αδειούχο. Η άδεια ανακαλείται προσωρινά, όπου αυτό προβλέπεται, και τασσεται ρητη προθεσμία συμμόρφωσης. Σε περίπτωση υποτροπής, αυτή ανακαλείται οριστικά σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία.

Άρθρο 13
Λήξη της άδειας
1. Μετά την λήξη της ισχύος της άδειας ή την οριστική ανάκλησή της για οιονδήποτε λόγο όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπά έργα που έγιναν από τον αδειούχο, για τις ανάγκες της διανομής, περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου, χωρίς καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, εκτός από τις κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί σε ιδιωτικές εκτάσεις του μισθωτή ή τρίτων.
2. Μετά την κατά τα άνω λήξη της ισχύος της άδειας ή την οριστική ανάκλησή της οι εδαφικές εκτάσεις, που απαλλοτριώθηκαν για τις ανάγκες της διανομής, περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου.
3. Μετά τη λήξη ισχύος της άδειας, ο αδειούχος, εφόσον έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τη σχετική άδεια, δικαιούται εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών και με την παρουσία τριμελούς επιτροπής ως εκπροσώπου του Δημοσίου να αποκομίσει τα υλικά και κινητά μέρη των μηχανημάτων, τα οποία εγκατέστησε ο ίδιος, εφόσον δεν προκαλείται βλάβη σε αυτά ή στον προορισμό τους.
4. Αν ο αδειούχος δεν κάνει χρήση του δικαιώματός του να αποκομίσει, κατά τα άνω οριζόμενα, τα κινητά μηχανήματα, αυτά περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα και κατοχή του Δημοσίου, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης στον αδειούχο ή τρίτο, που τυχόν έχει δικαίωμα αποζημιώσεως έναντι του μισθωτή ή έλκει οποιαδήποτε ενοχικά δικαιώματα επ’ αυτών.
5. Εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της άδειας και με τη σύμπραξη αδειούχου και της αρμόδιας κατά τα ανωτέρω Αποκεντρωμένης Διοίκησης γίνεται επιτόπια απογραφή των τυχόν απαλλοτριωθεισών εδαφικών εκτάσεων και των εγκαταστάσεων, των οποίων
η κυριότητα περιέρχεται στο Δημόσιο, καθώς και των κινητών μηχανημάτων και των υλικών. Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέρη δεν συμπράξει, για οιονδήποτε λόγο, η απογραφή γίνεται από τον άλλο (στην περίπτωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η απογραφή γίνεται από επιτροπή υπαλλήλων της). Αντίγραφο του σχετικού πρακτικού κοινοποιείται στο άλλο μέρος με δικαστικό επιμελητή.
6. Με τη λήξη της άδειας ο αδειούχος υποχρεούται να παραδώσει τις αναφερόμενες στην παρ. 1 μη ιδιωτικές εγκαταστάσεις στο Δημόσιο, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα στο Δημόσιο ποσό, που καθορίζεται στην άδεια, για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Το ποσό της προβλεπόμενης στη σύμβαση σχετικής ποινικής ρήτρας αναπροσαρμόζεται ανά 5ετία κατά ποσοστό 15%.

Άρθρο 14
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved