ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Ξεκίνησε το πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 100.000 ανέργων (η απόφαση)

Proslipsis.gr | Αθήνα 1.10.2020, 16:34

Από το υπουργείο Εργασίας ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε «το μεγαλύτερο πρόγραμμα πολιτικής απασχόλησης» που έχει υλοποιήσει ποτέ η πολιτεία, για την στήριξη 100.000 ανέργων μακροχρόνιων και μη..

Το Πρόγραμμα αφορά παντοειδείς επιχειρήσεις, οι συμβάσεις εργασίας θα είναι εξάμηνης διάρκειας και το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη θα καταβάλλονται από το υπουργείο Εργασίας με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο εγγεγραμμένο στον ΟΑΕΔ, η νέα πρόσληψη επιδοτείται πέραν των ανωτέρω και με 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

Μετά τη λήξη του προγράμματος θα παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης των θέσεων εργασίας με μετακύλιση του ασφαλιστικού κόστους στους εργοδότες.
 
Οι επιχειρήσεις μπορούν από σήμερα να συμπληρώνουν τα σχετικά έντυπα αναγγελίας πρόσληψης και υπεύθυνης δήλωσης που έχουν ανέβει στον δικτυακό τόπο του συστήματος «Εργάνη» και να προσλαμβάνουν νέο προσωπικό.

Το πρόγραμμα προσφέρει ειδική μέριμνα για τους μακροχρόνια ανέργους, καθώς για κάθε νέα πρόσληψη εγγεγραμμένου στα μητρώα του ΟΑΕΔ για πάνω από 12 μήνες, το κράτος θα επιδοτεί επιπλέον την νέα πρόσληψη με ποσό 200 ευρώ στον ονομαστικό του μισθό.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση (δημοσιεύεται στο τεύχος Β' αρ. 4261|2020 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως).


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. οικ. 39539/996 (1)
Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων 
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 28 του ν. 4726/2020 «Αναμόρφωση θε-
σμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φο-
ρέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση
Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή
Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 181).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133).
3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) -
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως
ισχύουν.
4. Τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από
την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91).
5. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
(Α΄ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
6. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως
ισχύει.
7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168), όπως ισχύει.
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.
9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
13. Την υπό στοιχεία Υ44/6.8.2020 απόφαση Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3299).
14. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει (Β΄ 3520).
15. Την υπ’ αρ. οικ. 37994/2068/28-9-2020 εισήγηση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
16. Την ανάγκη τόνωσης της απασχόλησης, ανάσχε-
σης της ανεργίας και στήριξης του εισοδήματος των
εργαζομένων εξαιτίας των επιπτώσεων της εμφάνισης
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 μέσα από την
παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, πέραν των τριακόσια σαράντα πέντε
εκατομμυρίων ευρώ (345.000.000 €) επιμεριζόμενα σε
69.000.000 ευρώ για το έτος 2020 και 276.000.000 ευρώ
για το 2021, η οποία βαρύνει τον τακτικό προϋπολογι-
σμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, ΕΦ 1033-5010000000, ΑΛΕ 2310988001, όπως είχε
προβλεφθεί στην υπ’ αρ. οικ. 36584/1981/15-9-2020 ει-
σηγητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, αποφασίζουμε:
την κατάρτιση ανοιχτού προγράμματος για τη δημι-
ουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας
ως εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός του προγράμματος - Διάρκεια
1. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία
100.000 νέων θέσεων εργασίας, με την επιδότηση του
συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών- ερ-
γαζομένων), για έξι (6) μήνες, σε επιχειρήσεις -εργοδότες
του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου και
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι νέες θέσεις εργα-
σίας που επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι επιπρό-
σθετες του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας
των επιχειρήσεων - εργοδοτών κατά την 18/9/2020, ημε-
ρομηνία δημοσίευσης του ν. 4726/2020 (Α΄ 181).
2. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος
είναι η 1-10-2020 και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επι-
δοτούμενων θέσεων εργασίας.

Άρθρο 2
Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας
1. Για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και εντάσσε-
ται στο παρόν πρόγραμμα, επιδοτείται από τον κρατικό
προϋπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών
εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του
μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστι-
κές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, για χρονικό
διάστημα έξι (6) μηνών.
2. Σε περίπτωση που η νέα θέση εργασίας αφορά μα-
κροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων
του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα
μηνών μέχρι την υποβολή της αίτησης-δήλωσης των
επιχειρήσεων-εργοδοτών για ένταξη στο πρόγραμμα, η
νέα πρόσληψη επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό πέραν της επιδότησης της παρ. 1 του παρόντος με
διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού,
προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Σε κάθε
περίπτωση, ο καθαρός μηνιαίος μισθός, προ φόρου και
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του νεοπροσληφθέντα
μακροχρόνια ανέργου δεν μπορεί να υπολείπεται του
ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.
3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάσσονται στο
πρόγραμμα υποβάλλουν τη σχετική Αναλυτική Περιο-
δική Δήλωση (ΑΠΔ).

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων
στο πρόγραμμα
Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις -
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμε-
ρες ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους
προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στο
πρόγραμμα του άρθρου 6 της παρούσας.

Άρθρο 4
Ωφελούμενοι του προγράμματος
1. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσοι εργα-
ζόμενοι προσληφθούν από την 1-10-2020 και εφεξής,
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών, με πλήρη ή μερική
απασχόληση, σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα του άρθρου 3.
2. Οι ανωτέρω ωφελούμενοι εργαζόμενοι, κατά τη
στιγμή της πρόσληψής τους δεν πρέπει:
α) να είχαν ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα
επιχείρηση-εργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον Αριθμό
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή με άλλον εργοδότη,
για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία
πρόσληψής τους,
β) να εργάζονται σε άλλη επιχείρηση - εργοδότη.

Άρθρο 5
Διατήρηση θέσεων εργασίας -
Όροι και δεσμεύσεις
1. Στις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο
πρόγραμμα ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων
για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που επιδοτείται
κάθε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος
με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν την 18-9-2020,
προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτού-
μενων εργαζομένων.
2. Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη
για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου
όρου των θέσεων εργασίας της παρ. 1 του παρόντος άρ-
θρου, αφορά στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με
μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με
πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων
και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Στον ανωτέρω
αριθμό δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι:
α) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται ένεκα συ-
νταξιοδότησης ή θανάτου,
β) των οποίων λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου,
γ) οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς.
3. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επι-
δότησης των νέων θέσεων εργασίας δεν επιτρέπεται
η μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας των
ωφελουμένων του προγράμματος.
4. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας των ωφελου-
μένων εργαζομένων δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε περί-
πτωση που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον
εργαζόμενο. Διαφορετικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 7 της παρούσας.
5. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασί-
ας ωφελουμένου εργαζόμενου για σπουδαίο λόγο, δεν
επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας με νέο
επιδοτούμενο εργαζόμενο για το υπολειπόμενο διάστη-
μα μέχρι τη λήξη του εξαμήνου. Αντ’ αυτού οι επιχειρή-
σεις - εργοδότες δύνανται να αιτηθούν για την έγκριση
νέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας.
6. Μετά το πέρας των έξι (6) μηνών ο εργαζόμενος
μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση -
εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμ-
βαλλόμενα μέρη συμφωνούν. Στην περίπτωση αυτή, ο
εργαζόμενος αμείβεται εξ ολοκλήρου πλέον από την
επιχείρηση - εργοδότη.
7. Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι που τοποθετούνται
στις νέες θέσεις εργασίας του παρόντος δεν μπορούν να
ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου
31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και οι συμβάσεις εργασίας
τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή.
8. Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι μπορούν να παρά-
σχουν την εργασία τους και με το σύστημα της εξ απο-
στάσεως, εφόσον η φύση της εργασίας τους το επιτρέπει.
9. Οι ρυθμίσεις που αφορούν τα προστατευτικά μέ-
τρα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού σε σχέση
με τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19, ως ορίζονται
στην παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως ισχύει, και
στην υπό στοιχεία 37095/1436/17-9-2020 (Β΄ 4011) κοινή
υπουργική απόφαση, ισχύουν και για τους ωφελούμε-
νους εργαζόμενους του προγράμματος, ως ειδικότερες,
και υπερισχύουν της παρούσας.

Άρθρο 6
Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα - αίτηση -
έγκριση - πρόσληψη ωφελουμένων
1. Για την ένταξη επιχειρήσεων -εργοδοτών του ιδιω-
τικού τομέα στο πρόγραμμα, ακολουθείται η εξής δια-
δικασία:
α) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να
προβούν σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή
περισσότερες φορές, υποβάλλουν για κάθε έναν δυ-
νητικά ωφελούμενο που επιθυμούν να εντάξουν στο
πρόγραμμα ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη
δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη
Δήλωση ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», η οποία συνιστά
ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ως
προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
(Α΄ 75), με την οποία δηλώνουν τα εξής:
i) τα στοιχεία της επιχείρησης,
ii) τα στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου που επι-
θυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, τις μηνιαίες μει-
κτές και τις αντίστοιχες καθαρές, προ φόρου και ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης, αποδοχές του, οι οποίες δεν
μπορούν να υπολείπονται για πλήρη απασχόληση του
νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομίσθιου ή για
μερική απασχόληση, της αντίστοιχης αναλογίας μισθού
ή ημερομισθίου αυτού,
iii) εάν ο δυνητικά ωφελούμενος είναι μακροχρόνια
άνεργος,
iv) το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού
λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης και μόνο για την
περίπτωση που η επιχείρηση - εργοδότης αιτείται να
προσλάβει μακροχρόνια άνεργο,
v) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ή
έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς
το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ,
vi) ότι θα διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό
εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών,
κατά το οποίο επιδοτείται η νέα θέση εργασίας, σύμφωνα
με το πρόγραμμα.
β) Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτη-
ση - υπεύθυνη δήλωση των επιχειρήσεων εργοδοτών και
οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα που αφορούν
στον δυνητικά ωφελούμενο, ελέγχονται και διασταυρώ-
νονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την ημερομηνία υπο-
βολής της αίτησης, ως εξής:
i) ότι ο δυνητικά ωφελούμενος δεν εργάζεται σε άλλον
εργοδότη,
ii) ότι ο δυνητικά ωφελούμενος δεν είχε ενεργή σύμ-
βαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση-εργοδότη,
ως προσδιορίζεται με τον ΑΦΜ ή με άλλον εργοδότη,
για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία
της πρόσληψης,
iii) σε περίπτωση που ο δυνητικά ωφελούμενος δη-
λώνεται ως μακροχρόνια άνεργος, ελέγχεται ότι είναι
εγγεγραμμένος στο μητρώο μακροχρόνια ανέργων του
ΟΑΕΔ.
Οι επιχειρήσεις - εργοδότες λαμβάνουν αποδεικτικό
για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους και ταυ-
τόχρονα ενημερώνονται αν ο δηλωθέν ωφελούμενος
είναι μακροχρόνια άνεργος, εγγεγραμμένος στο μητρώο
του ΟΑΕΔ.
γ) Ύστερα από την έγκριση της αίτησης -υπεύθυνης
δήλωσης των επιχειρήσεων - εργοδοτών για ένταξη
δυνητικά ωφελούμενου στο πρόγραμμα, για να ολο-
κληρωθεί η διαδικασία ένταξής του, οι επιχειρήσεις -
εργοδότες, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμε-
νης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, προχωρούν
στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη
του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται
σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του στο παρόν πρόγραμμα.
Διαφορετικά, μια εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν
υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία,
λογίζεται ως μη γενόμενη.

Άρθρο 7
Έλεγχος προϋποθέσεων- Κυρώσεις
1. Οι διασταυρώσεις των προϋποθέσεων των άρθρων 3
και 5 της παρούσας, πραγματοποιούνται απολογιστι-
κά από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του ΟΑΕΔ, και του Κέντρου
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.
2. Στο τέλος κάθε μήνα πραγματοποιείται έλεγχος από
το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για τη διατήρηση των επιδοτούμενων
θέσεων εργασίας.
3. Κάθε μήνα παρακολουθείται η τήρηση των προϋπο-
θέσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 της παρούσας και
σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις, οι επιχειρήσεις-
εργοδότες λαμβάνουν σχετική ενημέρωση.
4. Σε περίπτωση που κατά τον απολογιστικό έλεγχο
συναχθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρ-
θρων 3 και 5 της παρούσας, οι επιχειρήσεις-εργοδότες,
εκπίπτουν του προγράμματος και οι επιδοτήσεις που
έχουν ήδη καταβληθεί του προγράμματος αναζητούνται
από τις επιχειρήσεις - εργοδότες με τη διαδικασία που
περιγράφεται στο άρθρο 10 της παρούσας.

Άρθρο 8
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την
έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων,
«Γ.Κ.Π.Δ.») είναι για όλες τις επιχειρήσεις-εργοδότες και
τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομέ-
νων είναι η παρ. 1 του άρθρου 6 στοιχεία ε του Γ.Κ.Π.Δ.
συνδυαστικά με την παρ. 1 του άρθρου 6 στοιχεία γ του
Γ.Κ.Π.Δ.
3. Τα προσωπικά δεδομένα των επιχειρήσεων-εργο-
δοτών και των εργαζομένων που εντάσσονται στο πρό-
γραμμα δύνανται να κοινοποιούνται σε ή να αντλούνται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, του ΣΕΠΕ, του Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), του ΟΑΕΔ και του ΕΤΕΑΕΠ,
για την αποτελεσματική παρακολούθηση και τον έλεγχο
του προγράμματος.
4. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχει στις
επιχειρήσεις-εργοδότες και στους εργαζόμενους που
εντάσσονται στο πρόγραμμα ενημέρωση σχετικά με την
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και τα δικαιώματά τους σε σχέση με αυτήν, σε κάθε πε-
ρίπτωση πριν ή κατά τη συλλογή τους.

Άρθρο 9
Λοιπές διατάξεις
1. Για τη διαδικασία καταβολής των ασφαλιστικών ει-
σφορών των εργαζομένων που εντάσσονται στο πρό-
γραμμα καθώς και της επιδότησης των διακοσίων (200)
ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού για όσους εξ
αυτών είναι μακροχρόνια άνεργοι, όπως ορίζονται στην
παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Η καταβολή της επιδότησης των διακοσίων (200)
ευρώ γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού
των επιχειρήσεων-εργοδοτών. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγε-
ται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαι-
ούχων - επιχειρήσεων εργοδοτών, η οποία περιλαμβάνει
τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαρια-
σμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο
τηρείται ο λογαριασμός και το ποσό της καταβολής.
3. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι
επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήμα-
τα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης,
διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην
Εργασία και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων επιχειρήσεων-
εργοδοτών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που πε-
ριλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων επιχειρήσεων
εργοδοτών, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογρά-
φως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.
Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον
αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης
Ένταξης στην Εργασία.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης
του συνολικού ποσού αυτής μετά από εισήγηση της Δι-
εύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
5. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση
αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμει-
ακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική
εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του
λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό
Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών», και
την πίστωση με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε. και των
οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, των τραπε-
ζικών λογαριασμών των δικαιούχων επιχειρήσεων-εργο-
δοτών. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και
στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.
6. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επι-
στρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ:
GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνη-
σης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λο-
γιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για
τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το
Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» προκειμένου να συμπεριληφθούν στην
επόμενη πληρωμή.
7. Για την πληρωμή της επιδότησης των διακοσίων
ευρώ (200) ευρώ, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4
επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
8. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια
ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση
Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων.
9. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προ-
γραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά
πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλλη-
λοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους
υπαιτιότητα.

Άρθρο 10
Αχρεωστήτως καταβληθέντα -
αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών
1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπο-
νται από άλλες διατάξεις στα πρόσωπα που δηλώνουν
ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυ-
ρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία
σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογί-
ζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή
του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και
εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Εργασίας και  Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved