ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Οι τελικές αποφάσεις για τα προγράμματα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης

Αθήνα 17.11.2015, 08:24

Τις αναμενόμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων που ως στόχο έχουν την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης, δημοσιεύει η Proslipsis.

Οι συνολικά τέσσερις αποφάσεις αφορούν τα ακόλουθα προγράμματα: 

1. Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για την δημιουργία 4.800 νέων θέσεων εργασίας στις οκτώ περιφέρειες της χώρας του ¶ξονα Προτεραιότητας 7: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, που δημιουργήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2015 έως και 31 Αυγούστου 2015, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Υπό προϋποθέσεις, δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

2. Ειδικό Πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματιών. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης, μέσω της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης 2.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, πρώην εγγεγραμμένων ανέργων, που δημιούργησαν επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Αυγούστου 2015, και εξακολουθούν να τη διατηρούν στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητά τους.

Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι οκτώ περιφέρειες της χώρας που ανήκουν στον ¶ξονα Προτεραιότητας 7: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος.

3. Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για την δημιουργία 4.200 νέων θέσεων εργασίας στις Διοικητικές Περιφέρειες της Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νότιου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, που δημιουργήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2015 έως και 31 Αυγούστου 2015, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Υπό προϋποθέσεις, δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

4. Ειδικό Πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματιών. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης, μέσω της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης 1.700 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, πρώην εγγεγραμμένων ανέργων, που δημιούργησαν επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα από από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Αυγούστου 2015, και εξακολουθούν να τη διατηρούν στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητά τους.

Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι Διοικητικές Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στα προγράμματα ξεκινά στις 23 Νοεμβρίου.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης για τα δύο προγράμματα.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 51182/715.
Α) Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εργοδοτών για τη Δη−
μιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας κατά τη διάρκεια
της κρίσης και Β) Ειδικό Πρόγραμμα Νέων Ελεύθε−
ρων Επαγγελματιών, με στόχο την ενίσχυση της ρευ−
στότητας και της απασχόλησης στις Διοικητικές Πε−
ριφέρειες του ¶ξονα Προτεραιότητας 7.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ –
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 «Για
την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και
περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίησης
συναφών διατάξεων (Α΄ 70)», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 25, 29 και 34, όπως ισχύει,
του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας
στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας
και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 88).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρ−
τητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση
θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιο−
νομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες δι−
ατάξεις» (Α΄ 143).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4174/2013 «Κώ−
δικας Φορολογικής Διαδικασίας» (Α΄ 170), καθώς και
αυτές του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 251).
6. Τις διατάξεις του Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών
σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 205), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
Ο.Α.Ε.Δ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013» (Α΄ 267), όπως ισχύει,
και ιδίως το άρθρο 10 παρ. 5.
9. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συ−
στήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 234), όπως ισχύει. Proslipsis.gr
10. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 «Προ−
στασία της Εθνικής Οικονομίας – επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α΄ 40),
όπως ισχύει.
11. Τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του
Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
και ιδίως του άρθρου 70 αυτού (Α΄ 170).
12. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/
2012 «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο−
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελ−
ληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέ¬ους και τη
διάσωση της εθνικής οικονομίας» (Α΄ 28), όπως ισχύει.
13. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4320/
2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση
της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29).
14. Τις διατάξεις του Ν.δ. 2961/1954 «Περί συστάσεως
Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας»
(Α΄ 197), όπως ισχύει.
15. Το Β.δ. 405/1971 «Περί οργανώσεως, συγκροτήσεως
και λειτουργίας των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ» (Α΄ 123),
όπως ισχύει. Proslipsis.gr
16. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4111/2013 (Α΄18)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν. 4093/
2012, …… παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή
των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις».
17. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.
18. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194), όπως ισχύει.
19. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Οικονομικών» (Α΄ 178).
20. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
(Α΄ 180).
21. Τις διατάξεις του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185).
22. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων, […]. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί−
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού […]»
(Α΄ 114).
23. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
24. Την υπ. αριθμ. Υ29/8−10−2015 απόφαση Πρωθυπουρ−
γού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη. (Β΄ 2168).
25. Την υπ. αριθμ. Υ56/21−10−2015 απόφαση Πρωθυπουρ−
γού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια
Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου (Β΄2281).
26. Την υπ. αριθμ. 105755/13−10−2015 απόφαση περί
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξανδρο Χαρίτση (Β΄ 2222).
27. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κα−
νόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό
της Ένωσης και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ,
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298/
26.10.2012).
28. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής
της 18.12.2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρω−
παϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ
L 352/24.12.2013). Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά−
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
29. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της Πράξης
6 του Υπουργικού Συμβουλίου της 28−2−2012 «Ρύθμιση
θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1
του Ν. 4046/2012» (Α΄ 38).
30. Τη με αριθμό 1016784/1299−25/0016/26−02−1997 από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Είσπραξη εσόδων
υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες»
(Β΄ 120), όπως ισχύει.
31. Τη με αριθμ. 2/82850/0022/25−9−2013 απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας «Καθορισμός των προβλεπομένων
της παρ. 11 του άρθρου 34 του Ν.4144/2013 σχετικά με
τον ενιαίο λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών
Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.)» (487 ΥΟΔΔ΄) και τις διατάξεις της
ΥΠΑΣΥΔ με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27−3−2008, όπως αυτή
ισχύει κάθε φορά.
32. Τη με αριθμ. 49176/2777/23−12−2014 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι−
ας «Έγκριση προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχο−
λήσεως Εργατικού Δυναμικού οικονομικού έτους 2015»
(Α.Δ.Α.: ΩΕΕΨΛ−ΩΛΠ).
33. Τη με αριθμ. 2.20088/οικ.6.4734/29−08−2012 από−
φαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για
πράξεις του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
στον ΟΑΕΔ (Β΄ 2456).
34. Τη με αριθμ. 2461/20−10−2015 απόφαση του Δ.Σ.
του Ο.Α.Ε.Δ. που ελήφθη στην με αριθμ. 58/20−10−2015
Συνεδρίαση του, όπως διαβιβάστηκε στο Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης με το με αριθμ. 82369/22−10−2015 έγγραφό του.
35. Την υπ. αριθμ. 84103/30−10−2015 βεβαίωση δέσμευ−
σης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του ΟΑΕΔ.
36. Τη με αριθμ. 48774/1932/6−11−2015 εισήγηση του
Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε−
σιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
37. Την υπ. αριθμ. 48467/1918/5−11−2015 απόφαση της Αν.
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης
δαπάνης επόμενων ετών (ΑΔΑ: 7ΘΞΔ465Θ1Ω−ΩΜΥ).
38. Το γεγονός ότι στο πλαίσιο αντιμετώπισης της
προϊούσας ύφεσης και του αντίξοου μακροοικονομικού
περιβάλλοντος ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημο−
σίων πολιτικών για την τόνωση της ρευστότητας και
της απασχόλησης/ αυτοαπασχόλησης του εργατικού
δυναμικού και την ανάσχεση της ανεργίας καθίσταται
επιτακτική ανάγκη.
39. Την ανάγκη ανταπόκρισης στις μακροοικονομικές
και δημοσιονομικές προκλήσεις και την εκτέλεση του
προγραμματισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Υπο−
δομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που αφορά στην
ενεργοποίηση νέων ειδικών προγραμμάτων «Ενίσχυσης
της ρευστότητας και της απασχόλησης».
40. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας,
συνολικά και για τα δύο προγράμματα, προκαλείται
σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ: α) συνολική
δαπάνη ύψους 35.000.000 ευρώ, που θα καλυφθεί με
κοινοτική συγχρηματοδότηση (ΕΚΤ) και επιχορήγηση
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαί−
σιο του θεματικού ¶ξονα 3, ¶ξονας Προτεραιότητας 7:
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώ−
πινου Δυναμικού» 2007 – 2013 και βαρύνει τον ΚΑΕ 2493
«Επιχορηγήσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας»,
για το οικονομικό έτος 2015, β) συνολική δαπάνη ύψους
διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000¤) από τη διενέρ−
γεια ελέγχων σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ,
η οποία δεν είναι νέα καθόσον είχε προβλεφθεί στην
υπΆ αριθμ. 2/82850/0022/9−10−2013 ΚΥΑ (ΥΟΔΔ΄ 487). Η
δαπάνη αυτή κατανέμεται ως εξής: ποσό ύψους 100.000
ευρώ για το έτος 2015 και 150.000 ευρώ για το έτος 2016.
Για το έτος 2015 έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση
στον ΚΑΕ 4419 «Λοιπές δαπάνες που πραγμ. από ΝΠΔΔ»
(ανάληψη δέσμευση πίστωσης Νο 29/ 13−1−2015 (ΑΔΑ:
7Υ7Τ4691Ω2−ΜΒ4) και για το έτος 2016 θα προβλεφθούν
και θα δεσμευτούν οι σχετικές πιστώσεις στον ίδιο ΚΑΕ,
αποφασίζουμε:
την κατάρτιση Α) Προγράμματος Επιχορήγησης Ερ−
γοδοτών για τη Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας
κατά τη διάρκεια της κρίσης, και Β) Ειδικού Προγράμ−
ματος Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, με στόχο την
ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης στις
Διοικητικές Περιφέρειες του ¶ξονα Προτεραιότητας 7,
τα οποία έχουν ως εξής:Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙ−
ΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ.
¶ρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος− Στόχος του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση των
νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή/και
μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, που δημιουρ−
γήθηκαν από 1−1−2015 έως και 31−8−2015, σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

¶ρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης − Χρηματοδότηση −
Επιλέξιμες περιοχές – Καθεστώς Ενίσχυσης
1. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευ−
ρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από
εθνικούς πόρους, για τις θέσεις που αφορούν στις οκτώ
(8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης, στο πλαί−
σιο του Θεματικού ¶ξονα 3, ¶ξονας Προτεραιότητας 7:
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώ−
πινου Δυναμικού» 2007 – 2013. Η αναλογούσα Εθνική
Συμμετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδρομή
της πράξης, θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2493. Οι σχετικές
εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσο−
δα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα
εκταμιεύονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Η μέγιστη συνολική δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο
ποσό των 17.500.000 ευρώ (ΚΑΕ 2493).
Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι
οκτώ (8) περιφέρειες της χώρας του ¶ξονα Προτεραι−
ότητας 7: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μα−
κεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
και Πελοπόννησος.
Με βάση τον ¶ξονα Προτεραιότητας 7 για τις οκτώ ως
άνω Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης, τα ποσά
και οι θέσεις για την προβλεπόμενη πράξη του προ−
γράμματος εξειδικεύονται ως εξής: ποσό 17.500.000¤
και 4.800 θέσεις.
Σε περίπτωση μη κάλυψης του προϋπολογισθέντος
ποσού για τη συγκεκριμένη δράση, το υπολειπόμενο
ποσό του προϋπολογισμού μεταφέρεται αυτοδίκαια στη
δράση του ¶ρθρου 12.
Η εκτιμώμενη δαπάνη από τη διενέργεια των ελέγχων,
η οποία δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του προγράμ−
ματος και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ,
ανέρχεται στο ποσό των 150.000 ευρώ και κατανέμεται
ως εξής.
Για το έτος 2015: 50.000 ευρώ
Για το έτος 2016: 100.000 ευρώ.
2. Η δαπάνη του ανωτέρω προγράμματος εντάσσεται
στον Θεματικό ¶ξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση
της πρόσβασης στην απασχόληση», ¶ξονα Προτεραιό−
τητας 7 με κωδικό θέματος προτεραιότητας 66 της με
την με αριθμό 53672/4775/17.7.2008 υπουργική απόφαση
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με
θέμα "Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝ−
ΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟ−
ΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»”, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, και σε συνέχεια της με αριθμ. 31/19−10−2015
Απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.
ΑΝ.Α.Δ. που αφορά στην έγκριση της τροποποίησης
των κριτηρίων επιλογής για τη χρηματοδότηση πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο του άνω Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος.
3. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται χορηγούνται βά−
σει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής
για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η
ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της πα−
ρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, αθροιζόμενη με
οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή
θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το
ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών
οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσο−
νος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που
δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε
οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Ως ημερομηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νο−
είται η ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης,
σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 3 του Καν.1407/2013.
Επισημαίνεται ότι στον ως άνω έλεγχο της σώρευσης
αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που
έχουν λάβει οι ενιαίες με την αιτούσα επιχειρήσεις.
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που η ενδιαφε−
ρόμενη επιχείρηση η οποία υποβάλλει ηλεκτρονική αί−
τηση υπαγωγής στο πρόγραμμα είναι «ενιαία» με άλλη
επιχείρηση ή επιχειρήσεις τότε στον ως άνω έλεγχο
της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας που έχουν λάβει οι άλλες με την αιτούσα
επιχειρήσεις.
Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται, όλες οι
επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μόνο μία από τις
ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δι−
καιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης
επιχείρησης,
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να
παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, δια−
χειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει δεσπό−
ζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που
έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστα−
τικού της αυτής της τελευταίας και
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης
επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που
έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν
λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψή−
φου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις
σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του
ανωτέρω εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχει−
ρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.

¶ρθρο 3
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής
3.1. Δικαιούχοι − Επιχειρήσεις
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρή−
σεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που
ασκούν οικονομική δραστηριότητα, εφόσον πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
i. έχουν προβεί στην δημιουργία νέων θέσεων εργασί−
ας σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό των θέσεων εργασί−
ας που είχαν τον Δεκέμβριο του 2014, με την πρόσληψη
πρώην ανέργων κατά το χρονικό διάστημα από 1−1−2015
έως και 31−8−2015, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας
αορίστου χρόνου πλήρους ή/ και μερικής απασχόλησης,
τις οποίες και διατηρούν κατά την ημερομηνία υποβο−
λής της αίτησης και για όλη τη συνολική διάρκεια του
προγράμματος όπως ορίζεται παρακάτω, και
ii. δεν έχουν προβεί σε μείωση του προϋπάρχοντος
προσωπικού που είχαν κατά το μήνα Δεκέμβριο.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται εργοδότες για την
επιχορήγηση, κατΆ ανώτατο όριο, είκοσι (20) θέσεων
πλήρους απασχόλησης ή σαράντα (40) θέσεων μερικής
απασχόλησης.
Επιχειρήσεις οι οποίες είχαν αυξομειώσεις του προ−
σωπικού τους κατά το χρονικό διάστημα από 1−1−2015
έως και 31−8−2015, σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό των
θέσεων εργασίας που είχαν κατά το μήνα Δεκέμβριο,
θα επιχορηγηθούν για τον επιπλέον αριθμό των θέσεων
εργασίας που έχουν δημιουργήσει οποιαδήποτε χρονική
στιγμή κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και διατη−
ρούν μέχρι την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο
πρόγραμμα και για όλη την διάρκεια του προγράμματος
όπως ορίζεται παρακάτω. Proslipsis.gr
Ως πλήρης απασχόληση νοείται η παροχή εξαρτημέ−
νης εργασίας που καλύπτει τόσο το ωράριο πλήρους
απασχόλησης που ισχύει στην επιχείρηση, όσο και στις
αποδοχές της πλήρους απασχόλησης, που προκύπτουν
από τη σχετική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, την Κλα−
δική, την Επιχειρησιακή, τον Κανονισμό Εργασίας, τις
ατομικές συμβάσεις εργασίας, την επιχειρησιακή συ−
νήθεια κ.λπ.
Ως εργαζόμενος μερικής απασχόλησης νοείται κάθε
εργαζόμενος με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργα−
σίας, του οποίου οι ώρες εργασίας, υπολογιζόμενες σε
ημερήσια, εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση
είναι λιγότερες από το κανονικό ωράριο εργασίας του
συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση και
τουλάχιστον τέσσερις (4) ημερησίως.
3.1.1 Εξαιρέσεις.
Δεν υπάγονται:
> Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά την
πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του
Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄/03.03.1994) και του Ν.3812/2009
(ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).
> Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
και φύλαξης.
> Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής
υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing).
> Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό
τους
> Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την
έδρα τους σε χώρες εκτός Ε.Ε.
> Οι εργοδότες που έχουν δημιουργήσει νέες θέσεις
εργασίας εκτός των γεωγραφικών ορίων των διοικητι−
κών περιφερειών για τις οποίες προκύπτει η χρηματο−
δότηση, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2,
> Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που
στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες
εταιρείες
> Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνι−
διοκτήτες ενταγμένων σε αυτά,
> Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική
δραστηριότητα
> Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγ−
γελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του εργο−
δότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί,
κ.λπ.) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της
δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός
του χώρου της έδρας τους (π.χ. υπηρεσίες εκμετάλλευ−
σης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί κ.λπ.),
> Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις
του πεδίου εφαρμογής του Καν. 1407/2013, σύμφωνα
με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 1 του ανωτέρω Κανο−
νισμού, δηλαδή: α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, β) ενισχύσεις που
χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,
γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δρα−
στηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της
εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περι−
πτώσεις: i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με
βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που
πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται
στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, ii) όπου η ενί−
σχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της
εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς·
δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με
εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως
δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες
ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου δι−
ανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται
με την εξαγωγική δραστηριότητα· ε) ενισχύσεις για τις
οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί
των εισαγόμενων.
> Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιού−
νται στους παραπάνω τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα
στοιχεία α), β) ή γ) και δραστηριοποιούνται επίσης σε
έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι εμπί−
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 1407/2013 ή
ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του, ο ανωτέρω κανονισμός εφαρμόζεται σε
ενισχύσεις χορηγούμενες στους τελευταίους αυτούς
τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι τα
οικεία κράτη μέλη διασφαλίζουν, με κατάλληλα μέσα,
όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση
του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού
1407/2013 δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας
που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού αυτού.
> Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανά−
κτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.
3.2 Ωφελούμενοι
Τα ωφελούμενα άτομα είναι πρώην άνεργοι που πλη−
ρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
> ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Μητρώο ανέργων
του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας, κατά το
εξάμηνο που προηγείται της πρόσληψής τους από την
δικαιούχο επιχείρηση,
> δεν είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά
την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας πρόσληψής
τους.
3.2.1 Εξαιρέσεις
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή για άτομα που έχουν
προσληφθεί από την επιχείρηση κατά το χρονικό διά−
στημα από 1−1−2015 έως και 31−8−2015 στις κάτωθι πε−
ριπτώσεις:
> για εργαζόμενους που απασχολούνται με συμβάσεις
ορισμένου χρόνου και η επιχείρηση δεν έχει μετατρέψει
την σύμβαση τους σε σύμβαση αορίστου χρόνου μέχρι
την ημερομηνία διεξαγωγής του επιτόπιου ελέγχου των
κριτηρίων υπαγωγής της επιχείρησης και επιχορήγησης
στο πρόγραμμα από τους ελεγκτές του αρμόδιου ΚΠΑ2,
> για εργαζόμενους που απασχολούνται με καθεστώς
εκ περιτροπής απασχόλησης και με ωρομίσθιο,
> για εργαζόμενους που απασχολούνται αποκλειστικά,
από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την
6η πρωινή (λήξη ωραρίου).
> για άτομα που:
− είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Π.Ε. και στις Ι.Κ.Ε. και ομόρ−
ρυθμοι εταίροι στις Ε.Ε.,
− είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.,
− είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των
επιχειρήσεων,
− είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των
ΚοινΣεπ),
− τοποθετήθηκαν αναγκαστικά με τις διατάξεις του
Ν.2643/1998,
− προσελήφθηκαν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρη−
σης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την
κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, και το
εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο επιχορηγεί το μισθολο−
γικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά,
− προσελήφθηκαν στο πλαίσιο ένταξης της επιχεί−
ρησης σε πρόγραμμα απασχόλησης που υλοποίησε ο
Οργανισμός,
− προσελήφθηκαν από τις επιχειρήσεις, προκειμένου
να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη
(δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης),
− απασχολούνται με μίσθωση − σύμβαση έργου ή έμ−
μισθη εντολή.

¶ρθρο 4
Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων
Μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να εντα−
χθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις,
υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής – καταβο−
λής της επιχορήγησης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία
είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού
(www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστή−
ματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο
ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα
της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.
Επιπλέον οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν υπεύθυ−
νη δήλωση βάσει του προτύπου που είναι αναρτημένο
στην ως άνω ιστοσελίδα.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα εξεταστούν βάσει του
χρόνου υποβολής της αίτησης και η αξιολόγησή τους
θα είναι άμεση και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου
προϋπολογισμού.
Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του
Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβά−
νονται και αναφέρονται σε αυτήν.
Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής
συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότε−
ρα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της
ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα οριστούν
στην οικεία πρόσκληση. Η ανακρίβεια των στοιχείων
που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική
αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία
και δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεων της.
Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον
ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της
από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του
ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ− ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης, της Γ.Γ.Π.Σ. και του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

¶ρθρο 5
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης
5.1. Ποσό επιχορήγησης.
Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε νέα θέση εργα−
σίας και έως είκοσι (20) θέσεις πλήρους απασχόλησης
ή σαράντα (40) μερικής απασχόλησης, που δημιούρ−
γησε από την ημερομηνία πρόσληψης του ατόμου και
για όσες νέες θέσεις δημιουργήθηκαν από 1−1−2015 έως
31−8−2015 επιπλέον του ανώτατου αριθμού των θέσεων
εργασίας που είχε κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2014.
i. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχό−
λησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και
ημερομίσθιοι) ανέρχεται στο ποσό των 18¤ την ημέρα
και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφά−
λισης).
ii. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα μερικής απασχόλη−
σης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και
ημερομίσθιοι) ανέρχεται στο ποσό των 9¤ την ημέρα και
όχι πέραν των 23 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).
Ως εργαζόμενος μερικής απασχόλησης, νοείται κάθε
εργαζόμενος με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργα−
σίας, του οποίου οι ώρες εργασίας, υπολογιζόμενες σε
ημερήσια, εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση
είναι λιγότερες από το κανονικό ωράριο εργασίας του
συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση και
τουλάχιστον τέσσερις (4) ημερησίως.
Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολο−
γικού και μη μισθολογικού κόστους.
5.2. Διάρκεια επιχορήγησης.
Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης για τις νέες θέσεις
εργασίας που δημιούργησε η δικαιούχος επιχείρηση
είναι έντεκα (11) μήνες και συγκεκριμένα για το χρονικό
διάστημα από 1−1−2015 έως και 30−11−2015. Σε περίπτωση
που η νέα θέση ή θέσεις εργασίας που δημιούργησε η
επιχείρηση είναι μετά την 01−01−2015, τότε θα λαμβάνει
το ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί από την ημερομηνία
πρόσληψης των ωφελουμένων.

¶ρθρο 6
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης
α) Για την καταβολή της επιχορήγησης η επιχείρηση
οφείλει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την διε−
ξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου και εφόσον έχει εκδοθεί
εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο ανωτέρω πρόγραμ−
μα να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως
αυτά θα προσδιοριστούν στη Δημόσια Πρόσκληση του
προγράμματος.
β) Η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), ύστερα από το σχετικό
έλεγχο των δικαιολογητικών (διοικητικός έλεγχος) και
μετά από θετικό επιτόπιο έλεγχο από τους αρμόδιους
ελεγκτές του Οργανισμού και αφού διαπιστώσει ότι
πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμμα−
τος, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής από−
φασης για την καταβολή της ενίσχυσης.
γ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραγραφή της
αξίωσης λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογη−
τικών πέραν της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, τότε
ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας του Οργανι−
σμού με απόφασή του θα προβαίνει στη μη καταβολή
του συγκεκριμένου ποσού.
δ) Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας
κατά ένα (1) μήνα, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης
και σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
¶ρθρο 7
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης − Όροι − Δεσμεύσεις
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τον
αριθμό των δεσμευόμενων θέσεων εργασίας σταθερό
για επιπλέον χρονικό διάστημα το οποίο είναι ίσο με το
μέγιστο εγκριθέν χρονικό διάστημα της επιχορήγησης.
Το χρονικό διάστημα της δέσμευσης ξεκινά από την
επόμενη ημέρα της λήξης (30.11.2015) της επιχορήγησης,
δηλαδή από την 1−12−2015 και μετά.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το δεσμευό−
μενο προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρόγραμμα θα δια−
κόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε
το προσωπικό. Στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει
επιχορηγηθεί, τότε θα επιστρέφει στον Οργανισμό εντό−
κως το αναλογούν ποσό επιχορήγησης σύμφωνα i. με
τις διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/
27−3−2008, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά για τις δαπάνες
που αφορούν στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του
προγράμματος και ii. με τις διατάξεις του άρθρου 29
του Ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α΄/16.6.1982), όπως ισχύει για την
απόδοση στον ΟΑΕΔ, για τις δαπάνες που αφορούν στις
μη συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες του προγράμματος.
Στην περίπτωση που αποχωρήσει δεσμευόμενο (επι−
χορηγούμενο ή μη) άτομο εντός του μήνα που προηγεί−
ται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του προγράμματος,
η επιχείρηση υποχρεούται μέχρι τη λήξη του να προβεί
σε αντικατάσταση.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ει−
δικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε
επιχορηγούμενη ή μη θέση θα διακόπτεται η επιχορή−
γηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις
για τον εργοδότη.
Ως μείωση προσωπικού όσον αφορά στο επιχορη−
γούμενο και μη προσωπικό θεωρείται η καταγγελία
σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξο−
δος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω
προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων
εθελούσιας εξόδου.
Δε θεωρείται μείωση –του προσωπικού – η θέση ή οι
θέσεις εργασίας που έχουν μείνει κενές λόγω οικει−
οθελούς (εθελοντική)ς αποχώρησης, λήξη σύμβασης
ορισμένου χρόνου, λόγω αναπηρίας, συνταξιοδότησης
λόγω ηλικίας, εθελοντικής μείωσης του χρόνου εργασί−
ας, νόμιμης απόλυσης για πειθαρχικούς λόγους, εφόσον
προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και όχι
λόγω κατάργησης της θέσης εργασίας.
Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος και μη, να πραγμα−
τοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση
που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργα−
ζόμενου, επιχορηγούμενου και μη.
Οι αποδοχές των εργαζομένων (επιχορηγούμενου και
μη προσωπικού) καθορίζονται από την κείμενη εργατική
και ασφαλιστική νομοθεσία.

¶ρθρο 8
Διακοπή επιχορήγησης – Δημοσιονομική διόρθωση
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή
όρων ή/και προϋποθέσεων του προγράμματος ή το
ποσό της ενίσχυσης έχει καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ
ως αχρεωστήτως απευθείας στην δικαιούχο επιχεί−
ρηση τότε θα επιβάλλεται δημοσιονομική διόρθωση
και θα εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις α) του
άρθρου 29 του Ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α΄/16.6.1982), όπως
ισχύει για την απόδοση στον ΟΑΕΔ, για την διακοπή
της επιχορήγησης καθώς και οι διατάξεις της με αριθμό
1016784/ 1299−25/0016/26−02−1997 (ΦΕΚ Β΄ 120) απόφα−
σης του Υπουργού Οικονομικών, δυνάμει της οποίας
η είσπραξη των εσόδων του Ο.Α.Ε.Δ. ανατέθηκε στις
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και β) οι διατάξεις
της ΥΠΑΣΥΔ με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27−3−2008, όπως
αυτή ισχύει κάθε φορά.

¶ρθρο 9
Επίλυση διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των επιχει−
ρήσεων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ,
πλην των περιπτώσεων δημοσιονομικής διόρθωσης του
άρθρου 9 της παρούσας, θα επιλύεται με απόφαση της
Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων.
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρε−
σία εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
απορριπτικής απόφασης.

¶ρθρο 10
Διαδικασία παρακολούθησης
και ελέγχου του προγράμματος
1. Ύστερα από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης
υπαγωγής από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ2
πραγματοποιείται άμεσα επιτόπιος έλεγχος (επιτόπια
επαλήθευση), μετά την απόφαση ανάθεσης από την αρ−
μόδια Διεύθυνση Διοικητικού, σε ελεγκτές προκειμένου
να ελεγχθεί αν ο δικαιούχος τηρεί τους όρους του προ−
γράμματος (λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση
του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού κ.λπ.).
2. Ο ΟΑΕΔ ασκεί τους προβλεπόμενους από το Σύ−
στημα Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ,
ελέγχους στους δικαιούχους της πράξης του συνολικού
προγράμματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμέ−
νου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του συνολικού
προγράμματος, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες
οι οποίοι βασίζονται στο εγκεκριμένο Σύστημα Διαχεί−
ρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ
με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27−3−2008, όπως αυτή ισχύει
κάθε φορά.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Αν−
θρώπινου Δυναμικού» διατηρεί το δικαίωμα να πραγμα−
τοποιεί επαληθεύσεις στον ΟΑΕΔ, ως προς την τήρηση
των καθηκόντων του, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρι−
σης. Έλεγχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχε−
τικούς κανονισμούς και το Ν. 3614/2007 διενεργούνται
από την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ),
καθώς και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.
Οι επαληθεύσεις του προγράμματος (επιτόπιοι έλεγ−
χοι) θα διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα α) στην Κοινή Υπουργική από−
φαση υπΆ αριθμ. 2/82850/0022/2013 (ΦΕΚ487/ 9−10−2013)
β) τις διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/
27−3−2008, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποι−
ούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού
προγράμματος, η αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. συ−
ντάσσει σχετικές εκθέσεις στις οποίες καταγράφονται
με λεπτομέρεια αν τηρούνται οι όροι της ένταξης, τις
οποίες διατηρεί στο φάκελο της επιχείρησης ο οποίος
βρίσκεται στις Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. και
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σχέση
της επιχείρησης με το συνολικό πρόγραμμα, ξεκινώντας
από την αίτηση και μέχρι τη λήξη του, όπως παραστα−
τικά δαπανών τόσο της δικαιούχου επιχείρησης όσο
και της Υπηρεσίας που καταβάλλει την επιχορήγηση,
διοικητικές πράξεις της Υπηρεσίας, όπως εγκριτικές
αποφάσεις, αποφάσεις έναντι πιθανών ενστάσεων, εκθέ−
σεις ελέγχων κ.λπ. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται
στην επιχείρηση.
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνί−
στανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρη−
ματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης
των δαπανών, που δηλώνουν οι δικαιούχοι, σύμφωνα με
τους όρους της απόφασης ένταξης των πράξεων, καθώς
και τη συμμόρφωση των εμπλεκόμενων φορέων με τους
κοινοτικούς κανόνες καθΆ όλη την περίοδο υλοποίησης
του συνολικού προγράμματος, οι οποίοι βασίζονται στο
εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ καθώς και
την Υπουργική Απόφαση του Συστήματος με αρ. πρωτ.
14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ/Β΄/540), όπως ισχύει.
Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:
• να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο,
στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ,
• να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από
το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου επιτόπιους ελέγ−
χους και επιθεωρήσεις από τα αρμόδια ελεγκτικά όρ−
γανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την
παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων
που ζητούνται,
• να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα
που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλά−
χιστον 3 χρόνια από το κλείσιμο ή μερικό κλείσιμο του
Επιχειρησιακού προγράμματος, όπως αυτό προβλέπεται
στο άρθρο 90 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 και
στο άρθρο 21 παρ. 10 του Ν. 3614/2007 μέχρι 31−12−2020,
και οπωσδήποτε για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία
χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα
των ενεργειών, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για:
• την πιστή τήρηση των Εθνικών και Κοινοτικών Κανό−
νων στα πλαίσια των οποίων λειτουργεί το πρόγραμμα,
• την πρόληψη ή την εξακρίβωση τυχόν παραβάσεων
καθώς και την επιβολή κυρώσεων.
Για την ομαλή πορεία των προγραμμάτων την επίτευ−
ξη των στόχων τους, θα παρακολουθούνται:
• οι δεσμευθείσες θέσεις
• οι καλυφθείσες θέσεις, οι οποίες προκύπτουν μετά
την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων
• η καταβολή των επιχορηγήσεων κ.λπ.
Η οικονομική διαχείριση του προγράμματος διενερ−
γείται, στην Υπηρεσία υλοποίησης του προγράμματος,
μέσω ξεχωριστής λογιστικής μερίδας στην οποία κατα−
χωρούνται, διακριτά για κάθε επιχορηγούμενη επιχεί−
ρηση, όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με τα
διακριτικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων παραστατι−
κών τους (ημερομηνία, είδος και αριθμός παραστατικού,
κατηγορία, ποσό και αιτιολογία δαπάνης).

¶ρθρο 11
Τήρηση όρων πληροφόρησης και δημοσιότητας
Όσον αφορά στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του
προγράμματος ισχύουν τα κάτωθι:
1. Για λόγους διαφάνειας, βάσει του άρθρου 7 του
Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής, ο κατάλο−
γος των δικαιούχων του παρόντος προγράμματος (με
αναφορά στην ονομασία της πράξης και στο ποσό της
δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στην πράξη)
δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα www.espa.gr.
2. Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/δημοσίευσης
των πράξεων, εκ μέρους του ΟΑΕΔ, γίνεται μνεία για
την συμμετοχή στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τα−
μείου και του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007−2013.
3. Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστι−
κούς συντελεστές διάχυσης της πληροφορίας στους/
στις ωφελούμενους/ες και, υπό την έννοια αυτή, χρη−
σιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο που θα
συμβάλλει στη διαφάνεια και στην απόκτηση χρηστικής
πληροφορίας από τον πληθυσμό στόχο.
4. Προκειμένου για την ενημέρωση των δικαιούχων
και των ωφελούμενων ανέργων για τις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από τα συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα ΝΘΕ, οι Υπηρεσίες (ΚΠΑ 2), θα προβαίνουν
στις παρακάτω ενέργειες:
i. Γνωστοποίηση προς τους δικαιούχους για την ανα−
γραφή των στοιχείων συγχρηματοδότησης του προ−
γράμματος, στα παραστατικά πληρωμών και στα πα−
ραστατικά μισθοδοσίας των ωφελουμένων.
ii. Γραπτή ενημέρωση των ωφελουμένων πρώην ανέρ−
γων από τους Δικαιούχους, για την ένταξη τους στο
ανωτέρω πρόγραμμα.
Για λόγους διαφάνειας, ο κατάλογος των δικαιούχων
του παρόντος προγράμματος (με αναφορά στην ονο−
μασία της πράξης και στο ποσό της δημόσιας χρηματο−
δότησης που χορηγείται στην πράξη) δημοσιοποιείται
στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος Σώ−
ρευσης Κρατικών Ενισχύσεων της ΜΟΔ Α.Ε.
Επίσης, στην εγκριτική απόφαση για την ένταξη της
δικαιούχου επιχείρησης στο Πρόγραμμα, θα προσδιο−
ρίζεται ο ακριβής αριθμός των ατόμων για τα οποία
δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση, στα πλαί−
σια του καθεστώτος ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de
minimis). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ν.3614/2007 με
τον οποίο θεσμοθετήθηκε επιχειρησιακά το Πληροφο−
ριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, κάθε φορέας, εν προκειμένω
ο ΟΑΕΔ, που πρόκειται να χορηγήσει μία ενίσχυση Ήσ−
σονος Σημασίας, λαμβάνει από την οικεία επιχείρηση
δήλωση σχετικά με τις τυχόν άλλες ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας που έλαβε κατά τη διάρκεια του οικείου έτους
και κατά τα δύο προηγούμενα έτη και να εξακριβώνει
προσεκτικά ότι η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας δεν
οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου που ισχύει
για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Όσον αφορά την
έννοια της τριετίας όταν εξετάζεται η έγκριση μίας ενί−
σχυσης de minimis π.χ. στις 30/4/2014 τότε ελέγχονται
οι ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση τα έτη 2012,
2013 και 2014 μέχρι τις 30/4/2014.
Ο έλεγχος αυτός γίνεται πριν την χορήγηση της νέας
ενίσχυσης και λαμβάνονται υπΆ όψιν το σύνολο των ενι−
σχύσεων που έχει λάβει η –ενιαία− επιχείρηση μέχρι
εκείνη τη στιγμή αθροιζόμενης και της υπό έγκριση
ενίσχυσης. Εάν το σύνολο δεν υπερβαίνει τις 200.000
ευρώ τότε μπορεί να χορηγηθεί και η εξεταζόμενη ενί−
σχυση. Εάν το σύνολο δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ
τότε μπορεί να χορηγηθεί και η εξεταζόμενη ενίσχυση
άλλως δεν χορηγείται καθόλου ούτε κατά τμήμα της.
Ως ενισχύσεις προγενέστερες της εξεταζόμενης που
έχει λάβει η επιχείρηση θεωρούνται οι εγκριτικές απο−
φάσεις /αποφάσεις υπαγωγής/συμβάσεις/ή όποια άλλη
απόφαση προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο της δράσης
ενίσχυσης με τις οποίες χορηγήθηκαν οι ενισχύσεις de
minimis που έχει ήδη λάβει οι οποίες θεωρείται ότι χο−
ρηγήθηκαν κατά τη χρονική στιγμή έγκρισής τους. Όσον
αφορά τις προγενέστερες της εξεταζόμενης εγκριτικές
αποφάσεις ισχύουν τα εξής:
• Εγκριτικές αποφάσεις για τις οποίες κατά την χρο−
νική στιγμή της εξέτασης της νέας ενίσχυσης έχει εκ−
δοθεί οριστική απόφαση ανάκλησης/απένταξης και ο
επενδυτής δεν έχει πλέον κανένα δικαίωμα σε αυτές
δεν συνυπολογίζονται.
• Εγκριτικές αποφάσεις για τις οποίες κατά τη χρο−
νική στιγμή της εξέτασης της νέας ενίσχυσης υπάρχει
μείωση της τελικά χορηγούμενης ενίσχυσης σε σχέση
με την αρχικά εγκεκριμένη με σχετική οριστική διοικητι−
κή πράξη του φορέα που την χορήγησε και ο επενδυτής
δεν έχει πλέον κανένα δικαίωμα για το υπόλοιπο ποσόν
τότε για την σώρευση υπολογίζεται το τελικό μειωμένο
ποσόν. Επομένως το σύνολο των προϋποθέσεων ελέγ−
χεται κατά τη στιγμή εξέτασης της χορήγησης της νέας
ενίσχυσης οπότε θα πρέπει να εξακριβώνεται (σύμφωνα
με το άρθρο 21 του Ν. 4111/2013 (Α΄ 18) ότι η νέα ενίσχυ−
ση ήσσονος σημασίας δεν οδηγεί σε υπέρβαση του
ανώτατου ορίου των 200.000 ευρώ για περίοδο τριών
οικονομικών ετών. Η όλη ως άνω αναφερόμενη διαδι−
κασία γίνεται παράλληλα με τη χρήση του συστήματος
ώστε ο φορέας αφενός να μπορεί να διασταυρώσει
τα αληθή της υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου και
αφετέρου να ενημερώνει το Πληροφοριακό Σύστημα
Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων ΑΜΕΛΛΗΤΙ μετά την
έγκριση ώστε η πληροφορία να είναι διαθέσιμη άμεσα
σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσού ή σε
περιπτώσεις που η δραστηριότητα της επιχείρησης ανή−
κει στις εξαιρέσεις του προγράμματος, τότε ο Προϊ−
στάμενος της Υπηρεσίας θα προβαίνει στην έκδοση
απορριπτικής απόφασης.Β. ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛ−
ΜΑΤΙΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
¶ρθρο 12
Αντικείμενο προγράμματος − Στόχος του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευ−
στότητας και της απασχόλησης, μέσω της άμεσης οικο−
νομικής ενίσχυσης 2.000 νέων ελευθέρων επαγγελματι−
ών, πρώην εγγεγραμμένων ανέργων, που δημιούργησαν
επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2014
έως 31.08.2015, και εξακολουθούν να τη διατηρούν στο
περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να
ενισχυθεί η βιωσιμότητά τους.
Προϋπόθεση για τους δυνητικούς δικαιούχους του
προγράμματος είναι η προηγούμενη ιδιότητα της εγγε−
γραμμένης ανεργίας, ανεξαρτήτως της διάρκειάς της,
κατά το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης επιτη−
δεύματος, καθώς και η μη απασχόλησή τους, εξαρτη−
μένη ή μη, κατά την ημέρα που προηγείται της έναρξης
επιτηδεύματος.
Κριτήριο επιλογής για την ένταξη των επιχειρήσεων
είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο
πρόγραμμα.

¶ρθρο 13
Πλαίσιο ένταξης − χρηματοδότηση −
επιλέξιμες περιοχές – καθεστώς ενίσχυσης
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρω−
παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από
εθνικούς πόρους, για τις θέσεις που αφορούν στις οκτώ
(8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης, στο πλαί−
σιο του Θεματικού ¶ξονα 3, ¶ξονας Προτεραιότητας 7:
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώ−
πινου Δυναμικού» 2007 – 2013. Η αναλογούσα Εθνική
Συμμετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδρομή
της πράξης, θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2493. Οι σχετικές
εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσο−
δα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα
εκταμιεύονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Η μέγιστη συνολική δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο
ποσό των 17.500.000 ευρώ (ΚΑΕ 2493).
Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι
οκτώ (8) περιφέρειες της χώρας που ανήκουν στον
¶ξονα Προτεραιότητας 7: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο,
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία,
Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος
Με βάση τον ¶ξονα Προτεραιότητας 7 για τις οκτώ ως
άνω Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης, τα ποσά
και οι θέσεις για την προβλεπόμενη πράξη του προ−
γράμματος εξειδικεύονται ως εξής: ποσό 17.500.000¤
και 2.000 θέσεις.
Η μέγιστη συνολική δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο
ποσό των 17.500.000 ευρώ (ΚΑΕ 2493).
Η δαπάνη του ανωτέρω προγράμματος εντάσσεται
στον Θεματικό ¶ξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση
της πρόσβασης στην απασχόληση», ¶ξονα Προτεραιό−
τητας 7 με κωδικό θέματος προτεραιότητας 66 της με
τον αριθμό 53672/4775/17.7.2008 υπουργικής απόφασης
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με
θέμα "Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝ−
ΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟ−
ΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»”, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Σε περίπτωση μη κάλυψης του προϋπολογισθέντος
ποσού για τη συγκεκριμένη δράση, το υπολειπόμενο
ποσό του προϋπολογισμού μεταφέρεται αυτοδίκαια στη
δράση του ¶ρθρου 2. Proslipsis.gr
Η εκτιμώμενη δαπάνη από τη διενέργεια των ελέγχων,
η οποία δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του προγράμ−
ματος και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ,
ανέρχεται στο ποσό των 100.000 ευρώ και κατανέμεται
ως εξής:
Για το έτος 2015: 50.000 ευρώ
Για το έτος 2016: 50.000 ευρώ
Οι ενισχύσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για
τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυ−
ση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας
ΚΥΑ, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενί−
σχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει
να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποια−
δήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό
ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται
σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα
των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών
οικονομικών ετών.
Ως ημερομηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νο−
είται η ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης,
σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 3 του Καν. 1407/2013.
Επισημαίνεται ότι στον ως άνω έλεγχο της σώρευσης
αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που
έχουν λάβει οι ενιαίες με την αιτούσα επιχειρήσεις.
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που η ενδιαφε−
ρόμενη επιχείρηση η οποία υποβάλλει ηλεκτρονική αί−
τηση υπαγωγής στο πρόγραμμα είναι «ενιαία» με άλλη
επιχείρηση ή επιχειρήσεις τότε στον ως άνω έλεγχο
της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας που έχουν λάβει οι ενιαίες με την αιτούσα
επιχειρήσεις.
Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται, όλες οι
επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μόνο μία από τις
ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δι−
καιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης
επιχείρησης,
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να
παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, δια−
χειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει δεσπό−
ζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που
έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστα−
τικού της αυτής της τελευταίας και
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης
επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που
έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν
λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψή−
φου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις
σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του
ανωτέρω εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχει−
ρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.

¶ρθρο 14
Δικαιούχοι των πράξεων
Για την πράξη αυτή δικαιούχοι είναι οι νέοι ελεύθε−
ροι επαγγελματίες πρώην εγγεγραμμένοι άνεργοι που
προέβησαν σε ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλί−
ας από 01.01.2014 έως και 31.08.2015, και συγκεκριμένα
όσοι υπήρξαν άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του
Οργανισμού, ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας, κατά το
εξάμηνο που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύματος
και ταυτόχρονα δεν ήταν καθΆ οποιονδήποτε τρόπο
απασχολούμενοι κατά την ημέρα που προηγήθηκε της
έναρξης επιτηδεύματος.

¶ρθρο 15
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής
1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Να ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι ανεξαρτήτως χρο−
νικής διάρκειας στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά
το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύματος
και ταυτόχρονα να μην είχαν άλλη απασχόληση (εξαρ−
τημένη ή μη) κατά την προηγούμενη ημέρα κατά την
ημέρα που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύματος
2. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα
απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
3. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να
έχει πραγματοποιηθεί από 01.01.2014 έως και 31.08.2015.
Δύναται να υπαχθούν στο πρόγραμμα ατομικές επι−
χειρήσεις, καθώς επίσης και μέλος (με την προϋπόθεση
ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό
κεφάλαιο):
− Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.)
− Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.), μόνο για το ομόρ−
ρυθμο μέλος της
− Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
− Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)
Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν και Κοι−
νωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του
Ν.4019/2011.
2. Εξαιρέσεις
Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:
1. Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης
(π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κ.λπ.) και
συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από
την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμε−
νου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της
επιχορήγησης.
2. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός των
γεωγραφικών ορίων των διοικητικών περιφερειών για
τις οποίες προκύπτει η χρηματοδότηση, σύμφωνα με
το άρθρο 13
3. Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατι−
κού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού
δημοσίας χρήσεως.
4. Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχει−
ρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φρο−
ντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών,
καντίνες, περίπτερα, επιχειρήσεις ενεχυροδανεισμού,
επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο
τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχει−
ρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού
χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, κλπ.), τυ−
χερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία
ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
5. Πλανόδιες επιχειρήσεις.
6. Επιχειρήσεις όπως λ.χ. κυλικεία σχολείων, Οργανι−
σμών κ.λπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλ−
λευσής τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού.
7. Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις
του πεδίου εφαρμογής του Καν. 1407/2013, σύμφωνα
με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 1 του ανωτέρω Κανο−
νισμού, δηλαδή: α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, β) ενισχύσεις που
χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,
γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δρα−
στηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της
εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περι−
πτώσεις: i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με
βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που
πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται
στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, ii) όπου η ενί−
σχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της
εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς·
δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με
εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως
δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες
ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου
διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζο−
νται με την εξαγωγική δραστηριότητα, ενισχύσεις για
τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών
αντί των εισαγόμενων.
8. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιού−
νται στους παραπάνω τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα
στοιχεία α), β) ή γ) και δραστηριοποιούνται επίσης σε
έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι εμπί−
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 1407/2013 ή
ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του, ο ανωτέρω κανονισμός εφαρμόζεται σε
ενισχύσεις χορηγούμενες στους τελευταίους αυτούς
τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι τα
οικεία κράτη μέλη διασφαλίζουν, με κατάλληλα μέσα,
όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση
του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος
κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημα−
σίας που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού 1407/2013.
9. Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντι−
κείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργού−
σε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο
τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης
εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ.
10. Όσοι έχουν επιχορηγηθεί ή επιχορηγούνται από
άλλα προγράμματα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών.

¶ρθρο 16
Ποσό και συνολική διάρκεια επιχορήγησης
1. Ποσό επιχορήγησης.
Η καταβολή της επιχορήγησης πραγματοποιείται εφά−
παξ, σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Υπηρε−
σίας κατόπιν θετικού επιτοπίου ελέγχου και βάσει του
διοικητικού ελέγχου.
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο
επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα ανέρχε−
ται κατΆ ανώτατο όριο στα 10.000,00 ¤, σύμφωνα με τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των καθαρών επιλέ−
ξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί από την
ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας μέχρι και την
ημερομηνία διεξαγωγής του επιτόπιου ελέγχου.
Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη διατήρηση λειτουρ−
γίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα δώδεκα (12)
επιπλέον μηνών από την ημερομηνία της εγκριτικής
απόφασης. Η διατήρηση της λειτουργίας θα διαπιστώ−
νεται μέσα από τη διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου
από εκπροσώπους του Οργανισμού.

¶ρθρο 17
Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων
Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδια−
φέροντος, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν
στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υπο−
βάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.
oaed.gr) μέσω του ΟΠΣ του Οργανισμού. Οι αιτήσεις
υποβάλλονται προς την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ
που υπάγεται η έδρα της επιχείρησης.
Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 όσον αφορά
τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε
αυτή. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από
τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει
τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

¶ρθρο 18
Διαδικασία και όροι επιχορήγησης
Η διαδικασία υπαγωγής των NEE στο πρόγραμμα πε−
ριλαμβάνει τρία στάδια.
1ο στάδιο: ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υπαγωγής
– καταβολής επιχορήγησης και δικαιολογητικών στη
σχετική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ. Τα
δικαιολογητικά που θα επισυνάπτονται στην ηλεκτρονι−
κή αίτηση θα προσδιοριστούν στη Δημόσια Πρόσκληση
του προγράμματος.
2ο στάδιο: Κριτήριο Επιλεξιμότητας.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει:
1. Να ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι ανεξαρτήτως χρο−
νικής διάρκειας στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά
το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύματος
και ταυτόχρονα να μην είχαν άλλη απασχόληση (εξαρ−
τημένη ή μη) κατά την προηγούμενη ημέρα κατά την
ημέρα που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύματος
2. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα
απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
3. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να
έχει πραγματοποιηθεί από 01.01.2014 έως και 31.08.2015.
Κριτήριο για την επιλογή των δικαιούχων είναι η ιδιό−
τητα της ανεργίας εντός του εξαμήνου που προηγείται
της ημερομηνίας έναρξης της επιχειρηματικής δρα−
στηριότητας και η μη απασχόλησή τους, εξαρτημένη η
μη, κατά την ημέρα που προηγείται της έναρξης επι−
τηδεύματος.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα εξεταστούν βάσει του
χρόνου υποβολής της αίτησης.
Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και μέχρι εξαντλήσεως
του διατιθέμενου προϋπολογισμού.
4. Να μην έχουν ενισχυθεί από οποιαδήποτε άλλη
πηγή χρηματοδότησης με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.
3ο στάδιο: Ένταξη
Η ένταξη στο πρόγραμμα πραγματοποιείται ύστερα
από θετικό διοικητικό έλεγχο του αρμόδιου Προϊστα−
μένου και επιτόπιο έλεγχο από εκπροσώπους του Ορ−
γανισμού.
Ειδικότερα, σε συνέχεια της υποβολής της αίτησης
και των δικαιολογητικών, ο αρμόδιος Προϊστάμενος
διενεργεί διοικητικό έλεγχο και προχωρά σε έκδοση
εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης.
Κατόπιν της εγκριτικής απόφασης, ο αρμόδιος Προ−
ϊστάμενος αναθέτει σε ζεύγος ελεγκτών του Οργανι−
σμού τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στο χώρο της
επιχείρησης
Η διαδικασία και η καταληκτική ημερομηνία διεξαγω−
γής των ελέγχων θα ορισθούν στη Δημόσια Πρόσκληση
του προγράμματος.

¶ρθρο 19
Τεκμηρίωση λειτουργίας – Παραστατικά –
Πληρωμές δικαιούχων – Λοιποί όροι υλοποίησης
Ως τεκμηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης θεω−
ρούνται οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την ικα−
νοποίηση του στόχου της πράξης, αποδεικνύονται δε
σύμφωνα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρα−
στατικά που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι λειτουργικές δαπάνες
που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία
της επιχείρησης: δαπάνες παροχής υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.), δαπάνες leasing, μί−
σθωσης χώρου, παροχής υπηρεσιών για θέματα νομικής
λογιστικής, τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης,
γραφική ύλη, αποσβέσεις παγίων όπως αυτές ορίζονται
στο άρθρο 24 του Ν. 4172/2013, ασφαλιστικές εισφορές
του δικαιούχου καθώς και δαπάνες που αφορούν στο
μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, θεωρούνται ως
τεκμηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης και πιστοποι−
ούνται με εξοφλημένα τιμολόγια, καταχωρημένα στα
βιβλία της επιχείρησης ή στις αντίστοιχες κατηγορίες
βιβλίων του που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και
συνάδουν με την ικανοποίηση του στόχου της πράξης.
Τα εν λόγω τιμολόγια των επιλέξιμων δαπανών θα
πρέπει να αντιστοιχούν σε καθαρή αξία μέχρι 10.000,00
ευρώ. Ειδικότερη εξειδίκευση των επιλέξιμων δαπανών
θα πραγματοποιηθεί με τη Δημόσια Πρόσκληση που θα
εκδοθεί με βάση την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση.
Παραστατικά
Ο ΟΑΕΔ και οι δικαιούχοι θα τηρούν ειδικό φάκελο με
το σύνολο των δικαιολογητικών και παραστατικών για
το διάστημα που ορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί μετά
την τελευταία πληρωμή, δηλαδή κατΆ ελάχιστον μέχρι
το τέλος του 2020. Σε κάθε παραστατικό που αφορά
πληρωμές της πράξης, θα αναγράφεται ο τίτλος της
πράξης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ο αριθμός
ΟΠΣ (MIS) της πράξης.
Ειδικότερα, τα παραστατικά που θα ελέγχονται κατά
τον επιτόπιο έλεγχο και θα προσκομίζονται στη συ−
νέχεια προκειμένου για την απόφαση καταβολής της
επιχορήγησης, θα είναι εξοφλημένα τιμολόγια ή λογι−
στικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας κατα−
χωρημένα στα βιβλία της επιχείρησης τους, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία, που αφορούν σε επιλέξιμες
δαπάνες (λειτουργικά έξοδα, δαπάνες παροχής υπηρε−
σιών, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, κ.λπ.)
σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση που θα εξειδικεύει
την παρούσα ΚΥΑ.
Πληρωμές δικαιούχων
Μετά την θετική έκθεση του επιτόπιου ελέγχου, ο ΝΕΕ
καλείται να προσέλθει στην Υπηρεσία μέσα σε δέκα
(10) εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία πραγμα−
τοποίησης του επιτοπίου ελέγχου, και να προσκομίσει:
• Αντίγραφα των παραστατικών των επιλέξιμων δα−
πανών που ελέγχθηκαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο
• Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, προκειμένου να
του χορηγηθεί η επιχορήγηση.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ως άνω
αίτησης και των δικαιολογητικών πέραν της προθεσμίας
των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ο Προϊστάμενος της
αρμόδιας Υπηρεσίας του Οργανισμού με απόφασή του
θα προβαίνει στην παραγραφή της επιχορήγησης.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας
κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ύστερα από
αίτηση της επιχείρησης και σχετική απόφαση του Προ−
ϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Λοιποί όροι υλοποίησης του προγράμματος
1. Ο ενταγμένος στο πρόγραμμα υποχρεούται να
ενημερώνει την Υπηρεσία εγκαίρως και γραπτώς για
οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει
με την αίτηση για ένταξή του.
2. Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουργία
της ή να προβεί σε μεταβολή των όρων και των προ−
ϋποθέσεων του προγράμματος κατά το δωδεκάμηνο
από την εγκριτική απόφαση του Προϊσταμένου, άλλως
διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του αναλο−
γούντος ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
21 της παρούσης.
 Proslipsis.gr
¶ρθρο 20
Διακοπή επιχορήγησης – Δημοσιονομική διόρθωση
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή
όρων ή/και προϋποθέσεων του προγράμματος ή το
ποσό της ενίσχυσης έχει καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ
ως αχρεωστήτως απευθείας στην δικαιούχο επιχείρηση
τότε θα επιβάλλεται δημοσιονομική διόρθωση και θα
εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις του άρθρου 29
του Ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α΄/16.6.1982), όπως ισχύει για την
απόδοση στον ΟΑΕΔ, για την διακοπή της επιχορήγησης
καθώς και οι διατάξεις της με αριθμό 1016784/1299−25/
0016/26−02−1997 (ΦΕΚ Β΄ 120) απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών, δυνάμει της οποίας η είσπραξη των εσό−
δων του Ο.Α.Ε.Δ. ανατέθηκε στις Δημόσιες Οικονομικές
Υπηρεσίες. Επισημαίνεται ότι ειδικότερα για τις δημο−
σιονομικές διορθώσεις που αφορούν στο συγχρημα−
τοδοτούμενο σκέλος του ανωτέρω προγράμματος θα
εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ με αριθμ. 14053/
ΕΥΣ 1749/27−3−2008, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

¶ρθρο 21
Επίλυση διαφορών
Διαφορές που τυχόν προκύψουν μεταξύ των ενδιαφε−
ρομένων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του
ΟΑΕΔ, για τις περιπτώσεις που αφορούν σε απορριπτική
απόφαση υπαγωγής, ανάκληση απόφασης υπαγωγής
και απόφαση παραγραφής αξίωσης, (πλην δηλαδή των
περιπτώσεων δημοσιονομικής διόρθωσης του άρθρου
21 της παρούσας), επιλύονται με απόφαση της αρμόδιας
Επιτροπής Επίλυσης Ενστάσεων.
Οι ενστάσεις θα απευθύνονται προς την αρμόδια Υπη−
ρεσία εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της αντίστοιχης απορριπτικής απόφασης του αρμόδιου
Προϊσταμένου.

¶ρθρο 22
Τήρηση όρων πληροφόρησης και δημοσιότητας
1. Για λόγους διαφάνειας, βάσει του άρθρου 7 του
Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής, ο κατάλο−
γος των δικαιούχων του παρόντος προγράμματος (με
αναφορά στην ονομασία της πράξης και στο ποσό της
δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στην πράξη)
δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα www.espa.gr.
2. Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/δημοσίευσης
των πράξεων, εκ μέρους του ΟΑΕΔ, γίνεται μνεία για
την συμμετοχή στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τα−
μείου και του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007−2013.
3. Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστι−
κούς συντελεστές διάχυσης της πληροφορίας στους/
στις ωφελούμενους/ες και, υπό την έννοια αυτή, χρη−
σιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο που θα
συμβάλλει στη διαφάνεια και στην απόκτηση χρηστικής
πληροφορίας από τον πληθυσμό στόχο.
4. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι υποχρεωμένοι
να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντι−
κειμένου βάσει του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ σύμφωνα με
τα αναγραφόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της
Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, βάσει των οδηγιών
της Ειδικής Υπηρεσίας και τις απαιτήσεις των πράξεων.
Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν:
• Καθεστώς των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας
πριν την ένταξη τους στο πρόγραμμα
• Σε ηλικιακά δεδομένα των ωφελουμένων
• Σε δεδομένα για ευάλωτες ομάδες ωφελουμένων
• Στο μορφωτικό επίπεδο ωφελουμένων
Όλοι οι φορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των
δράσεων δημοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το
φυσικό και το οικονομικό τους αντικείμενο.
Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΦΔ, σε συνεργασία με τη
Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού», επιμελείται τρόπους κωδικοποίησης της
δημοσιοποίησης των ωφελουμένων ώστε να τηρείται
πάντα η διάταξη περί μη δημοσιοποίησης των ονομάτων
των ωφελουμένων από δράσεις που συγχρηματοδοτού−
νται από το ΕΚΤ.
Οι Δικαιούχοι υποχρεούνται στην τήρηση των απαιτή−
σεων των Κανόνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας.
Προκειμένου για την ενημέρωση των δικαιούχων για
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τα συγχρη−
ματοδοτούμενα προγράμματα ΝΕΕ, οι Υπηρεσίες (ΚΠΑ2)
θα προβαίνουν στη γνωστοποίηση προς τους δικαιού−
χους για την αναγραφή των στοιχείων της συγχρημα−
τοδότησης του προγράμματος ΝΕΕ, στα παραστατικά
πληρωμών (τιμολόγια είσπραξης της επιχορήγησης) και
στα παραστατικά δαπανών που είναι απαραίτητες για
την ικανοποίηση του στόχου της πράξης. Τα στοιχεία
που θα αναγράφονται είναι τα εξής:
• Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, δηλαδή το Ε.Π.ΑΝ.ΑΔ.
• Ο τίτλος του Προγράμματος
• Ο κωδικός ΟΠΣ – MIS της πράξης, τον οποίο θα
αναζητήσει στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στα
πεδία ΕΣΠΑ, ως αριθμός MIS.
Για λόγους διαφάνειας, ο κατάλογος των δικαιούχων
του παρόντος προγράμματος (με αναφορά στην ονο−
μασία της πράξης και στο ποσό της δημόσιας χρηματο−
δότησης που χορηγείται στην πράξη) δημοσιοποιείται
στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος Σώ−
ρευσης Κρατικών Ενισχύσεων της ΜΟΔ Α.Ε.
Επίσης, στην εγκριτική απόφαση για την ένταξη της
δικαιούχου επιχείρησης στο Πρόγραμμα, θα προσδιο−
ρίζεται ο ακριβής αριθμός των ατόμων για τα οποία
δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση, στα πλαί−
σια του καθεστώτος ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de
minimis). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ν.3614/2007 με
τον οποίο θεσμοθετήθηκε επιχειρησιακά το Πληροφο−
ριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, κάθε φορέας, εν προκειμένω
ο ΟΑΕΔ, που πρόκειται να χορηγήσει μία ενίσχυση Ήσ−
σονος Σημασίας, λαμβάνει από την οικεία επιχείρηση
δήλωση σχετικά με τις τυχόν άλλες ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας που έλαβε κατά τη διάρκεια του οικείου έτους
και κατά τα δύο προηγούμενα έτη και να εξακριβώνει
προσεκτικά ότι η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας δεν
οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου που ισχύει
για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Όσον αφορά την
έννοια της τριετίας όταν εξετάζεται η έγκριση μίας ενί−
σχυσης de minimis π.χ. στις 30/4/2014 τότε ελέγχονται
οι ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση τα έτη 2012,
2013 και 2014 μέχρι τις 30/4/2014.
Ο έλεγχος αυτός γίνεται πριν την χορήγηση της νέας
ενίσχυσης και λαμβάνονται υπΆ όψιν το σύνολο των ενι−
σχύσεων που έχει λάβει η –ενιαία− επιχείρηση μέχρι
εκείνη τη στιγμή αθροιζόμενης και της υπό έγκριση
ενίσχυσης. Εάν το σύνολο δεν υπερβαίνει τις 200.00
ευρώ τότε μπορεί να χορηγηθεί και η εξεταζόμενη ενί−
σχυσης. Εάν το σύνολο δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ
τότε μπορεί να χορηγηθεί και η εξεταζόμενη ενίσχυση
άλλως δεν χορηγείται καθόλου ούτε κατά τμήμα της.
Ως ενισχύσεις προγενέστερες της εξεταζόμενης που
έχει λάβει η επιχείρηση θεωρούνται οι εγκριτικές απο−
φάσεις /αποφάσεις υπαγωγής/συμβάσεις /ή όποια άλλη
απόφαση προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο της δράσης
ενίσχυσης με τις οποίες χορηγήθηκαν οι ενισχύσεις de
minimis που έχει ήδη λάβει οι οποίες θεωρείται ότι χο−
ρηγήθηκαν κατά τη χρονική στιγμή έγκρισής τους. Όσον
αφορά τις προγενέστερες της εξεταζόμενης εγκριτικές
αποφάσεις ισχύουν τα εξής:
• Εγκριτικές αποφάσεις για τις οποίες κατά την χρο−
νική στιγμή της εξέτασης της νέας ενίσχυσης έχει εκ−
δοθεί οριστική απόφαση ανάκλησης/απένταξης και ο
επενδυτής δεν έχει πλέον κανένα δικαίωμα σε αυτές
δεν συνυπολογίζονται.
• Εγκριτικές αποφάσεις για τις οποίες κατά τη χρο−
νική στιγμή της εξέτασης της νέας ενίσχυσης υπάρχει
μείωση της τελικά χορηγούμενης ενίσχυσης σε σχέση
με την αρχικά εγκεκριμένη με σχετική οριστική διοικητι−
κή πράξη του φορέα που την χορήγησε και ο επενδυτής
δεν έχει πλέον κανένα δικαίωμα για το υπόλοιπο ποσόν
τότε για την σώρευση υπολογίζεται το τελικό μειωμένο
ποσόν. Επομένως το σύνολο των προϋποθέσεων ελέγ−
χεται κατά τη στιγμή εξέτασης της χορήγησης της νέας
ενίσχυσης οπότε θα πρέπει να εξακριβώνεται (σύμφωνα
με το άρθρο 21 του Ν. 4111/2013 (Α΄18) ότι η νέα ενίσχυ−
ση ήσσονος σημασίας δεν οδηγεί σε υπέρβαση του
ανώτατου ορίου των 200.000 ευρώ για περίοδο τριών
οικονομικών ετών. Η όλη ως άνω αναφερόμενη διαδι−
κασία γίνεται παράλληλα με τη χρήση του συστήματος
ώστε ο φορέας αφενός να μπορεί να διασταυρώσει
τα αληθή της υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου και
αφετέρου να ενημερώνει το Πληροφοριακό Σύστημα
Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων ΑΜΕΛΛΗΤΙ μετά την
έγκριση ώστε η πληροφορία να είναι διαθέσιμη άμεσα
σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσού ή σε
περιπτώσεις που η δραστηριότητα της επιχείρησης
ανήκει στις εξαιρέσεις του προγράμματος, τότε ο Προ−
ϊστάμενος της Υπηρεσίας θα προβαίνει στην έκδοση
απορριπτικής απόφασης.

¶ρθρο 23
Διαδικασία παρακολούθησης
και ελέγχου του προγράμματος
Ο ΟΑΕΔ ασκεί τους προβλεπόμενους από το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ, ελέγχους
στους δικαιούχους της πράξης του συνολικού προγράμ−
ματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να
διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του συνολικού προ−
γράμματος, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ
με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27−3−2008, όπως αυτή ισχύει
κάθε φορά. Proslipsis.gr
Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποι−
ούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού
προγράμματος, η αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. συ−
ντάσσει σχετικές εκθέσεις στις οποίες καταγράφονται
με λεπτομέρεια αν τηρούνται οι όροι της ένταξης, τις
οποίες διατηρεί στο φάκελο της επιχείρησης ο οποίος
βρίσκεται στις Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. και
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σχέση
της επιχείρησης με το συνολικό πρόγραμμα, ξεκινώντας
από την αίτηση και μέχρι τη λήξη του, όπως παραστα−
τικά δαπανών τόσο της δικαιούχου επιχείρησης όσο
και της Υπηρεσίας που καταβάλλει την επιχορήγηση,
διοικητικές πράξεις της Υπηρεσίας, όπως εγκριτικές
αποφάσεις, αποφάσεις έναντι πιθανών ενστάσεων, εκθέ−
σεις ελέγχων κλπ. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται
στην επιχείρηση.
Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:
• να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο,
στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ
• να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από
το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου επιτόπιους ελέγ−
χους και επιθεωρήσεις από τα αρμόδια ελεγκτικά όρ−
γανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την
παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων
που ζητούνται
• να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα
που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλά−
χιστον 3 χρόνια από το κλείσιμο ή μερικό κλείσιμο του
Επιχειρησιακού προγράμματος, όπως αυτό προβλέπεται
στο άρθρο 90 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 και
στο άρθρο 21 παρ. 10 του Ν. 3614/2007 μέχρι 31−12−2020,
και οπωσδήποτε για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία
χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα
των ενεργειών, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για:
• την πιστή τήρηση των Εθνικών και Κοινοτικών Κανό−
νων στα πλαίσια των οποίων λειτουργεί το πρόγραμμα,
• την πρόληψη ή την εξακρίβωση τυχόν παραβάσεων
καθώς και την επιβολή κυρώσεων.
Για την ομαλή πορεία των προγραμμάτων την επίτευ−
ξη των στόχων τους, θα παρακολουθούνται:
• οι δεσμευθείσες θέσεις
• οι καλυφθείσες θέσεις, οι οποίες προκύπτουν μετά
την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων
• η καταβολή των επιχορηγήσεων κ.λπ.
Η οικονομική διαχείριση του προγράμματος διενερ−
γείται, στην Υπηρεσία υλοποίησης του προγράμματος,
μέσω ξεχωριστής λογιστικής μερίδας στην οποία κατα−
χωρούνται, διακριτά για κάθε επιχορηγούμενη επιχεί−
ρηση, όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με τα
διακριτικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων παραστατι−
κών τους (ημερομηνία, είδος και αριθμός παραστατικού,
κατηγορία, ποσό και αιτιολογία δαπάνης).
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυ−
ξη Ανθρώπινου Δυναμικού» διατηρεί το δικαίωμα να
πραγματοποιεί επαληθεύσεις στον ΟΑΕΔ, ως προς την
τήρηση των καθηκόντων του, ως Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης.
Έλεγχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχε−
τικούς κανονισμούς και το Ν. 3614/2007 διενεργούνται
από την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ),
καθώς και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.
Οι επαληθεύσεις του προγράμματος (επιτόπιοι έλεγ−
χοι) θα διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα α) στην κοινή υπουργική από−
φαση υπΆ αριθμ. 2/82850/0022/2013 (ΦΕΚ487/9−10−2013)
β) τις διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/
27−3−2008, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνί−
στανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρη−
ματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης
των δαπανών, που δηλώνουν οι δικαιούχοι, σύμφωνα με
τους όρους της απόφασης ένταξης των πράξεων, καθώς
και τη συμμόρφωση των εμπλεκόμενων φορέων με τους
κοινοτικούς κανόνες καθΆ όλη την περίοδο υλοποίησης
του συνολικού προγράμματος, οι οποίοι βασίζονται στο
εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ καθώς και
την Υπουργική Απόφαση του Συστήματος με αρ. πρωτ.
14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ540/Β΄), όπως ισχύει.

¶ρθρο 24
Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Με δημόσια πρόσκληση που εκδίδεται με απόφα−
ση της Διοικήτριας του Οργανισμού, προσδιορίζεται
η ημερομηνία έναρξης και λήξης της υποβολής των
ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στα ανωτέρω προ−
γράμματα και εξειδικεύεται ή/και ορίζεται οτιδήποτε δεν
αναφέρεται στους όρους της παρούσας, στη βάση της
εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
2. Στην περίπτωση που καλυφθεί ο διατιθέμενος προϋ−
πολογισμός για τα δύο ανωτέρω προγράμματα πριν την
ημερομηνία λήξης που περιγράφεται στην παράγραφο
1, η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων
υπαγωγής λήγει αυτόματα.
3. Στην περίπτωση κάλυψης του προϋπολογισμού
ενός εκ των δύο προγραμμάτων, δίνεται η δυνατότη−
τα συνέχισης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων
από ενδιαφερόμενους δικαιούχους. Οι αιτήσεις αυτές
τίθενται σε στάδιο «αναμονής» και θα ικανοποιηθούν
εφόσον υπάρξει αδιάθετος προϋπολογισμός.
4. Το Δ.Σ. του Οργανισμού δύναται με απόφασή του
να αναστείλει, να συνεχίσει και να λήξει την προθεσμία
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων υπαγωγής.
5. Περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής των προγραμ−
μάτων, εξειδικεύονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ,
μετά από σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής
εφόσον απαιτείται.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
 Proslipsis.gr


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 51237/717
Α) Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εργοδοτών για τη Δη−
μιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας κατά τη διάρκεια
της κρίσης και Β) Ειδικό Πρόγραμμα Νέων Ελεύθε−
ρων Επαγγελματιών, με στόχο την ενίσχυση της ρευ−
στότητας και της απασχόλησης, για τις Διοικητικές
Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδο−
νίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου.

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 «Για
την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και
περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίησης
συναφών διατάξεων (Α΄ 70)», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 25, 29 και 34, όπως ισχύει,
του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας
στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας
και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 88).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 «Προ−
στασία της Εθνικής Οικονομίας – επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α΄ 40).
4. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
Ο.Α.Ε.Δ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών
σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 205), όπως ισχύει. Proslipsis.gr
6. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρ−
τητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση
θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συ−
στήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 234), όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιο−
νομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες δι−
ατάξεις» (Α΄ 143).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4174/2013 «Κώδι−
κας Φορολογικής Διαδικασίας» (Α΄ 170) καθώς και αυτές
του Ν. 4308/2014 «Ελληνική Λογιστικά Πρότυπα, συνα−
φείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 251).
10. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του
Ν. 4046/2012 «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρη−
ματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Τα−
μείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονομίας» (Α΄ 28).
11. Τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του
Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
και ιδίως του άρθρου 70 αυτού (Α΄ 170).
12. Τις διατάξεις του Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν. 4093/ 2012, κύρωση
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των
Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη−
τας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνι−
κού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.)
και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια
Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση
Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μμεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με
τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων»,
παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμ−
βάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 18).
13. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του
Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων
για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την
οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών ορ−
γάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29).
14. Τις διατάξεις του Ν.δ. 2961/1954 «Περί συστάσεως
Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας»
(Α΄ 197), όπως ισχύει.
15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει. Proslipsis.gr
16. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194), όπως ισχύει.
17. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Οικονομικών» (Α΄ 178).
18. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
(Α΄ 180).
19. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
20. Την υπΆ αριθμ. Υ29/8−10−2015 απόφαση Πρωθυπουρ−
γού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη. (Β΄ 2168).
21. Την υπΆ αριθμ. Υ56/21−10−2015 απόφαση Πρωθυπουρ−
γού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια
Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου (Β΄ 2281).
22. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής
της 18.12.2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L
352/24.12.2013).
23. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της Πράξης
6 του Υπουργικού Συμβουλίου της 28−2−2012 «Ρύθμιση
θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1
του Ν. 4046/2012» (Α΄ 38).
24. Τη με αριθμό 1016784/1299−25/0016/26−02−1997 Από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Είσπραξη εσόδων
υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες»
(Β΄ 120), όπως ισχύει.
25. Τη με αριθμ. 2/82850/0022/25−9−2013 απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας «Καθορισμός των προβλεπομένων
της παρ. 11 του άρθρου 34 του Ν.4144/2013 σχετικά με
τον ενιαίο λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών
Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.)» (487 ΥΟΔΔ) και τις διατάξεις της
ΥΠΑΣΥΔ με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27−3−2008, όπως αυτή
ισχύει κάθε φορά.
26. Τη με αριθμ. 49176/2777/23−12−2014 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι−
ας «Έγκριση προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχο−
λήσεως Εργατικού Δυναμικού οικονομικού έτους 2015»
(Α.Δ.Α.: ΩΕΕΨΛ−ΩΛΠ).
27. Τη με αριθμ. 2462/20−10−2015 απόφαση του Δ.Σ. του
Ο.Α.Ε.Δ. που ελήφθη στην με αριθμ. 58/20−10−2015 Συνε−
δρίασή του, όπως διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
με το με αριθμ. 82370/22−10−2015 έγγραφό του.
28. Τη με αριθμ. 84105/30−10−2015 βεβαίωση δέσμευσης
πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
ΟΑΕΔ.
29. Τη με αριθμ. 48768/1931/6−11−2015 εισήγηση του
Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε−
σιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
30. Τη με αριθμ. 48467/1918/5−11−2015 απόφαση της Αν.
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης
δαπάνης επόμενων ετών (ΑΔΑ: 7ΘΞΔ465Θ1Ω−ΩΜΥ).
31. Το γεγονός ότι καθίσταται επιτακτική ανάγκη ο
σχεδιασμός και η εφαρμογή δημοσίων πολιτικών για
την τόνωση της ρευστότητας και της απασχόλησης/
αυτοαπασχόλησης του εργατικού δυναμικού και την
ανάσχεση της ανεργίας στο πλαίσιο αντιμετώπισης της
προϊούσας ύφεσης και του αντίξοου μακροοικονομικού
περιβάλλοντος.
32. Tην ανάγκη ανταπόκρισης στις μακροοικονομικές
και δημοσιονομικές προκλήσεις και την εκτέλεση του
προγραμματισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Υπο−
δομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που αφορά στην
ενεργοποίηση νέων ειδικών προγραμμάτων «Ενίσχυσης
της ρευστότητας και της απασχόλησης».
33. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας,
και για τα δύο προγράμματα, προκαλείται σε βάρος του
προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ: α) συνολική δαπάνη ύψους
τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000,00 ευρώ), που
θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του
ΟΑΕΔ στον οποίο έχουν προβλεφθεί και θα δεσμευθούν
οι ανάλογες πιστώσεις στον ΚΑΕ 2493 «Επιχορηγήσεις
για την καταπολέμηση της ανεργίας». Για το οικονομικό
έτος 2015, η εν λόγω δαπάνη ανέρχεται σε είκοσι εκα−
τομμύρια ευρώ (20.000.000,00¤) και για το οικονομικό
έτος 2016 σε δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000,00¤),
β) εκτιμώμενη συνολική δαπάνη ύψους διακοσίων τρι−
άντα χιλιάδων ευρώ (230.000,00¤), από τη διενέργεια
των ελέγχων, που θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό
του ΟΑΕΔ, στον οποίο έχουν προβλεφθεί και δεσμευθεί
οι ανάλογες πιστώσεις ύψους ενενήντα χιλιάδων ευρώ
(90.000¤) στον ΚΑΕ 4419 «Λοιπές δαπάνες που πραγμ.
από ΝΠΔΔ» για το έτος 2015, και θα προβλεφθούν και
θα δεσμευτούν πιστώσεις στον ίδιο ΚΑΕ ποσού ύψους
εκατό σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000¤) για το έτος
2016. Η εν λόγω δαπάνη δεν είναι νέα καθόσον είχε προ−
βλεφθεί στην υπΆ αριθμ. 2/82850/0022/2013 ΚΥΑ (ΥΟΔΔ
487), αποφασίζουμε:
Την κατάρτιση: Α) Προγράμματος Επιχορήγησης Ερ−
γοδοτών για τη Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας
κατά τη διάρκεια της κρίσης, και Β) Ειδικού Προγράμ−
ματος Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, με στόχο την
ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης, για
τις Διοικητικές Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυ−
τικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου.
Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
¶ρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος −
Στόχος του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση των
νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή/και
μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, που δημιουρ−
γήθηκαν από 1−1−2015 έως και 31−8−2015, σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

¶ρθρο 2
Χρηματοδότηση − επιλέξιμες περιοχές –
Καθεστώς Ενίσχυσης
1. Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος για τις
θέσεις που αφορούν στις Διοικητικές Περιφέρειες της
Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας,
Νότιου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας θα καλυφθεί από
τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ στον οποίο έχουν προ−
βλεφθεί ανάλογες πιστώσεις και θα βαρύνει τον ΚΑΕ
2493. Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό
των 15.000.000 ευρώ και οι θέσεις στις 4.200.
Με βάση τις πέντε ως άνω Διοικητικές Περιφέρειες,
η μέγιστη συνολική δαπάνη των 15.000.000 ευρώ κατα−
νέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
• Για το έτος 2015: 5.000.000 ευρώ
• Για το έτος 2016: 10.000.000 ευρώ
Σε περίπτωση μη κάλυψης του προϋπολογισθέντος
ποσού για τη συγκεκριμένη δράση, το υπολειπόμενο
ποσό του προϋπολογισμού μεταφέρεται αυτοδίκαια στη
δράση του ¶ρθρου 12.
Η εκτιμώμενη δαπάνη από τη διενέργεια των ελέγχων
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και ανέρχεται
στο ποσό των 150.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:
Για το έτος 2015: 50.000 ευρώ
Για το έτος 2016: 100.000 ευρώ.
2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται χορηγούνται βά−
σει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής
για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η
ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της πα−
ρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, αθροιζόμενη με
οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή
θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το
ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών
οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσο−
νος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που
δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε
οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Ως ημερομηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νο−
είται η ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης,
σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 3 του Καν. 1407/2013.
Επισημαίνεται ότι στον ως άνω έλεγχο της σώρευσης
αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που
έχουν λάβει οι ενιαίες με την αιτούσα επιχειρήσεις.
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που η ενδιαφε−
ρόμενη επιχείρηση η οποία υποβάλλει ηλεκτρονική αί−
τηση υπαγωγής στο πρόγραμμα είναι ενιαία με άλλη
επιχείρηση ή επιχειρήσεις τότε στον ως άνω έλεγχο
της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας που έχουν λάβει και οι άλλες με την αιτούσα
επιχειρήσεις. Proslipsis.gr
Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται, όλες οι
επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μόνο μία από τις
ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) Μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δι−
καιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης
επιχείρησης,
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να
παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, δι−
αχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει δεσπό−
ζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που
έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστα−
τικού της αυτής της τελευταίας και
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης
επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που
έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν
λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψή−
φου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις
σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του
ανωτέρω εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχει−
ρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.

¶ρθρο 3
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι
και προϋποθέσεις συμμετοχής
3.1 Δικαιούχοι − Επιχειρήσεις
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρή−
σεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που
ασκούν οικονομική δραστηριότητα, εφόσον πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
i. έχουν προβεί στην δημιουργία νέων θέσεων εργασί−
ας, σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό των θέσεων εργα−
σίας κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2014, με την πρόσληψη
πρώην ανέργων κατά το χρονικό διάστημα από 1−1−2015
έως και 31−8−2015, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας
αορίστου χρόνου πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης,
τις οποίες και διατηρούν κατά την ημερομηνία υποβο−
λής της αίτησης και για όλη τη συνολική διάρκεια του
προγράμματος όπως ορίζεται παρακάτω, και
ii. δεν έχουν προβεί σε μείωση του προϋπάρχοντος
προσωπικού που είχαν κατά τον Δεκέμβριο του 2014.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται εργοδότες για την
επιχορήγηση, κατΆ ανώτατο όριο, είκοσι (20) θέσεων
πλήρους απασχόλησης ή σαράντα (40) θέσεων μερικής
απασχόλησης.
Επιχειρήσεις οι οποίες είχαν αυξομειώσεις του προ−
σωπικού τους κατά το χρονικό διάστημα από 1−1−2015
έως και 31−8−2015, σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό των
θέσεων εργασίας που είχαν τον Δεκέμβριο του 2014,
θα επιχορηγηθούν για τον επιπλέον αριθμό των θέσεων
εργασίας που έχουν δημιουργήσει οποιαδήποτε χρονική
στιγμή κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και διατη−
ρούν μέχρι την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο
πρόγραμμα και για όλη την διάρκεια του προγράμματος
όπως ορίζεται παρακάτω.
Ως πλήρης απασχόληση νοείται η παροχή εξαρτημέ−
νης εργασίας που καλύπτει τόσο το ωράριο πλήρους
απασχόλησης που ισχύει στην επιχείρηση, όσο και στις
αποδοχές της πλήρους απασχόλησης, που προκύπτουν
από τη σχετική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, την Κλα−
δική, την Επιχειρησιακή, τον Κανονισμό Εργασίας, τις
ατομικές συμβάσεις εργασίας, την επιχειρησιακή συ−
νήθεια κ.λπ.
Ως εργαζόμενος μερικής απασχόλησης νοείται κάθε
εργαζόμενος με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργα−
σίας, του οποίου οι ώρες εργασίας, υπολογιζόμενες σε
ημερήσια, εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση
είναι λιγότερες από το κανονικό ωράριο εργασίας του
συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση και
τουλάχιστον τέσσερις (4) ημερησίως.
3.1.2 Εξαιρέσεις.
Δεν υπάγονται:
• Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά την
πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του
Ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και του Ν. 3812/2009 (Α΄234).
• Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
και φύλαξης.
• Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής
υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing).
• Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό
τους.
• Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την
έδρα τους σε χώρες εκτός Ε.Ε.
• Οι εργοδότες που έχουν δημιουργήσει νέες θέσεις
εργασίας εκτός των γεωγραφικών ορίων των διοικητι−
κών περιφερειών για τις οποίες προκύπτει η χρηματο−
δότηση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2,
• Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που
στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες
εταιρείες
• Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνι−
διοκτήτες ενταγμένων σε αυτά,
• Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική
δραστηριότητα
• Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγ−
γελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του εργο−
δότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί,
κ.λπ.) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της
δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός
του χώρου της έδρας τους (π.χ. υπηρεσίες εκμετάλλευ−
σης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί κ.λπ.),
• Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του
πεδίου εφαρμογής του Καν. 1407/2013, σύμφωνα τις παρ.1
και 2 του άρθρου 1 του ανωτέρω Κανονισμού, δηλαδή:
α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιού−
νται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργει−
ας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000
του Συμβουλίου, β) ενισχύσεις που χορηγούνται σε
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογε−
νή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, γ) ενισχύσεις που
χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωρ−
γικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: i) όπου
το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή
την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από
πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά
από τις οικείες επιχειρήσεις, ii) όπου η ενίσχυση συνο−
δεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ
ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς· δ) ενισχύσεις
για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς
τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις
που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες,
με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή
με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την
εξαγωγική δραστηριότητα ε) ενισχύσεις για τις οποίες
τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των
εισαγόμενων.
• Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιού−
νται στους παραπάνω τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα
στοιχεία α), β) ή γ) και δραστηριοποιούνται επίσης σε
έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι εμπί−
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 1407/2013 ή
ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του, ο ανωτέρω κανονισμός εφαρμόζεται σε
ενισχύσεις χορηγούμενες στους τελευταίους αυτούς
τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι τα
οικεία κράτη μέλη διασφαλίζουν, με κατάλληλα μέσα,
όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση
του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού
1407/2013 δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας
που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού αυτού.
• Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανά−
κτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.
3.2 Ωφελούμενοι
Τα ωφελούμενα άτομα είναι πρώην άνεργοι που πλη−
ρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Μητρώο ανέργων
του ΟΑΕΔ κατά το προηγούμενο εξάμηνο που προηγεί−
ται της πρόσληψής τους από την δικαιούχο επιχείρη−
ση και διέθεταν κάρτα ανεργίας σε ισχύ ανεξαρτήτως
χρονικής διάρκειας,
• δεν είχαν άλλη απασχόληση κατά την προηγούμε−
νη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας πρόσληψής
τους.
3.2.1 Εξαιρέσεις
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή για άτομα που έχουν
προσληφθεί από την επιχείρηση κατά το χρονικό δι−
άστημα από 1−1−2015 έως 31−8−2015 στις κάτωθι περι−
πτώσεις:
• για εργαζόμενους που απασχολούνται με συμβάσεις
ορισμένου χρόνου και η επιχείρηση δεν έχει μετατρέψει
την σύμβαση τους σε σύμβαση αορίστου χρόνου μέχρι
την ημερομηνία διεξαγωγής του επιτόπιου ελέγχου των
κριτηρίων υπαγωγής της επιχείρησης και επιχορήγησης
στο πρόγραμμα από τους ελεγκτές του αρμόδιου ΚΠΑ2,
• για εργαζόμενους που απασχολούνται με καθεστώς
εκ περιτροπής απασχόλησης και με ωρομίσθιο,
• για εργαζόμενους που απασχολούνται αποκλειστικά,
από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την
6η πρωινή (λήξη ωραρίου).
• για άτομα που:
− είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Π.Ε. και στις Ι.Κ.Ε. και ομόρ−
ρυθμοι εταίροι στις Ε.Ε.,
− είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.,
− είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των
επιχειρήσεων,
− είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των
ΚοινΣεπ του Ν. 4019/2011),
− τοποθετήθηκαν αναγκαστικά με τις διατάξεις του
Ν.2643/1998,
− προσελήφθηκαν στο πλαίσιο ένταξης της επιχεί−
ρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης
για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρε−
ώσεων, και το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, το
οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το
μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά,
− προσελήφθηκαν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρη−
σης σε πρόγραμμα απασχόλησης που υλοποίησε ο
Οργανισμός,
− προσελήφθηκαν από τις επιχειρήσεις, προκειμένου
να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη
(δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης),
− απασχολούνται με μίσθωση − σύμβαση έργου ή έμ−
μισθη εντολή.

¶ρθρο 4
Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων
Μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να εντα−
χθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις,
υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής – καταβο−
λής της επιχορήγησης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία
είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού
(www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστή−
ματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο
ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα
της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.
Επιπλέον οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν υπεύθυ−
νη δήλωση βάσει του προτύπου που είναι αναρτημένο
στην ως άνω ιστοσελίδα.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα εξεταστούν βάσει του
χρόνου υποβολής της αίτησης και η αξιολόγησή τους
θα είναι άμεση και μέχρι εξαντλήσεως του διατιθέμενου
προϋπολογισμού.
Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του
Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβά−
νονται και αναφέρονται σε αυτήν.
Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής
συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότε−
ρα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της
ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα οριστούν
στην οικεία πρόσκληση. Η ανακρίβεια των στοιχείων
που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική
αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία
και δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεων της.
Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον
ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της
από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του
ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ− ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης, της Γ.Γ.Π.Σ. και του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

¶ρθρο 5
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης
1. Ποσό επιχορήγησης.
Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε νέα θέση εργα−
σίας και έως είκοσι (20) θέσεις πλήρους απασχόλησης
ή σαράντα (40) μερικής απασχόλησης, που δημιούρ−
γησε από την ημερομηνία πρόσληψης του ατόμου και
για όσες νέες θέσεις δημιουργήθηκαν από 1−1−2015 έως
31−8−2015 επιπλέον του ανώτατου αριθμού των θέσεων
εργασίας που είχε κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2014.
i. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχό−
λησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και
ημερομίσθιοι) ανέρχεται στο ποσό των 18¤ την ημέρα και
όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).
ii. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα μερικής απασχόλη−
σης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και
ημερομίσθιοι) ανέρχεται στο ποσό των 9¤ την ημέρα και
όχι πέραν των 23 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).
Ως εργαζόμενος μερικής απασχόλησης, νοείται κάθε
εργαζόμενος με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργα−
σίας, του οποίου οι ώρες εργασίας, υπολογιζόμενες σε
ημερήσια, εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση
είναι λιγότερες από το κανονικό ωράριο εργασίας του
συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση και
τουλάχιστον τέσσερις (4) ημερησίως.
Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολο−
γικού και μη μισθολογικού κόστους.
2. Διάρκεια επιχορήγησης.
Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης για τις νέες θέσεις
εργασίας που δημιούργησε η δικαιούχος επιχείρηση
είναι έντεκα (11) μήνες και συγκεκριμένα για το χρονικό
διάστημα από 1−1−2015 έως και 30−11−2015. Σε περίπτωση
που η νέα θέση ή θέσεις εργασίας που δημιούργησε η
επιχείρηση είναι μετά την 01—01−2015, τότε θα λαμβάνει
το ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί από την ημερομηνία
πρόσληψης των ωφελουμένων.

¶ρθρο 6
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης
α) Για την καταβολή της επιχορήγησης η επιχείρηση
οφείλει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την διε−
ξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου και εφόσον έχει εκδοθεί
εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο ανωτέρω πρόγραμ−
μα να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως
αυτά θα προσδιοριστούν στη Δημόσια Πρόσκληση του
προγράμματος.
β) Η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), ύστερα από το σχετικό
έλεγχο των δικαιολογητικών (διοικητικός έλεγχος) και
μετά από θετικό επιτόπιο έλεγχο από τους αρμόδιους
ελεγκτές του Οργανισμού και αφού διαπιστώσει ότι
πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμμα−
τος, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής από−
φασης για την καταβολή της ενίσχυσης.
γ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραγραφή της
αξίωσης λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογη−
τικών πέραν της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, τότε
ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας του Οργανι−
σμού με απόφασή του θα προβαίνει στη μη καταβολή
του συγκεκριμένου ποσού.
δ) Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας
κατά ένα (1) μήνα, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης
και σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

¶ρθρο 7
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης –
Όροι − Δεσμεύσεις
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τον
αριθμό των δεσμευόμενων θέσεων εργασίας σταθερό
για επιπλέον χρονικό διάστημα το οποίο είναι ίσο με το
μέγιστο εγκριθέν χρονικό διάστημα της επιχορήγησης.
Το χρονικό διάστημα της δέσμευσης ξεκινά από την
επόμενη ημέρα της λήξης (30.11.2015) της επιχορήγησης,
δηλαδή από την 1−12−2015 και μετά.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσω−
πικό της από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
υπαγωγής στο πρόγραμμα και εξής, και εφόσον δεν το
αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρό−
γραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας
όσες μειώθηκε το προσωπικό. Στην περίπτωση που η
επιχείρηση έχει επιχορηγηθεί, τότε θα επιστρέφει στον
Οργανισμό το αναλογούν ποσό επιχορήγησης σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70/
Α΄/16.6.1982), όπως ισχύει για την απόδοση στον ΟΑΕΔ,
για τις δαπάνες που αφορούν στις μη συγχρηματοδο−
τούμενες δαπάνες του προγράμματος.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας,
κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από απόφαση του Προ−
ϊσταμένου της Υπηρεσίας (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2).
Στην περίπτωση που αποχωρήσει δεσμευόμενο (επι−
χορηγούμενο ή μη) άτομο εντός του μήνα που προηγεί−
ται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του προγράμματος,
η επιχείρηση υποχρεούται μέχρι τη λήξη του να προβεί
σε αντικατάσταση.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ει−
δικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε
επιχορηγούμενη ή μη θέση θα διακόπτεται η επιχορή−
γηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις
για τον εργοδότη.
Ως μείωση προσωπικού όσον αφορά στο επιχορη−
γούμενο και μη προσωπικό θεωρείται η καταγγελία
σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξο−
δος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω
προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων
εθελούσιας εξόδου.
Δε θεωρείται μείωση –του προσωπικού – η θέση ή οι
θέσεις εργασίας που έχουν μείνει κενές λόγω οικει−
οθελούς (εθελοντική)ς αποχώρησης, λήξη σύμβασης
ορισμένου χρόνου, λόγω αναπηρίας, συνταξιοδότησης
λόγω ηλικίας, εθελοντικής μείωσης του χρόνου εργασί−
ας, νόμιμης απόλυσης για πειθαρχικούς λόγους, εφόσον
προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και όχι
λόγω κατάργησης της θέσης εργασίας.
Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος και μη, να πραγμα−
τοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση
που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργα−
ζόμενου, επιχορηγούμενου και μη.
Οι αποδοχές των εργαζομένων (επιχορηγούμενου και
μη προσωπικού) καθορίζονται από την κείμενη εργατική
και ασφαλιστική νομοθεσία. Proslipsis.gr

¶ρθρο 8
Διενέργεια ελέγχων/Υποχρεώσεις τήρησης αρχείων
1. Ύστερα από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης
υπαγωγής από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ2
πραγματοποιείται άμεσα επιτόπιος έλεγχος (επιτόπια
επαλήθευση), μετά την απόφαση ανάθεσης από την αρ−
μόδια Διεύθυνση Διοικητικού, σε ελεγκτές προκειμένου
να ελεγχθεί αν ο δικαιούχος τηρεί τους όρους του προ−
γράμματος (λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση
του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού κ.λπ.).
2. Ο ΟΑΕΔ ασκεί τους προβλεπόμενους από την
υπΆ αριθμ. 2/82850/0022/2013 (ΦΕΚ487/9−10−2013) Κοινή
υπουργική απόφαση, ελέγχους στους δικαιούχους της
πράξης του συνολικού προγράμματος οποιαδήποτε
χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση
των όρων του συνολικού προγράμματος.
Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης του ανωτέρω
προγράμματος, τόσο οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) όσο
και οι ωφελούμενοι (άνεργοι) πρέπει να παρέχουν τη
συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία (από
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας) των
προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων
και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες
υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκο−
πό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της
διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την
αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περί−
πτωση έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης
και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997».

¶ρθρο 9
Διακοπή επιχορήγησης
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή
όρων ή/και προϋποθέσεων του προγράμματος ή το
ποσό της ενίσχυσης έχει καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ
ως αχρεωστήτως απευθείας στην δικαιούχο επιχείρη−
ση τότε θα επιβάλλεται δημοσιονομική διόρθωση και
θα εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις του άρθρου
29 του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α΄/16.6.1982), όπως ισχύ−
ει για την απόδοση στον ΟΑΕΔ, για την διακοπή της
επιχορήγησης καθώς και οι διατάξεις της με αριθμό
1016784/1299−25/0016/26−02−1997 (ΦΕΚ Β΄ 120) απόφα−
σης του Υπουργού Οικονομικών, δυνάμει της οποίας
η είσπραξη των εσόδων του Ο.Α.Ε.Δ. ανατέθηκε στις
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

¶ρθρο 10
Επίλυση διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των επιχειρή−
σεων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, θα
επιλύεται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Ενστά−
σεων ή άλλο αρμόδιο όργανο που ορίζεται σύμφωνα
με το άρθρο 70 του Ν. 3996/2011.
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπη−
ρεσία εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της αντίστοιχης απορριπτικής απόφασης του αρμόδιου
Προϊσταμένου.

¶ρθρο 11
Τήρηση όρων πληροφόρησης και δημοσιότητας
Για λόγους διαφάνειας ο κατάλογος των δικαιούχων
του παρόντος προγράμματος (με αναφορά στην ονο−
μασία της πράξης και στο ποσό της δημόσιας χρηματο−
δότησης που χορηγείται στην πράξη) δημοσιοποιείται
στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος Σώ−
ρευσης Κρατικών Ενισχύσεων της ΜΟΔ Α.Ε.
Επίσης, στην εγκριτική απόφαση για την ένταξη της
δικαιούχου επιχείρησης στο Πρόγραμμα, θα προσδιο−
ρίζεται ο ακριβής αριθμός των ατόμων για τα οποία
δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση, στα πλαί−
σια του καθεστώτος ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de
minimis). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ν. 3614/2007 με
τον οποίο θεσμοθετήθηκε επιχειρησιακά το Πληροφο−
ριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, κάθε φορέας, εν προκειμένω
ο ΟΑΕΔ, που πρόκειται να χορηγήσει μία ενίσχυση Ήσ−
σονος Σημασίας, λαμβάνει από την οικεία επιχείρηση
δήλωση σχετικά με τις τυχόν άλλες ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας που έλαβε κατά τη διάρκεια του οικείου έτους
και κατά τα δύο προηγούμενα έτη και να εξακριβώνει
προσεκτικά ότι η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας δεν
οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου που ισχύει
για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Όσον αφορά την
έννοια της τριετίας όταν εξετάζεται η έγκριση μίας ενί−
σχυσης de minimis π.χ. στις 30/4/2014 τότε ελέγχονται
οι ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση τα έτη 2012,
2013 και 2014 μέχρι τις 30/4/2014.
Ο έλεγχος αυτός γίνεται πριν την χορήγηση της νέας
ενίσχυσης και λαμβάνονται υπΆ όψιν το σύνολο των ενι−
σχύσεων που έχει λάβει η –ενιαία− επιχείρηση μέχρι
εκείνη τη στιγμή αθροιζόμενης και της υπό έγκριση
ενίσχυσης. Εάν το σύνολο δεν υπερβαίνει τις 200.000
ευρώ τότε μπορεί να χορηγηθεί και η εξεταζόμενη ενί−
σχυση. Εάν το σύνολο δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ
τότε μπορεί να χορηγηθεί και η εξεταζόμενη ενίσχυση
άλλως δεν χορηγείται καθόλου ούτε κατά τμήμα της.
Ως ενισχύσεις προγενέστερες της εξεταζόμενης που
έχει λάβει η επιχείρηση θεωρούνται οι εγκριτικές απο−
φάσεις /αποφάσεις υπαγωγής/συμβάσεις/ή όποια άλλη
απόφαση προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο της δράσης
ενίσχυσης με τις οποίες χορηγήθηκαν οι ενισχύσεις de
minimis που έχει ήδη λάβει οι οποίες θεωρείται ότι χο−
ρηγήθηκαν κατά τη χρονική στιγμή έγκρισής τους. Όσον
αφορά τις προγενέστερες της εξεταζόμενης εγκριτικές
αποφάσεις ισχύουν τα εξής:
• Εγκριτικές αποφάσεις για τις οποίες κατά την χρο−
νική στιγμή της εξέτασης της νέας ενίσχυσης έχει εκ−
δοθεί οριστική απόφαση ανάκλησης/απένταξης και ο
επενδυτής δεν έχει πλέον κανένα δικαίωμα σε αυτές
δεν συνυπολογίζονται.
• Εγκριτικές αποφάσεις για τις οποίες κατά τη χρο−
νική στιγμή της εξέτασης της νέας ενίσχυσης υπάρχει
μείωση της τελικά χορηγούμενης ενίσχυσης σε σχέση
με την αρχικά εγκεκριμένη με σχετική οριστική διοικητι−
κή πράξη του φορέα που την χορήγησε και ο επενδυτής
δεν έχει πλέον κανένα δικαίωμα για το υπόλοιπο ποσόν
τότε για την σώρευση υπολογίζεται το τελικό μειωμένο
ποσόν. Επομένως το σύνολο των προϋποθέσεων ελέγ−
χεται κατά τη στιγμή εξέτασης της χορήγησης της νέας
ενίσχυσης οπότε θα πρέπει να εξακριβώνεται (σύμφωνα
με το άρθρο 21 του Ν. 4111/2013 (Α΄ 18)) ότι η νέα ενί−
σχυση ήσσονος σημασίας δεν οδηγεί σε υπέρβαση του
ανώτατου ορίου των 200.000 ευρώ για περίοδο τριών
οικονομικών ετών. Η όλη ως άνω αναφερόμενη διαδι−
κασία γίνεται παράλληλα με τη χρήση του συστήματος
ώστε ο φορέας αφενός να μπορεί να διασταυρώσει
τα αληθή της υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου και
αφετέρου να ενημερώνει το Πληροφοριακό Σύστημα
Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων ΑΜΕΛΛΗΤΙ μετά την
έγκριση ώστε η πληροφορία να είναι διαθέσιμη άμεσα
σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσού ή σε
περιπτώσεις που η δραστηριότητα της επιχείρησης
ανήκει στις εξαιρέσεις του προγράμματος, τότε ο Προ−
ϊστάμενος της Υπηρεσίας θα προβαίνει στην έκδοση
απορριπτικής απόφασης.
Β. ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
¶ρθρο 12
Αντικείμενο προγράμματος − Στόχος του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευ−
στότητας και της απασχόλησης, μέσω της άμεσης οι−
κονομικής ενίσχυσης νέων ελευθέρων επαγγελματιών,
πρώην εγγεγραμμένων ανέργων, που δημιούργησαν
επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2014
έως 31.08.2015, και εξακολουθούν να τη διατηρούν στο
περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να
ενισχυθεί η βιωσιμότητά τους.
Προϋπόθεση για τους δυνητικούς δικαιούχους του
προγράμματος είναι η προηγούμενη ιδιότητα της εγγε−
γραμμένης ανεργίας, ανεξαρτήτως της διάρκειάς της,
κατά το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης επιτη−
δεύματος, καθώς και η μη απασχόλησή τους, εξαρτη−
μένη ή μη, κατά την ημέρα που προηγείται της έναρξης
επιτηδεύματος.
Κριτήριο επιλογής για την ένταξη των επιχειρήσεων
είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο
πρόγραμμα.

¶ρθρο 13
Χρηματοδότηση − επιλέξιμες περιοχές –
καθεστώς ενίσχυσης
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για τις θέ−
σεις που αφορούν στις Διοικητικές Περιφέρειες Αττι−
κής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου
Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ στον οποίο έχουν προβλε−
φθεί ανάλογες πιστώσεις και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2493.
Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των
15.000.000 ευρώ για 1.700 θέσεις.
Σε περίπτωση μη κάλυψης του προϋπολογισθέντος
ποσού για τη συγκεκριμένη δράση, το υπολειπόμενο
ποσό του προϋπολογισμού μεταφέρεται αυτοδίκαια στη
δράση του ¶ρθρου 2.
Η εκτιμώμενη δαπάνη από τη διενέργεια των ελέγ−
χων, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ,
ανέρχεται στο ποσό των 80.000 ευρώ και κατανέμεται
ως εξής:
Για το έτος 2015: 40.000 ευρώ
Για το έτος 2016: 40.000 ευρώ
Οι ενισχύσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής
για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η
ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της πα−
ρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, αθροιζόμενη με
οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή
θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το
ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών
οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσο−
νος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που
δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε
οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Ως ημερομηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νο−
είται η ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης,
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Καν. 1407/2013.
Επισημαίνεται ότι στον ως άνω έλεγχο της σώρευσης
αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που
έχουν λάβει οι ενιαίες με την αιτούσα επιχειρήσεις.
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που η ενδιαφε−
ρόμενη επιχείρηση η οποία υποβάλλει ηλεκτρονική αί−
τηση υπαγωγής στο πρόγραμμα είναι ενιαία με άλλη
επιχείρηση ή επιχειρήσεις τότε στον ως άνω έλεγχο
της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας που έχουν λάβει και οι άλλες με την αιτούσα
επιχειρήσεις.
Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται, όλες οι
επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μόνο μία από τις
ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) Μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δι−
καιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης
επιχείρησης,
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να
παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, δια−
χειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει δεσπό−
ζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που
έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστα−
τικού της αυτής της τελευταίας και
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης
επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που
έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν
λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψή−
φου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις
σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του
ανωτέρω εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχει−
ρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.

¶ρθρο 14
Δικαιούχοι των πράξεων
Για την πράξη αυτή δικαιούχοι είναι οι νέοι ελεύθε−
ροι επαγγελματίες πρώην εγγεγραμμένοι άνεργοι που
προέβησαν σε ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλί−
ας από 01.01.2014 έως και 31.08.2015, και συγκεκριμένα
όσοι υπήρξαν άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του
Οργανισμού, ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας, κατά το
εξάμηνο που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύματος
και ταυτόχρονα δεν ήταν καθΆ οποιονδήποτε τρόπο
απασχολούμενοι κατά την ημέρα που προηγήθηκε της
έναρξης επιτηδεύματος.

¶ρθρο 15
Προϋποθέσεις συμμετοχής −
Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής
1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Να ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι ανεξαρτήτως χρο−
νικής διάρκειας στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά
το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύματος
και ταυτόχρονα να μην είχαν άλλη απασχόληση (εξαρ−
τημένη ή μη) κατά την προηγούμενη ημέρα κατά την
ημέρα που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύματος.
2. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα
απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
3. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να
έχει πραγματοποιηθεί από 01.01.2014 έως και 31.08.2015.
Δύναται να υπαχθούν στο πρόγραμμα ατομικές επι−
χειρήσεις, καθώς επίσης και μέλος (με την προϋπόθεση
ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό
κεφάλαιο):
− Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.)
− Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθ−
μο μέλος της
− Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
− Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.)
Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν και Κοι−
νωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του
Ν. 4019/2011.
2. Εξαιρέσεις Proslipsis.gr
Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:
1. Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης
(π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κ.λπ.) και
συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από
την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμε−
νου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της
επιχορήγησης.
2. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός των
γεωγραφικών ορίων των διοικητικών περιφερειών για
τις οποίες προκύπτει η χρηματοδότηση, σύμφωνα με
το άρθρο 13
3. Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατι−
κού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού
δημοσίας χρήσεως.
4. Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχει−
ρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φρο−
ντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών,
καντίνες, περίπτερα, επιχειρήσεις ενεχυροδανεισμού,
επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο
τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχει−
ρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού
χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, κ.λπ.), τυ−
χερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία
ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
5. Πλανόδιες επιχειρήσεις.
6. Επιχειρήσεις όπως λ.χ. κυλικεία σχολείων, Οργανι−
σμών κ.λπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλ−
λευσής τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού.
7. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον το−
μέα της αλιείας, (από την πρωτογενή αλιεία και την
υδατοκαλλιέργεια έως την τελική διάθεση και εμπορία
των προϊόντων της στην αγορά π.χ. ιχθυοπωλεία), στον
τομέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία),
στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων
(φυτικών και ζωικών), οι επιχειρήσεις που ασχολούνται
με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους και η
επιχορήγηση μετακυλίει στους παραγωγούς, άμεσα ή
έμμεσα (οι δραστηριότητες στην γεωργική εκμετάλλευ−
ση (φυτικό και ζωικό κεφάλαιο), οι οποίες είναι απαραί−
τητες προκειμένου να προετοιμασθεί το προϊόν για την
πρώτη πώληση (π.χ. συγκομιδή, κοπή και αλώνισμα των
σιτηρών, συσκευασία των αυγών).
8. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποι−
ούνται στους παραπάνω τομείς (σημείο 7) και δραστη−
ριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους
τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος κανονισμού ή ασκούν άλλες δραστηριότη−
τες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρό−
ντος κανονισμού, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε
ενισχύσεις χορηγούμενες στους τελευταίους αυτούς
τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι τα
οικεία κράτη μέλη διασφαλίζουν, με κατάλληλα μέσα,
όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση
του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος
κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημα−
σίας που χορηγείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
9. Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντι−
κείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργού−
σε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο
τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης
εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ.
10. Όσοι έχουν επιχορηγηθεί ή επιχορηγούνται από
άλλα προγράμματα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών.

¶ρθρο 16
Ποσό και συνολική διάρκεια επιχορήγησης
Η καταβολή της επιχορήγησης πραγματοποιείται εφά−
παξ, σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Υπηρε−
σίας κατόπιν θετικού επιτοπίου ελέγχου και βάσει του
διοικητικού ελέγχου.
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο
επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα ανέρχεται
κατΆ ανώτατο όριο στα 10.000,00 ¤, σύμφωνα με τα προ−
σκομιζόμενα δικαιολογητικά των καθαρών επιλέξιμων
δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομη−
νία έναρξης δραστηριότητας μέχρι και την ημερομηνία
διεξαγωγής του επιτόπιου ελέγχου.
Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη διατήρηση λειτουρ−
γίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα δώδεκα (12)
επιπλέον μηνών από την ημερομηνία της εγκριτικής
απόφασης. Η διατήρηση της λειτουργίας θα διαπιστώ−
νεται μέσα από τη διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου
από εκπροσώπους του Οργανισμού.

¶ρθρο 17
Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων
Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδια−
φέροντος, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν
στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υπο−
βάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.
oaed.gr) μέσω του ΟΠΣ του Οργανισμού. Οι αιτήσεις
υποβάλλονται προς την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ
που υπάγεται η έδρα της επιχείρησης.
Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 όσον αφορά
τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε
αυτή. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από
τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει
τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

¶ρθρο 18
Διαδικασία και όροι επιχορήγησης
Η διαδικασία υπαγωγής των NEE στο πρόγραμμα πε−
ριλαμβάνει τρία στάδια.
1ο στάδιο: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υπαγωγής –
καταβολής επιχορήγησης και δικαιολογητικών στη σχε−
τική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ. Τα δι−
καιολογητικά που θα επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική
αίτηση θα προσδιοριστούν στη Δημόσια Πρόσκληση
του προγράμματος.
2ο στάδιο: Κριτήριο Επιλεξιμότητας.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει:
1. Να ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι ανεξαρτήτως χρο−
νικής διάρκειας στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά
το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύματος
και ταυτόχρονα να μην είχαν άλλη απασχόληση (εξαρ−
τημένη ή μη) κατά την προηγούμενη ημέρα κατά την
ημέρα που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύματος
2. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα
απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
3. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να
έχει πραγματοποιηθεί από 01.01.2014 έως και 31.08.2015.
Κριτήριο για την επιλογή των δικαιούχων είναι η ιδιό−
τητα της ανεργίας εντός του εξαμήνου που προηγείται
της ημερομηνίας έναρξης της επιχειρηματικής δρα−
στηριότητας και η μη απασχόλησή τους, εξαρτημένη η
μη, κατά την ημέρα που προηγείται της έναρξης επι−
τηδεύματος.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα εξεταστούν βάσει του
χρόνου υποβολής της αίτησης.
Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και μέχρι εξαντλήσεως
του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
4. Να μην έχουν ενισχυθεί από οποιοδήποτε άλλο
πρόγραμμα για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.
3ο στάδιο: Ένταξη.
Η ένταξη στο πρόγραμμα πραγματοποιείται ύστερα
από θετικό διοικητικό έλεγχο του αρμόδιου Προϊστα−
μένου και επιτόπιο έλεγχο από εκπροσώπους του Ορ−
γανισμού.
Ειδικότερα, σε συνέχεια της υποβολής της αίτησης
και των δικαιολογητικών, ο αρμόδιος Προϊστάμενος
διενεργεί διοικητικό έλεγχο και προχωρά σε έκδοση
εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης.
Κατόπιν της εγκριτικής απόφασης, ο αρμόδιος Προ−
ϊστάμενος αναθέτει σε ζεύγος ελεγκτών του Οργανι−
σμού τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στο χώρο της
επιχείρησης
Η διαδικασία και η καταληκτική ημερομηνία διεξαγω−
γής των ελέγχων θα ορισθούν στη Δημόσια Πρόσκληση
του προγράμματος.

¶ρθρο 19
Τεκμηρίωση λειτουργίας – Παραστατικά –
Πληρωμές δικαιούχων – Λοιποί όροι υλοποίησης
Ως τεκμηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης θεωρού−
νται οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την ικανο−
ποίηση του στόχου του προγράμματος, αποδεικνύονται
δε σύμφωνα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πα−
ραστατικά που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι λειτουργικές δαπάνες
που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία
της επιχείρησης: δαπάνες παροχής υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.), δαπάνες leasing, μί−
σθωσης χώρου, παροχής υπηρεσιών για θέματα νομικής
λογιστικής, τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης,
γραφική ύλη, αποσβέσεις παγίων όπως ορίζονται στο
άρθρο 24 του Ν. 4172/2013, ασφαλιστικές εισφορές του
δικαιούχου καθώς και δαπάνες που αφορούν στο μι−
σθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, θεωρούνται ως
τεκμηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης και πιστοποι−
ούνται με εξοφλημένα τιμολόγια, καταχωρημένα στα
βιβλία της επιχείρησης ή στις αντίστοιχες κατηγορίες
βιβλίων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και συ−
νάδουν με την ικανοποίηση του στόχου της πράξης.
Τα εν λόγω τιμολόγια των επιλέξιμων δαπανών θα
πρέπει να αντιστοιχούν σε καθαρή αξία μέχρι 10.000,00
ευρώ. Ειδικότερη εξειδίκευση των επιλέξιμων δαπανών
θα πραγματοποιηθεί με τη Δημόσια Πρόσκληση που θα
εκδοθεί με βάση την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση.
Παραστατικά
Ο ΟΑΕΔ και οι δικαιούχοι θα τηρούν ειδικό φάκελο με
το σύνολο των δικαιολογητικών και παραστατικών για
το διάστημα που ορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί μετά
την τελευταία πληρωμή, δηλαδή κατΆ ελάχιστον μέχρι
το τέλος του 2020. Σε κάθε παραστατικό που αφορά
πληρωμές της πράξης, θα αναγράφεται ο τίτλος της
πράξης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ο αριθμός
ΟΠΣ (MIS) της πράξης.
Ειδικότερα, τα παραστατικά που θα ελέγχονται κατά
τον επιτόπιο έλεγχο και θα προσκομίζονται στη συνέ−
χεια προκειμένου για την απόφαση καταβολής της επι−
χορήγησης, θα είναι εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά
έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας καταχωρημένα
στα βιβλία της επιχείρησής τους ή στις αντίστοιχες
κατηγορίες βιβλίων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομο−
θεσία, που αφορούν σε επιλέξιμες δαπάνες (λειτουρ−
γικά έξοδα, δαπάνες παροχής υπηρεσιών, αποσβέσεις
παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, κ.λπ. σύμφωνα με τη
Δημόσια Πρόσκληση που θα εξειδικεύει την παρούσα
κοινή υπουργική απόφαση).
Πληρωμές δικαιούχων
Μετά την θετική έκθεση του επιτόπιου ελέγχου, ο ΝΕΕ
καλείται να προσέλθει στην Υπηρεσία μέσα σε δέκα
(10) εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία πραγμα−
τοποίησης του επιτοπίου ελέγχου, και να προσκομίσει:
• Αντίγραφα των παραστατικών των επιλέξιμων δα−
πανών που ελέγχθηκαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο
• Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, προκειμένου να
του χορηγηθεί η επιχορήγηση.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ως άνω
αίτησης και των δικαιολογητικών πέραν της προθεσμίας
των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ο Προϊστάμενος της
αρμόδιας Υπηρεσίας του Οργανισμού με απόφασή του
θα προβαίνει στην παραγραφή της επιχορήγησης.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας
κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ύστερα από
αίτηση της επιχείρησης και σχετική απόφαση του Προ−
ϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Λοιποί όροι υλοποίησης του προγράμματος
1. Ο ενταγμένος στο πρόγραμμα υποχρεούται να
ενημερώνει την Υπηρεσία εγκαίρως και γραπτώς για
οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει
με την αίτηση για ένταξή του.
2. Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουργία
της ή να προβεί σε μεταβολή των όρων και των προ−
ϋποθέσεων του προγράμματος κατά το δωδεκάμηνο
από την εγκριτική απόφαση του Προϊσταμένου, άλλως
διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του αναλο−
γούντος ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
21 της παρούσης.

¶ρθρο 20
Διακοπή επιχορήγησης
Σε περίπτωση που το ποσό της ενίσχυσης έχει κατα−
βληθεί από τον ΟΑΕΔ αχρεωστήτως απευθείας στην
δικαιούχο επιχείρηση και διαπιστωθεί παράβαση όρου
ή όρων ή προϋποθέσεων του προγράμματος, θα εφαρ−
μόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις του άρθρου 29 του
Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α΄/16.6.1982), όπως ισχύει για την
απόδοση στον ΟΑΕΔ, για την διακοπή της επιχορήγη−
σης καθώς και οι διατάξεις της με αριθμό 1016784/1299−
25/0016/26−02−1997 (ΦΕΚ Β΄ 120) απόφασης του Υπουρ−
γού Οικονομικών, δυνάμει της οποίας η είσπραξη των
εσόδων του Ο.Α.Ε.Δ. ανατέθηκε στις Δημόσιες Οικονο−
μικές Υπηρεσίες.
¶ρθρο 21
Επίλυση διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των επιχειρή−
σεων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, θα
επιλύεται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Ενστά−
σεων ή άλλο αρμόδιο όργανο που ορίζεται σύμφωνα
με το άρθρο 70 του Ν. 3996/2011.
Οι ενστάσεις θα απευθύνονται προς την αρμόδια Υπη−
ρεσία εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της αντίστοιχης απορριπτικής απόφασης του αρμόδιου
Προϊσταμένου.

¶ρθρο 22
Διενέργεια ελέγχων/Υποχρεώσεις τήρησης αρχείων
1. Ύστερα από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης
υπαγωγής από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ2
πραγματοποιείται άμεσα επιτόπιος έλεγχος (επιτόπια
επαλήθευση), μετά την απόφαση ανάθεσης από την αρ−
μόδια Διεύθυνση Διοικητικού, σε ελεγκτές προκειμένου
να ελεγχθεί αν ο δικαιούχος τηρεί τους όρους του προ−
γράμματος (λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση
του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού κ.λπ.).
2. Ο ΟΑΕΔ ασκεί τους προβλεπόμενους από την υπΆ
αριθμ. 2/82850/0022/2013 (ΥΟΔΔ 487/9−10−2013) κοινή
υπουργική απόφαση, ελέγχους στους δικαιούχους της
πράξης του συνολικού προγράμματος οποιαδήποτε
χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση
των όρων του συνολικού προγράμματος.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα
των ενεργειών, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για
• την πιστή τήρηση των Εθνικών και Κοινοτικών κα−
νόνων στο πλαίσιο των οποίων λειτουργεί το πρό−
γραμμα,
• την πρόληψη ή την εξακρίβωση τυχόν παρεμβάσεων,
καθώς και στην επιβολή των κυρώσεων.
Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:
• να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στους ελεγκτές
υπαλλήλους,
• να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και τα έγγραφα
που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για του−
λάχιστον 10 οικονομικά έτη, σύμφωνα με την παρά−
γραφο 4 του άρθρου 6 του Κανονισμού 1407/2013.
Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης του ανωτέρω
προγράμματος, τόσο οι δικαιούχοι πρέπει να παρέχουν
τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία
(από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας)
των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομέ−
νων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες
υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκοπό
εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της δι−
ενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την
αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περί−
πτωση έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης
και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
11, 12 και 13 του Ν 2472/97».

¶ρθρο 23
Τήρηση όρων πληροφόρησης και δημοσιότητας
Για λόγους διαφάνειας ο κατάλογος των δικαιούχων
του παρόντος προγράμματος (με αναφορά στην ονο−
μασία της πράξης και στο ποσό της δημόσιας χρηματο−
δότησης που χορηγείται στην πράξη) δημοσιοποιείται
στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος Σώ−
ρευσης Κρατικών Ενισχύσεων της ΜΟΔ Α.Ε.
Επίσης, στην εγκριτική απόφαση για την ένταξη της
δικαιούχου επιχείρησης στο Πρόγραμμα, θα προσδιο−
ρίζεται ο ακριβής αριθμός των ατόμων για τα οποία
δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση, στα πλαί−
σια του καθεστώτος ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de
minimis). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ν. 3614/2007 με
τον οποίο θεσμοθετήθηκε επιχειρησιακά το Πληροφο−
ριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, κάθε φορέας, εν προκειμένω
ο ΟΑΕΔ, που πρόκειται να χορηγήσει μία ενίσχυση Ήσ−
σονος Σημασίας, λαμβάνει από την οικεία επιχείρηση
δήλωση σχετικά με τις τυχόν άλλες ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας που έλαβε κατά τη διάρκεια του οικείου έτους
και κατά τα δύο προηγούμενα έτη και να εξακριβώνει
προσεκτικά ότι η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας δεν
οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου που ισχύει
για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Όσον αφορά την
έννοια της τριετίας όταν εξετάζεται η έγκριση μίας ενί−
σχυσης de minimis π.χ. στις 30/4/2014 τότε ελέγχονται
οι ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση τα έτη 2012,
2013 και 2014 μέχρι τις 30/4/2014.
Ο έλεγχος αυτός γίνεται πριν την χορήγηση της νέας
ενίσχυσης και λαμβάνονται υπΆ όψιν το σύνολο των ενι−
σχύσεων που έχει λάβει η –ενιαία− επιχείρηση μέχρι
εκείνη τη στιγμή αθροιζόμενης και της υπό έγκριση
ενίσχυσης. Εάν το σύνολο δεν υπερβαίνει τις 200.00
ευρώ τότε μπορεί να χορηγηθεί και η εξεταζόμενη ενί−
σχυση. Εάν το σύνολο δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ
τότε μπορεί να χορηγηθεί και η εξεταζόμενη ενίσχυση
άλλως δεν χορηγείται καθόλου ούτε κατά τμήμα της.
Ως ενισχύσεις προγενέστερες της εξεταζόμενης που
έχει λάβει η επιχείρηση θεωρούνται οι εγκριτικές απο−
φάσεις /αποφάσεις υπαγωγής/συμβάσεις/ή όποια άλλη
απόφαση προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο της δράσης
ενίσχυσης με τις οποίες χορηγήθηκαν οι ενισχύσεις de
minimis που έχει ήδη λάβει οι οποίες θεωρείται ότι χο−
ρηγήθηκαν κατά τη χρονική στιγμή έγκρισής τους. Όσον
αφορά τις προγενέστερες της εξεταζόμενης εγκριτικές
αποφάσεις ισχύουν τα εξής:
• Εγκριτικές αποφάσεις για τις οποίες κατά την χρο−
νική στιγμή της εξέτασης της νέας ενίσχυσης έχει εκ−
δοθεί οριστική απόφαση ανάκλησης/απένταξης και ο
επενδυτής δεν έχει πλέον κανένα δικαίωμα σε αυτές
δεν συνυπολογίζονται.
• Εγκριτικές αποφάσεις για τις οποίες κατά τη χρο−
νική στιγμή της εξέτασης της νέας ενίσχυσης υπάρχει
μείωση της τελικά χορηγούμενης ενίσχυσης σε σχέση
με την αρχικά εγκεκριμένη με σχετική οριστική διοικητι−
κή πράξη του φορέα που την χορήγησε και ο επενδυτής
δεν έχει πλέον κανένα δικαίωμα για το υπόλοιπο ποσόν
τότε για την σώρευση υπολογίζεται το τελικό μειωμένο
ποσόν. Επομένως το σύνολο των προϋποθέσεων ελέγ−
χεται κατά τη στιγμή εξέτασης της χορήγησης της νέας
ενίσχυσης οπότε θα πρέπει να εξακριβώνεται (σύμφωνα
με το άρθρο 21 του Ν. 4111/2013 (Α΄ 18)) ότι η νέα ενί−
σχυση ήσσονος σημασίας δεν οδηγεί σε υπέρβαση του
ανώτατου ορίου των 200.000 ευρώ για περίοδο τριών
οικονομικών ετών. Η όλη ως άνω αναφερόμενη διαδι−
κασία γίνεται παράλληλα με τη χρήση του συστήματος
ώστε ο φορέας αφενός να μπορεί να διασταυρώσει
τα αληθή της υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου και
αφετέρου να ενημερώνει το Πληροφοριακό Σύστημα
Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων ΑΜΕΛΛΗΤΙ μετά την
έγκριση ώστε η πληροφορία να είναι διαθέσιμη άμεσα
σε όλους τους εμπλεκόμενος φορείς.
Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσού ή σε
περιπτώσεις που η δραστηριότητα της επιχείρησης
ανήκει στις εξαιρέσεις του προγράμματος, τότε ο Προ−
ϊστάμενος της Υπηρεσίας θα προβαίνει στην έκδοση
απορριπτικής απόφασης.

Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
¶ρθρο 24
1. Με δημόσια πρόσκληση που εκδίδεται με απόφαση
της Διοικήτριας του Οργανισμού, προσδιορίζεται η ημε−
ρομηνία έναρξης και λήξης της υποβολής των ηλεκτρο−
νικών αιτήσεων για υπαγωγή στις ανωτέρω δράσεις και
εξειδικεύεται ή/και ορίζεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται
στους όρους της παρούσας, στη βάση της εθνικής και
κοινοτικής νομοθεσίας.
2. Στην περίπτωση που καλυφθεί ο διατιθέμενος προ−
ϋπολογισμός για τις δύο ανωτέρω δράσεις πριν την
ημερομηνία λήξης που περιγράφεται στην παράγραφο
1, η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων
υπαγωγής λήγει αυτόματα.
3. Στην περίπτωση κάλυψης του προϋπολογισμού μίας
εκ των δύο δράσεων, δίνεται η δυνατότητα συνέχισης
της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων από ενδια−
φερόμενους δικαιούχους. Οι αιτήσεις αυτές τίθενται
σε στάδιο «αναμονής» και θα ικανοποιηθούν εφόσον
υπάρξει αδιάθετος προϋπολογισμός.
4. Το Δ.Σ. του Οργανισμού δύναται με απόφασή του
να αναστείλει, να συνεχίσει και να λήξει την προθεσμία
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων υπαγωγής.
5. Περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμ−
ματος, εξειδικεύονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved